sivasiva.org

Search Tamil/English word or
song/pathigam/paasuram numbers.

Resulting language

This page in Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS   Marati  Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Japanese   Urdu   Cyrillic/Russian  
വിനായകര് അനുപൂതി

1. നാനലമ് പെറ
പൂവാര് പുനിതാ! പുവനത്തലൈമൈത്
തേവാ! കരിയിന് ചിരമേ ഉളവാ!
മൂവാത് തമിഴാല് മുറൈയേ ഉനൈഎന്
നാവാല് പുകഴുമ് നലമേ അരുള്വായ്.

2. ചൊല് വന്മൈ പെറ
വില്ലാണ് മൈയരുമ് വിരിമാ തമിഴില്
വല്ലാണ് മൈയരുമ് വളമായ്പ് പുകഴുമ്
നല്ലാണ് മൈയതു നനിയേ മിളിരുമ്
ചൊല്ലാണ് മൈകൊടു എന്തുരിയപ് പൊരുളേ!

3. കീഴ്മൈപ് പണ്പുകള് അഴിയ
കാമാ തികളാമ് കയമൈപ് പിണികള്
പോമാ(റു) അരുള്വായ് പുരൈതീര്ത്തു എനൈആള്
കോമാ! കരുണൈക് കുകനാര് തമിയാ!
പൂമാ! പൊലമാര് പുലവാ! വരുവായ്!

4. മുഴു മുതലൈ ഉണര
അന്തേ വര്കളുമ് അയന് മാല് അരനുമ്
ചുത്താത് തുവിതത് തുറൈനിന് റവരുമ്
'കത്താ കരിമാ മുകത്താന്' എനവേ
വിത്താ രമൊടു വിളമ്പുമ് ഇറൈയേ!

5. കുരുവായ് വന്തു അരുളുവാന്
കാവാ എനൈഐങ് കരനേ! മതുരപ്
പാവാ ണര്പുകഴ് പരമെന് കുരുവേ!
നീവാ വിരൈവായ് നിമലന് പുതല്വാ!
താവാ കരുണൈത് തളിര്ചേ വടിയേ!

6. പേരിന്പമ് പെറ
ഒരുകൊമ് പുടൈയാന്; ഉയര്മോ തകമേ;
വിരുമ്പുമ് പെരുമാന്; വിടൈയോന് കുമരന്;
ചുരുമ്പാര് തൊടൈയന്; ചുകമാ കുമെലാമ്
അരുള്വാന്; അരുള്വാന്; അടിയാര് അവര്ക്കേ!

7. വിതിയിനാല് വരുമ് വേതനൈ നീങ്ക
പേഴ്വായ്പ് പെരിയോന് പെരുമ്പൂങ് കഴലൈച്
ചൂഴ്വാര്, പണിവാര്, തുതിപ്പാര് അവര്ക്കേ
ഊഴ്വേ തനൈതീര്ത്(തു) ഉളമേ മകിഴ
വാഴ്വേ തരുമ്വല് ലപൈനാ തനരേ!

8. പേയ് പൂതങ്കളാല് വരുമ് തുന്പങ്കള് അകല
പേയ്പൂ തമൊടു പിലിചൂനിയമുമ്
പായ്വേങ് കൈയതുമ് പരൈയിന് അരുമൈച്
ചേയ്വാ രണനാര് തിരുപ്പേര് പുകലപ്
പോയ്മായ്ന് തിടുമെ പുനിതമ് വരുമേ!

9. നല്ല പുലമൈ പെറ
പല്കാപ് പിയങ്കള് പകരുമ് തിറമുമ്
ഒല്കാപ് പുകഴുമ്, ഉയര്ചെല് വമതുമ്
നല്കായ് നലമായ്; നളിന മലര്ത്താള്
ചെല്വാ! തികഴ്ചിത് തിവിനാ യകനേ!

Back to Top

10. ചിറിയവനുമ് അരുള് പെറ
പൂന്താര് ചുഴല് വില് പുരുവമ്, തളിര്പോല്
ആന്തേ കമ്മിളിര് അണിയാര് ഇരുവര്
ചാര്ന്തേ വിളങ്കുമ് തനിമാ മുതലേ!
തേര്ന്തേ തൊഴുതേന് ചിറിയേറ്(കു) അരുളേ!

