sivasiva.org

Search Tamil/English word or
song/pathigam/paasuram numbers.

Resulting language

This page in Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS   Marati  Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Japanese   Urdu   Cyrillic/Russian  
వినాయకర్ అనుపూతి

1. నానలమ్ పెఱ
పూవార్ పునితా! పువనత్తలైమైత్
తేవా! కరియిన్ చిరమే ఉళవా!
మూవాత్ తమిఴాల్ ముఱైయే ఉనైఎన్
నావాల్ పుకఴుమ్ నలమే అరుళ్వాయ్.

2. చొల్ వన్మై పెఱ
విల్లాణ్ మైయరుమ్ విరిమా తమిఴిల్
వల్లాణ్ మైయరుమ్ వళమాయ్ప్ పుకఴుమ్
నల్లాణ్ మైయతు ననియే మిళిరుమ్
చొల్లాణ్ మైకొటు ఎన్తురియప్ పొరుళే!

3. కీఴ్మైప్ పణ్పుకళ్ అఴియ
కామా తికళామ్ కయమైప్ పిణికళ్
పోమా(ఱు) అరుళ్వాయ్ పురైతీర్త్తు ఎనైఆళ్
కోమా! కరుణైక్ కుకనార్ తమియా!
పూమా! పొలమార్ పులవా! వరువాయ్!

4. ముఴు ముతలై ఉణర
అన్తే వర్కళుమ్ అయన్ మాల్ అరనుమ్
చుత్తాత్ తువితత్ తుఱైనిన్ ఱవరుమ్
'కత్తా కరిమా ముకత్తాన్' ఎనవే
విత్తా రమొటు విళమ్పుమ్ ఇఱైయే!

5. కురువాయ్ వన్తు అరుళువాన్
కావా ఎనైఐఙ్ కరనే! మతురప్
పావా ణర్పుకఴ్ పరమెన్ కురువే!
నీవా విరైవాయ్ నిమలన్ పుతల్వా!
తావా కరుణైత్ తళిర్చే వటియే!

6. పేరిన్పమ్ పెఱ
ఒరుకొమ్ పుటైయాన్; ఉయర్మో తకమే;
విరుమ్పుమ్ పెరుమాన్; విటైయోన్ కుమరన్;
చురుమ్పార్ తొటైయన్; చుకమా కుమెలామ్
అరుళ్వాన్; అరుళ్వాన్; అటియార్ అవర్క్కే!

7. వితియినాల్ వరుమ్ వేతనై నీఙ్క
పేఴ్వాయ్ప్ పెరియోన్ పెరుమ్పూఙ్ కఴలైచ్
చూఴ్వార్, పణివార్, తుతిప్పార్ అవర్క్కే
ఊఴ్వే తనైతీర్త్(తు) ఉళమే మకిఴ
వాఴ్వే తరుమ్వల్ లపైనా తనరే!

8. పేయ్ పూతఙ్కళాల్ వరుమ్ తున్పఙ్కళ్ అకల
పేయ్పూ తమొటు పిలిచూనియముమ్
పాయ్వేఙ్ కైయతుమ్ పరైయిన్ అరుమైచ్
చేయ్వా రణనార్ తిరుప్పేర్ పుకలప్
పోయ్మాయ్న్ తిటుమె పునితమ్ వరుమే!

9. నల్ల పులమై పెఱ
పల్కాప్ పియఙ్కళ్ పకరుమ్ తిఱముమ్
ఒల్కాప్ పుకఴుమ్, ఉయర్చెల్ వమతుమ్
నల్కాయ్ నలమాయ్; నళిన మలర్త్తాళ్
చెల్వా! తికఴ్చిత్ తివినా యకనే!

Back to Top

10. చిఱియవనుమ్ అరుళ్ పెఱ
పూన్తార్ చుఴల్ విల్ పురువమ్, తళిర్పోల్
ఆన్తే కమ్మిళిర్ అణియార్ ఇరువర్
చార్న్తే విళఙ్కుమ్ తనిమా ముతలే!
తేర్న్తే తొఴుతేన్ చిఱియేఱ్(కు) అరుళే!

