sivasiva.org

Search Tamil/English word or
song/pathigam/paasuram numbers.

Resulting language

This page in Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS   Marati  Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Japanese   Urdu   Cyrillic/Russian  

Vinayagar Thiruppugazh Songs

Thiruppugazh # 1   - kaiththala nhiRaikani  (vinhaayakar)  
Thiruppugazh # 2   - pakkarai vichithramaNi  (vinhaayakar)  
Thiruppugazh # 3   - umpar tharu  (vinhaayakar)  
Thiruppugazh # 4   - nhinathu thiruvati  (vinhaayakar)  
Thiruppugazh # 5   - vitamataichu vaelai  (vinhaayakar)  
Thiruppugazh # 10   - kaRukkum aGnchana  (thirupparanGkunRam)  
Thiruppugazh # 146   - kuruthi malachalam  (palzhanhi)  
Thiruppugazh # 151   - konhthuth tharu  (palzhanhi)  
Thiruppugazh # 371   - makara meRikatal  (thiruvaruNai)  
Thiruppugazh # 409   - karimukak katakaLiRu  (thiruvaruNai)  
Thiruppugazh # 523   - orupathum irupathum  (sri chailam thirumalai)  
Thiruppugazh # 625   - katinathata kumpa  (kunRakkuti)  
Thiruppugazh # 791   - kuvaLai poruthiru  (paakai)  
Thiruppugazh # 821   - karamu muLariyin  (thiruvaaruur)  
Thiruppugazh # 906   - kamalaththae kulaavum  (vayaluur)  
Thiruppugazh # 913   - nheyththa churi  (vayaluur)  
Thiruppugazh # 934   - parivuRu nhaaraRRu  (chaelam)  
Thiruppugazh # 1158   - chuRRaththavarkaLum  (pothuppaatalkaL)  

kaRpaka vinhaayakar malarati! poaRRi poaRRi!
nhama paarvathi pathayae hara hara mahaa thaevaa
then nhaatu utaiya chivanae, poaRRi!
enh nhaattavarkkum iRaivaa, poaRRi!
kaavaay kanakath thiraLae poaRRi!
kayilai malaiyaanae poaRRi poaRRi

veRRi vael murukanukku! aroakaraa
aathi paraachakthikku! poaRRi poaRRi

aruNakiri nhaatharukku! poaRRi poaRRi

Thiruppugazh # 1
kaiththala nhiRaikani   (vinhaayakar)  
thaththana thanathana thaththana thanathana
     thaththana thanathana ...... thanathaana

kaiththala nhiRaikani yappamo tavalpori
     kappiya karimuka ...... natipaeNik
kaRRitu matiyavar puththiyi luRaipava
     kaRpaka menavinai ...... katithaekum
maththamu mathiyamum vaiththitu maranmakan
     maRporu thiraLpuya ...... mathayaanai
maththaLa vayiRanai uththami puthalvanai
     mattavilzh malarkotu ...... paNivaenae
muththami lzhataivinai muRpatu kirithanil
     muRpata elzhuthiya ...... muthalvoanae
muppura mericheytha achchiva nuRairatham
     achchathu poticheytha ...... athitheeraa
aththuya rathukotu chuppira maNipatum
     appuna mathanitai ...... ipamaaki
akkuRa makaLuta nachchiRu murukanai
     akkaNa maNamaruL ...... perumaaLae.
Back to Top

Thiruppugazh # 2
pakkarai vichithramaNi   (vinhaayakar)  
thaththathana thaththathana thaththathana thaththathana
     thaththathana thaththathana ...... thanathaana

pakkaraivi chithramaNi poRkalaNai yittanhatai
     patchiyenu mukrathura ...... kamunheepap
pakkuvama larththotaiyum akkuvatu pattolzhiya
     patturuva vittaruLkai ...... vativaelum
thikkathuma thikkavaru kukkutamum ratchaitharu
     chiRRatiyu muRRiyapa ...... niruthoaLum
cheyppathiyum vaiththuyarthi ruppukalzhvi ruppamotu
     cheppenae nakkaruLkai ...... maRavaenae

ikkavarai nhaRkanikaL charkkaraipa rupputaney
     etporiya vaRRuvarai ...... iLanheervaN
techchilpaya Rappavakai pachcharichi pittuveLa
     rippalzhami tippalvakai ...... thanimuulam
mikkaati chiRkatalai patchaName nakkoLoru
     vikkinhacha marththanenum ...... aruLaalzhi
veRpakuti lachchatila viRparama rappararuL
     viththakama rupputaiya ...... perumaaLae.
Back to Top

