Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS  Marati  ITRANS  Marati  Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Urdu   Cyrillic/Russian  
วินายกรฺ อนุปูติ

1. นานลมฺ เปะร
ปูวารฺ ปุนิตา! ปุวนตฺตไลไมตฺ
เตวา! กริยินฺ จิรเม อุฬวา!
มูวาตฺ ตมิฬาลฺ มุไรเย อุไนเอะนฺ
นาวาลฺ ปุกฬุมฺ นลเม อรุฬฺวายฺ.

2. โจะลฺ วนฺไม เปะร
วิลฺลาณฺ ไมยรุมฺ วิริมา ตมิฬิลฺ
วลฺลาณฺ ไมยรุมฺ วฬมายฺปฺ ปุกฬุมฺ
นลฺลาณฺ ไมยตุ นนิเย มิฬิรุมฺ
โจะลฺลาณฺ ไมโกะฏุ เอะนฺตุริยปฺ โปะรุเฬ!

3. กีฬฺไมปฺ ปณฺปุกฬฺ อฬิย
กามา ติกฬามฺ กยไมปฺ ปิณิกฬฺ
โปมา(รุ) อรุฬฺวายฺ ปุไรตีรฺตฺตุ เอะไนอาฬฺ
โกมา! กรุไณกฺ กุกนารฺ ตมิยา!
ปูมา! โปะลมารฺ ปุลวา! วรุวายฺ!

4. มุฬุ มุตไล อุณร
อนฺเต วรฺกฬุมฺ อยนฺ มาลฺ อรนุมฺ
จุตฺตาตฺ ตุวิตตฺ ตุไรนินฺ รวรุมฺ
'กตฺตา กริมา มุกตฺตานฺ' เอะนเว
วิตฺตา รโมะฏุ วิฬมฺปุมฺ อิไรเย!

5. กุรุวายฺ วนฺตุ อรุฬุวานฺ
กาวา เอะไนไองฺ กรเน! มตุรปฺ
ปาวา ณรฺปุกฬฺ ปรเมะนฺ กุรุเว!
นีวา วิไรวายฺ นิมลนฺ ปุตลฺวา!
ตาวา กรุไณตฺ ตฬิรฺเจ วฏิเย!

6. เปรินฺปมฺ เปะร
โอะรุโกะมฺ ปุไฏยานฺ; อุยรฺโม ตกเม;
วิรุมฺปุมฺ เปะรุมานฺ; วิไฏโยนฺ กุมรนฺ;
จุรุมฺปารฺ โตะไฏยนฺ; จุกมา กุเมะลามฺ
อรุฬฺวานฺ; อรุฬฺวานฺ; อฏิยารฺ อวรฺกฺเก!

7. วิติยินาลฺ วรุมฺ เวตไน นีงฺก
เปฬฺวายฺปฺ เปะริโยนฺ เปะรุมฺปูงฺ กฬไลจฺ
จูฬฺวารฺ, ปณิวารฺ, ตุติปฺปารฺ อวรฺกฺเก
อูฬฺเว ตไนตีรฺตฺ(ตุ) อุฬเม มกิฬ
วาฬฺเว ตรุมฺวลฺ ลไปนา ตนเร!

8. เปยฺ ปูตงฺกฬาลฺ วรุมฺ ตุนฺปงฺกฬฺ อกล
เปยฺปู ตโมะฏุ ปิลิจูนิยมุมฺ
ปายฺเวงฺ ไกยตุมฺ ปไรยินฺ อรุไมจฺ
เจยฺวา รณนารฺ ติรุปฺเปรฺ ปุกลปฺ
โปยฺมายฺนฺ ติฏุเมะ ปุนิตมฺ วรุเม!

9. นลฺล ปุลไม เปะร
ปลฺกาปฺ ปิยงฺกฬฺ ปกรุมฺ ติรมุมฺ
โอะลฺกาปฺ ปุกฬุมฺ, อุยรฺเจะลฺ วมตุมฺ
นลฺกายฺ นลมายฺ; นฬิน มลรฺตฺตาฬฺ
เจะลฺวา! ติกฬฺจิตฺ ติวินา ยกเน!

Back to Top

10. จิริยวนุมฺ อรุฬฺ เปะร
ปูนฺตารฺ จุฬลฺ วิลฺ ปุรุวมฺ, ตฬิรฺโปลฺ
อานฺเต กมฺมิฬิรฺ อณิยารฺ อิรุวรฺ
จารฺนฺเต วิฬงฺกุมฺ ตนิมา มุตเล!
เตรฺนฺเต โตะฬุเตนฺ จิริเยรฺ(กุ) อรุเฬ!

