Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS  Marati  ITRANS  Marati  Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Urdu   Cyrillic/Russian  
ವಿನಾಯಕರ್ ಕವಚಮ್- ಕಾಚಿಪ ಮುನ಼ಿವರ್ ಅರುಳಿಯತು

ತಲೈಮುಟಿ, ನೆಱ್ಱಿ, ಪುರುವಮ್, ಇಣೈವಿೞಿಕಳ್ ಕಾಕ್ಕ:
ವಳರ್ಚಿಕೈಯೈಪ್ ಪರಾಪರಮಾಯ್ ವಯಙ್ಕು ವಿನಾಯಕರ್ ಕಾಕ್ಕ
ವಾಯ್ನ್ತ ಚೆನ಼್ನ಼ಿ ಅಳವುಪಟಾ ಅತಿಕಚವುನ್ ತರತೇಕ ಮಕೋಱ್ಕಟರ್ತಾಮ್ ಅಮರ್ನ್ತು ಕಾಕ್ಕ
ವಿಳರಱನೆಱ್ ಱಿಯೈ ಎನ಼್ಱುಮ್ ವಿಳಙ್ಕಿಯ ಕಾಚಿಪರ್ಕಾಕ್ಕ ಪುರುವನ್ ತಮ್ಮೈತ್
ತಳರ್ವಿಲ್ ಮಾಕೋ ತರರ್ಕಾಕ್ಕ ತಟವಿೞಿಕಳ್ ಪಾಲಚನ್ ತಿರನ಼ಾರ್ ಕಾಕ್ಕ !!

ಉತಟು, ನಾಕ್ಕು, ಮುಕವಾಯ್ಕ್ಕಟ್ಟೈ, ವಾಕ್ಕು, ಪಲ್, ಕಾತು, ಮೂಕ್ಕು ಕಾಕ್ಕ:
ಕವಿನ಼್ವಳರುಮ್ ಅತರಮ್ ಕಚಮುಕರ್ ಕಾಕ್ಕ
ಕಾಲಙ್ಕಣಕ್ ಕಿರೀಟರ್ ಕಾಕ್ಕ
ನವಿಲ್ಚಿಪುಕಮ್ ಕಿರಿಚೈಕಾರ್ ಕಾಕ್ಕ
ನನ಼ಿವಾಕ್ಕೈವಿನಾ ಯಕಪುತಾಮ್ ಕಾಕ್ಕ
ಅವಿರ್ನಕೈ ಮಿನ಼್ ಮುಕರ್ ಕಾಕ್ಕ
ಅಳ್ ಎೞಿಱ್ ಚೆಞ್ ಚೆವಿಪಾಚ ಪಾಣಿ ಕಾಕ್ಕ
ತವಿರ್ತಲುರು ತಿಳಙ್ ಕೊಟಿಪೋಲ್ ವಳರ್ಮಣಿ
ನಾಚಿಯೈಚ್ ಚಿನ್ತಿ ತಾರ್ತ್ತರ್ ಕಾಕ್ಕ !!

ಮುಕಮ್, ಕೞುತ್ತು, ಇಣೈಯಾನ಼ ತೋಳ್ಕಳ್, ಉಳ್ಳಮ್, ವಯಿಱು ಕಾಕ್ಕ:
ಕಾಮರುಪೂ ಮುಕನ್ತನ಼್ನ಼ೈಕ್ ಕುಣೇಚರ್
ನನ಼ಿ ಕಾಕ್ಕಕಳಕ್ ಕಣೇಚರ್ ಕಾಕ್ಕ
ವಾಮಮುಱುಮ್ ಇರುತೋಳುಮ್ ವಯಙ್ಕುಕನ್ತ
ಪೂರ್ವಚರ್ ತಾಮ್ಮಕಿೞ್ನ್ತು ಕಾಕ್ಕ
ಏಮಮುಱು ಮಣಿಮುಲೈ ವಿಕ್ಕಿನ಼ ವಿನಾಚನ಼್ ಕಾಕ್ಕ
ಇತಯನ್ ತನ಼್ನ಼ೈತ್ ತೋಮಕಲುಙ್ ಕಣನಾತರ್ ಕಾಕ್ಕ
ಅಕಟ್ಟಿನ಼ೈತ್ ತುಲಙ್ಕೇ ರಮ್ಪರ್ ಕಾಕ್ಕ !!

