Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS  Marati  ITRANS  Marati  Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Urdu   Cyrillic/Russian  
ବିନାଯକର୍ ଅନୁପୂତି

1. ନାନଲମ୍ ପେର଼
ପୂବାର୍ ପୁନ଼ିତା! ପୁବନ଼ତ୍ତଲୈମୈତ୍
ତେବା! କରିଯିନ଼୍ ଚିରମେ ଉଳବା!
ମୂବାତ୍ ତମିଳ଼ାଲ୍ ମୁର଼ୈଯେ ଉନ଼ୈଏନ଼୍
ନାବାଲ୍ ପୁକଳ଼ୁମ୍ ନଲମେ ଅରୁଳ୍ବାଯ୍.

2. ଚୋଲ୍ ବନ଼୍ମୈ ପେର଼
ବିଲ୍ଲାଣ୍ ମୈଯରୁମ୍ ବିରିମା ତମିଳ଼ିଲ୍
ବଲ୍ଲାଣ୍ ମୈଯରୁମ୍ ବଳମାଯ୍ପ୍ ପୁକଳ଼ୁମ୍
ନଲ୍ଲାଣ୍ ମୈଯତୁ ନନ଼ିଯେ ମିଳିରୁମ୍
ଚୋଲ୍ଲାଣ୍ ମୈକୋଟୁ ଏନ୍ତୁରିଯପ୍ ପୋରୁଳେ!

3. କୀଳ଼୍ମୈପ୍ ପଣ୍ପୁକଳ୍ ଅଳ଼ିଯ
କାମା ତିକଳାମ୍ କଯମୈପ୍ ପିଣିକଳ୍
ପୋମା(ର଼ୁ) ଅରୁଳ୍ବାଯ୍ ପୁରୈତୀର୍ତ୍ତୁ ଏନ଼ୈଆଳ୍
କୋମା! କରୁଣୈକ୍ କୁକନ଼ାର୍ ତମିଯା!
ପୂମା! ପୋଲମାର୍ ପୁଲବା! ବରୁବାଯ୍!

4. ମୁଳ଼ୁ ମୁତଲୈ ଉଣର
ଅନ୍ତେ ବର୍କଳୁମ୍ ଅଯନ଼୍ ମାଲ୍ ଅରନ଼ୁମ୍
ଚୁତ୍ତାତ୍ ତୁବିତତ୍ ତୁର଼ୈନିନ଼୍ ର଼ବରୁମ୍
'କତ୍ତା କରିମା ମୁକତ୍ତାନ଼୍' ଏନ଼ବେ
ବିତ୍ତା ରମୋଟୁ ବିଳମ୍ପୁମ୍ ଇର଼ୈଯେ!

5. କୁରୁବାଯ୍ ବନ୍ତୁ ଅରୁଳୁବାନ଼୍
କାବା ଏନ଼ୈଐଙ୍ କରନ଼େ! ମତୁରପ୍
ପାବା ଣର୍ପୁକଳ଼୍ ପରମେନ଼୍ କୁରୁବେ!
ନୀବା ବିରୈବାଯ୍ ନିମଲନ଼୍ ପୁତଲ୍ବା!
ତାବା କରୁଣୈତ୍ ତଳିର୍ଚେ ବଟିଯେ!

6. ପେରିନ଼୍ପମ୍ ପେର଼
ଓରୁକୋମ୍ ପୁଟୈଯାନ଼୍; ଉଯର୍ମୋ ତକମେ;
ବିରୁମ୍ପୁମ୍ ପେରୁମାନ଼୍; ବିଟୈଯୋନ଼୍ କୁମରନ଼୍;
ଚୁରୁମ୍ପାର୍ ତୋଟୈଯନ଼୍; ଚୁକମା କୁମେଲାମ୍
ଅରୁଳ୍ବାନ଼୍; ଅରୁଳ୍ବାନ଼୍; ଅଟିଯାର୍ ଅବର୍କ୍କେ!

