Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS  Marati  ITRANS  Marati  Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Urdu   Cyrillic/Russian  
వినాయకర్ కవచమ్- కాచిప మునివర్ అరుళియతు

తలైముటి, నెఱ్ఱి, పురువమ్, ఇణైవిఴికళ్ కాక్క:
వళర్చికైయైప్ పరాపరమాయ్ వయఙ్కు వినాయకర్ కాక్క
వాయ్న్త చెన్ని అళవుపటా అతికచవున్ తరతేక మకోఱ్కటర్తామ్ అమర్న్తు కాక్క
విళరఱనెఱ్ ఱియై ఎన్ఱుమ్ విళఙ్కియ కాచిపర్కాక్క పురువన్ తమ్మైత్
తళర్విల్ మాకో తరర్కాక్క తటవిఴికళ్ పాలచన్ తిరనార్ కాక్క !!

ఉతటు, నాక్కు, ముకవాయ్క్కట్టై, వాక్కు, పల్, కాతు, మూక్కు కాక్క:
కవిన్వళరుమ్ అతరమ్ కచముకర్ కాక్క
కాలఙ్కణక్ కిరీటర్ కాక్క
నవిల్చిపుకమ్ కిరిచైకార్ కాక్క
ననివాక్కైవినా యకపుతామ్ కాక్క
అవిర్నకై మిన్ ముకర్ కాక్క
అళ్ ఎఴిఱ్ చెఞ్ చెవిపాచ పాణి కాక్క
తవిర్తలురు తిళఙ్ కొటిపోల్ వళర్మణి
నాచియైచ్ చిన్తి తార్త్తర్ కాక్క !!

ముకమ్, కఴుత్తు, ఇణైయాన తోళ్కళ్, ఉళ్ళమ్, వయిఱు కాక్క:
కామరుపూ ముకన్తన్నైక్ కుణేచర్
నని కాక్కకళక్ కణేచర్ కాక్క
వామముఱుమ్ ఇరుతోళుమ్ వయఙ్కుకన్త
పూర్వచర్ తామ్మకిఴ్న్తు కాక్క
ఏమముఱు మణిములై విక్కిన వినాచన్ కాక్క
ఇతయన్ తన్నైత్ తోమకలుఙ్ కణనాతర్ కాక్క
అకట్టినైత్ తులఙ్కే రమ్పర్ కాక్క !!

పక్కఙ్కళ్, తొణ్టై కాక్క:
పక్కమ్ ఇరణ్ టైయున్తరా తరర్కాక్క
పిరుట్టత్తైప్ పావమ్ నీక్కుమ్
విక్కినకరన్ కాక్క విళఙ్కిలిఙ్కమ్
వియాళపూ టణర్తామ్ కాక్క
తక్కకుయ్యన్ తన్నైవక్ కిరతుణ్టర్ కాక్క
చకనత్తై అల్లల్ ఉక్కణ పన్ కాక్క
ఊరువై మఙ్ కళమూర్త్తి ఉవన్తు కాక్క

ముఴఙ్కాల్కళ్, ఇరుకాల్కళ్, ఇరుకైకళ్, మున్కైకళ్ కాక్క:
తాళ్ముఴన్తాళ్ మకాపుత్తి కాక్క
ఇరు పతమ్ఏక తన్తర్ కాక్క
వాఴ్కరమ్ క్షిప్పిరప్ పిరచాతనర్ కాక్క
మున్కైయై వణఙ్కు వార్నోయ్
ఆఴ్తరచ్చెయ్ ఆచాపూరకర్ కాక్క
విరల్పతుమ అత్తర్ కాక్క
కేఴ్కిళరుమ్ నకఙ్కళ్వినా యకర్ కాక్క
కిఴక్కినిఱ్ పుత్తీచర్ కాక్క !!

తిక్కుకళ్ అనైత్తిలిరున్తుమ్ కాక్క:
అక్నియిల్ చిత్తీచర్ కాక్క
ఉమా పుత్తిరర్తెన్ తిచైకాక్క
మిక్కనిరు తియిఱ్కణే చురర్ కాక్క
విక్కినవర్త్తనర్మేఱ్ కెన్నున్
తిక్కతనిఱ్ కాక్క
వాయువిఱ్ కచకర్ ణన్కాక్క
తికఴ్ఉతీచి తక్కనితి పన్కాక్క
వటకిఴక్కిల్ ఈచనన్ తనరే కాక్క !!

పకల్, ఇరవు ముతలియ కాలఙ్కళిల్ పిఱ తొల్లైకళిలిరున్తుమ్ కాక్క:
ఏకతన్తర్ పకర్ముఴుతుమ్ కాక్క
ఇర వినుమ్చున్తి ఇరణ్టన్ మాట్టుమ్
చైయిన్ విక్ కినకిరుతు కాక్క
ఇరాక్ కతర్పూతమ్ ఉరువేతాళమ్
మోకినిపేయ్ ఇవైయాతి ఉయిర్తిరత్తాల్
వరున్తుయరమ్ ముటివిలాత
వేకముఱు పిణిపలవుమ్ విలక్కుపు
పాచాఙ్కుచర్తామ్ విరైన్తుకాక్క !!

మానమ్, పుకఴ్ ముతలియవఱ్ఱైయుమ్ ఉఱ్ఱార్, ఉఱవినరైయుమ్ కాక్క:
మతిఞానమ్ తవన్తరన మ్మానమ్ ఒళి
పుకఴ్కులమ్ వణ్చచరీరమ్ ముఱ్ఱుమ్
పతివాన తనమ్తానియమ్ కిరుతమ్
మనైవి మైన్తర్ పయిల్నట్ పాతిక్
కతియావుమ్ కలన్తు చర్వా యుతర్కాక్క
కామర్పవుత్ తిరర్ మున్ నాన
వితియారుమ్ చుఱ్ఱమెల్లామ్ మయూరేచర్
ఎఞ్ఞాన్ఱుమ్ విరుమ్పిక్ కాక్క !!

పటిప్పోర్ నోయఱ్ఱవరాయ్ వాఴ్వార్:
వెన్ఱి చీవితమ్ కపిలర్ కాక్క
కరి యాతియెల్లామ్ వికటర్ కాక్క
ఎన్ఱివ్వా ఱితుతనై ముక్కాలముమ్
ఓతిటినుమ్ పాల్ ఇటైయూఱొన్ఱుమ్
ఒన్ఱుఱా మునివరవర్కాళ్ అఱిమిన్కళ్
యారొరువర్ ఓతినాలుమ్
మన్ఱ ఆఙ్ కవర్తేకమ్ పిణియఱ వచ్
చిరతేక మాకి మన్నుమ్ !!

Back to Top

This page was last modified on Thu, 03 Jun 2021 22:38:44 -0500
          send corrections and suggestions to admin @ sivasiva.org