sivasiva.org

Search Tamil/English word or
song/pathigam/paasuram numbers.

Resulting language

This page in Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS   Marati  Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Japanese   Urdu   Cyrillic/Russian  
विनायकर् कारिय चित्ति मालै

पन्तम् अकऱ्‌ऱुम् अनन्तकुणप् परप्पुम् ऎवऩ्पाल् उतिक्कुमो
ऎन्त उलकुम् ऎवऩिटत्तिल् ईण्टि इरुन्तु करक्कुमो
चन्तमऱै आकमङ् कलैकळ् अऩैत्तुम् ऎवऩ्पाल् तकवरुमो
अन्त इऱैयाम् कणपतियै कूरत् तॊऴुकिऩ्ऱोम्. 1

उलकमुऴुवतुम् नीक्कमऱ ऒऩ्ऱाय् निऱ्‌कुम्पॊरुळ् ऎवऩ्अव्
उलकिऱ्‌पिऱक्कुम् विवकारङ्कळ् उऱातमेलाम् ऒळियावऩ्?
उलकम् पुरियुम् विऩैप् पयऩै ऊट्टुम् कळैकण् ऎवऩ् अन्त
उलक मुतलैक् कणपतियै उवन्तु चरणम् अटैकिऩ्ऱोम्. 2

इटर्कळ् मुऴुतुम् ऎवऩरुळाल् ऎरिवीऴुम् पञ्चॆऩ मायुम्
तॊटरुम् उयिर्कळ् ऎवऩरुळाल् चुरर्वाऴ् पतियुम् उऱच्चॆय्युम्
कटवुळ् मुतलोर्क्कु ऊऱिऩ्ऱि करुमम् ऎवऩाल् मुटिवुऱुम् अत्
तटवुमरुप्पुक् कणपति पॊऩ् चरणम् अटैकिऩ्ऱोम्. 3

मूर्त्तियाकित् तलमाकि मुन्नीर् कङ्कै मुतलाऩ
तीर्त्तमाकि अऱिन्तऱियात् तिऱत्तिऩालुम् उयिर्क्कु नलम्
आर्त्तिनाळुम् अऱियामै अकऱ्‌ऱि अऱिविप्पाऩ् ऎवऩ् अप्
पोर्त्त करुणैक् कणपतियैप् पुकऴ्न्तु चरणम् अटैकिऩ्ऱोम्. 4

चॆय्युम् विऩैयिऩ् मुतल्यावऩ् चॆय्यप्पटुम् अप्पॊरुळ् यावऩ्
ऐयमिऩ्ऱि उळताकुम् अन्तक् करुमप् पयऩ् यावऩ्
उय्युम् विऩैयिऩ् पयऩ् विळैविल् ऊट्टि विटुप्पाऩ् ऎवऩ् अन्तप्
पॊय्यि इऱैयैक् कणपतियैप् पुरिन्तु चरणम् अटैकिऩ्ऱोम्. 5

वेतम् अळन्तुम् अऱिवरिय विकिर्तऩ् यावऩ् विऴुत्तकैय
वेत मुटिविल् नटम् नविलुम् विमलऩ् यावऩ् विळङ्कुपर
नातमुटिविल् वीऱ्‌ऱिरुक्कुम् नातऩ्ऎवऩ् ऎण्कुणऩ् ऎवऩ्अप्
पोतमुतलैक् कणपतियैप् पुकऴ्न्तु चरणम् अटैकिऩ्ऱोम्. 6

मण्णिऩ् ओर् ऐङ्कुणमाकि वतिवाऩ् ऎवऩ् नीरिटै नाऩ्काय्
नण्णि अमर्वाऩ् ऎवऩ्तीयिऩ् मूऩ्ऱाय् नविल्वाऩ् ऎवऩ् वळियिऩ्
ऎण्णुम् इरण्टु कुणमाकि इयैवाऩ् ऎवऩ् वाऩिटै ऒऩ्ऱाम्
अण्णल् ऎवऩ् अक्कणपतियै अऩ्पिऱ्‌ चरणम् अटैकिऩ्ऱोम्. 7

पाच अऱिविल् पचुअऱिविल् पऱ्‌ऱऱ्‌करिय परऩ्यावऩ्
पाच अऱिवुम् पचुअऱिवुम् पयिलप् पणिक्कुम् अवऩ्यावऩ्
पाच अऱिवुम् पचुअऱिवुम् पाऱ्‌ऱि मेलाम् अऱिवाऩ
तेचऩ् ऎवऩ् अक्कणपतियैत् तिकऴच् चरणम् अटैकिऩ्ऱोम्. 8

Back to Top

This page was last modified on Tue, 07 Nov 2023 16:46:20 -0600
          send corrections and suggestions to admin @ sivasiva.org