sivasiva.org

Search Tamil/English word or
song/pathigam/paasuram numbers.

Resulting language

This page in Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS   Marati  Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Japanese   Urdu   Cyrillic/Russian  
ವಿನಾಯಕರ್ ಅನುಪೂತಿ

1. ನಾನಲಮ್ ಪೆಱ
ಪೂವಾರ್ ಪುನ಼ಿತಾ! ಪುವನ಼ತ್ತಲೈಮೈತ್
ತೇವಾ! ಕರಿಯಿನ಼್ ಚಿರಮೇ ಉಳವಾ!
ಮೂವಾತ್ ತಮಿೞಾಲ್ ಮುಱೈಯೇ ಉನ಼ೈಎನ಼್
ನಾವಾಲ್ ಪುಕೞುಮ್ ನಲಮೇ ಅರುಳ್ವಾಯ್.

2. ಚೊಲ್ ವನ಼್ಮೈ ಪೆಱ
ವಿಲ್ಲಾಣ್ ಮೈಯರುಮ್ ವಿರಿಮಾ ತಮಿೞಿಲ್
ವಲ್ಲಾಣ್ ಮೈಯರುಮ್ ವಳಮಾಯ್ಪ್ ಪುಕೞುಮ್
ನಲ್ಲಾಣ್ ಮೈಯತು ನನ಼ಿಯೇ ಮಿಳಿರುಮ್
ಚೊಲ್ಲಾಣ್ ಮೈಕೊಟು ಎನ್ತುರಿಯಪ್ ಪೊರುಳೇ!

3. ಕೀೞ್ಮೈಪ್ ಪಣ್ಪುಕಳ್ ಅೞಿಯ
ಕಾಮಾ ತಿಕಳಾಮ್ ಕಯಮೈಪ್ ಪಿಣಿಕಳ್
ಪೋಮಾ(ಱು) ಅರುಳ್ವಾಯ್ ಪುರೈತೀರ್ತ್ತು ಎನ಼ೈಆಳ್
ಕೋಮಾ! ಕರುಣೈಕ್ ಕುಕನ಼ಾರ್ ತಮಿಯಾ!
ಪೂಮಾ! ಪೊಲಮಾರ್ ಪುಲವಾ! ವರುವಾಯ್!

4. ಮುೞು ಮುತಲೈ ಉಣರ
ಅನ್ತೇ ವರ್ಕಳುಮ್ ಅಯನ಼್ ಮಾಲ್ ಅರನ಼ುಮ್
ಚುತ್ತಾತ್ ತುವಿತತ್ ತುಱೈನಿನ಼್ ಱವರುಮ್
'ಕತ್ತಾ ಕರಿಮಾ ಮುಕತ್ತಾನ಼್' ಎನ಼ವೇ
ವಿತ್ತಾ ರಮೊಟು ವಿಳಮ್ಪುಮ್ ಇಱೈಯೇ!

5. ಕುರುವಾಯ್ ವನ್ತು ಅರುಳುವಾನ಼್
ಕಾವಾ ಎನ಼ೈಐಙ್ ಕರನ಼ೇ! ಮತುರಪ್
ಪಾವಾ ಣರ್ಪುಕೞ್ ಪರಮೆನ಼್ ಕುರುವೇ!
ನೀವಾ ವಿರೈವಾಯ್ ನಿಮಲನ಼್ ಪುತಲ್ವಾ!
ತಾವಾ ಕರುಣೈತ್ ತಳಿರ್ಚೇ ವಟಿಯೇ!

6. ಪೇರಿನ಼್ಪಮ್ ಪೆಱ
ಒರುಕೊಮ್ ಪುಟೈಯಾನ಼್; ಉಯರ್ಮೋ ತಕಮೇ;
ವಿರುಮ್ಪುಮ್ ಪೆರುಮಾನ಼್; ವಿಟೈಯೋನ಼್ ಕುಮರನ಼್;
ಚುರುಮ್ಪಾರ್ ತೊಟೈಯನ಼್; ಚುಕಮಾ ಕುಮೆಲಾಮ್
ಅರುಳ್ವಾನ಼್; ಅರುಳ್ವಾನ಼್; ಅಟಿಯಾರ್ ಅವರ್ಕ್ಕೇ!