11. ปุลนฺกไฬ อฏกฺก
วญฺจปฺ ปุลนฺ เอะนฺ วจมายฺ นิจมายฺกฺ
โกะญฺจิกฺ กุลวิกฺ กุณมายฺ มิฬิร
เอะญฺจิตฺ ตมติลฺ อินิเต อุนตุ
กญฺจกฺ กฬลฺไว กณนา ยกเน!

12. วรุไม นีงฺกิจฺ เจะลฺวมฺ เปะรุก
โปะลฺลา วรุไม, ปุไรจาลฺ โกะฏุโนยฺ
เอะลฺลามฺ โอะฬิตฺเต เอะไนอาณฺ ฏิฏเว
วลฺลายฺ วรุวายฺ วฬเม ตรุวายฺ
อุลฺลา จมิฬิรฺ โอะรุไก มุกเน!

13. อิปฺปิรวิปฺ ปยนฺ เปะรฺรุ วีฏุ เปรุ เปะร
มกตฺตายฺ อณุวายฺ มติยายฺกฺ กติรายฺ
เจะกตฺตายฺ อริวายฺตฺ ติกฬฺจาฏฺ จิยตายฺ
อกตฺตุมฺ ปุรตฺตุมฺ อกลาปฺ โปะรุฬายฺ
อิกตฺตุมฺ ปรตฺตุมฺ อิรุกฺกุมฺ ปรเม!

14. นิไรนฺต อรุไฬปฺ เปะร
กรุไณกฺ กฏไลงฺ กรเน! กปิลรฺกฺ(กุ)
อรุเฬ โกะฏุตฺตายฺ; อปยมฺ อฬิตฺตายฺ;
ตรุเว อไนยายฺ! ตมิยนฺ ตไนอาฬฺ
กุรุเว โปะรุไม กุณนา ยกเน!

15. อรุฏฺปาฏลฺกฬฺ อิยรฺร
กรฺปารฺ อิตยกฺ กมลตฺ(ตุ) อุไรยูมฺ
อรฺปารฺ โอะฬิเย! อฬกุอาไน มุกา!
โปะรฺปายฺ อุนตุ โปะลนฺตาฬฺ มลรฺกฺเก
นรฺปา โกะฏุตฺเตนฺ นนิเอรฺ(รุ) อรุเฬ!

16. เจะยฺต ปิไฬกฬฺ เอะลฺลามฺ ตีร
อารฺรลฺ อรีเยนฺ อฏิเจะยฺ ปิไฬตีรฺ
จีรฺรมฺ ตวิรฺวายฺ ติกฬฺจิรฺ ปร! ยานฺ
จารฺรุมฺ ตมิฬฺมา ไลตไนตฺ ตุติกฺไก
เอรฺเร อรุฬฺวายฺ! อรุฬฺวายฺ อินิเต.

17. เอะลฺลาปฺ ปิรวิกฬิลุมฺ อิไร เอะณฺณมฺ เปะร
เอะนฺตปฺ ปิรปฺไป เอะฏุตฺตา ลุมฺ อุไนจฺ
โจะนฺตตฺ ตมิฬาลฺ ตุติเจะยฺ ติฏเว
โกะนฺเต อลรฺตารฺกฺ กุฬลฺวลฺ ลไปยาฬฺ!
จินฺไตกฺ(กุ) อุกนฺตายฺ! จิรปฺปายฺ อรุเฬ!

18. ปไฬย ปาวงฺกฬฺ ตีร
จินฺตา มณิตานฺ ติกฬฺมารฺ ปุไฏยายฺ!
มุนฺไต วิไนไย มุฬุตุมฺ โตะไลตฺ(ตุ) อาฬฺ
เอะนฺตายฺ! เอะฬิเยนฺ เอะไน นี เอะฬิลายฺ
วนฺตุ อาฬฺ! อุยรฺ โอ วฏิวปฺ โปะรุเฬ!

19. วลิไม เปะร
ปไกยารฺ อวรฺมุ ปุรเม โปะฏิยา
นไกเจะยฺ ตปิรานฺ นลมามฺ กนิไย
วไกยายฺ อรุฬ วลมฺวนฺ ตวเน!
ตไกยายฺ! ติฏมฺนี ตรุวายฺ มณิเย!