11. പുലന്കളൈ അടക്ക
വഞ്ചപ് പുലന് എന് വചമായ് നിചമായ്ക്
കൊഞ്ചിക് കുലവിക് കുണമായ് മിളിര
എഞ്ചിത് തമതില് ഇനിതേ ഉനതു
കഞ്ചക് കഴല്വൈ കണനാ യകനേ!

12. വറുമൈ നീങ്കിച് ചെല്വമ് പെരുക
പൊല്ലാ വറുമൈ, പുരൈചാല് കൊടുനോയ്
എല്ലാമ് ഒഴിത്തേ എനൈആണ് ടിടവേ
വല്ലായ് വരുവായ് വളമേ തരുവായ്
ഉല്ലാ ചമിളിര് ഒരുകൈ മുകനേ!

13. ഇപ്പിറവിപ് പയന് പെറ്റു വീടു പേറു പെറ
മകത്തായ് അണുവായ് മതിയായ്ക് കതിരായ്
ചെകത്തായ് അറിവായ്ത് തികഴ്ചാട് ചിയതായ്
അകത്തുമ് പുറത്തുമ് അകലാപ് പൊരുളായ്
ഇകത്തുമ് പരത്തുമ് ഇരുക്കുമ് പരമേ!

14. നിറൈന്ത അരുളൈപ് പെറ
കരുണൈക് കടലൈങ് കരനേ! കപിലര്ക്(കു)
അരുളേ കൊടുത്തായ്; അപയമ് അളിത്തായ്;
തരുവേ അനൈയായ്! തമിയന് തനൈആള്
കുരുവേ പൊറുമൈ കുണനാ യകനേ!

15. അരുട്പാടല്കള് ഇയറ്റ
കറ്പാര് ഇതയക് കമലത്(തു) ഉറൈയൂമ്
അറ്പാര് ഒളിയേ! അഴകുആനൈ മുകാ!
പൊറ്പായ് ഉനതു പൊലന്താള് മലര്ക്കേ
നറ്പാ കൊടുത്തേന് നനിഏറ്(റു) അരുളേ!

16. ചെയ്ത പിഴൈകള് എല്ലാമ് തീര
ആറ്റല് അറീയേന് അടിചെയ് പിഴൈതീര്
ചീറ്റമ് തവിര്വായ് തികഴ്ചിറ് പര! യാന്
ചാറ്റുമ് തമിഴ്മാ ലൈതനൈത് തുതിക്കൈ
ഏറ്റേ അരുള്വായ്! അരുള്വായ് ഇനിതേ.

17. എല്ലാപ് പിറവികളിലുമ് ഇറൈ എണ്ണമ് പെറ
എന്തപ് പിറപ്പൈ എടുത്താ ലുമ് ഉനൈച്
ചൊന്തത് തമിഴാല് തുതിചെയ് തിടവേ
കൊന്തേ അലര്താര്ക് കുഴല്വല് ലപൈയാള്!
ചിന്തൈക്(കു) ഉകന്തായ്! ചിറപ്പായ് അരുളേ!

18. പഴൈയ പാവങ്കള് തീര
ചിന്താ മണിതാന് തികഴ്മാര് പുടൈയായ്!
മുന്തൈ വിനൈയൈ മുഴുതുമ് തൊലൈത്(തു) ആള്
എന്തായ്! എളിയേന് എനൈ നീ എഴിലായ്
വന്തു ആള്! ഉയര് ഓ വടിവപ് പൊരുളേ!

19. വലിമൈ പെറ
പകൈയാര് അവര്മു പുരമേ പൊടിയാ
നകൈചെയ് തപിരാന് നലമാമ് കനിയൈ
വകൈയായ് അരുള വലമ്വന് തവനേ!
തകൈയായ്! തിടമ്നീ തരുവായ് മണിയേ!