7. ବିତିଯିନ଼ାଲ୍ ବରୁମ୍ ବେତନ଼ୈ ନୀଙ୍କ
ପେଳ଼୍ବାଯ୍ପ୍ ପେରିଯୋନ଼୍ ପେରୁମ୍ପୂଙ୍ କଳ଼ଲୈଚ୍
ଚୂଳ଼୍ବାର୍, ପଣିବାର୍, ତୁତିପ୍ପାର୍ ଅବର୍କ୍କେ
ଊଳ଼୍ବେ ତନ଼ୈତୀର୍ତ୍(ତୁ) ଉଳମେ ମକିଳ଼
ବାଳ଼୍ବେ ତରୁମ୍ବଲ୍ ଲପୈନା ତନ଼ରେ!

8. ପେଯ୍ ପୂତଙ୍କଳାଲ୍ ବରୁମ୍ ତୁନ଼୍ପଙ୍କଳ୍ ଅକଲ
ପେଯ୍ପୂ ତମୋଟୁ ପିଲିଚୂନ଼ିଯମୁମ୍
ପାଯ୍ବେଙ୍ କୈଯତୁମ୍ ପରୈଯିନ଼୍ ଅରୁମୈଚ୍
ଚେଯ୍ବା ରଣନ଼ାର୍ ତିରୁପ୍ପେର୍ ପୁକଲପ୍
ପୋଯ୍ମାଯ୍ନ୍ ତିଟୁମେ ପୁନ଼ିତମ୍ ବରୁମେ!

9. ନଲ୍ଲ ପୁଲମୈ ପେର଼
ପଲ୍କାପ୍ ପିଯଙ୍କଳ୍ ପକରୁମ୍ ତିର଼ମୁମ୍
ଓଲ୍କାପ୍ ପୁକଳ଼ୁମ୍, ଉଯର୍ଚେଲ୍ ବମତୁମ୍
ନଲ୍କାଯ୍ ନଲମାଯ୍; ନଳିନ଼ ମଲର୍ତ୍ତାଳ୍
ଚେଲ୍ବା! ତିକଳ଼୍ଚିତ୍ ତିବିନା ଯକନ଼େ!

Back to Top

10. ଚିର଼ିଯବନ଼ୁମ୍ ଅରୁଳ୍ ପେର଼
ପୂନ୍ତାର୍ ଚୁଳ଼ଲ୍ ବିଲ୍ ପୁରୁବମ୍, ତଳିର୍ପୋଲ୍
ଆନ୍ତେ କମ୍ମିଳିର୍ ଅଣିଯାର୍ ଇରୁବର୍
ଚାର୍ନ୍ତେ ବିଳଙ୍କୁମ୍ ତନ଼ିମା ମୁତଲେ!
ତେର୍ନ୍ତେ ତୋଳ଼ୁତେନ଼୍ ଚିର଼ିଯେର଼୍(କୁ) ଅରୁଳେ!

11. ପୁଲନ଼୍କଳୈ ଅଟକ୍କ
ବଞ୍ଚପ୍ ପୁଲନ଼୍ ଏନ଼୍ ବଚମାଯ୍ ନିଚମାଯ୍କ୍
କୋଞ୍ଚିକ୍ କୁଲବିକ୍ କୁଣମାଯ୍ ମିଳିର
ଏଞ୍ଚିତ୍ ତମତିଲ୍ ଇନ଼ିତେ ଉନ଼ତୁ
କଞ୍ଚକ୍ କଳ଼ଲ୍ବୈ କଣନା ଯକନ଼େ!

12. ବର଼ୁମୈ ନୀଙ୍କିଚ୍ ଚେଲ୍ବମ୍ ପେରୁକ
ପୋଲ୍ଲା ବର଼ୁମୈ, ପୁରୈଚାଲ୍ କୋଟୁନୋଯ୍
ଏଲ୍ଲାମ୍ ଓଳ଼ିତ୍ତେ ଏନ଼ୈଆଣ୍ ଟିଟବେ
ବଲ୍ଲାଯ୍ ବରୁବାଯ୍ ବଳମେ ତରୁବାଯ୍
ଉଲ୍ଲା ଚମିଳିର୍ ଓରୁକୈ ମୁକନ଼େ!

13. ଇପ୍ପିର଼ବିପ୍ ପଯନ଼୍ ପେର଼୍ର଼ୁ ବୀଟୁ ପେର଼ୁ ପେର଼
ମକତ୍ତାଯ୍ ଅଣୁବାଯ୍ ମତିଯାଯ୍କ୍ କତିରାଯ୍
ଚେକତ୍ତାଯ୍ ଅର଼ିବାଯ୍ତ୍ ତିକଳ଼୍ଚାଟ୍ ଚିଯତାଯ୍
ଅକତ୍ତୁମ୍ ପୁର଼ତ୍ତୁମ୍ ଅକଲାପ୍ ପୋରୁଳାଯ୍
ଇକତ୍ତୁମ୍ ପରତ୍ତୁମ୍ ଇରୁକ୍କୁମ୍ ପରମେ!