Thiruppugazh # 3
umpar tharu   (vinhaayakar)  
thanhthathanath thaanathanath ...... thanathaana
     thanhthathanath thaanathanath ...... thanathaana
kaNapathiyae nhee vanhthituvaay kuNa nhithiyae aruL thanhthituvaay
kaNapathiyae nhee vanhthituvaay kuNa nhithiyae aruL thanhthituvaay

umpartharuth thaenhumaNik ...... kachivaaki
     oNkataliR Raenamuthath ...... thuNarvuuRi
inparachath thaeparukip ...... palakaalum
     enRanuyirk kaatharavuR ...... RaruLvaayae
thampithanak kaakavanath ...... thaNaivoanae
     thanhthaivalath thaalaruLkaik ...... kaniyoanae
anparthamak kaananhilaip ...... poruLoanae
     ainhthukarath thaanaimukap ...... perumaaLae.
Back to Top

Thiruppugazh # 4
nhinathu thiruvati   (vinhaayakar)  
thanana thanathana thaththana thaththana
     thanana thanathana thaththana thaththana
          thanana thanathana thaththana thaththana ...... thanathaana

nhinathu thiruvati chaththima yiRkoti
     nhinaivu karuthitu puththiko tuththita
          nhiRaiya amuthuchey muppalzha mappamu ...... nhikalzhpaalthaen
nhetiya vaLaimuRi ikkotu lattukam
     nhiRavil arichipa ruppaval etpori
          nhikaril inikatha likkani varkkamum ...... iLanheerum
manathu makilzhvotu thottaka raththoru
     makara chalanhithi vaiththathu thikkara
          vaLaru karimuka oRRaima ruppanai ...... valamaaka
maruvu malarpunai thoththira choaRkotu
     vaLarkai kulzaipiti thoppaNa kuttotu
          vanacha paripura poRpatha archchanai ...... maRavaenae
thenana thenathena theththena nappala
     chiRiya aRupatha moyththuthi rappunal
          thiraLum uRuchathai piththanhi Nakkutal ...... cheRimuuLai
cheruma utharanhi rappuche rukkutal
     nhiraiya aravanhi Raiththaka Laththitai
          thimitha thimithimi maththaLi takkaikaL ...... chekachaechae
enave thukuthuku thuththena oththukaL
     thutikaL itimika oththumu lzhakkita
          timuta timutimu tittime naththavil ...... elzhumoachai
ikali alakaikaL kaippaRai kottita
     iraNa payiravi chuRRunha tiththita
          ethiru nhichichara raippeli yittaruL ...... perumaaLae.
Back to Top

Thiruppugazh # 5
vitamataichu vaelai   (vinhaayakar)  
thanathanana thaana thanathanana thaana
     thanathanana thaana ...... thanathaana

vitamataichu vaelai amararpatai chuulam
     vichaiyanvitu paaNa ...... menavaethaan
vilzhiyumathi paara vithamumutai maathar
     vinaiyinviLai vaethum ...... aRiyaathae
katiyulavu paayal pakalirave naathu
     kalavithanil muulzhki ...... vaRithaaya
kayavanaRi veenan ivanumuyar nheetu
     kalzhaliNaikaL chaera ...... aruLvaayae
itaiyarchiRu paalai thirutikotu poaka
     iRaivanmakaL vaaymai ...... aRiyaathae
ithayamika vaati yutaiyapiLai nhaatha
     kaNapathiye naama ...... muRaikuuRa
ataiyalavar aavi veruvaati kuura
     achalumaRi yaamal ...... avaroata
akalvathena taachoal enavumuti chaata
     aRivaruLum aanai ...... mukavoanae.
Back to Top

