Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS  Marati  ITRANS  Marati  Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Urdu   Cyrillic/Russian  
વિનાયકર્ કારિય ચિત્તિ માલૈ

પન્તમ્ અકર઼્ર઼ુમ્ અનન્તકુણપ્ પરપ્પુમ્ એવન઼્પાલ્ ઉતિક્કુમો
એન્ત ઉલકુમ્ એવન઼િટત્તિલ્ ઈણ્ટિ ઇરુન્તુ કરક્કુમો
ચન્તમર઼ૈ આકમઙ્ કલૈકળ્ અન઼ૈત્તુમ્ એવન઼્પાલ્ તકવરુમો
અન્ત ઇર઼ૈયામ્ કણપતિયૈ કૂરત્ તોળ઼ુકિન઼્ર઼ોમ્. 1

ઉલકમુળ઼ુવતુમ્ નીક્કમર઼ ઓન઼્ર઼ાય્ નિર઼્કુમ્પોરુળ્ એવન઼્અવ્
ઉલકિર઼્પિર઼ક્કુમ્ વિવકારઙ્કળ્ ઉર઼ાતમેલામ્ ઓળિયાવન઼્?
ઉલકમ્ પુરિયુમ્ વિન઼ૈપ્ પયન઼ૈ ઊટ્ટુમ્ કળૈકણ્ એવન઼્ અન્ત
ઉલક મુતલૈક્ કણપતિયૈ ઉવન્તુ ચરણમ્ અટૈકિન઼્ર઼ોમ્. 2

ઇટર્કળ્ મુળ઼ુતુમ્ એવન઼રુળાલ્ એરિવીળ઼ુમ્ પઞ્ચેન઼ માયુમ્
તોટરુમ્ ઉયિર્કળ્ એવન઼રુળાલ્ ચુરર્વાળ઼્ પતિયુમ્ ઉર઼ચ્ચેય્યુમ્
કટવુળ્ મુતલોર્ક્કુ ઊર઼િન઼્ર઼િ કરુમમ્ એવન઼ાલ્ મુટિવુર઼ુમ્ અત્
તટવુમરુપ્પુક્ કણપતિ પોન઼્ ચરણમ્ અટૈકિન઼્ર઼ોમ્. 3

મૂર્ત્તિયાકિત્ તલમાકિ મુન્નીર્ કઙ્કૈ મુતલાન઼
તીર્ત્તમાકિ અર઼િન્તર઼િયાત્ તિર઼ત્તિન઼ાલુમ્ ઉયિર્ક્કુ નલમ્
આર્ત્તિનાળુમ્ અર઼િયામૈ અકર઼્ર઼િ અર઼િવિપ્પાન઼્ એવન઼્ અપ્
પોર્ત્ત કરુણૈક્ કણપતિયૈપ્ પુકળ઼્ન્તુ ચરણમ્ અટૈકિન઼્ર઼ોમ્. 4

ચેય્યુમ્ વિન઼ૈયિન઼્ મુતલ્યાવન઼્ ચેય્યપ્પટુમ્ અપ્પોરુળ્ યાવન઼્
ઐયમિન઼્ર઼િ ઉળતાકુમ્ અન્તક્ કરુમપ્ પયન઼્ યાવન઼્
ઉય્યુમ્ વિન઼ૈયિન઼્ પયન઼્ વિળૈવિલ્ ઊટ્ટિ વિટુપ્પાન઼્ એવન઼્ અન્તપ્
પોય્યિ ઇર઼ૈયૈક્ કણપતિયૈપ્ પુરિન્તુ ચરણમ્ અટૈકિન઼્ર઼ોમ્. 5

વેતમ્ અળન્તુમ્ અર઼િવરિય વિકિર્તન઼્ યાવન઼્ વિળ઼ુત્તકૈય
વેત મુટિવિલ્ નટમ્ નવિલુમ્ વિમલન઼્ યાવન઼્ વિળઙ્કુપર
નાતમુટિવિલ્ વીર઼્ર઼િરુક્કુમ્ નાતન઼્એવન઼્ એણ્કુણન઼્ એવન઼્અપ્
પોતમુતલૈક્ કણપતિયૈપ્ પુકળ઼્ન્તુ ચરણમ્ અટૈકિન઼્ર઼ોમ્. 6

મણ્ણિન઼્ ઓર્ ઐઙ્કુણમાકિ વતિવાન઼્ એવન઼્ નીરિટૈ નાન઼્કાય્
નણ્ણિ અમર્વાન઼્ એવન઼્તીયિન઼્ મૂન઼્ર઼ાય્ નવિલ્વાન઼્ એવન઼્ વળિયિન઼્
એણ્ણુમ્ ઇરણ્ટુ કુણમાકિ ઇયૈવાન઼્ એવન઼્ વાન઼િટૈ ઓન઼્ર઼ામ્
અણ્ણલ્ એવન઼્ અક્કણપતિયૈ અન઼્પિર઼્ ચરણમ્ અટૈકિન઼્ર઼ોમ્. 7

પાચ અર઼િવિલ્ પચુઅર઼િવિલ્ પર઼્ર઼ર઼્કરિય પરન઼્યાવન઼્
પાચ અર઼િવુમ્ પચુઅર઼િવુમ્ પયિલપ્ પણિક્કુમ્ અવન઼્યાવન઼્
પાચ અર઼િવુમ્ પચુઅર઼િવુમ્ પાર઼્ર઼િ મેલામ્ અર઼િવાન઼
તેચન઼્ એવન઼્ અક્કણપતિયૈત્ તિકળ઼ચ્ ચરણમ્ અટૈકિન઼્ર઼ોમ્. 8

Back to Top

This page was last modified on Thu, 03 Jun 2021 22:38:14 -0500
          send corrections and suggestions to admin @ sivasiva.org