Back to Top

20. เอะลฺลาจฺ เจะลฺวงฺกฬุมฺ เปะร
จีโรงฺ กิฏุมฺ:นลฺ ติรมุมฺ เปะรุกุมฺ:
เอโรงฺ กิฏุเม: อินิตามฺ ติฏเม
เปโรงฺ กิฏุมฺ:นลฺ เปะรุมฺเว ฬมุกนฺ
ตาโรงฺ กฏิไยตฺ โตะฬุวารฺ ตมกฺเก!

21. กุฬนฺไตปฺ เปรุมฺ เจะลฺวมุมฺ เปะร
มกปฺเป(รุ) อรุฬฺวานฺ: มกิฬฺวายฺ นิติไย
อกตฺเต ตรุวานฺ: อณิยนฺ: กริมา
มุกตฺตานฺ อฏิไย มุไรยายฺ นิไรยายฺจฺ
เจะกตฺตีรฺ โตะฬุมินฺ! โตะฬุมินฺ! ตินเม!

22. นวกฺกิรกงฺกฬุมฺ นลฺลรุฬฺ ปุริย
เปะรุไมปฺ ปริติ ปิไร อิตฺ ตไรเจยฺ
อรุมาลฺ กุรุเว อจุรรฺ กุรวนฺ
กรุไม อรวูกฬฺ อิไว นลมามฺ
โอะรุไก มุกนฺเปรฺ อุไรปฺปารฺ อวรฺกฺเก!

23. มน อไมติ เปะร
โอฏิตฺ ติริวายฺ อุลกุเอ ฬุมฺมิก
วาฏิตฺ ติริวายฺ มนเน! ตกุโม
กูฏิกฺ กุลวา โอะรุโก ฏไนนี
ปาฏิปฺ ปณิวายฺ ปณิวายฺ นลเม!

24. ปยมินฺริ วาฬ
เอกากฺ กรไน เอะฬิลฺ ไองฺกรไนปฺ
ปูกาปฺ ปวไนปฺ โปะรุไมกฺ กุณไน
มากา ฬิยวฬฺ มกไน มนเน!
นีกา เอะนเว นิตมุมฺ ปณิเย!

25. นลงฺกฬฺ ปล วนฺตุ เจร
เตฏิ ปณิวารฺ จิลเปรฺ: จิรปฺปายฺ
อาฏิปฺ ปณิวารฺ จิลเปรฺ: อณิยายฺปฺ
ปาฏิปฺ ปณิวารฺ จิลเปรฺ: อวไร
นาฏิตฺ ตรุวานฺ นลมฺ ไอมุกเน!

26. ปไก นีงฺก
ตุฏฺฏรฺ กุตรฺกฺกรฺ โตะไลนฺเต โปะฏิยายฺปฺ
ปฏฺเฏ อิริยปฺ ปไฏไย วิฏุวายฺ!
จิฏฺฏรฺ ปุกฬุมฺ ติรเม! วฬรุมฺ
มฏฺฏิลฺ มตมารฺ มฬไลกฺ กฬิเร!

27. อิตมาน วาฬฺวู เปะร
วิณฺนี: อุฏุนี: มิฬิรฺวา ยูวูมฺนี:
มณฺนี: อนลฺนี: ปุนลฺนี: มตินี:
กณฺนี: มณินี: กวินารฺ โอะฬินี:
เอะณฺนี: เอะไนอาฬฺ อิตมฺเจะยฺ ปวเน!

28. นลฺล วฬิยิลฺ เจะลฺล
ตีย เนะรินาตฺ ติกตฺติลฺ ติไฬตฺเต
อาย เนะริไย อริยา ติรุนฺเตนฺ
ตูย เนะริยินฺ โตะฏรฺกาฏฺ ฏิไนนี
อายูมฺ เนะริยูมฺ อริวิตฺ ตไนเย!

29. ปิรวิตฺ ตุนฺปมฺ นีงฺก
โตะลฺไลปฺ ปิรวิตฺ ตุยรฺมา กฏลุฬฺ
อลฺลลฺ วฬิยิลฺ อฬุนฺตลฺ มุไรโย?
เจะลฺวา! ปิรมจฺ เจะฬุมา มณิเย!
นลฺลายฺ กไรเอรฺ ริฏุมฺ ไองฺกรเน!

Back to Top

30. อริยาไม อฬิย
มาไย เอะนุมฺการฺตฺ ติไรไยตฺ เตะรินฺตุเอะนฺ
เปไย วิรฏฺฏุมฺ เปะรุมานฺ โอะรุวนฺ:
ตาไย นิกรฺตฺต ตนิมา มุตลฺวนฺ:
กาไยกฺ กนิอากฺ กุวนฺกณฺ ณิยเน!