7. ವಿತಿಯಿನ಼ಾಲ್ ವರುಮ್ ವೇತನ಼ೈ ನೀಙ್ಕ
ಪೇೞ್ವಾಯ್ಪ್ ಪೆರಿಯೋನ಼್ ಪೆರುಮ್ಪೂಙ್ ಕೞಲೈಚ್
ಚೂೞ್ವಾರ್, ಪಣಿವಾರ್, ತುತಿಪ್ಪಾರ್ ಅವರ್ಕ್ಕೇ
ಊೞ್ವೇ ತನ಼ೈತೀರ್ತ್(ತು) ಉಳಮೇ ಮಕಿೞ
ವಾೞ್ವೇ ತರುಮ್ವಲ್ ಲಪೈನಾ ತನ಼ರೇ!

8. ಪೇಯ್ ಪೂತಙ್ಕಳಾಲ್ ವರುಮ್ ತುನ಼್ಪಙ್ಕಳ್ ಅಕಲ
ಪೇಯ್ಪೂ ತಮೊಟು ಪಿಲಿಚೂನ಼ಿಯಮುಮ್
ಪಾಯ್ವೇಙ್ ಕೈಯತುಮ್ ಪರೈಯಿನ಼್ ಅರುಮೈಚ್
ಚೇಯ್ವಾ ರಣನ಼ಾರ್ ತಿರುಪ್ಪೇರ್ ಪುಕಲಪ್
ಪೋಯ್ಮಾಯ್ನ್ ತಿಟುಮೆ ಪುನ಼ಿತಮ್ ವರುಮೇ!

9. ನಲ್ಲ ಪುಲಮೈ ಪೆಱ
ಪಲ್ಕಾಪ್ ಪಿಯಙ್ಕಳ್ ಪಕರುಮ್ ತಿಱಮುಮ್
ಒಲ್ಕಾಪ್ ಪುಕೞುಮ್, ಉಯರ್ಚೆಲ್ ವಮತುಮ್
ನಲ್ಕಾಯ್ ನಲಮಾಯ್; ನಳಿನ಼ ಮಲರ್ತ್ತಾಳ್
ಚೆಲ್ವಾ! ತಿಕೞ್ಚಿತ್ ತಿವಿನಾ ಯಕನ಼ೇ!

Back to Top

10. ಚಿಱಿಯವನ಼ುಮ್ ಅರುಳ್ ಪೆಱ
ಪೂನ್ತಾರ್ ಚುೞಲ್ ವಿಲ್ ಪುರುವಮ್, ತಳಿರ್ಪೋಲ್
ಆನ್ತೇ ಕಮ್ಮಿಳಿರ್ ಅಣಿಯಾರ್ ಇರುವರ್
ಚಾರ್ನ್ತೇ ವಿಳಙ್ಕುಮ್ ತನ಼ಿಮಾ ಮುತಲೇ!
ತೇರ್ನ್ತೇ ತೊೞುತೇನ಼್ ಚಿಱಿಯೇಱ್(ಕು) ಅರುಳೇ!

11. ಪುಲನ಼್ಕಳೈ ಅಟಕ್ಕ
ವಞ್ಚಪ್ ಪುಲನ಼್ ಎನ಼್ ವಚಮಾಯ್ ನಿಚಮಾಯ್ಕ್
ಕೊಞ್ಚಿಕ್ ಕುಲವಿಕ್ ಕುಣಮಾಯ್ ಮಿಳಿರ
ಎಞ್ಚಿತ್ ತಮತಿಲ್ ಇನ಼ಿತೇ ಉನ಼ತು
ಕಞ್ಚಕ್ ಕೞಲ್ವೈ ಕಣನಾ ಯಕನ಼ೇ!

12. ವಱುಮೈ ನೀಙ್ಕಿಚ್ ಚೆಲ್ವಮ್ ಪೆರುಕ
ಪೊಲ್ಲಾ ವಱುಮೈ, ಪುರೈಚಾಲ್ ಕೊಟುನೋಯ್
ಎಲ್ಲಾಮ್ ಒೞಿತ್ತೇ ಎನ಼ೈಆಣ್ ಟಿಟವೇ
ವಲ್ಲಾಯ್ ವರುವಾಯ್ ವಳಮೇ ತರುವಾಯ್
ಉಲ್ಲಾ ಚಮಿಳಿರ್ ಒರುಕೈ ಮುಕನ಼ೇ!