11. పులన్కళై అటక్క
వఞ్చప్ పులన్ ఎన్ వచమాయ్ నిచమాయ్క్
కొఞ్చిక్ కులవిక్ కుణమాయ్ మిళిర
ఎఞ్చిత్ తమతిల్ ఇనితే ఉనతు
కఞ్చక్ కఴల్వై కణనా యకనే!

12. వఱుమై నీఙ్కిచ్ చెల్వమ్ పెరుక
పొల్లా వఱుమై, పురైచాల్ కొటునోయ్
ఎల్లామ్ ఒఴిత్తే ఎనైఆణ్ టిటవే
వల్లాయ్ వరువాయ్ వళమే తరువాయ్
ఉల్లా చమిళిర్ ఒరుకై ముకనే!

13. ఇప్పిఱవిప్ పయన్ పెఱ్ఱు వీటు పేఱు పెఱ
మకత్తాయ్ అణువాయ్ మతియాయ్క్ కతిరాయ్
చెకత్తాయ్ అఱివాయ్త్ తికఴ్చాట్ చియతాయ్
అకత్తుమ్ పుఱత్తుమ్ అకలాప్ పొరుళాయ్
ఇకత్తుమ్ పరత్తుమ్ ఇరుక్కుమ్ పరమే!

14. నిఱైన్త అరుళైప్ పెఱ
కరుణైక్ కటలైఙ్ కరనే! కపిలర్క్(కు)
అరుళే కొటుత్తాయ్; అపయమ్ అళిత్తాయ్;
తరువే అనైయాయ్! తమియన్ తనైఆళ్
కురువే పొఱుమై కుణనా యకనే!

15. అరుట్పాటల్కళ్ ఇయఱ్ఱ
కఱ్పార్ ఇతయక్ కమలత్(తు) ఉఱైయూమ్
అఱ్పార్ ఒళియే! అఴకుఆనై ముకా!
పొఱ్పాయ్ ఉనతు పొలన్తాళ్ మలర్క్కే
నఱ్పా కొటుత్తేన్ ననిఏఱ్(ఱు) అరుళే!

16. చెయ్త పిఴైకళ్ ఎల్లామ్ తీర
ఆఱ్ఱల్ అఱీయేన్ అటిచెయ్ పిఴైతీర్
చీఱ్ఱమ్ తవిర్వాయ్ తికఴ్చిఱ్ పర! యాన్
చాఱ్ఱుమ్ తమిఴ్మా లైతనైత్ తుతిక్కై
ఏఱ్ఱే అరుళ్వాయ్! అరుళ్వాయ్ ఇనితే.

17. ఎల్లాప్ పిఱవికళిలుమ్ ఇఱై ఎణ్ణమ్ పెఱ
ఎన్తప్ పిఱప్పై ఎటుత్తా లుమ్ ఉనైచ్
చొన్తత్ తమిఴాల్ తుతిచెయ్ తిటవే
కొన్తే అలర్తార్క్ కుఴల్వల్ లపైయాళ్!
చిన్తైక్(కు) ఉకన్తాయ్! చిఱప్పాయ్ అరుళే!

18. పఴైయ పావఙ్కళ్ తీర
చిన్తా మణితాన్ తికఴ్మార్ పుటైయాయ్!
మున్తై వినైయై ముఴుతుమ్ తొలైత్(తు) ఆళ్
ఎన్తాయ్! ఎళియేన్ ఎనై నీ ఎఴిలాయ్
వన్తు ఆళ్! ఉయర్ ఓ వటివప్ పొరుళే!

19. వలిమై పెఱ
పకైయార్ అవర్ము పురమే పొటియా
నకైచెయ్ తపిరాన్ నలమామ్ కనియై
వకైయాయ్ అరుళ వలమ్వన్ తవనే!
తకైయాయ్! తిటమ్నీ తరువాయ్ మణియే!