31. นนฺไมกฬฺ เปะร
อยิลฺไก อุฬนมฺ อรูมา มุกรฺเก
มยิลูรฺ ติตไน มกิฬฺนฺเต อฬิตฺตานฺ
เจะยิรฺตีรฺ อฏิยารฺ จิรปฺปามฺ วไกยิลฺ
โอะยิลายฺ นลมฺตนฺ(ตุ) อุยรฺตฺตุมฺ อวเน.

32. อรฺจฺจิตฺตุ อรุไฬปฺ เปะร
กริมา มุกนินฺ กรุไณ อริยารฺ
เอะริวายฺ นรกิลฺ อิฏเร ปฏุวารฺ:
วิริมา ตวรุมฺ วิรุมฺปุมฺ เปะริโยนฺ
อริตา อรุจฺจิตฺ(ตุ) อวไนปฺ ปุกเฬ.

33. เอะณฺวไกจฺ จิตฺติกไฬปฺ เปะร
อิรุนานฺ(กุ) อวตานมฺ เอะณฺจิตฺติกฬุมฺ
เปะรุมานฺ อุไมยินฺ เปะรุมฺปิฬฺ ไฬยวนฺ
ตรุวานฺ! ตรุวานฺ! ตรเว วิไรวายฺ
วรุวานฺ! วรุวานฺ! วฬุตฺตายฺ มนเน!

34. ปิรณวปฺ โปะรุไฬ อุณร
กรุมาลฺ วิไนไยกฺ กไฬนฺเต อรุฬุมฺ
ติรุไวนฺ เตะฬุตฺตุมฺ ติกฬา เระฬุตฺตุมฺ
อิรุนานฺ เกะฬุตฺตุมฺ เอะมตุไองฺ กรนารฺ
โอะรุเปรฺ เอะฬุตฺเต: อุณรฺวายฺ มนเน!

35. อิไร เอะณฺณมฺ เปะร
อฬไวกฺ กฏนฺตานฺ: อกิลมฺ กฏนฺตานฺ:
อุฬตตฺ ตุวตฺตินฺ อุยรฺไวกฺ กฏนฺตานฺ:
วฬมามฺ นิไลเมลฺ วจิปฺปานฺ เปะริโยนฺ
อุฬเม อรินฺตุอินฺ ปุรเว วรุวายฺ!

36. ปฏิตฺโตรฺ ตุนฺปมฺ นีงฺก
กตฺตุมฺ ตรงฺกกฺ กฏลฺจูฬฺ ปุวิยิลฺ
ติตฺติตฺ ติฏุมฺเจะนฺ ตมิฬฺมา ไลเจะยูมฺ
วิตฺตรฺ กฬินฺ ตี วิไนไย วิลกฺกุมฺ
อตฺติตฺ ตไลยนฺ อรุฏฺปารฺ ไวยเต!

37. นลฺล กวิ ปาฏ
อารา อมุตมฺ เอะน อา จุกวิ
จีราปฺ ปุกลุมฺ ติรเม อรุฬฺวายฺ!
ตีรากฺ กไลกฬฺ ติกฬฺวา ริติเย!
วารายฺ! วฬเม วฬรฺวา รณเน!

38. วินายกไนกฺ กณฺฏุ มกิฬ
เวตา กมเม มิกวูมฺ ปุกฬุมฺ
ปาตามฺ ปุยเน! ปณิเจะยฺ อฏิเยรฺ(กุ)
อาตา ร!นิน(ตุ) อรุฏฺกาฏฺ จิตร
วาตา เอะฬิลฺ 'โอ' วฏิวานวเน!

39. วินายกนินฺ อรุไฬปฺ เปะร
อุมฺปรฺ ปุกฬุมฺ อุรูติปฺ โปะรุเฬ!
ตุมฺปิจฺ จิรเน! โตะฬุเตนฺ: โตะฬุเตนฺ:
นมฺปุมฺ เอะไนนี นฬุว วิฏามลฺ
อมฺโปะนฺ กรตฺตายฺ เอะไนอาณฺ(ฏุ) อรุเฬ!

40. กุไร ตีร
กวิญนฺ ปุกฬุมฺ กวินฺ อารฺตมิฬฺ อุนฺ
เจะวิเอ ริยูมฺนี ติรุกลฺ จริโย?
ปุวิตานฺ ปุกฬุมฺ ปุไฬกฺไกย! กรมฺ
กุวิเวนฺ: มกิฬฺเวนฺ: กุไรตีรฺตฺตรุเฬ!