Thiruppugazh # 10
kaRukkum aGnchana   (thirupparanGkunRam)  
thanhthana thanathana thanathana
     thanaththa thanhthana thanathana thanathana
          thanaththa thanhthana thanathana thanathana ...... thanathaana

kaRukkum aGnchana vilzhiyiNai ayilkotu
     nherukki nheGnchaRa eRitharu polzhuthoru
          kanikkuL inchuvai amuthukum oruchiRu ...... nhakaiyaalae
kaLakko lzhunGkali valaikotu vichiRiye
     manaikke lzhunhthirum enamanam urukaor
          kavaRchi koNtita manaithanil alzhakotu ...... kotupoaki
nhaRaiththa paGnchaNai michaiyinil manamuRa
     aNaiththa kanhthanil iNaimulai ethirpora
          nhakaththa lzhunhthita amuthithalzh parukiyu ...... mitaRuutae
nhatiththe lzhunGkural kumukumu kumuvena
     ichaiththu nhankotu manamathu maRukita
          nhalzhuppu nhaGnchana chiRumikaL thuyaraRa ...... aruLvaayae
nhiRaiththa theNtirai mokumoku mokuvena
     uraththa kaGnchuki mutinheRu nheRuvena
          nhiRaiththa aNtamu katukitu kituvena ...... varaipoalum
nhivaththa thiNkalzhal nhichichara ruramotu
     chirakko tunGkuvai malaipurai tharairu
          nhiNakku lzhampotu kuruthikaL choarithara ...... atutheeraa
thiRaRka runGkulzhal umaiyavaL aruLuRu
     pulzaikkai thaNkata kayamuka mikavuLa
          chivakko lzhunhthana kaNapathi yutanvarum ...... iLaiyoanae
chinaththo tuGnchaman uthaipata nhiRuviya
     paraRku LanpuRu puthalvanhan maNiyuku
          thiruppa ranGkiri thaniluRai charavaNa ...... perumaaLae.
Back to Top

Thiruppugazh # 146
kuruthi malachalam   (palzhanhi)  
thanana thanathana thanana thanathana
     thanana thanathana thanana thanathana
          thanana thanathana thanana thanathana ...... thanathaana

kuruthi malachala molzhuku nharakuta
     lariya pulzhuvathu nheLiyu mutalmatha
          kurupi nhiNachathai viLaiyu muLaichaLi ...... yutaluutae
kutika Lenapala kutikai valikotu
     kumara valithalai vayiRu valiyena
          kotumai yenapiNi kalaka mitumithai ...... yatalpaeNi
maruvi mathananuL kariya puLakitha
     maNiya chalapala kavati malarpunai
          mathana kalaikotu kuvatu malaithanil ...... mayalaakaa
manathu thuyaraRa vinaikaL chithaRita
     mathana piNiyotu kalaikaL chithaRita
          manathu pathamuRa venathu thalaipatha ...... maruLvaayae
nhiruthar potipata amarar pathipeRa
     nhichitha aravaLai mutikaL chithaRita
          nheRiya kirikata leriya vuruviya ...... kathirvaelaa
nhiRaiya malarpolzhi yamarar munhivarum
     nhirupa kurupara kumara charaNena
          nhetiya mukilutal kilzhiya varupari ...... mayiloanae
paruthi mathikanal vilzhiya chivanita
     maruvu morumalai yaraiyar thirumakaL
          pativa mukilena ariyi niLaiyava ...... LaruLpaalaa
parama kaNapathi yayalin mathakari
     vativu kotuvara viravu kuRamaka
          Lapaya menavaNai palzhanhi maruviya ...... perumaaLae.
Back to Top