Back to Top

20. ఎల్లాచ్ చెల్వఙ్కళుమ్ పెఱ
చీరోఙ్ కిటుమ్:నల్ తిఱముమ్ పెరుకుమ్:
ఏరోఙ్ కిటుమే: ఇనితామ్ తిటమే
పేరోఙ్ కిటుమ్:నల్ పెరుమ్వే ఴముకన్
తారోఙ్ కటియైత్ తొఴువార్ తమక్కే!

21. కుఴన్తైప్ పేఱుమ్ చెల్వముమ్ పెఱ
మకప్పే(ఱు) అరుళ్వాన్: మకిఴ్వాయ్ నితియై
అకత్తే తరువాన్: అణియన్: కరిమా
ముకత్తాన్ అటియై ముఱైయాయ్ నిఱైయాయ్చ్
చెకత్తీర్ తొఴుమిన్! తొఴుమిన్! తినమే!

22. నవక్కిరకఙ్కళుమ్ నల్లరుళ్ పురియ
పెరుమైప్ పరితి పిఱై ఇత్ తరైచేయ్
అరుమాల్ కురువే అచురర్ కురవన్
కరుమై అరవూకళ్ ఇవై నలమామ్
ఒరుకై ముకన్పేర్ ఉరైప్పార్ అవర్క్కే!

23. మన అమైతి పెఱ
ఓటిత్ తిరివాయ్ ఉలకుఏ ఴుమ్మిక
వాటిత్ తిరివాయ్ మననే! తకుమో
కూటిక్ కులవా ఒరుకో టనైనీ
పాటిప్ పణివాయ్ పణివాయ్ నలమే!

24. పయమిన్ఱి వాఴ
ఏకాక్ కరనై ఎఴిల్ ఐఙ్కరనైప్
పూకాప్ పవనైప్ పొఱుమైక్ కుణనై
మాకా ళియవళ్ మకనై మననే!
నీకా ఎనవే నితముమ్ పణియే!

25. నలఙ్కళ్ పల వన్తు చేర
తేటి పణివార్ చిలపేర్: చిఱప్పాయ్
ఆటిప్ పణివార్ చిలపేర్: అణియాయ్ప్
పాటిప్ పణివార్ చిలపేర్: అవరై
నాటిత్ తరువాన్ నలమ్ ఐముకనే!

26. పకై నీఙ్క
తుట్టర్ కుతర్క్కర్ తొలైన్తే పొటియాయ్ప్
పట్టే ఇరియప్ పటైయై విటువాయ్!
చిట్టర్ పుకఴుమ్ తిఱమే! వళరుమ్
మట్టిల్ మతమార్ మఴలైక్ కళిఱే!

27. ఇతమాన వాఴ్వూ పెఱ
విణ్నీ: ఉటునీ: మిళిర్వా యూవూమ్నీ:
మణ్నీ: అనల్నీ: పునల్నీ: మతినీ:
కణ్నీ: మణినీ: కవినార్ ఒళినీ:
ఎణ్నీ: ఎనైఆళ్ ఇతమ్చెయ్ పవనే!

28. నల్ల వఴియిల్ చెల్ల
తీయ నెఱినాత్ తికత్తిల్ తిళైత్తే
ఆయ నెఱియై అఱియా తిరున్తేన్
తూయ నెఱియిన్ తొటర్కాట్ టినైనీ
ఆయూమ్ నెఱియూమ్ అఱివిత్ తనైయే!

29. పిఱవిత్ తున్పమ్ నీఙ్క
తొల్లైప్ పిఱవిత్ తుయర్మా కటలుళ్
అల్లల్ వఴియిల్ అఴున్తల్ ముఱైయో?
చెల్వా! పిరమచ్ చెఴుమా మణియే!
నల్లాయ్ కరైఏఱ్ ఱిటుమ్ ఐఙ్కరనే!

Back to Top

30. అఱియామై అఴియ
మాయై ఎనుమ్కార్త్ తిరైయైత్ తెరిన్తుఎన్
పేయై విరట్టుమ్ పెరుమాన్ ఒరువన్:
తాయై నికర్త్త తనిమా ముతల్వన్:
కాయైక్ కనిఆక్ కువన్కణ్ ణియనే!