Back to Top

41. อรุฬฺ มไฬยิลฺ นไนย
มงฺไก วลไป มณวา ฬนฺ อรุฬฺ
โปะงฺกุมฺ ปุลนฺ โปลฺ โปะฬินฺเต ปุวนมฺ
เอะงฺกุมฺ นิไรนฺเต อิรุกฺกินฺ รตุกณฺ!
ตุงฺกกฺ กุณตฺตีรฺ! ปุจิยินฺ โตะฬุเต!

42. อาณวมฺ อกล
มูล มลวา ตไนตีรฺ มุตลฺวา!
จีล เจะฬุมฺเจะมฺ จไฏยนฺ จิวนารฺ
ปาล! อุยรฺตรฺ ปรเน! อรุฬฺตา!
โกลมฺ มิฬิรุมฺ กุณมารฺ โปะรุเฬ!

43. ปกฺกุวมฺ เปะร
จิตฺติ ตรุมฺจตฺ ตินิปา ตมเต
เอะตฺติ นมติลฺ เอะไนวนฺ(ตุ) อุรุโม?
อตฺติ มุกวา!อรุไมตฺ ตไลวา!
จตฺติ ตไนยา! ตมิยรฺกุ อุไรเย!

44. ตุยรมฺ นีงฺก
มุตลฺวา ปฏเว มุฏิยา(ตุ) อินิโต
อิตเม อรุฬา(ตุ) อิรุตฺตลฺ เอะนฺน? โปะรฺ
ปตเม อุไฏยายฺ! ปณินฺเตนฺ! ปไรยินฺ
ปุตลฺวา อรุฬายฺ! ปุไรตีรฺปฺ ปวเน!

45. เปรรุฬฺ เปะร
จีลนฺ ตุติกฺไกจฺ จิรไน อนเว
ญาลตฺ ตินิเล นลมฺ อีวรฺ เอะวรฺ?
โกลจฺ จิกิวา กนนามฺ กุกนุมฺ
จาลปฺ ปุกฬุมฺ ตนิมนฺ อวเน!

46. กวไลกฬฺ โอะฬิย
ติณฺโตฬฺ จตุรุมฺ ติกฬฺ ไองฺกรมุมฺ
วณฺฏารฺ กุฬลารฺ มกิฬฺนฺเต มรุงฺกิลฺ
ปณฺเฏ วฬรฺโก ลมไตปฺ ปณิวายฺกฺ
กณฺเฏนฺ: กฬิตฺเตนฺ: กวไล อิลเน!

47. ญานมฺ เปะร
โมน นิไลยิลฺ มุฬุจิตฺ ติเปะรุมฺ
ญานมฺ ตรุวายฺ! นลมารฺ เปะริโยยฺ!
ตีนนฺ เอะไนอาฬฺ ติรุมนฺ กรุไณตฺ
เตนมฺ เอะนเว ติกฬฺกินฺ รวเน!

48. ปิรวิ อจฺจมฺ นีงฺก
อจฺจมฺ วิฏุตฺเตนฺ อรนารฺ มุตโลรฺ
เมะจฺจุมฺ ปฏิยายฺ มิฬิรฺ ไองฺกร! นินฺ
ปจฺไจตฺ ตฬิรามฺ ปตเม ปลมายฺ
อิจฺไจ ยูฏเน ปิฏิตฺเตนฺ อิตเม!

49. จกล จิตฺติกฬุมฺ เปะร
ปกฺติ เนะริยิลฺ ปลมายฺ อุไรวารฺ
อตฺติ มุกนินฺ อฏิไยปฺ ปณิวารฺ;
มุตฺติ เปะรุวารฺ; มุตนฺไม อุรุวารฺ;
จิตฺติ อิไฏวารฺ ติฏเม! ติฏเม!

50. ปุกไฬปฺ เปะรุวตรฺกุ
ตาตา จรณมฺ; จรณมฺ ตฬิรฺตฺตาฬฺ
นีตา จรณมฺ จรณมฺ; นิกรฺ อิลฺ
เวตา ตรเณ จรณมฺ; มิฬรฺ ไอมฺ
ปูตา จรณมฺ! ปุกฬฺนารฺ ปุยเน!

51. อุลกมฺ วาฬ
อูฬิ มุตลฺวนฺ อุยรฺเว ฬมุกนฺ
วาฬิ! ติรุจตฺ ติกฬุมฺ อณิยามฺ
วาฬิ! กวินารฺ วาจ มลรฺตฺตาฬฺ
วาฬิ! อฏิยารฺ วฬมฺวา ฬิยเว!
Back to Top

This page was last modified on Thu, 03 Jun 2021 22:37:52 -0500
          send corrections and suggestions to admin @ sivasiva.org