14. ନିର଼ୈନ୍ତ ଅରୁଳୈପ୍ ପେର଼
କରୁଣୈକ୍ କଟଲୈଙ୍ କରନ଼େ! କପିଲର୍କ୍(କୁ)
ଅରୁଳେ କୋଟୁତ୍ତାଯ୍; ଅପଯମ୍ ଅଳିତ୍ତାଯ୍;
ତରୁବେ ଅନ଼ୈଯାଯ୍! ତମିଯନ଼୍ ତନ଼ୈଆଳ୍
କୁରୁବେ ପୋର଼ୁମୈ କୁଣନା ଯକନ଼େ!

15. ଅରୁଟ୍ପାଟଲ୍କଳ୍ ଇଯର଼୍ର଼
କର଼୍ପାର୍ ଇତଯକ୍ କମଲତ୍(ତୁ) ଉର଼ୈଯୂମ୍
ଅର଼୍ପାର୍ ଓଳିଯେ! ଅଳ଼କୁଆନ଼ୈ ମୁକା!
ପୋର଼୍ପାଯ୍ ଉନ଼ତୁ ପୋଲନ୍ତାଳ୍ ମଲର୍କ୍କେ
ନର଼୍ପା କୋଟୁତ୍ତେନ଼୍ ନନ଼ିଏର଼୍(ର଼ୁ) ଅରୁଳେ!

16. ଚେଯ୍ତ ପିଳ଼ୈକଳ୍ ଏଲ୍ଲାମ୍ ତୀର
ଆର଼୍ର଼ଲ୍ ଅର଼ୀଯେନ଼୍ ଅଟିଚେଯ୍ ପିଳ଼ୈତୀର୍
ଚୀର଼୍ର଼ମ୍ ତବିର୍ବାଯ୍ ତିକଳ଼୍ଚିର଼୍ ପର! ଯାନ଼୍
ଚାର଼୍ର଼ୁମ୍ ତମିଳ଼୍ମା ଲୈତନ଼ୈତ୍ ତୁତିକ୍କୈ
ଏର଼୍ର଼େ ଅରୁଳ୍ବାଯ୍! ଅରୁଳ୍ବାଯ୍ ଇନ଼ିତେ.

17. ଏଲ୍ଲାପ୍ ପିର଼ବିକଳିଲୁମ୍ ଇର଼ୈ ଏଣ୍ଣମ୍ ପେର଼
ଏନ୍ତପ୍ ପିର଼ପ୍ପୈ ଏଟୁତ୍ତା ଲୁମ୍ ଉନ଼ୈଚ୍
ଚୋନ୍ତତ୍ ତମିଳ଼ାଲ୍ ତୁତିଚେଯ୍ ତିଟବେ
କୋନ୍ତେ ଅଲର୍ତାର୍କ୍ କୁଳ଼ଲ୍ବଲ୍ ଲପୈଯାଳ୍!
ଚିନ୍ତୈକ୍(କୁ) ଉକନ୍ତାଯ୍! ଚିର଼ପ୍ପାଯ୍ ଅରୁଳେ!

18. ପଳ଼ୈଯ ପାବଙ୍କଳ୍ ତୀର
ଚିନ୍ତା ମଣିତାନ଼୍ ତିକଳ଼୍ମାର୍ ପୁଟୈଯାଯ୍!
ମୁନ୍ତୈ ବିନ଼ୈଯୈ ମୁଳ଼ୁତୁମ୍ ତୋଲୈତ୍(ତୁ) ଆଳ୍
ଏନ୍ତାଯ୍! ଏଳିଯେନ଼୍ ଏନ଼ୈ ନୀ ଏଳ଼ିଲାଯ୍
ବନ୍ତୁ ଆଳ୍! ଉଯର୍ ଓ ବଟିବପ୍ ପୋରୁଳେ!