13. ಇಪ್ಪಿಱವಿಪ್ ಪಯನ಼್ ಪೆಱ್ಱು ವೀಟು ಪೇಱು ಪೆಱ
ಮಕತ್ತಾಯ್ ಅಣುವಾಯ್ ಮತಿಯಾಯ್ಕ್ ಕತಿರಾಯ್
ಚೆಕತ್ತಾಯ್ ಅಱಿವಾಯ್ತ್ ತಿಕೞ್ಚಾಟ್ ಚಿಯತಾಯ್
ಅಕತ್ತುಮ್ ಪುಱತ್ತುಮ್ ಅಕಲಾಪ್ ಪೊರುಳಾಯ್
ಇಕತ್ತುಮ್ ಪರತ್ತುಮ್ ಇರುಕ್ಕುಮ್ ಪರಮೇ!

14. ನಿಱೈನ್ತ ಅರುಳೈಪ್ ಪೆಱ
ಕರುಣೈಕ್ ಕಟಲೈಙ್ ಕರನ಼ೇ! ಕಪಿಲರ್ಕ್(ಕು)
ಅರುಳೇ ಕೊಟುತ್ತಾಯ್; ಅಪಯಮ್ ಅಳಿತ್ತಾಯ್;
ತರುವೇ ಅನ಼ೈಯಾಯ್! ತಮಿಯನ಼್ ತನ಼ೈಆಳ್
ಕುರುವೇ ಪೊಱುಮೈ ಕುಣನಾ ಯಕನ಼ೇ!

15. ಅರುಟ್ಪಾಟಲ್ಕಳ್ ಇಯಱ್ಱ
ಕಱ್ಪಾರ್ ಇತಯಕ್ ಕಮಲತ್(ತು) ಉಱೈಯೂಮ್
ಅಱ್ಪಾರ್ ಒಳಿಯೇ! ಅೞಕುಆನ಼ೈ ಮುಕಾ!
ಪೊಱ್ಪಾಯ್ ಉನ಼ತು ಪೊಲನ್ತಾಳ್ ಮಲರ್ಕ್ಕೇ
ನಱ್ಪಾ ಕೊಟುತ್ತೇನ಼್ ನನ಼ಿಏಱ್(ಱು) ಅರುಳೇ!

16. ಚೆಯ್ತ ಪಿೞೈಕಳ್ ಎಲ್ಲಾಮ್ ತೀರ
ಆಱ್ಱಲ್ ಅಱೀಯೇನ಼್ ಅಟಿಚೆಯ್ ಪಿೞೈತೀರ್
ಚೀಱ್ಱಮ್ ತವಿರ್ವಾಯ್ ತಿಕೞ್ಚಿಱ್ ಪರ! ಯಾನ಼್
ಚಾಱ್ಱುಮ್ ತಮಿೞ್ಮಾ ಲೈತನ಼ೈತ್ ತುತಿಕ್ಕೈ
ಏಱ್ಱೇ ಅರುಳ್ವಾಯ್! ಅರುಳ್ವಾಯ್ ಇನ಼ಿತೇ.

17. ಎಲ್ಲಾಪ್ ಪಿಱವಿಕಳಿಲುಮ್ ಇಱೈ ಎಣ್ಣಮ್ ಪೆಱ
ಎನ್ತಪ್ ಪಿಱಪ್ಪೈ ಎಟುತ್ತಾ ಲುಮ್ ಉನ಼ೈಚ್
ಚೊನ್ತತ್ ತಮಿೞಾಲ್ ತುತಿಚೆಯ್ ತಿಟವೇ
ಕೊನ್ತೇ ಅಲರ್ತಾರ್ಕ್ ಕುೞಲ್ವಲ್ ಲಪೈಯಾಳ್!
ಚಿನ್ತೈಕ್(ಕು) ಉಕನ್ತಾಯ್! ಚಿಱಪ್ಪಾಯ್ ಅರುಳೇ!

18. ಪೞೈಯ ಪಾವಙ್ಕಳ್ ತೀರ
ಚಿನ್ತಾ ಮಣಿತಾನ಼್ ತಿಕೞ್ಮಾರ್ ಪುಟೈಯಾಯ್!
ಮುನ್ತೈ ವಿನ಼ೈಯೈ ಮುೞುತುಮ್ ತೊಲೈತ್(ತು) ಆಳ್
ಎನ್ತಾಯ್! ಎಳಿಯೇನ಼್ ಎನ಼ೈ ನೀ ಎೞಿಲಾಯ್
ವನ್ತು ಆಳ್! ಉಯರ್ ಓ ವಟಿವಪ್ ಪೊರುಳೇ!

