sivasiva.org

Search Tamil/English word or
song/pathigam/paasuram numbers.

Resulting language

This page in Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS   Marati  Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Japanese   Urdu   Cyrillic/Russian  
विनायकर् कवचम्- काचिप मुऩिवर् अरुळियतु

तलैमुटि, नॆऱ्‌ऱि, पुरुवम्, इणैविऴिकळ् काक्क:
वळर्चिकैयैप् परापरमाय् वयङ्कु विनायकर् काक्क
वाय्न्त चॆऩ्ऩि अळवुपटा अतिकचवुन् तरतेक मकोऱ्‌कटर्ताम् अमर्न्तु काक्क
विळरऱनॆऱ्‌ ऱियै ऎऩ्ऱुम् विळङ्किय काचिपर्काक्क पुरुवन् तम्मैत्
तळर्विल् माको तरर्काक्क तटविऴिकळ् पालचन् तिरऩार् काक्क !!

उतटु, नाक्कु, मुकवाय्क्कट्टै, वाक्कु, पल्, कातु, मूक्कु काक्क:
कविऩ्वळरुम् अतरम् कचमुकर् काक्क
कालङ्कणक् किरीटर् काक्क
नविल्चिपुकम् किरिचैकार् काक्क
नऩिवाक्कैविना यकपुताम् काक्क
अविर्नकै मिऩ् मुकर् काक्क
अळ् ऎऴिऱ्‌ चॆञ् चॆविपाच पाणि काक्क
तविर्तलुरु तिळङ् कॊटिपोल् वळर्मणि
नाचियैच् चिन्ति तार्त्तर् काक्क !!

मुकम्, कऴुत्तु, इणैयाऩ तोळ्कळ्, उळ्ळम्, वयिऱु काक्क:
कामरुपू मुकन्तऩ्ऩैक् कुणेचर्
नऩि काक्ककळक् कणेचर् काक्क
वाममुऱुम् इरुतोळुम् वयङ्कुकन्त
पूर्वचर् ताम्मकिऴ्न्तु काक्क
एममुऱु मणिमुलै विक्किऩ विनाचऩ् काक्क
इतयन् तऩ्ऩैत् तोमकलुङ् कणनातर् काक्क
अकट्टिऩैत् तुलङ्के रम्पर् काक्क !!

पक्कङ्कळ्, तॊण्टै काक्क:
पक्कम् इरण् टैयुन्तरा तरर्काक्क
पिरुट्टत्तैप् पावम् नीक्कुम्
विक्किऩकरऩ् काक्क विळङ्किलिङ्कम्
वियाळपू टणर्ताम् काक्क
तक्ककुय्यन् तऩ्ऩैवक् किरतुण्टर् काक्क
चकऩत्तै अल्लल् उक्कण पऩ् काक्क
ऊरुवै मङ् कळमूर्त्ति उवन्तु काक्क

मुऴङ्काल्कळ्, इरुकाल्कळ्, इरुकैकळ्, मुऩ्कैकळ् काक्क:
ताळ्मुऴन्ताळ् मकापुत्ति काक्क
इरु पतम्एक तन्तर् काक्क
वाऴ्करम् क्षिप्पिरप् पिरचातऩर् काक्क
मुऩ्कैयै वणङ्कु वार्नोय्
आऴ्तरच्चॆय् आचापूरकर् काक्क
विरल्पतुम अत्तर् काक्क
केऴ्किळरुम् नकङ्कळ्विना यकर् काक्क
किऴक्किऩिऱ्‌ पुत्तीचर् काक्क !!

तिक्कुकळ् अऩैत्तिलिरुन्तुम् काक्क:
अक्ऩियिल् चित्तीचर् काक्क
उमा पुत्तिरर्तॆऩ् तिचैकाक्क
मिक्कनिरु तियिऱ्‌कणे चुरर् काक्क
विक्किऩवर्त्तऩर्मेऱ्‌ कॆऩ्ऩुन्
तिक्कतऩिऱ्‌ काक्क
वायुविऱ्‌ कचकर् णऩ्काक्क
तिकऴ्उतीचि तक्कनिति पऩ्काक्क
वटकिऴक्किल् ईचनन् तऩरे काक्क !!

पकल्, इरवु मुतलिय कालङ्कळिल् पिऱ तॊल्लैकळिलिरुन्तुम् काक्क:
एकतन्तर् पकर्मुऴुतुम् काक्क
इर विऩुम्चुन्ति इरण्टऩ् माट्टुम्
चैयिऩ् विक् किऩकिरुतु काक्क
इराक् कतर्पूतम् उरुवेताळम्
मोकिऩिपेय् इवैयाति उयिर्तिरत्ताल्
वरुन्तुयरम् मुटिविलात
वेकमुऱु पिणिपलवुम् विलक्कुपु
पाचाङ्कुचर्ताम् विरैन्तुकाक्क !!

माऩम्, पुकऴ् मुतलियवऱ्‌ऱैयुम् उऱ्‌ऱार्, उऱविऩरैयुम् काक्क:
मतिञाऩम् तवन्तरऩ म्माऩम् ऒळि
पुकऴ्कुलम् वण्चचरीरम् मुऱ्‌ऱुम्
पतिवाऩ तऩम्ताऩियम् किरुतम्
मऩैवि मैन्तर् पयिल्नट् पातिक्
कतियावुम् कलन्तु चर्वा युतर्काक्क
कामर्पवुत् तिरर् मुऩ् ऩाऩ
वितियारुम् चुऱ्‌ऱमॆल्लाम् मयूरेचर्
ऎञ्ञाऩ्ऱुम् विरुम्पिक् काक्क !!

पटिप्पोर् नोयऱ्‌ऱवराय् वाऴ्वार्:
वॆऩ्ऱि चीवितम् कपिलर् काक्क
करि यातियॆल्लाम् विकटर् काक्क
ऎऩ्ऱिव्वा ऱितुतऩै मुक्कालमुम्
ओतिटिऩुम् पाल् इटैयूऱॊऩ्ऱुम्
ऒऩ्ऱुऱा मुऩिवरवर्काळ् अऱिमिऩ्कळ्
यारॊरुवर् ओतिऩालुम्
मऩ्ऱ आङ् कवर्तेकम् पिणियऱ वच्
चिरतेक माकि मऩ्ऩुम् !!

Back to Top

This page was last modified on Wed, 06 Dec 2023 07:38:52 +0000
          send corrections and suggestions to admin @ sivasiva.org