Thiruppugazh # 151
konhthuth tharu   (palzhanhi)  
thanhthath thanathana thananaa thananaa
     thanhthath thanathana thananaa thananaa
          thanhthath thanathana thananaa thananaa ...... thanathaana

konhthuth tharukulzha liruLoa puyaloa
     vinhthaith tharunhuthal chilaiyoa piRaiyoa
          koGnchip payilmolzhi amuthoa kaniyoa ...... vilzhivaeloa
konGkaik kutamiru kariyoa kiriyoa
     vaGnchik kotiyitai thutiyoa pitiyoa
          konGkuR Ruyaralku laravoa rathamoa ...... enumaathar
thinhthith thimithimi thimithaa thimithoa
     thanhthith thirikata kitathaa enavae
          chinhthip patipayil nhatamaa tiyapaa ...... vikaLpaalae
chinhthaith thayavukaL purivae nunaiyae
     vanhthith tharuLtharu miruchae vatiyae
          chinhthith thitamiku maRaiyaa kiyachee ...... raruLvaayae
venhthip putanvaru mavuNae chanaiyae
     thuNtith thitumoru kathirvae lutaiyaay
          venRik korumalai yenavaalzh malaiyae ...... thavavaalzhvae
viGnchaik kutaiyavar tholzhavae varuvaay
     kaGnchath thayanuta namarae chanumae
          vinhthaip paNivitai puripoa thavarmae ...... laruLkuurvaay
thonhthik kaNapathi makilzhchoo tharanae
     chenGkat karumukil marukaa kukanae
          choanhthak kuRamakaL kaNavaa thiRalchaer ...... kathirkaamaa
choampiR palavaLa muthirchoo laikaLchuulzh
     iGnchith thirumathiL putaichuu lzharuLchaer
          thunGkap palzhanhiyil murukaa imaiyoar ...... perumaaLae.
Back to Top

Thiruppugazh # 371
makara meRikatal   (thiruvaruNai)  
thanana thanathana thanathana thanathana
     thanana thanathana thanathana thanathana
          thanana thanathana thanathana thanathana ...... thanathaana

makara meRikatal vilzhiyinu molzhiyinu
     mathupa muralkulzhal vakaiyinu nhakaiyinum
          vaLamai yinumuka nhilavinu milavinu ...... nhiRamuuchum
mathura ithalzhinu mitaiyinu nhataiyinu
     makaLir mukuLitha mulaiyinu nhilaiyinum
          vanacha paripura malarinu mularinu ...... mavarnhaamam
pakaru kinumavar paNivitai thirikinu
     muruki nheRimuRai thavaRinu mavarotu
          pakati yitukinu mamaLiyi lavartharu ...... manhuraakap
paravai patiyinum vachamalzhi yinumutha
     laruNai nhakarmichai karuNaiyo taruLiya
          parama voruvacha namumiru charaNamu ...... maRavaenae
kakana churapathi valzhipata elzhukiri
     kataka kiriyotu mithipata vatakula
          kanaka kanakuva tatiyotu muRipata ...... muthuchuuthanG
kathaRu chulzhikata litaikilzhi patamiku
     kalaka nhichicharar potipata nhataviya
          kalapa mathakatha thurakatha nhrupakiri ...... mayilvaalzhvae
thakana karathala chivachutha kaNapathi
     chakacha charavaNa parimaLa chathathaLa
          chayana vanacharar kathipeRa munipeRu ...... punamaanin
tharaLa mukapata nheRipata nhimirvana
     tharuNa puLakitha mrukamatha thanakiri
          thalzhuva mayalkotu thanimata lelzhuthiya ...... perumaaLae.
Back to Top

Thiruppugazh # 409
karimukak katakaLiRu   (thiruvaruNai)  
thanathanath thanathanath thanathanath thanathanath
     thanathanath thanathanath ...... thanathaana

karimukak katakaLiR RathikakaR pakamathak
     kajamukath thavuNanaik ...... katiyaanai
katalaiyet payaRunhaR kathaliyiR kanipalak
     kanivayiR Rinilatak ...... kiyavaelzham
arimukath thinanethirth thitukaLath thininmikuth
     thamarpurik kaNapathik ...... kiLaiyoanae
ayiletuth thachurarveR palaivuRap poruthuveR
     Riyaimikuth thaRumukak ...... kumaraechaa
nharimikuk kiLaikaLaip pariyenak kativaLak
     kaiyilpitith thethirnhatath ...... thitumeechan
nhatanamip patiyitath thinumichaith tharaiyiniR
     kariyurith thaNipavaR ...... koruchaeyae
thuripeRach charipolzhiR kanavayaR kalzhakuLath
     thuriyameyth tharaLamoyth ...... thitaveeRich
churarthuthith thitamikuth thiyalthalzaith tharuNaiyiR
     chutarayiR charavaNap ...... perumaaLae.
Back to Top