Back to Top

20. എല്ലാച് ചെല്വങ്കളുമ് പെറ
ചീരോങ് കിടുമ്:നല് തിറമുമ് പെരുകുമ്:
ഏരോങ് കിടുമേ: ഇനിതാമ് തിടമേ
പേരോങ് കിടുമ്:നല് പെരുമ്വേ ഴമുകന്
താരോങ് കടിയൈത് തൊഴുവാര് തമക്കേ!

21. കുഴന്തൈപ് പേറുമ് ചെല്വമുമ് പെറ
മകപ്പേ(റു) അരുള്വാന്: മകിഴ്വായ് നിതിയൈ
അകത്തേ തരുവാന്: അണിയന്: കരിമാ
മുകത്താന് അടിയൈ മുറൈയായ് നിറൈയായ്ച്
ചെകത്തീര് തൊഴുമിന്! തൊഴുമിന്! തിനമേ!

22. നവക്കിരകങ്കളുമ് നല്ലരുള് പുരിയ
പെരുമൈപ് പരിതി പിറൈ ഇത് തരൈചേയ്
അരുമാല് കുരുവേ അചുരര് കുരവന്
കരുമൈ അരവൂകള് ഇവൈ നലമാമ്
ഒരുകൈ മുകന്പേര് ഉരൈപ്പാര് അവര്ക്കേ!

23. മന അമൈതി പെറ
ഓടിത് തിരിവായ് ഉലകുഏ ഴുമ്മിക
വാടിത് തിരിവായ് മനനേ! തകുമോ
കൂടിക് കുലവാ ഒരുകോ ടനൈനീ
പാടിപ് പണിവായ് പണിവായ് നലമേ!

24. പയമിന്റി വാഴ
ഏകാക് കരനൈ എഴില് ഐങ്കരനൈപ്
പൂകാപ് പവനൈപ് പൊറുമൈക് കുണനൈ
മാകാ ളിയവള് മകനൈ മനനേ!
നീകാ എനവേ നിതമുമ് പണിയേ!

25. നലങ്കള് പല വന്തു ചേര
തേടി പണിവാര് ചിലപേര്: ചിറപ്പായ്
ആടിപ് പണിവാര് ചിലപേര്: അണിയായ്പ്
പാടിപ് പണിവാര് ചിലപേര്: അവരൈ
നാടിത് തരുവാന് നലമ് ഐമുകനേ!

26. പകൈ നീങ്ക
തുട്ടര് കുതര്ക്കര് തൊലൈന്തേ പൊടിയായ്പ്
പട്ടേ ഇരിയപ് പടൈയൈ വിടുവായ്!
ചിട്ടര് പുകഴുമ് തിറമേ! വളരുമ്
മട്ടില് മതമാര് മഴലൈക് കളിറേ!

27. ഇതമാന വാഴ്വൂ പെറ
വിണ്നീ: ഉടുനീ: മിളിര്വാ യൂവൂമ്നീ:
മണ്നീ: അനല്നീ: പുനല്നീ: മതിനീ:
കണ്നീ: മണിനീ: കവിനാര് ഒളിനീ:
എണ്നീ: എനൈആള് ഇതമ്ചെയ് പവനേ!

28. നല്ല വഴിയില് ചെല്ല
തീയ നെറിനാത് തികത്തില് തിളൈത്തേ
ആയ നെറിയൈ അറിയാ തിരുന്തേന്
തൂയ നെറിയിന് തൊടര്കാട് ടിനൈനീ
ആയൂമ് നെറിയൂമ് അറിവിത് തനൈയേ!

29. പിറവിത് തുന്പമ് നീങ്ക
തൊല്ലൈപ് പിറവിത് തുയര്മാ കടലുള്
അല്ലല് വഴിയില് അഴുന്തല് മുറൈയോ?
ചെല്വാ! പിരമച് ചെഴുമാ മണിയേ!
നല്ലായ് കരൈഏറ് റിടുമ് ഐങ്കരനേ!

Back to Top

30. അറിയാമൈ അഴിയ
മായൈ എനുമ്കാര്ത് തിരൈയൈത് തെരിന്തുഎന്
പേയൈ വിരട്ടുമ് പെരുമാന് ഒരുവന്:
തായൈ നികര്ത്ത തനിമാ മുതല്വന്:
കായൈക് കനിആക് കുവന്കണ് ണിയനേ!