19. ବଲିମୈ ପେର଼
ପକୈଯାର୍ ଅବର୍ମୁ ପୁରମେ ପୋଟିଯା
ନକୈଚେଯ୍ ତପିରାନ଼୍ ନଲମାମ୍ କନ଼ିଯୈ
ବକୈଯାଯ୍ ଅରୁଳ ବଲମ୍ବନ୍ ତବନ଼େ!
ତକୈଯାଯ୍! ତିଟମ୍ନୀ ତରୁବାଯ୍ ମଣିଯେ!

Back to Top

20. ଏଲ୍ଲାଚ୍ ଚେଲ୍ବଙ୍କଳୁମ୍ ପେର଼
ଚୀରୋଙ୍ କିଟୁମ୍:ନଲ୍ ତିର଼ମୁମ୍ ପେରୁକୁମ୍:
ଏରୋଙ୍ କିଟୁମେ: ଇନ଼ିତାମ୍ ତିଟମେ
ପେରୋଙ୍ କିଟୁମ୍:ନଲ୍ ପେରୁମ୍ବେ ଳ଼ମୁକନ଼୍
ତାରୋଙ୍ କଟିଯୈତ୍ ତୋଳ଼ୁବାର୍ ତମକ୍କେ!

21. କୁଳ଼ନ୍ତୈପ୍ ପେର଼ୁମ୍ ଚେଲ୍ବମୁମ୍ ପେର଼
ମକପ୍ପେ(ର଼ୁ) ଅରୁଳ୍ବାନ଼୍: ମକିଳ଼୍ବାଯ୍ ନିତିଯୈ
ଅକତ୍ତେ ତରୁବାନ଼୍: ଅଣିଯନ଼୍: କରିମା
ମୁକତ୍ତାନ଼୍ ଅଟିଯୈ ମୁର଼ୈଯାଯ୍ ନିର଼ୈଯାଯ୍ଚ୍
ଚେକତ୍ତୀର୍ ତୋଳ଼ୁମିନ଼୍! ତୋଳ଼ୁମିନ଼୍! ତିନ଼ମେ!

22. ନବକ୍କିରକଙ୍କଳୁମ୍ ନଲ୍ଲରୁଳ୍ ପୁରିଯ
ପେରୁମୈପ୍ ପରିତି ପିର଼ୈ ଇତ୍ ତରୈଚେଯ୍
ଅରୁମାଲ୍ କୁରୁବେ ଅଚୁରର୍ କୁରବନ଼୍
କରୁମୈ ଅରବୂକଳ୍ ଇବୈ ନଲମାମ୍
ଓରୁକୈ ମୁକନ଼୍ପେର୍ ଉରୈପ୍ପାର୍ ଅବର୍କ୍କେ!

23. ମନ଼ ଅମୈତି ପେର଼
ଓଟିତ୍ ତିରିବାଯ୍ ଉଲକୁଏ ଳ଼ୁମ୍ମିକ
ବାଟିତ୍ ତିରିବାଯ୍ ମନ଼ନ଼େ! ତକୁମୋ
କୂଟିକ୍ କୁଲବା ଓରୁକୋ ଟନ଼ୈନୀ
ପାଟିପ୍ ପଣିବାଯ୍ ପଣିବାଯ୍ ନଲମେ!

24. ପଯମିନ଼୍ର଼ି ବାଳ଼
ଏକାକ୍ କରନ଼ୈ ଏଳ଼ିଲ୍ ଐଙ୍କରନ଼ୈପ୍
ପୂକାପ୍ ପବନ଼ୈପ୍ ପୋର଼ୁମୈକ୍ କୁଣନ଼ୈ
ମାକା ଳିଯବଳ୍ ମକନ଼ୈ ମନ଼ନ଼େ!
ନୀକା ଏନ଼ବେ ନିତମୁମ୍ ପଣିଯେ!

25. ନଲଙ୍କଳ୍ ପଲ ବନ୍ତୁ ଚେର
ତେଟି ପଣିବାର୍ ଚିଲପେର୍: ଚିର଼ପ୍ପାଯ୍
ଆଟିପ୍ ପଣିବାର୍ ଚିଲପେର୍: ଅଣିଯାଯ୍ପ୍
ପାଟିପ୍ ପଣିବାର୍ ଚିଲପେର୍: ଅବରୈ
ନାଟିତ୍ ତରୁବାନ଼୍ ନଲମ୍ ଐମୁକନ଼େ!