Thiruppugazh # 523
orupathum irupathum   (sri chailam thirumalai)  
thanathana thanathana thanathana thanathana
thanathana thanathana ...... thanathaana
murukaiyyaa murukaiyyaa muththu kumaran nhee aiyaa
murukaiyyaa murukaiyyaa muththu kumaran nhee aiyaa

orupathu mirupathu maRupathu mutanaRu
     muNarvuRa irupatha ...... muLanhaati
urukita mulzhumathi thalzhalena voLithikalzh
     veLiyotu voLipeRa ...... viravaathae
theruvinil maramena evarotu muraicheythu
     thiritholzhi lavamathu ...... puriyaathae
thirumakaL maruviya thiraLpuya aRumuka
     therichanai peRaaruL ...... purivaayae
parivuta nalzhakiya palzhamotu katalaikaL
     payaRotu chilavakai ...... paNiyaaram
parukitu peruvayi Rutaiyavar palzhamolzhi
     elzhuthiya kaNapathi ...... yiLaiyoanae
perumalai yuruvita atiyava rurukita
     piNiketa aruLtharu ...... kumaraechaa
pitiyotu kaLiRukaL nhataiyita kalaithiraL
     piNaiyamar thirumalai ...... perumaaLae.
Back to Top

Thiruppugazh # 625
katinathata kumpa   (kunRakkuti)  
thanathanana thanhtha thaanana thanathanana thanhtha thaanana
     thanathanana thanhtha thaanana ...... thanathaana

katinathata kumpa nhaerena vaLarumiru konGkai maelvilzhu
     kalavitharu kinRa maatharo ...... tuRavaatik
kanavaLaka panhthi yaakiya nhilzhalthanili runhthu thaenumilzh
     kaniyithalzai menRu thaatanai ...... cheyalaalae
thutiyitainhu tanGka vaaLvilzhi kulzaiporanhi rampa muutiya
     thukilnhekilzha vaNtu koakila ...... mayilkaatai
thoniyelzhavi lzainhthu kuuriya kotunhakami chainhthu thoaLmichai
     thuyilavacha inpa maevutha ...... lolzhivaenoa
itimuracha Rainhthu puuchalchey achurarkaLmu Rinhthu thuuLelzha
     elzhukatalpa yanhthu koavena ...... athikoapa
emapataru menchey voamena nhatunhatunha tunGka vaelvitu
     iraNamuka chaNta maarutha ...... mayiloanae
vativutaiya ampi kaapathi kaNapathichi Ranhthu vaalzhthata
     vayalinhakar kunRa maanhaka ...... ruRaivoanae
vakaivakaipu kalzhnhthu vaachavan aripiramar chanhthra chuuriyar
     valzhipatuthal kaNtu vaalzhvaruL ...... perumaaLae.
Back to Top

Thiruppugazh # 791
kuvaLai poruthiru   (paakai)  
thanana thanathana thanana thanathana
     thaana thaanana ...... thanathaana

kuvaLai poruthiru kulzaiyai mutukiya
     koala vaelvilzhi ...... matavaarthanG
kotiya mrukamatha puLaka thanakiri
     kuuti nhaatoRu ...... mayalaakith
thuvaLa vurukiya characha vithamathu
     choora vaarithi ...... yalaiyuutae
chulzhalu menathuyir mavuna paramachu
     koama koathathi ...... patiyaathoa
kavaLa karathala karata vikataka
     poala puuthara ...... mukamaana
katavuL kaNapathi piRaku varumoru
     kaara Naakathir ...... vativaelaa
pavaLa marakatha kanhaka vayiraka
     paata koapura ...... arithaerin
pariyu mitaRiya purichai thalzhuviya
     paakai maeviya ...... perumaaLae.
Back to Top