19. ವಲಿಮೈ ಪೆಱ
ಪಕೈಯಾರ್ ಅವರ್ಮು ಪುರಮೇ ಪೊಟಿಯಾ
ನಕೈಚೆಯ್ ತಪಿರಾನ಼್ ನಲಮಾಮ್ ಕನ಼ಿಯೈ
ವಕೈಯಾಯ್ ಅರುಳ ವಲಮ್ವನ್ ತವನ಼ೇ!
ತಕೈಯಾಯ್! ತಿಟಮ್ನೀ ತರುವಾಯ್ ಮಣಿಯೇ!

Back to Top

20. ಎಲ್ಲಾಚ್ ಚೆಲ್ವಙ್ಕಳುಮ್ ಪೆಱ
ಚೀರೋಙ್ ಕಿಟುಮ್:ನಲ್ ತಿಱಮುಮ್ ಪೆರುಕುಮ್:
ಏರೋಙ್ ಕಿಟುಮೇ: ಇನ಼ಿತಾಮ್ ತಿಟಮೇ
ಪೇರೋಙ್ ಕಿಟುಮ್:ನಲ್ ಪೆರುಮ್ವೇ ೞಮುಕನ಼್
ತಾರೋಙ್ ಕಟಿಯೈತ್ ತೊೞುವಾರ್ ತಮಕ್ಕೇ!

21. ಕುೞನ್ತೈಪ್ ಪೇಱುಮ್ ಚೆಲ್ವಮುಮ್ ಪೆಱ
ಮಕಪ್ಪೇ(ಱು) ಅರುಳ್ವಾನ಼್: ಮಕಿೞ್ವಾಯ್ ನಿತಿಯೈ
ಅಕತ್ತೇ ತರುವಾನ಼್: ಅಣಿಯನ಼್: ಕರಿಮಾ
ಮುಕತ್ತಾನ಼್ ಅಟಿಯೈ ಮುಱೈಯಾಯ್ ನಿಱೈಯಾಯ್ಚ್
ಚೆಕತ್ತೀರ್ ತೊೞುಮಿನ಼್! ತೊೞುಮಿನ಼್! ತಿನ಼ಮೇ!

22. ನವಕ್ಕಿರಕಙ್ಕಳುಮ್ ನಲ್ಲರುಳ್ ಪುರಿಯ
ಪೆರುಮೈಪ್ ಪರಿತಿ ಪಿಱೈ ಇತ್ ತರೈಚೇಯ್
ಅರುಮಾಲ್ ಕುರುವೇ ಅಚುರರ್ ಕುರವನ಼್
ಕರುಮೈ ಅರವೂಕಳ್ ಇವೈ ನಲಮಾಮ್
ಒರುಕೈ ಮುಕನ಼್ಪೇರ್ ಉರೈಪ್ಪಾರ್ ಅವರ್ಕ್ಕೇ!

23. ಮನ಼ ಅಮೈತಿ ಪೆಱ
ಓಟಿತ್ ತಿರಿವಾಯ್ ಉಲಕುಏ ೞುಮ್ಮಿಕ
ವಾಟಿತ್ ತಿರಿವಾಯ್ ಮನ಼ನ಼ೇ! ತಕುಮೋ
ಕೂಟಿಕ್ ಕುಲವಾ ಒರುಕೋ ಟನ಼ೈನೀ
ಪಾಟಿಪ್ ಪಣಿವಾಯ್ ಪಣಿವಾಯ್ ನಲಮೇ!

24. ಪಯಮಿನ಼್ಱಿ ವಾೞ
ಏಕಾಕ್ ಕರನ಼ೈ ಎೞಿಲ್ ಐಙ್ಕರನ಼ೈಪ್
ಪೂಕಾಪ್ ಪವನ಼ೈಪ್ ಪೊಱುಮೈಕ್ ಕುಣನ಼ೈ
ಮಾಕಾ ಳಿಯವಳ್ ಮಕನ಼ೈ ಮನ಼ನ಼ೇ!
ನೀಕಾ ಎನ಼ವೇ ನಿತಮುಮ್ ಪಣಿಯೇ!

25. ನಲಙ್ಕಳ್ ಪಲ ವನ್ತು ಚೇರ
ತೇಟಿ ಪಣಿವಾರ್ ಚಿಲಪೇರ್: ಚಿಱಪ್ಪಾಯ್
ಆಟಿಪ್ ಪಣಿವಾರ್ ಚಿಲಪೇರ್: ಅಣಿಯಾಯ್ಪ್
ಪಾಟಿಪ್ ಪಣಿವಾರ್ ಚಿಲಪೇರ್: ಅವರೈ
ನಾಟಿತ್ ತರುವಾನ಼್ ನಲಮ್ ಐಮುಕನ಼ೇ!