26. ପକୈ ନୀଙ୍କ
ତୁଟ୍ଟର୍ କୁତର୍କ୍କର୍ ତୋଲୈନ୍ତେ ପୋଟିଯାଯ୍ପ୍
ପଟ୍ଟେ ଇରିଯପ୍ ପଟୈଯୈ ବିଟୁବାଯ୍!
ଚିଟ୍ଟର୍ ପୁକଳ଼ୁମ୍ ତିର଼ମେ! ବଳରୁମ୍
ମଟ୍ଟିଲ୍ ମତମାର୍ ମଳ଼ଲୈକ୍ କଳିର଼େ!

27. ଇତମାନ଼ ବାଳ଼୍ବୂ ପେର଼
ବିଣ୍ନୀ: ଉଟୁନୀ: ମିଳିର୍ବା ଯୂବୂମ୍ନୀ:
ମଣ୍ନୀ: ଅନ଼ଲ୍ନୀ: ପୁନ଼ଲ୍ନୀ: ମତିନୀ:
କଣ୍ନୀ: ମଣିନୀ: କବିନ଼ାର୍ ଓଳିନୀ:
ଏଣ୍ନୀ: ଏନ଼ୈଆଳ୍ ଇତମ୍ଚେଯ୍ ପବନ଼େ!

28. ନଲ୍ଲ ବଳ଼ିଯିଲ୍ ଚେଲ୍ଲ
ତୀଯ ନେର଼ିନାତ୍ ତିକତ୍ତିଲ୍ ତିଳୈତ୍ତେ
ଆଯ ନେର଼ିଯୈ ଅର଼ିଯା ତିରୁନ୍ତେନ଼୍
ତୂଯ ନେର଼ିଯିନ଼୍ ତୋଟର୍କାଟ୍ ଟିନ଼ୈନୀ
ଆଯୂମ୍ ନେର଼ିଯୂମ୍ ଅର଼ିବିତ୍ ତନ଼ୈଯେ!

29. ପିର଼ବିତ୍ ତୁନ଼୍ପମ୍ ନୀଙ୍କ
ତୋଲ୍ଲୈପ୍ ପିର଼ବିତ୍ ତୁଯର୍ମା କଟଲୁଳ୍
ଅଲ୍ଲଲ୍ ବଳ଼ିଯିଲ୍ ଅଳ଼ୁନ୍ତଲ୍ ମୁର଼ୈଯୋ?
ଚେଲ୍ବା! ପିରମଚ୍ ଚେଳ଼ୁମା ମଣିଯେ!
ନଲ୍ଲାଯ୍ କରୈଏର଼୍ ର଼ିଟୁମ୍ ଐଙ୍କରନ଼େ!

Back to Top

30. ଅର଼ିଯାମୈ ଅଳ଼ିଯ
ମାଯୈ ଏନ଼ୁମ୍କାର୍ତ୍ ତିରୈଯୈତ୍ ତେରିନ୍ତୁଏନ଼୍
ପେଯୈ ବିରଟ୍ଟୁମ୍ ପେରୁମାନ଼୍ ଓରୁବନ଼୍:
ତାଯୈ ନିକର୍ତ୍ତ ତନ଼ିମା ମୁତଲ୍ବନ଼୍:
କାଯୈକ୍ କନ଼ିଆକ୍ କୁବନ଼୍କଣ୍ ଣିଯନ଼େ!

31. ନନ଼୍ମୈକଳ୍ ପେର଼
ଅଯିଲ୍କୈ ଉଳନମ୍ ଅର଼ୂମା ମୁକର଼୍କେ
ମଯିଲୂର୍ ତିତନ଼ୈ ମକିଳ଼୍ନ୍ତେ ଅଳିତ୍ତାନ଼୍
ଚେଯିର୍ତୀର୍ ଅଟିଯାର୍ ଚିର଼ପ୍ପାମ୍ ବକୈଯିଲ୍
ଓଯିଲାଯ୍ ନଲମ୍ତନ୍(ତୁ) ଉଯର୍ତ୍ତୁମ୍ ଅବନ଼େ.

