Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS  Marati  ITRANS  Marati  Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Urdu   Cyrillic/Russian  
วินายกรฺ การิย จิตฺติ มาไล

ปนฺตมฺ อกรฺรุมฺ อนนฺตกุณปฺ ปรปฺปุมฺ เอะวนฺปาลฺ อุติกฺกุโม
เอะนฺต อุลกุมฺ เอะวนิฏตฺติลฺ อีณฺฏิ อิรุนฺตุ กรกฺกุโม
จนฺตมไร อากมงฺ กไลกฬฺ อไนตฺตุมฺ เอะวนฺปาลฺ ตกวรุโม
อนฺต อิไรยามฺ กณปติไย กูรตฺ โตะฬุกินฺโรมฺ. 1

อุลกมุฬุวตุมฺ นีกฺกมร โอะนฺรายฺ นิรฺกุมฺโปะรุฬฺ เอะวนฺอวฺ
อุลกิรฺปิรกฺกุมฺ วิวการงฺกฬฺ อุราตเมลามฺ โอะฬิยาวนฺ?
อุลกมฺ ปุริยุมฺ วิไนปฺ ปยไน อูฏฺฏุมฺ กไฬกณฺ เอะวนฺ อนฺต
อุลก มุตไลกฺ กณปติไย อุวนฺตุ จรณมฺ อไฏกินฺโรมฺ. 2

อิฏรฺกฬฺ มุฬุตุมฺ เอะวนรุฬาลฺ เอะริวีฬุมฺ ปญฺเจะน มายุมฺ
โตะฏรุมฺ อุยิรฺกฬฺ เอะวนรุฬาลฺ จุรรฺวาฬฺ ปติยุมฺ อุรจฺเจะยฺยุมฺ
กฏวุฬฺ มุตโลรฺกฺกุ อูรินฺริ กรุมมฺ เอะวนาลฺ มุฏิวุรุมฺ อตฺ
ตฏวุมรุปฺปุกฺ กณปติ โปะนฺ จรณมฺ อไฏกินฺโรมฺ. 3

มูรฺตฺติยากิตฺ ตลมากิ มุนฺนีรฺ กงฺไก มุตลาน
ตีรฺตฺตมากิ อรินฺตริยาตฺ ติรตฺตินาลุมฺ อุยิรฺกฺกุ นลมฺ
อารฺตฺตินาฬุมฺ อริยาไม อกรฺริ อริวิปฺปานฺ เอะวนฺ อปฺ
โปรฺตฺต กรุไณกฺ กณปติไยปฺ ปุกฬฺนฺตุ จรณมฺ อไฏกินฺโรมฺ. 4

เจะยฺยุมฺ วิไนยินฺ มุตลฺยาวนฺ เจะยฺยปฺปฏุมฺ อปฺโปะรุฬฺ ยาวนฺ
ไอยมินฺริ อุฬตากุมฺ อนฺตกฺ กรุมปฺ ปยนฺ ยาวนฺ
อุยฺยุมฺ วิไนยินฺ ปยนฺ วิไฬวิลฺ อูฏฺฏิ วิฏุปฺปานฺ เอะวนฺ อนฺตปฺ
โปะยฺยิ อิไรไยกฺ กณปติไยปฺ ปุรินฺตุ จรณมฺ อไฏกินฺโรมฺ. 5

เวตมฺ อฬนฺตุมฺ อริวริย วิกิรฺตนฺ ยาวนฺ วิฬุตฺตไกย
เวต มุฏิวิลฺ นฏมฺ นวิลุมฺ วิมลนฺ ยาวนฺ วิฬงฺกุปร
นาตมุฏิวิลฺ วีรฺริรุกฺกุมฺ นาตนฺเอะวนฺ เอะณฺกุณนฺ เอะวนฺอปฺ
โปตมุตไลกฺ กณปติไยปฺ ปุกฬฺนฺตุ จรณมฺ อไฏกินฺโรมฺ. 6

มณฺณินฺ โอรฺ ไองฺกุณมากิ วติวานฺ เอะวนฺ นีริไฏ นานฺกายฺ
นณฺณิ อมรฺวานฺ เอะวนฺตียินฺ มูนฺรายฺ นวิลฺวานฺ เอะวนฺ วฬิยินฺ
เอะณฺณุมฺ อิรณฺฏุ กุณมากิ อิไยวานฺ เอะวนฺ วานิไฏ โอะนฺรามฺ
อณฺณลฺ เอะวนฺ อกฺกณปติไย อนฺปิรฺ จรณมฺ อไฏกินฺโรมฺ. 7

ปาจ อริวิลฺ ปจุอริวิลฺ ปรฺรรฺกริย ปรนฺยาวนฺ
ปาจ อริวุมฺ ปจุอริวุมฺ ปยิลปฺ ปณิกฺกุมฺ อวนฺยาวนฺ
ปาจ อริวุมฺ ปจุอริวุมฺ ปารฺริ เมลามฺ อริวาน
เตจนฺ เอะวนฺ อกฺกณปติไยตฺ ติกฬจฺ จรณมฺ อไฏกินฺโรมฺ. 8

Back to Top

This page was last modified on Thu, 03 Jun 2021 22:38:14 -0500
          send corrections and suggestions to admin @ sivasiva.org