31. నన్మైకళ్ పెఱ
అయిల్కై ఉళనమ్ అఱూమా ముకఱ్కే
మయిలూర్ తితనై మకిఴ్న్తే అళిత్తాన్
చెయిర్తీర్ అటియార్ చిఱప్పామ్ వకైయిల్
ఒయిలాయ్ నలమ్తన్(తు) ఉయర్త్తుమ్ అవనే.

32. అర్చ్చిత్తు అరుళైప్ పెఱ
కరిమా ముకనిన్ కరుణై అఱియార్
ఎరివాయ్ నరకిల్ ఇటరే పటువార్:
విరిమా తవరుమ్ విరుమ్పుమ్ పెరియోన్
అరితా అరుచ్చిత్(తు) అవనైప్ పుకఴే.

33. ఎణ్వకైచ్ చిత్తికళైప్ పెఱ
ఇరునాన్(కు) అవతానమ్ ఎణ్చిత్తికళుమ్
పెరుమాన్ ఉమైయిన్ పెరుమ్పిళ్ ళైయవన్
తరువాన్! తరువాన్! తరవే విరైవాయ్
వరువాన్! వరువాన్! వఴుత్తాయ్ మననే!

34. పిరణవప్ పొరుళై ఉణర
కరుమాల్ వినైయైక్ కళైన్తే అరుళుమ్
తిరువైన్ తెఴుత్తుమ్ తికఴా ఱెఴుత్తుమ్
ఇరునాన్ కెఴుత్తుమ్ ఎమతుఐఙ్ కరనార్
ఒరుపేర్ ఎఴుత్తే: ఉణర్వాయ్ మననే!

35. ఇఱై ఎణ్ణమ్ పెఱ
అళవైక్ కటన్తాన్: అకిలమ్ కటన్తాన్:
ఉళతత్ తువత్తిన్ ఉయర్వైక్ కటన్తాన్:
వళమామ్ నిలైమేల్ వచిప్పాన్ పెరియోన్
ఉళమే అఱిన్తుఇన్ పుఱవే వరువాయ్!

36. పటిత్తోర్ తున్పమ్ నీఙ్క
కత్తుమ్ తరఙ్కక్ కటల్చూఴ్ పువియిల్
తిత్తిత్ తిటుమ్చెన్ తమిఴ్మా లైచెయూమ్
విత్తర్ కళిన్ తీ వినైయై విలక్కుమ్
అత్తిత్ తలైయన్ అరుట్పార్ వైయతే!

37. నల్ల కవి పాట
ఆరా అముతమ్ ఎన ఆ చుకవి
చీరాప్ పుకలుమ్ తిఱమే అరుళ్వాయ్!
తీరాక్ కలైకళ్ తికఴ్వా రితియే!
వారాయ్! వళమే వళర్వా రణనే!

38. వినాయకనైక్ కణ్టు మకిఴ
వేతా కమమే మికవూమ్ పుకఴుమ్
పాతామ్ పుయనే! పణిచెయ్ అటియేఱ్(కు)
ఆతా ర!నిన(తు) అరుట్కాట్ చితర
వాతా ఎఴిల్ 'ఓ' వటివానవనే!

39. వినాయకనిన్ అరుళైప్ పెఱ
ఉమ్పర్ పుకఴుమ్ ఉఱూతిప్ పొరుళే!
తుమ్పిచ్ చిరనే! తొఴుతేన్: తొఴుతేన్:
నమ్పుమ్ ఎనైనీ నఴువ విటామల్
అమ్పొన్ కరత్తాయ్ ఎనైఆణ్(టు) అరుళే!

40. కుఱై తీర
కవిఞన్ పుకఴుమ్ కవిన్ ఆర్తమిఴ్ ఉన్
చెవిఏ ఱియూమ్నీ తిరుకల్ చరియో?
పువితాన్ పుకఴుమ్ పుఴైక్కైయ! కరమ్
కువివేన్: మకిఴ్వేన్: కుఱైతీర్త్తరుళే!