32. ଅର୍ଚ୍ଚିତ୍ତୁ ଅରୁଳୈପ୍ ପେର଼
କରିମା ମୁକନ଼ିନ଼୍ କରୁଣୈ ଅର଼ିଯାର୍
ଏରିବାଯ୍ ନରକିଲ୍ ଇଟରେ ପଟୁବାର୍:
ବିରିମା ତବରୁମ୍ ବିରୁମ୍ପୁମ୍ ପେରିଯୋନ଼୍
ଅରିତା ଅରୁଚ୍ଚିତ୍(ତୁ) ଅବନ଼ୈପ୍ ପୁକଳ଼େ.

33. ଏଣ୍ବକୈଚ୍ ଚିତ୍ତିକଳୈପ୍ ପେର଼
ଇରୁନାନ଼୍(କୁ) ଅବତାନ଼ମ୍ ଏଣ୍ଚିତ୍ତିକଳୁମ୍
ପେରୁମାନ଼୍ ଉମୈଯିନ଼୍ ପେରୁମ୍ପିଳ୍ ଳୈଯବନ଼୍
ତରୁବାନ଼୍! ତରୁବାନ଼୍! ତରବେ ବିରୈବାଯ୍
ବରୁବାନ଼୍! ବରୁବାନ଼୍! ବଳ଼ୁତ୍ତାଯ୍ ମନ଼ନ଼େ!

34. ପିରଣବପ୍ ପୋରୁଳୈ ଉଣର
କରୁମାଲ୍ ବିନ଼ୈଯୈକ୍ କଳୈନ୍ତେ ଅରୁଳୁମ୍
ତିରୁବୈନ୍ ତେଳ଼ୁତ୍ତୁମ୍ ତିକଳ଼ା ର଼େଳ଼ୁତ୍ତୁମ୍
ଇରୁନାନ଼୍ କେଳ଼ୁତ୍ତୁମ୍ ଏମତୁଐଙ୍ କରନ଼ାର୍
ଓରୁପେର୍ ଏଳ଼ୁତ୍ତେ: ଉଣର୍ବାଯ୍ ମନ଼ନ଼େ!

35. ଇର଼ୈ ଏଣ୍ଣମ୍ ପେର଼
ଅଳବୈକ୍ କଟନ୍ତାନ଼୍: ଅକିଲମ୍ କଟନ୍ତାନ଼୍:
ଉଳତତ୍ ତୁବତ୍ତିନ଼୍ ଉଯର୍ବୈକ୍ କଟନ୍ତାନ଼୍:
ବଳମାମ୍ ନିଲୈମେଲ୍ ବଚିପ୍ପାନ଼୍ ପେରିଯୋନ଼୍
ଉଳମେ ଅର଼ିନ୍ତୁଇନ଼୍ ପୁର଼ବେ ବରୁବାଯ୍!

36. ପଟିତ୍ତୋର୍ ତୁନ଼୍ପମ୍ ନୀଙ୍କ
କତ୍ତୁମ୍ ତରଙ୍କକ୍ କଟଲ୍ଚୂଳ଼୍ ପୁବିଯିଲ୍
ତିତ୍ତିତ୍ ତିଟୁମ୍ଚେନ୍ ତମିଳ଼୍ମା ଲୈଚେଯୂମ୍
ବିତ୍ତର୍ କଳିନ଼୍ ତୀ ବିନ଼ୈଯୈ ବିଲକ୍କୁମ୍
ଅତ୍ତିତ୍ ତଲୈଯନ଼୍ ଅରୁଟ୍ପାର୍ ବୈଯତେ!

37. ନଲ୍ଲ କବି ପାଟ
ଆରା ଅମୁତମ୍ ଏନ଼ ଆ ଚୁକବି
ଚୀରାପ୍ ପୁକଲୁମ୍ ତିର଼ମେ ଅରୁଳ୍ବାଯ୍!
ତୀରାକ୍ କଲୈକଳ୍ ତିକଳ଼୍ବା ରିତିଯେ!
ବାରାଯ୍! ବଳମେ ବଳର୍ବା ରଣନ଼େ!

38. ବିନାଯକନ଼ୈକ୍ କଣ୍ଟୁ ମକିଳ଼
ବେତା କମମେ ମିକବୂମ୍ ପୁକଳ଼ୁମ୍
ପାତାମ୍ ପୁଯନ଼େ! ପଣିଚେଯ୍ ଅଟିଯେର଼୍(କୁ)
ଆତା ର!ନିନ଼(ତୁ) ଅରୁଟ୍କାଟ୍ ଚିତର
ବାତା ଏଳ଼ିଲ୍ 'ଓ' ବଟିବାନ଼ବନ଼େ!