31. നന്മൈകള് പെറ
അയില്കൈ ഉളനമ് അറൂമാ മുകറ്കേ
മയിലൂര് തിതനൈ മകിഴ്ന്തേ അളിത്താന്
ചെയിര്തീര് അടിയാര് ചിറപ്പാമ് വകൈയില്
ഒയിലായ് നലമ്തന്(തു) ഉയര്ത്തുമ് അവനേ.

32. അര്ച്ചിത്തു അരുളൈപ് പെറ
കരിമാ മുകനിന് കരുണൈ അറിയാര്
എരിവായ് നരകില് ഇടരേ പടുവാര്:
വിരിമാ തവരുമ് വിരുമ്പുമ് പെരിയോന്
അരിതാ അരുച്ചിത്(തു) അവനൈപ് പുകഴേ.

33. എണ്വകൈച് ചിത്തികളൈപ് പെറ
ഇരുനാന്(കു) അവതാനമ് എണ്ചിത്തികളുമ്
പെരുമാന് ഉമൈയിന് പെരുമ്പിള് ളൈയവന്
തരുവാന്! തരുവാന്! തരവേ വിരൈവായ്
വരുവാന്! വരുവാന്! വഴുത്തായ് മനനേ!

34. പിരണവപ് പൊരുളൈ ഉണര
കരുമാല് വിനൈയൈക് കളൈന്തേ അരുളുമ്
തിരുവൈന് തെഴുത്തുമ് തികഴാ റെഴുത്തുമ്
ഇരുനാന് കെഴുത്തുമ് എമതുഐങ് കരനാര്
ഒരുപേര് എഴുത്തേ: ഉണര്വായ് മനനേ!

35. ഇറൈ എണ്ണമ് പെറ
അളവൈക് കടന്താന്: അകിലമ് കടന്താന്:
ഉളതത് തുവത്തിന് ഉയര്വൈക് കടന്താന്:
വളമാമ് നിലൈമേല് വചിപ്പാന് പെരിയോന്
ഉളമേ അറിന്തുഇന് പുറവേ വരുവായ്!

36. പടിത്തോര് തുന്പമ് നീങ്ക
കത്തുമ് തരങ്കക് കടല്ചൂഴ് പുവിയില്
തിത്തിത് തിടുമ്ചെന് തമിഴ്മാ ലൈചെയൂമ്
വിത്തര് കളിന് തീ വിനൈയൈ വിലക്കുമ്
അത്തിത് തലൈയന് അരുട്പാര് വൈയതേ!

37. നല്ല കവി പാട
ആരാ അമുതമ് എന ആ ചുകവി
ചീരാപ് പുകലുമ് തിറമേ അരുള്വായ്!
തീരാക് കലൈകള് തികഴ്വാ രിതിയേ!
വാരായ്! വളമേ വളര്വാ രണനേ!

38. വിനായകനൈക് കണ്ടു മകിഴ
വേതാ കമമേ മികവൂമ് പുകഴുമ്
പാതാമ് പുയനേ! പണിചെയ് അടിയേറ്(കു)
ആതാ ര!നിന(തു) അരുട്കാട് ചിതര
വാതാ എഴില് 'ഓ' വടിവാനവനേ!

39. വിനായകനിന് അരുളൈപ് പെറ
ഉമ്പര് പുകഴുമ് ഉറൂതിപ് പൊരുളേ!
തുമ്പിച് ചിരനേ! തൊഴുതേന്: തൊഴുതേന്:
നമ്പുമ് എനൈനീ നഴുവ വിടാമല്
അമ്പൊന് കരത്തായ് എനൈആണ്(ടു) അരുളേ!

40. കുറൈ തീര
കവിഞന് പുകഴുമ് കവിന് ആര്തമിഴ് ഉന്
ചെവിഏ റിയൂമ്നീ തിരുകല് ചരിയോ?
പുവിതാന് പുകഴുമ് പുഴൈക്കൈയ! കരമ്
കുവിവേന്: മകിഴ്വേന്: കുറൈതീര്ത്തരുളേ!

