sivasiva.org

Search Tamil/English word or
song/pathigam/paasuram numbers.

Resulting language

This page in Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS   Marati  Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Japanese   Urdu   Cyrillic/Russian  
vinhaayakar kavacham- kaachipa munivar aruLiyathu

thalaimuti, nheRRi, puruvam, iNaivilzhikaL kaakka:
vaLarchikaiyaip paraaparamaay vayanGku vinhaayakar kaakka
vaaynhtha chenni aLavupataa athikachavunh tharathaeka makoaRkatarthaam amarnhthu kaakka
viLaraRanheR Riyai enRum viLanGkiya kaachiparkaakka puruvanh thammaith
thaLarvil maakoa thararkaakka thatavilzhikaL paalachanh thiranaar kaakka !!

uthatu, nhaakku, mukavaaykkattai, vaakku, pal, kaathu, muukku kaakka:
kavinvaLarum atharam kachamukar kaakka
kaalanGkaNak kireetar kaakka
nhavilchipukam kirichaikaar kaakka
nhanivaakkaivinhaa yakaputhaam kaakka
avirnhakai min mukar kaakka
aL elzhiR cheGn chevipaacha paaNi kaakka
thavirthaluru thiLanG kotipoal vaLarmaNi
nhaachiyaich chinhthi thaarththar kaakka !!

mukam, kalzhuththu, iNaiyaana thoaLkaL, uLLam, vayiRu kaakka:
kaamarupuu mukanhthannaik kuNaechar
nhani kaakkakaLak kaNaechar kaakka
vaamamuRum iruthoaLum vayanGkukanhtha
puurvachar thaammakilzhnhthu kaakka
aemamuRu maNimulai vikkina vinhaachan kaakka
ithayanh thannaith thoamakalunG kaNanhaathar kaakka
akattinaith thulanGkae rampar kaakka !!

pakkanGkaL, thoNtai kaakka:
pakkam iraN taiyunhtharaa thararkaakka
piruttaththaip paavam nheekkum
vikkinakaran kaakka viLanGkilinGkam
viyaaLapuu taNarthaam kaakka
thakkakuyyanh thannaivak kirathuNtar kaakka
chakanaththai allal ukkaNa pan kaakka
uuruvai manG kaLamuurththi uvanhthu kaakka

mulzhanGkaalkaL, irukaalkaL, irukaikaL, munkaikaL kaakka:
thaaLmulzhanhthaaL makaapuththi kaakka
iru pathamaeka thanhthar kaakka
vaalzhkaram kshippirap pirachaathanar kaakka
munkaiyai vaNanGku vaarnhoay
aalzhtharachchey aachaapuurakar kaakka
viralpathuma aththar kaakka
kaelzhkiLarum nhakanGkaLvinhaa yakar kaakka
kilzhakkiniR puththeechar kaakka !!

thikkukaL anaiththilirunhthum kaakka:
akniyil chiththeechar kaakka
umaa puththirarthen thichaikaakka
mikkanhiru thiyiRkaNae churar kaakka
vikkinavarththanarmaeR kennunh
thikkathaniR kaakka
vaayuviR kachakar Nankaakka
thikalzhutheechi thakkanhithi pankaakka
vatakilzhakkil eechanhanh thanarae kaakka !!

pakal, iravu muthaliya kaalanGkaLil piRa thollaikaLilirunhthum kaakka:
aekathanhthar pakarmulzhuthum kaakka
ira vinumchunhthi iraNtan maattum
chaiyin vik kinakiruthu kaakka
iraak katharpuutham uruvaethaaLam
moakinipaey ivaiyaathi uyirthiraththaal
varunhthuyaram mutivilaatha
vaekamuRu piNipalavum vilakkupu
paachaanGkucharthaam virainhthukaakka !!

maanam, pukalzh muthaliyavaRRaiyum uRRaar, uRavinaraiyum kaakka:
mathiGnaanam thavanhtharana mmaanam oLi
pukalzhkulam vaNchachareeram muRRum
pathivaana thanamthaaniyam kirutham
manaivi mainhthar payilnhat paathik
kathiyaavum kalanhthu charvaa yutharkaakka
kaamarpavuth thirar mun naana
vithiyaarum chuRRamellaam mayuuraechar
eGnGnaanRum virumpik kaakka !!

patippoar nhoayaRRavaraay vaalzhvaar:
venRi cheevitham kapilar kaakka
kari yaathiyellaam vikatar kaakka
enRivvaa Rithuthanai mukkaalamum
oathitinum paal itaiyuuRonRum
onRuRaa munivaravarkaaL aRiminkaL
yaaroruvar oathinaalum
manRa aanG kavarthaekam piNiyaRa vach
chirathaeka maaki mannum !!

Back to Top

This page was last modified on Wed, 06 Dec 2023 07:38:52 +0000
          send corrections and suggestions to admin @ sivasiva.org