ಪಕ್ಕಙ್ಕಳ್, ತೊಣ್ಟೈ ಕಾಕ್ಕ:
ಪಕ್ಕಮ್ ಇರಣ್ ಟೈಯುನ್ತರಾ ತರರ್ಕಾಕ್ಕ
ಪಿರುಟ್ಟತ್ತೈಪ್ ಪಾವಮ್ ನೀಕ್ಕುಮ್
ವಿಕ್ಕಿನ಼ಕರನ಼್ ಕಾಕ್ಕ ವಿಳಙ್ಕಿಲಿಙ್ಕಮ್
ವಿಯಾಳಪೂ ಟಣರ್ತಾಮ್ ಕಾಕ್ಕ
ತಕ್ಕಕುಯ್ಯನ್ ತನ಼್ನ಼ೈವಕ್ ಕಿರತುಣ್ಟರ್ ಕಾಕ್ಕ
ಚಕನ಼ತ್ತೈ ಅಲ್ಲಲ್ ಉಕ್ಕಣ ಪನ಼್ ಕಾಕ್ಕ
ಊರುವೈ ಮಙ್ ಕಳಮೂರ್ತ್ತಿ ಉವನ್ತು ಕಾಕ್ಕ

ಮುೞಙ್ಕಾಲ್ಕಳ್, ಇರುಕಾಲ್ಕಳ್, ಇರುಕೈಕಳ್, ಮುನ಼್ಕೈಕಳ್ ಕಾಕ್ಕ:
ತಾಳ್ಮುೞನ್ತಾಳ್ ಮಕಾಪುತ್ತಿ ಕಾಕ್ಕ
ಇರು ಪತಮ್ಏಕ ತನ್ತರ್ ಕಾಕ್ಕ
ವಾೞ್ಕರಮ್ ಕ್ಷಿಪ್ಪಿರಪ್ ಪಿರಚಾತನ಼ರ್ ಕಾಕ್ಕ
ಮುನ಼್ಕೈಯೈ ವಣಙ್ಕು ವಾರ್ನೋಯ್
ಆೞ್ತರಚ್ಚೆಯ್ ಆಚಾಪೂರಕರ್ ಕಾಕ್ಕ
ವಿರಲ್ಪತುಮ ಅತ್ತರ್ ಕಾಕ್ಕ
ಕೇೞ್ಕಿಳರುಮ್ ನಕಙ್ಕಳ್ವಿನಾ ಯಕರ್ ಕಾಕ್ಕ
ಕಿೞಕ್ಕಿನ಼ಿಱ್ ಪುತ್ತೀಚರ್ ಕಾಕ್ಕ !!

ತಿಕ್ಕುಕಳ್ ಅನ಼ೈತ್ತಿಲಿರುನ್ತುಮ್ ಕಾಕ್ಕ:
ಅಕ್ನ಼ಿಯಿಲ್ ಚಿತ್ತೀಚರ್ ಕಾಕ್ಕ
ಉಮಾ ಪುತ್ತಿರರ್ತೆನ಼್ ತಿಚೈಕಾಕ್ಕ
ಮಿಕ್ಕನಿರು ತಿಯಿಱ್ಕಣೇ ಚುರರ್ ಕಾಕ್ಕ
ವಿಕ್ಕಿನ಼ವರ್ತ್ತನ಼ರ್ಮೇಱ್ ಕೆನ಼್ನ಼ುನ್
ತಿಕ್ಕತನ಼ಿಱ್ ಕಾಕ್ಕ
ವಾಯುವಿಱ್ ಕಚಕರ್ ಣನ಼್ಕಾಕ್ಕ
ತಿಕೞ್ಉತೀಚಿ ತಕ್ಕನಿತಿ ಪನ಼್ಕಾಕ್ಕ
ವಟಕಿೞಕ್ಕಿಲ್ ಈಚನನ್ ತನ಼ರೇ ಕಾಕ್ಕ !!