Back to Top

41. അരുള് മഴൈയില് നനൈയ
മങ്കൈ വലപൈ മണവാ ളന് അരുള്
പൊങ്കുമ് പുലന് പോല് പൊഴിന്തേ പുവനമ്
എങ്കുമ് നിറൈന്തേ ഇരുക്കിന് റതുകണ്!
തുങ്കക് കുണത്തീര്! പുചിയിന് തൊഴുതേ!

42. ആണവമ് അകല
മൂല മലവാ തനൈതീര് മുതല്വാ!
ചീല ചെഴുമ്ചെമ് ചടൈയന് ചിവനാര്
പാല! ഉയര്തറ് പരനേ! അരുള്താ!
കോലമ് മിളിരുമ് കുണമാര് പൊരുളേ!

43. പക്കുവമ് പെറ
ചിത്തി തരുമ്ചത് തിനിപാ തമതേ
എത്തി നമതില് എനൈവന്(തു) ഉറുമോ?
അത്തി മുകവാ!അരുമൈത് തലൈവാ!
ചത്തി തനൈയാ! തമിയറ്കു ഉരൈയേ!

44. തുയരമ് നീങ്ക
മുതല്വാ പടവേ മുടിയാ(തു) ഇനിതോ
ഇതമേ അരുളാ(തു) ഇരുത്തല് എന്ന? പൊറ്
പതമേ ഉടൈയായ്! പണിന്തേന്! പരൈയിന്
പുതല്വാ അരുളായ്! പുരൈതീര്പ് പവനേ!

45. പേരരുള് പെറ
ചീലന് തുതിക്കൈച് ചിരനൈ അനവേ
ഞാലത് തിനിലേ നലമ് ഈവര് എവര്?
കോലച് ചികിവാ കനനാമ് കുകനുമ്
ചാലപ് പുകഴുമ് തനിമന് അവനേ!

46. കവലൈകള് ഒഴിയ
തിണ്തോള് ചതുരുമ് തികഴ് ഐങ്കരമുമ്
വണ്ടാര് കുഴലാര് മകിഴ്ന്തേ മരുങ്കില്
പണ്ടേ വളര്കോ ലമതൈപ് പണിവായ്ക്
കണ്ടേന്: കളിത്തേന്: കവലൈ ഇലനേ!

47. ഞാനമ് പെറ
മോന നിലൈയില് മുഴുചിത് തിപെറുമ്
ഞാനമ് തരുവായ്! നലമാര് പെരിയോയ്!
തീനന് എനൈആള് തിരുമന് കരുണൈത്
തേനമ് എനവേ തികഴ്കിന് റവനേ!

48. പിറവി അച്ചമ് നീങ്ക
അച്ചമ് വിടുത്തേന് അരനാര് മുതലോര്
മെച്ചുമ് പടിയായ് മിളിര് ഐങ്കര! നിന്
പച്ചൈത് തളിരാമ് പതമേ പലമായ്
ഇച്ചൈ യൂടനേ പിടിത്തേന് ഇതമേ!

49. ചകല ചിത്തികളുമ് പെറ
പക്തി നെറിയില് പലമായ് ഉറൈവാര്
അത്തി മുകനിന് അടിയൈപ് പണിവാര്;
മുത്തി പെറുവാര്; മുതന്മൈ ഉറുവാര്;
ചിത്തി ഇടൈവാര് തിടമേ! തിടമേ!

50. പുകഴൈപ് പെറുവതറ്കു
താതാ ചരണമ്; ചരണമ് തളിര്ത്താള്
നീതാ ചരണമ് ചരണമ്; നികര് ഇല്
വേതാ തരണേ ചരണമ്; മിളര് ഐമ്
പൂതാ ചരണമ്! പുകഴ്നാറ് പുയനേ!

51. ഉലകമ് വാഴ
ഊഴി മുതല്വന് ഉയര്വേ ഴമുകന്
വാഴി! തിരുചത് തികളുമ് അണിയാമ്
വാഴി! കവിനാര് വാച മലര്ത്താള്
വാഴി! അടിയാര് വളമ്വാ ഴിയവേ!
Back to Top

This page was last modified on Wed, 06 Dec 2023 07:38:51 +0000
          send corrections and suggestions to admin @ sivasiva.org