26. ಪಕೈ ನೀಙ್ಕ
ತುಟ್ಟರ್ ಕುತರ್ಕ್ಕರ್ ತೊಲೈನ್ತೇ ಪೊಟಿಯಾಯ್ಪ್
ಪಟ್ಟೇ ಇರಿಯಪ್ ಪಟೈಯೈ ವಿಟುವಾಯ್!
ಚಿಟ್ಟರ್ ಪುಕೞುಮ್ ತಿಱಮೇ! ವಳರುಮ್
ಮಟ್ಟಿಲ್ ಮತಮಾರ್ ಮೞಲೈಕ್ ಕಳಿಱೇ!

27. ಇತಮಾನ಼ ವಾೞ್ವೂ ಪೆಱ
ವಿಣ್ನೀ: ಉಟುನೀ: ಮಿಳಿರ್ವಾ ಯೂವೂಮ್ನೀ:
ಮಣ್ನೀ: ಅನ಼ಲ್ನೀ: ಪುನ಼ಲ್ನೀ: ಮತಿನೀ:
ಕಣ್ನೀ: ಮಣಿನೀ: ಕವಿನ಼ಾರ್ ಒಳಿನೀ:
ಎಣ್ನೀ: ಎನ಼ೈಆಳ್ ಇತಮ್ಚೆಯ್ ಪವನ಼ೇ!

28. ನಲ್ಲ ವೞಿಯಿಲ್ ಚೆಲ್ಲ
ತೀಯ ನೆಱಿನಾತ್ ತಿಕತ್ತಿಲ್ ತಿಳೈತ್ತೇ
ಆಯ ನೆಱಿಯೈ ಅಱಿಯಾ ತಿರುನ್ತೇನ಼್
ತೂಯ ನೆಱಿಯಿನ಼್ ತೊಟರ್ಕಾಟ್ ಟಿನ಼ೈನೀ
ಆಯೂಮ್ ನೆಱಿಯೂಮ್ ಅಱಿವಿತ್ ತನ಼ೈಯೇ!

29. ಪಿಱವಿತ್ ತುನ಼್ಪಮ್ ನೀಙ್ಕ
ತೊಲ್ಲೈಪ್ ಪಿಱವಿತ್ ತುಯರ್ಮಾ ಕಟಲುಳ್
ಅಲ್ಲಲ್ ವೞಿಯಿಲ್ ಅೞುನ್ತಲ್ ಮುಱೈಯೋ?
ಚೆಲ್ವಾ! ಪಿರಮಚ್ ಚೆೞುಮಾ ಮಣಿಯೇ!
ನಲ್ಲಾಯ್ ಕರೈಏಱ್ ಱಿಟುಮ್ ಐಙ್ಕರನ಼ೇ!

Back to Top

30. ಅಱಿಯಾಮೈ ಅೞಿಯ
ಮಾಯೈ ಎನ಼ುಮ್ಕಾರ್ತ್ ತಿರೈಯೈತ್ ತೆರಿನ್ತುಎನ಼್
ಪೇಯೈ ವಿರಟ್ಟುಮ್ ಪೆರುಮಾನ಼್ ಒರುವನ಼್:
ತಾಯೈ ನಿಕರ್ತ್ತ ತನ಼ಿಮಾ ಮುತಲ್ವನ಼್:
ಕಾಯೈಕ್ ಕನ಼ಿಆಕ್ ಕುವನ಼್ಕಣ್ ಣಿಯನ಼ೇ!

31. ನನ಼್ಮೈಕಳ್ ಪೆಱ
ಅಯಿಲ್ಕೈ ಉಳನಮ್ ಅಱೂಮಾ ಮುಕಱ್ಕೇ
ಮಯಿಲೂರ್ ತಿತನ಼ೈ ಮಕಿೞ್ನ್ತೇ ಅಳಿತ್ತಾನ಼್
ಚೆಯಿರ್ತೀರ್ ಅಟಿಯಾರ್ ಚಿಱಪ್ಪಾಮ್ ವಕೈಯಿಲ್
ಒಯಿಲಾಯ್ ನಲಮ್ತನ್(ತು) ಉಯರ್ತ್ತುಮ್ ಅವನ಼ೇ.