Thiruppugazh # 821
karamu muLariyin   (thiruvaaruur)  
thanana thanathana thanathana thanathana
     thanana thanathana thanathana thanathana
          thanana thanathana thanathana thanathana ...... thanathaana

karamu muLariyin malarmuka mathikulzhal
     kanama theNumolzhi kanikathir mulainhakai
          kalaka mituvilzhi katalena vitamena ...... manathuutae
karuthi yananhatai kotiyitai yiyalmayil
     kamalzhu makiluta niLakiya mrukamatha
          kaLapa puLakitha kiriyinu mayalkotu ...... thirivaenum
iravu pakalaRa ikalaRa malamaRa
     iyalu mayalaRa vilzhiyini rilzhivara
          ithaya murukiye yorukuLa pathamuRa ...... mataluutae
yelzhutha ariyavaL kuRamaka Liruthana
     kiriyil mulzhukina iLaiyava nenumurai
          yinimai peRuvathu mirupatha mataivathu ...... morunhaaLae
churapi makavinai yelzhuporuL vinavita
     manuvi neRimaNi yachaivuRa vichaimiku
          thuyaril cheviyini latipata vinavumi ...... nathitheethu
thuNivi lithupilzai perithena varumanhu
     uruki yarakara chivachiva peRumathor
          churapi yalamara vilzhipunal perukita ...... nhatuvaakap
paravi yathanathu thuyarkotu nhataviya
     palzhuthin mathalaiyai yutaliru piLavotu
          patiya rathamathai nhatavita molzhipava ...... naruLaaruurp
patiyu laRumuka chivachutha kaNapathi
     yiLaiya kumaranhi rupapathi charavaNa
          paravai muRaiyita ayilkotu nhataviya ...... perumaaLae.
Back to Top

Thiruppugazh # 906
kamalaththae kulaavum   (vayaluur)  
thananath thaana thaana thanathana
     thananath thaana thaana thanathana
          thananath thaana thaana thanathana ...... thanathaana

kamalath thaeku laavu marivaiyai
     nhikarpoR koala maathar maruLtharu
          kalakak kaama nhuulai mulzhuthuNa ...... riLaiGnaோrkaL
kalavik kaachai kuura vaLarpari
     maLakaR puura thuuma kanathana
          kalakath thaalum vaani nachaiyumi ...... nitaiyaalum
vimalach choothi ruupa imakara
     vathanath thaalu nhaatha muthaliya
          viravuR RaaRu kaalkaL chulzhaliruL ...... kulzhalaalum
veyilep poathum veechu maNivaLai
     aNipoR RoaLka Laalum vatuvakir
          vilzhiyiR paarvai yaalu miniyitar ...... patuvaenoa
chamariR puutham yaaLi paripiNi
     kanakath thaerkaL yaanai yavuNarkaL
          thakarak kuurkoL vaelai vituthiRa ...... luruvoanae
chamukap paeykaL vaalzhi yenaethir
     pukalzhak kaani laatu paripura
          charaNath thaeka veera amaimana ...... makilzhveeraa
amarark keecha naana chachipathi
     makaLmeyth thoayu nhaatha kuRamakaL
          aNaiyach chuulzha nheetha karamichai ...... yuRuvaelaa
aruLiR cheerpo yaatha kaNapathi
     thiruvak keechan vaalzhum vayaliyin
          alzhakuk koayil meethil maruviya ...... perumaaLae.
Back to Top

Thiruppugazh # 913
nheyththa churi   (vayaluur)  
thaththa thanathana thananaa thananaa
     thaththa thanathana thananaa thananaa
          thaththa thanathana thananaa thananaa ...... thanathaana