Back to Top

41. అరుళ్ మఴైయిల్ ననైయ
మఙ్కై వలపై మణవా ళన్ అరుళ్
పొఙ్కుమ్ పులన్ పోల్ పొఴిన్తే పువనమ్
ఎఙ్కుమ్ నిఱైన్తే ఇరుక్కిన్ ఱతుకణ్!
తుఙ్కక్ కుణత్తీర్! పుచియిన్ తొఴుతే!

42. ఆణవమ్ అకల
మూల మలవా తనైతీర్ ముతల్వా!
చీల చెఴుమ్చెమ్ చటైయన్ చివనార్
పాల! ఉయర్తఱ్ పరనే! అరుళ్తా!
కోలమ్ మిళిరుమ్ కుణమార్ పొరుళే!

43. పక్కువమ్ పెఱ
చిత్తి తరుమ్చత్ తినిపా తమతే
ఎత్తి నమతిల్ ఎనైవన్(తు) ఉఱుమో?
అత్తి ముకవా!అరుమైత్ తలైవా!
చత్తి తనైయా! తమియఱ్కు ఉరైయే!

44. తుయరమ్ నీఙ్క
ముతల్వా పటవే ముటియా(తు) ఇనితో
ఇతమే అరుళా(తు) ఇరుత్తల్ ఎన్న? పొఱ్
పతమే ఉటైయాయ్! పణిన్తేన్! పరైయిన్
పుతల్వా అరుళాయ్! పురైతీర్ప్ పవనే!

45. పేరరుళ్ పెఱ
చీలన్ తుతిక్కైచ్ చిరనై అనవే
ఞాలత్ తినిలే నలమ్ ఈవర్ ఎవర్?
కోలచ్ చికివా కననామ్ కుకనుమ్
చాలప్ పుకఴుమ్ తనిమన్ అవనే!

46. కవలైకళ్ ఒఴియ
తిణ్తోళ్ చతురుమ్ తికఴ్ ఐఙ్కరముమ్
వణ్టార్ కుఴలార్ మకిఴ్న్తే మరుఙ్కిల్
పణ్టే వళర్కో లమతైప్ పణివాయ్క్
కణ్టేన్: కళిత్తేన్: కవలై ఇలనే!

47. ఞానమ్ పెఱ
మోన నిలైయిల్ ముఴుచిత్ తిపెఱుమ్
ఞానమ్ తరువాయ్! నలమార్ పెరియోయ్!
తీనన్ ఎనైఆళ్ తిరుమన్ కరుణైత్
తేనమ్ ఎనవే తికఴ్కిన్ ఱవనే!

48. పిఱవి అచ్చమ్ నీఙ్క
అచ్చమ్ విటుత్తేన్ అరనార్ ముతలోర్
మెచ్చుమ్ పటియాయ్ మిళిర్ ఐఙ్కర! నిన్
పచ్చైత్ తళిరామ్ పతమే పలమాయ్
ఇచ్చై యూటనే పిటిత్తేన్ ఇతమే!

49. చకల చిత్తికళుమ్ పెఱ
పక్తి నెఱియిల్ పలమాయ్ ఉఱైవార్
అత్తి ముకనిన్ అటియైప్ పణివార్;
ముత్తి పెఱువార్; ముతన్మై ఉఱువార్;
చిత్తి ఇటైవార్ తిటమే! తిటమే!

50. పుకఴైప్ పెఱువతఱ్కు
తాతా చరణమ్; చరణమ్ తళిర్త్తాళ్
నీతా చరణమ్ చరణమ్; నికర్ ఇల్
వేతా తరణే చరణమ్; మిళర్ ఐమ్
పూతా చరణమ్! పుకఴ్నాఱ్ పుయనే!

51. ఉలకమ్ వాఴ
ఊఴి ముతల్వన్ ఉయర్వే ఴముకన్
వాఴి! తిరుచత్ తికళుమ్ అణియామ్
వాఴి! కవినార్ వాచ మలర్త్తాళ్
వాఴి! అటియార్ వళమ్వా ఴియవే!
Back to Top

This page was last modified on Wed, 06 Dec 2023 07:38:51 +0000
          send corrections and suggestions to admin @ sivasiva.org