ಪಕಲ್, ಇರವು ಮುತಲಿಯ ಕಾಲಙ್ಕಳಿಲ್ ಪಿಱ ತೊಲ್ಲೈಕಳಿಲಿರುನ್ತುಮ್ ಕಾಕ್ಕ:
ಏಕತನ್ತರ್ ಪಕರ್ಮುೞುತುಮ್ ಕಾಕ್ಕ
ಇರ ವಿನ಼ುಮ್ಚುನ್ತಿ ಇರಣ್ಟನ಼್ ಮಾಟ್ಟುಮ್
ಚೈಯಿನ಼್ ವಿಕ್ ಕಿನ಼ಕಿರುತು ಕಾಕ್ಕ
ಇರಾಕ್ ಕತರ್ಪೂತಮ್ ಉರುವೇತಾಳಮ್
ಮೋಕಿನ಼ಿಪೇಯ್ ಇವೈಯಾತಿ ಉಯಿರ್ತಿರತ್ತಾಲ್
ವರುನ್ತುಯರಮ್ ಮುಟಿವಿಲಾತ
ವೇಕಮುಱು ಪಿಣಿಪಲವುಮ್ ವಿಲಕ್ಕುಪು
ಪಾಚಾಙ್ಕುಚರ್ತಾಮ್ ವಿರೈನ್ತುಕಾಕ್ಕ !!

ಮಾನ಼ಮ್, ಪುಕೞ್ ಮುತಲಿಯವಱ್ಱೈಯುಮ್ ಉಱ್ಱಾರ್, ಉಱವಿನ಼ರೈಯುಮ್ ಕಾಕ್ಕ:
ಮತಿಞಾನ಼ಮ್ ತವನ್ತರನ಼ ಮ್ಮಾನ಼ಮ್ ಒಳಿ
ಪುಕೞ್ಕುಲಮ್ ವಣ್ಚಚರೀರಮ್ ಮುಱ್ಱುಮ್
ಪತಿವಾನ಼ ತನ಼ಮ್ತಾನ಼ಿಯಮ್ ಕಿರುತಮ್
ಮನ಼ೈವಿ ಮೈನ್ತರ್ ಪಯಿಲ್ನಟ್ ಪಾತಿಕ್
ಕತಿಯಾವುಮ್ ಕಲನ್ತು ಚರ್ವಾ ಯುತರ್ಕಾಕ್ಕ
ಕಾಮರ್ಪವುತ್ ತಿರರ್ ಮುನ಼್ ನ಼ಾನ಼
ವಿತಿಯಾರುಮ್ ಚುಱ್ಱಮೆಲ್ಲಾಮ್ ಮಯೂರೇಚರ್
ಎಞ್ಞಾನ಼್ಱುಮ್ ವಿರುಮ್ಪಿಕ್ ಕಾಕ್ಕ !!

ಪಟಿಪ್ಪೋರ್ ನೋಯಱ್ಱವರಾಯ್ ವಾೞ್ವಾರ್:
ವೆನ಼್ಱಿ ಚೀವಿತಮ್ ಕಪಿಲರ್ ಕಾಕ್ಕ
ಕರಿ ಯಾತಿಯೆಲ್ಲಾಮ್ ವಿಕಟರ್ ಕಾಕ್ಕ
ಎನ಼್ಱಿವ್ವಾ ಱಿತುತನ಼ೈ ಮುಕ್ಕಾಲಮುಮ್
ಓತಿಟಿನ಼ುಮ್ ಪಾಲ್ ಇಟೈಯೂಱೊನ಼್ಱುಮ್
ಒನ಼್ಱುಱಾ ಮುನ಼ಿವರವರ್ಕಾಳ್ ಅಱಿಮಿನ಼್ಕಳ್
ಯಾರೊರುವರ್ ಓತಿನ಼ಾಲುಮ್
ಮನ಼್ಱ ಆಙ್ ಕವರ್ತೇಕಮ್ ಪಿಣಿಯಱ ವಚ್
ಚಿರತೇಕ ಮಾಕಿ ಮನ಼್ನ಼ುಮ್ !!

Back to Top

This page was last modified on Thu, 03 Jun 2021 22:38:44 -0500
          send corrections and suggestions to admin @ sivasiva.org