32. ಅರ್ಚ್ಚಿತ್ತು ಅರುಳೈಪ್ ಪೆಱ
ಕರಿಮಾ ಮುಕನ಼ಿನ಼್ ಕರುಣೈ ಅಱಿಯಾರ್
ಎರಿವಾಯ್ ನರಕಿಲ್ ಇಟರೇ ಪಟುವಾರ್:
ವಿರಿಮಾ ತವರುಮ್ ವಿರುಮ್ಪುಮ್ ಪೆರಿಯೋನ಼್
ಅರಿತಾ ಅರುಚ್ಚಿತ್(ತು) ಅವನ಼ೈಪ್ ಪುಕೞೇ.

33. ಎಣ್ವಕೈಚ್ ಚಿತ್ತಿಕಳೈಪ್ ಪೆಱ
ಇರುನಾನ಼್(ಕು) ಅವತಾನ಼ಮ್ ಎಣ್ಚಿತ್ತಿಕಳುಮ್
ಪೆರುಮಾನ಼್ ಉಮೈಯಿನ಼್ ಪೆರುಮ್ಪಿಳ್ ಳೈಯವನ಼್
ತರುವಾನ಼್! ತರುವಾನ಼್! ತರವೇ ವಿರೈವಾಯ್
ವರುವಾನ಼್! ವರುವಾನ಼್! ವೞುತ್ತಾಯ್ ಮನ಼ನ಼ೇ!

34. ಪಿರಣವಪ್ ಪೊರುಳೈ ಉಣರ
ಕರುಮಾಲ್ ವಿನ಼ೈಯೈಕ್ ಕಳೈನ್ತೇ ಅರುಳುಮ್
ತಿರುವೈನ್ ತೆೞುತ್ತುಮ್ ತಿಕೞಾ ಱೆೞುತ್ತುಮ್
ಇರುನಾನ಼್ ಕೆೞುತ್ತುಮ್ ಎಮತುಐಙ್ ಕರನ಼ಾರ್
ಒರುಪೇರ್ ಎೞುತ್ತೇ: ಉಣರ್ವಾಯ್ ಮನ಼ನ಼ೇ!

35. ಇಱೈ ಎಣ್ಣಮ್ ಪೆಱ
ಅಳವೈಕ್ ಕಟನ್ತಾನ಼್: ಅಕಿಲಮ್ ಕಟನ್ತಾನ಼್:
ಉಳತತ್ ತುವತ್ತಿನ಼್ ಉಯರ್ವೈಕ್ ಕಟನ್ತಾನ಼್:
ವಳಮಾಮ್ ನಿಲೈಮೇಲ್ ವಚಿಪ್ಪಾನ಼್ ಪೆರಿಯೋನ಼್
ಉಳಮೇ ಅಱಿನ್ತುಇನ಼್ ಪುಱವೇ ವರುವಾಯ್!

36. ಪಟಿತ್ತೋರ್ ತುನ಼್ಪಮ್ ನೀಙ್ಕ
ಕತ್ತುಮ್ ತರಙ್ಕಕ್ ಕಟಲ್ಚೂೞ್ ಪುವಿಯಿಲ್
ತಿತ್ತಿತ್ ತಿಟುಮ್ಚೆನ್ ತಮಿೞ್ಮಾ ಲೈಚೆಯೂಮ್
ವಿತ್ತರ್ ಕಳಿನ಼್ ತೀ ವಿನ಼ೈಯೈ ವಿಲಕ್ಕುಮ್
ಅತ್ತಿತ್ ತಲೈಯನ಼್ ಅರುಟ್ಪಾರ್ ವೈಯತೇ!

37. ನಲ್ಲ ಕವಿ ಪಾಟ
ಆರಾ ಅಮುತಮ್ ಎನ಼ ಆ ಚುಕವಿ
ಚೀರಾಪ್ ಪುಕಲುಮ್ ತಿಱಮೇ ಅರುಳ್ವಾಯ್!
ತೀರಾಕ್ ಕಲೈಕಳ್ ತಿಕೞ್ವಾ ರಿತಿಯೇ!
ವಾರಾಯ್! ವಳಮೇ ವಳರ್ವಾ ರಣನ಼ೇ!

38. ವಿನಾಯಕನ಼ೈಕ್ ಕಣ್ಟು ಮಕಿೞ
ವೇತಾ ಕಮಮೇ ಮಿಕವೂಮ್ ಪುಕೞುಮ್
ಪಾತಾಮ್ ಪುಯನ಼ೇ! ಪಣಿಚೆಯ್ ಅಟಿಯೇಱ್(ಕು)
ಆತಾ ರ!ನಿನ಼(ತು) ಅರುಟ್ಕಾಟ್ ಚಿತರ
ವಾತಾ ಎೞಿಲ್ 'ಓ' ವಟಿವಾನ಼ವನ಼ೇ!