nheyththa churikulzha laRaloa mukiloa
     pathma nhaRunhuthal chilaiyoa piRaiyoa
          nhettai yiNaivilzhi kaNaiyoa piNaiyoa ...... inithuuRum
nhekka amuthithalzh kaniyoa thuvaroa
     chuththa mitaRathu vaLaiyoa kamukoa
          nhiRku miLamulai kutamoa malaiyoa ...... aRavaethaeynh
theyththa itaiyathu kotiyoa thutiyoa
     mikka thiruvarai aravoa rathamoa
          ippo natiyiNai malaroa thaLiroa ...... enamaalaay
ichchai virakutan matavaa rutanae
     cheppa maruLuta navamae thirivaen
          rathnha paripura irukaa lorukaal ...... maRavaenae
puththa ramaNarkaL mikavae ketavae
     theRku nharapathi thirunhee Ritavae
          pukka analvaya mikaae tuyavae ...... umaiyaaLthan
puthra nenaichai pakarnhuul maRainhuul
     kaRRa thavamuni piramaa puramvaalzh
          poRpa kavuNiyar perumaa nuruvaay ...... varuvoanae
chaththa mutaiyashaN mukanae kukanae
     veRpi leRichuta rayilaa mayilaa
          chaththi kaNapathi yiLaiyaa yuLaiyaa ...... yoLikuuruGn
chakra tharaari marukaa murukaa
     ukra iRaiyavar puthalvaa muthalvaa
          thatpa muLathata vayaluu riyaluur ...... perumaaLae.
Back to Top

Thiruppugazh # 934
parivuRu nhaaraRRu   (chaelam)  
thanathana thaanath thanathana thaanath
     thanathana thaanath ...... thanathaana

parivuRu nhaaraR Ralzhalmathi veechach
     chilaiporu kaaluR ...... Rathanaalae
panipatu choolaik kuyilathu kuuvak
     kulzhalthani yoachaith ...... tharalaalae
maruviyal maathuk kirukayal choorath
     thanimika vaatith ...... thaLaraathae
manamuRa vaalzhath thirumaNi maarpath
     tharuLmuru kaavuR ...... RaNaivaayae
kirithanil vaelvit tiruthoLai yaakath
     thotukuma raamuth ...... thamilzhoanae
kiLaroLi nhaathark korumaka naakith
     thiruvaLar chaelath ...... thamarvoanae
porukiri chuurak kiLaiyathu maaLath
     thanimayi laeRith ...... thirivoanae
pukarmuka vaelzhak kaNapathi yaaruk
     kiLaiyavi nhoathap ...... perumaaLae.
Back to Top

Thiruppugazh # 1158
chuRRaththavarkaLum   (pothuppaatalkaL)  
thaththath thanathana thaththana thanathana
     thaththath thanathana thaththana thanathana
          thaththath thanathana thaththana thanathana ...... thanathaanath

chuRRath thavarkaLu makkaLu mithamuLa
     choaRkuR Rarivaiyum vittathu chalamithu
          chuththach chalamini chaRRithu kitaipatu ...... menamaalzhkith
thukkath thotukoti thottiye yalzhuthalzhal
     chuttak kutamotu chutteri kanalotu
          thokkuth thokuthoku thokkena itupaRai ...... piNamuutach
chaRRop puLathoru chachchaiyu melzhumutal
     chattap patavuyir chaRRutan vichiyathu
          thappiR RavaRuRu maththipa nhataiyena ...... uraiyaatich
chaththip potukaram vaiththitar thalaimichai
     thappiR Rithupilzai yeppati yenumolzhi
          thaththach chatamvitu mappolzhu thiruchara ...... NaruLvaayae
chiRRiR kirimakaL koththalar purikulzhal
     chithrap prapaipunai poRpina LiLamayil
          cheRkat chivakathi yuththami kaLithara ...... muthupaeykaL
thikkuch chekakeNa thiththari thikuthiku
     chechchech cheNakrutha tottari cheNakrutha
          tettet tutututu thaththari thariyena ...... nhatamaatunG
koRRap puliyathaL chuRRiya aranaruL
     kuttik karimuka nikkava lamuthuchey
          kochchaik kaNapathi mukkaNa niLaiyava ...... kaLameethae
kuppuR Rutanelzhu chachchari mulzhaviyal
     kottach churarpathi meyththita nhichicharar
          koththuk kiLaiyutal pattuka amarcheytha ...... perumaaLae.
Back to Top


This page was last modified on Tue, 07 Nov 2023 16:45:57 -0600
          send corrections and suggestions to admin @ sivasiva.org