39. ବିନାଯକନ଼ିନ଼୍ ଅରୁଳୈପ୍ ପେର଼
ଉମ୍ପର୍ ପୁକଳ଼ୁମ୍ ଉର଼ୂତିପ୍ ପୋରୁଳେ!
ତୁମ୍ପିଚ୍ ଚିରନ଼େ! ତୋଳ଼ୁତେନ଼୍: ତୋଳ଼ୁତେନ଼୍:
ନମ୍ପୁମ୍ ଏନ଼ୈନୀ ନଳ଼ୁବ ବିଟାମଲ୍
ଅମ୍ପୋନ଼୍ କରତ୍ତାଯ୍ ଏନ଼ୈଆଣ୍(ଟୁ) ଅରୁଳେ!

40. କୁର଼ୈ ତୀର
କବିଞନ଼୍ ପୁକଳ଼ୁମ୍ କବିନ଼୍ ଆର୍ତମିଳ଼୍ ଉନ଼୍
ଚେବିଏ ର଼ିଯୂମ୍ନୀ ତିରୁକଲ୍ ଚରିଯୋ?
ପୁବିତାନ଼୍ ପୁକଳ଼ୁମ୍ ପୁଳ଼ୈକ୍କୈଯ! କରମ୍
କୁବିବେନ଼୍: ମକିଳ଼୍ବେନ଼୍: କୁର଼ୈତୀର୍ତ୍ତରୁଳେ!

Back to Top

41. ଅରୁଳ୍ ମଳ଼ୈଯିଲ୍ ନନ଼ୈଯ
ମଙ୍କୈ ବଲପୈ ମଣବା ଳନ଼୍ ଅରୁଳ୍
ପୋଙ୍କୁମ୍ ପୁଲନ଼୍ ପୋଲ୍ ପୋଳ଼ିନ୍ତେ ପୁବନ଼ମ୍
ଏଙ୍କୁମ୍ ନିର଼ୈନ୍ତେ ଇରୁକ୍କିନ଼୍ ର଼ତୁକଣ୍!
ତୁଙ୍କକ୍ କୁଣତ୍ତୀର୍! ପୁଚିଯିନ଼୍ ତୋଳ଼ୁତେ!

42. ଆଣବମ୍ ଅକଲ
ମୂଲ ମଲବା ତନ଼ୈତୀର୍ ମୁତଲ୍ବା!
ଚୀଲ ଚେଳ଼ୁମ୍ଚେମ୍ ଚଟୈଯନ଼୍ ଚିବନ଼ାର୍
ପାଲ! ଉଯର୍ତର଼୍ ପରନ଼େ! ଅରୁଳ୍ତା!
କୋଲମ୍ ମିଳିରୁମ୍ କୁଣମାର୍ ପୋରୁଳେ!

43. ପକ୍କୁବମ୍ ପେର଼
ଚିତ୍ତି ତରୁମ୍ଚତ୍ ତିନିପା ତମତେ
ଏତ୍ତି ନମତିଲ୍ ଏନ଼ୈବନ୍(ତୁ) ଉର଼ୁମୋ?
ଅତ୍ତି ମୁକବା!ଅରୁମୈତ୍ ତଲୈବା!
ଚତ୍ତି ତନ଼ୈଯା! ତମିଯର଼୍କୁ ଉରୈଯେ!

44. ତୁଯରମ୍ ନୀଙ୍କ
ମୁତଲ୍ବା ପଟବେ ମୁଟିଯା(ତୁ) ଇନ଼ିତୋ
ଇତମେ ଅରୁଳା(ତୁ) ଇରୁତ୍ତଲ୍ ଏନ଼୍ନ଼? ପୋର଼୍
ପତମେ ଉଟୈଯାଯ୍! ପଣିନ୍ତେନ଼୍! ପରୈଯିନ଼୍
ପୁତଲ୍ବା ଅରୁଳାଯ୍! ପୁରୈତୀର୍ପ୍ ପବନ଼େ!