39. ವಿನಾಯಕನ಼ಿನ಼್ ಅರುಳೈಪ್ ಪೆಱ
ಉಮ್ಪರ್ ಪುಕೞುಮ್ ಉಱೂತಿಪ್ ಪೊರುಳೇ!
ತುಮ್ಪಿಚ್ ಚಿರನ಼ೇ! ತೊೞುತೇನ಼್: ತೊೞುತೇನ಼್:
ನಮ್ಪುಮ್ ಎನ಼ೈನೀ ನೞುವ ವಿಟಾಮಲ್
ಅಮ್ಪೊನ಼್ ಕರತ್ತಾಯ್ ಎನ಼ೈಆಣ್(ಟು) ಅರುಳೇ!

40. ಕುಱೈ ತೀರ
ಕವಿಞನ಼್ ಪುಕೞುಮ್ ಕವಿನ಼್ ಆರ್ತಮಿೞ್ ಉನ಼್
ಚೆವಿಏ ಱಿಯೂಮ್ನೀ ತಿರುಕಲ್ ಚರಿಯೋ?
ಪುವಿತಾನ಼್ ಪುಕೞುಮ್ ಪುೞೈಕ್ಕೈಯ! ಕರಮ್
ಕುವಿವೇನ಼್: ಮಕಿೞ್ವೇನ಼್: ಕುಱೈತೀರ್ತ್ತರುಳೇ!

Back to Top

41. ಅರುಳ್ ಮೞೈಯಿಲ್ ನನ಼ೈಯ
ಮಙ್ಕೈ ವಲಪೈ ಮಣವಾ ಳನ಼್ ಅರುಳ್
ಪೊಙ್ಕುಮ್ ಪುಲನ಼್ ಪೋಲ್ ಪೊೞಿನ್ತೇ ಪುವನ಼ಮ್
ಎಙ್ಕುಮ್ ನಿಱೈನ್ತೇ ಇರುಕ್ಕಿನ಼್ ಱತುಕಣ್!
ತುಙ್ಕಕ್ ಕುಣತ್ತೀರ್! ಪುಚಿಯಿನ಼್ ತೊೞುತೇ!

42. ಆಣವಮ್ ಅಕಲ
ಮೂಲ ಮಲವಾ ತನ಼ೈತೀರ್ ಮುತಲ್ವಾ!
ಚೀಲ ಚೆೞುಮ್ಚೆಮ್ ಚಟೈಯನ಼್ ಚಿವನ಼ಾರ್
ಪಾಲ! ಉಯರ್ತಱ್ ಪರನ಼ೇ! ಅರುಳ್ತಾ!
ಕೋಲಮ್ ಮಿಳಿರುಮ್ ಕುಣಮಾರ್ ಪೊರುಳೇ!

43. ಪಕ್ಕುವಮ್ ಪೆಱ
ಚಿತ್ತಿ ತರುಮ್ಚತ್ ತಿನಿಪಾ ತಮತೇ
ಎತ್ತಿ ನಮತಿಲ್ ಎನ಼ೈವನ್(ತು) ಉಱುಮೋ?
ಅತ್ತಿ ಮುಕವಾ!ಅರುಮೈತ್ ತಲೈವಾ!
ಚತ್ತಿ ತನ಼ೈಯಾ! ತಮಿಯಱ್ಕು ಉರೈಯೇ!

44. ತುಯರಮ್ ನೀಙ್ಕ
ಮುತಲ್ವಾ ಪಟವೇ ಮುಟಿಯಾ(ತು) ಇನ಼ಿತೋ
ಇತಮೇ ಅರುಳಾ(ತು) ಇರುತ್ತಲ್ ಎನ಼್ನ಼? ಪೊಱ್
ಪತಮೇ ಉಟೈಯಾಯ್! ಪಣಿನ್ತೇನ಼್! ಪರೈಯಿನ಼್
ಪುತಲ್ವಾ ಅರುಳಾಯ್! ಪುರೈತೀರ್ಪ್ ಪವನ಼ೇ!