45. ପେରରୁଳ୍ ପେର଼
ଚୀଲନ଼୍ ତୁତିକ୍କୈଚ୍ ଚିରନ଼ୈ ଅନ଼ବେ
ଞାଲତ୍ ତିନ଼ିଲେ ନଲମ୍ ଈବର୍ ଏବର୍?
କୋଲଚ୍ ଚିକିବା କନ଼ନ଼ାମ୍ କୁକନ଼ୁମ୍
ଚାଲପ୍ ପୁକଳ଼ୁମ୍ ତନ଼ିମନ଼୍ ଅବନ଼େ!

46. କବଲୈକଳ୍ ଓଳ଼ିଯ
ତିଣ୍ତୋଳ୍ ଚତୁରୁମ୍ ତିକଳ଼୍ ଐଙ୍କରମୁମ୍
ବଣ୍ଟାର୍ କୁଳ଼ଲାର୍ ମକିଳ଼୍ନ୍ତେ ମରୁଙ୍କିଲ୍
ପଣ୍ଟେ ବଳର୍କୋ ଲମତୈପ୍ ପଣିବାଯ୍କ୍
କଣ୍ଟେନ଼୍: କଳିତ୍ତେନ଼୍: କବଲୈ ଇଲନ଼େ!

47. ଞାନ଼ମ୍ ପେର଼
ମୋନ଼ ନିଲୈଯିଲ୍ ମୁଳ଼ୁଚିତ୍ ତିପେର଼ୁମ୍
ଞାନ଼ମ୍ ତରୁବାଯ୍! ନଲମାର୍ ପେରିଯୋଯ୍!
ତୀନ଼ନ଼୍ ଏନ଼ୈଆଳ୍ ତିରୁମନ଼୍ କରୁଣୈତ୍
ତେନ଼ମ୍ ଏନ଼ବେ ତିକଳ଼୍କିନ଼୍ ର଼ବନ଼େ!

48. ପିର଼ବି ଅଚ୍ଚମ୍ ନୀଙ୍କ
ଅଚ୍ଚମ୍ ବିଟୁତ୍ତେନ଼୍ ଅରନ଼ାର୍ ମୁତଲୋର୍
ମେଚ୍ଚୁମ୍ ପଟିଯାଯ୍ ମିଳିର୍ ଐଙ୍କର! ନିନ଼୍
ପଚ୍ଚୈତ୍ ତଳିରାମ୍ ପତମେ ପଲମାଯ୍
ଇଚ୍ଚୈ ଯୂଟନ଼େ ପିଟିତ୍ତେନ଼୍ ଇତମେ!

49. ଚକଲ ଚିତ୍ତିକଳୁମ୍ ପେର଼
ପକ୍ତି ନେର଼ିଯିଲ୍ ପଲମାଯ୍ ଉର଼ୈବାର୍
ଅତ୍ତି ମୁକନ଼ିନ଼୍ ଅଟିଯୈପ୍ ପଣିବାର୍;
ମୁତ୍ତି ପେର଼ୁବାର୍; ମୁତନ଼୍ମୈ ଉର଼ୁବାର୍;
ଚିତ୍ତି ଇଟୈବାର୍ ତିଟମେ! ତିଟମେ!

50. ପୁକଳ଼ୈପ୍ ପେର଼ୁବତର଼୍କୁ
ତାତା ଚରଣମ୍; ଚରଣମ୍ ତଳିର୍ତ୍ତାଳ୍
ନୀତା ଚରଣମ୍ ଚରଣମ୍; ନିକର୍ ଇଲ୍
ବେତା ତରଣେ ଚରଣମ୍; ମିଳର୍ ଐମ୍
ପୂତା ଚରଣମ୍! ପୁକଳ଼୍ନାର଼୍ ପୁଯନ଼େ!

51. ଉଲକମ୍ ବାଳ଼
ଊଳ଼ି ମୁତଲ୍ବନ଼୍ ଉଯର୍ବେ ଳ଼ମୁକନ଼୍
ବାଳ଼ି! ତିରୁଚତ୍ ତିକଳୁମ୍ ଅଣିଯାମ୍
ବାଳ଼ି! କବିନ଼ାର୍ ବାଚ ମଲର୍ତ୍ତାଳ୍
ବାଳ଼ି! ଅଟିଯାର୍ ବଳମ୍ବା ଳ଼ିଯବେ!
Back to Top

This page was last modified on Thu, 03 Jun 2021 22:37:52 -0500
          send corrections and suggestions to admin @ sivasiva.org