45. ಪೇರರುಳ್ ಪೆಱ
ಚೀಲನ಼್ ತುತಿಕ್ಕೈಚ್ ಚಿರನ಼ೈ ಅನ಼ವೇ
ಞಾಲತ್ ತಿನ಼ಿಲೇ ನಲಮ್ ಈವರ್ ಎವರ್?
ಕೋಲಚ್ ಚಿಕಿವಾ ಕನ಼ನ಼ಾಮ್ ಕುಕನ಼ುಮ್
ಚಾಲಪ್ ಪುಕೞುಮ್ ತನ಼ಿಮನ಼್ ಅವನ಼ೇ!

46. ಕವಲೈಕಳ್ ಒೞಿಯ
ತಿಣ್ತೋಳ್ ಚತುರುಮ್ ತಿಕೞ್ ಐಙ್ಕರಮುಮ್
ವಣ್ಟಾರ್ ಕುೞಲಾರ್ ಮಕಿೞ್ನ್ತೇ ಮರುಙ್ಕಿಲ್
ಪಣ್ಟೇ ವಳರ್ಕೋ ಲಮತೈಪ್ ಪಣಿವಾಯ್ಕ್
ಕಣ್ಟೇನ಼್: ಕಳಿತ್ತೇನ಼್: ಕವಲೈ ಇಲನ಼ೇ!

47. ಞಾನ಼ಮ್ ಪೆಱ
ಮೋನ಼ ನಿಲೈಯಿಲ್ ಮುೞುಚಿತ್ ತಿಪೆಱುಮ್
ಞಾನ಼ಮ್ ತರುವಾಯ್! ನಲಮಾರ್ ಪೆರಿಯೋಯ್!
ತೀನ಼ನ಼್ ಎನ಼ೈಆಳ್ ತಿರುಮನ಼್ ಕರುಣೈತ್
ತೇನ಼ಮ್ ಎನ಼ವೇ ತಿಕೞ್ಕಿನ಼್ ಱವನ಼ೇ!

48. ಪಿಱವಿ ಅಚ್ಚಮ್ ನೀಙ್ಕ
ಅಚ್ಚಮ್ ವಿಟುತ್ತೇನ಼್ ಅರನ಼ಾರ್ ಮುತಲೋರ್
ಮೆಚ್ಚುಮ್ ಪಟಿಯಾಯ್ ಮಿಳಿರ್ ಐಙ್ಕರ! ನಿನ಼್
ಪಚ್ಚೈತ್ ತಳಿರಾಮ್ ಪತಮೇ ಪಲಮಾಯ್
ಇಚ್ಚೈ ಯೂಟನ಼ೇ ಪಿಟಿತ್ತೇನ಼್ ಇತಮೇ!

49. ಚಕಲ ಚಿತ್ತಿಕಳುಮ್ ಪೆಱ
ಪಕ್ತಿ ನೆಱಿಯಿಲ್ ಪಲಮಾಯ್ ಉಱೈವಾರ್
ಅತ್ತಿ ಮುಕನ಼ಿನ಼್ ಅಟಿಯೈಪ್ ಪಣಿವಾರ್;
ಮುತ್ತಿ ಪೆಱುವಾರ್; ಮುತನ಼್ಮೈ ಉಱುವಾರ್;
ಚಿತ್ತಿ ಇಟೈವಾರ್ ತಿಟಮೇ! ತಿಟಮೇ!

50. ಪುಕೞೈಪ್ ಪೆಱುವತಱ್ಕು
ತಾತಾ ಚರಣಮ್; ಚರಣಮ್ ತಳಿರ್ತ್ತಾಳ್
ನೀತಾ ಚರಣಮ್ ಚರಣಮ್; ನಿಕರ್ ಇಲ್
ವೇತಾ ತರಣೇ ಚರಣಮ್; ಮಿಳರ್ ಐಮ್
ಪೂತಾ ಚರಣಮ್! ಪುಕೞ್ನಾಱ್ ಪುಯನ಼ೇ!

51. ಉಲಕಮ್ ವಾೞ
ಊೞಿ ಮುತಲ್ವನ಼್ ಉಯರ್ವೇ ೞಮುಕನ಼್
ವಾೞಿ! ತಿರುಚತ್ ತಿಕಳುಮ್ ಅಣಿಯಾಮ್
ವಾೞಿ! ಕವಿನ಼ಾರ್ ವಾಚ ಮಲರ್ತ್ತಾಳ್
ವಾೞಿ! ಅಟಿಯಾರ್ ವಳಮ್ವಾ ೞಿಯವೇ!
Back to Top

This page was last modified on Wed, 06 Dec 2023 07:38:51 +0000
          send corrections and suggestions to admin @ sivasiva.org