sivasiva.org

Search Tamil/English word or
song/pathigam/paasuram numbers.

Resulting language

This page in Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS   Marati  Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Japanese   Urdu   Cyrillic/Russian  

Vinayagar Thiruppugazh Songs

Thiruppugazh # 1   - કૈત્તલ નિર઼ૈકન઼િ  (વિનાયકર્)  
Thiruppugazh # 2   - પક્કરૈ વિચિત્રમણિ  (વિનાયકર્)  
Thiruppugazh # 3   - ઉમ્પર્ તરુ  (વિનાયકર્)  
Thiruppugazh # 4   - નિન઼તુ તિરુવટિ  (વિનાયકર્)  
Thiruppugazh # 5   - વિટમટૈચુ વેલૈ  (વિનાયકર્)  
Thiruppugazh # 10   - કર઼ુક્કુમ્ અઞ્ચન઼  (તિરુપ્પરઙ્કુન઼્ર઼મ્)  
Thiruppugazh # 146   - કુરુતિ મલચલમ્  (પળ઼નિ)  
Thiruppugazh # 151   - કોન્તુત્ તરુ  (પળ઼નિ)  
Thiruppugazh # 371   - મકર મેર઼િકટલ્  (તિરુવરુણૈ)  
Thiruppugazh # 409   - કરિમુકક્ કટકળિર઼ુ  (તિરુવરુણૈ)  
Thiruppugazh # 523   - ઓરુપતુમ્ ઇરુપતુમ્  (શ્રી ચૈલમ્ તિરુમલૈ)  
Thiruppugazh # 625   - કટિન઼તટ કુમ્પ  (કુન઼્ર઼ક્કુટિ)  
Thiruppugazh # 791   - કુવળૈ પોરુતિરુ  (પાકૈ)  
Thiruppugazh # 821   - કરમુ મુળરિયિન઼્  (તિરુવારૂર્)  
Thiruppugazh # 906   - કમલત્તે કુલાવુમ્  (વયલૂર્)  
Thiruppugazh # 913   - નેય્ત્ત ચુરિ  (વયલૂર્)  
Thiruppugazh # 934   - પરિવુર઼ુ નારર઼્ર઼ુ  (ચેલમ્)  
Thiruppugazh # 1158   - ચુર઼્ર઼ત્તવર્કળુમ્  (પોતુપ્પાટલ્કળ્)  

કર઼્પક વિનાયકર્ મલરટિ! પોર઼્ર઼િ પોર઼્ર઼િ!
નમ પાર્વતિ પતયે હર હર મહા તેવા
તેન઼્ નાટુ ઉટૈય ચિવન઼ે, પોર઼્ર઼િ!
એન્ નાટ્ટવર્ક્કુમ્ ઇર઼ૈવા, પોર઼્ર઼િ!
કાવાય્ કન઼કત્ તિરળે પોર઼્ર઼િ!
કયિલૈ મલૈયાન઼ે પોર઼્ર઼િ પોર઼્ર઼િ

વેર઼્ર઼િ વેલ્ મુરુકન઼ુક્કુ! અરોકરા
આતિ પરાચક્તિક્કુ! પોર઼્ર઼િ પોર઼્ર઼િ

અરુણકિરિ નાતરુક્કુ! પોર઼્ર઼િ પોર઼્ર઼િ

Thiruppugazh # 1
કૈત્તલ નિર઼ૈકન઼િ   (વિનાયકર્)  
તત્તન઼ તન઼તન઼ તત્તન઼ તન઼તન઼
     તત્તન઼ તન઼તન઼ ...... તન઼તાન઼

કૈત્તલ નિર઼ૈકન઼િ યપ્પમો ટવલ્પોરિ
     કપ્પિય કરિમુક ...... ન઼ટિપેણિક્
કર઼્ર઼િટુ મટિયવર્ પુત્તિયિ લુર઼ૈપવ
     કર઼્પક મેન઼વિન઼ૈ ...... કટિતેકુમ્
મત્તમુ મતિયમુમ્ વૈત્તિટુ મરન઼્મકન઼્
     મર઼્પોરુ તિરળ્પુય ...... મતયાન઼ૈ
મત્તળ વયિર઼ન઼ૈ ઉત્તમિ પુતલ્વન઼ૈ
     મટ્ટવિળ઼્ મલર્કોટુ ...... પણિવેન઼ે
મુત્તમિ ળ઼ટૈવિન઼ૈ મુર઼્પટુ કિરિતન઼િલ્
     મુર઼્પટ એળ઼ુતિય ...... મુતલ્વોન઼ે
મુપ્પુર મેરિચેય્ત અચ્ચિવ ન઼ુર઼ૈરતમ્
     અચ્ચતુ પોટિચેય્ત ...... અતિતીરા
અત્તુય રતુકોટુ ચુપ્પિર મણિપટુમ્
     અપ્પુન઼ મતન઼િટૈ ...... ઇપમાકિ
અક્કુર઼ મકળુટ ન઼ચ્ચિર઼ુ મુરુકન઼ૈ
     અક્કણ મણમરુળ્ ...... પેરુમાળે.
Back to Top

Thiruppugazh # 2
પક્કરૈ વિચિત્રમણિ   (વિનાયકર્)  
તત્તતન઼ તત્તતન઼ તત્તતન઼ તત્તતન઼
     તત્તતન઼ તત્તતન઼ ...... તન઼તાન઼

પક્કરૈવિ ચિત્રમણિ પોર઼્કલણૈ યિટ્ટનટૈ
     પટ્ચિયેન઼ુ મુક્રતુર ...... કમુનીપપ્
પક્કુવમ લર્ત્તોટૈયુમ્ અક્કુવટુ પટ્ટોળ઼િય
     પટ્ટુરુવ વિટ્ટરુળ્કૈ ...... વટિવેલુમ્
તિક્કતુમ તિક્કવરુ કુક્કુટમુમ્ રટ્ચૈતરુ
     ચિર઼્ર઼ટિયુ મુર઼્ર઼િયપ ...... ન઼િરુતોળુમ્
ચેય્પ્પતિયુમ્ વૈત્તુયર્તિ રુપ્પુકળ઼્વિ રુપ્પમોટુ
     ચેપ્પેન઼એ ન઼ક્કરુળ્કૈ ...... મર઼વેન઼ે

ઇક્કવરૈ નર઼્કન઼િકળ્ ચર્ક્કરૈપ રુપ્પુટન઼ેય્
     એટ્પોરિય વર઼્ર઼ુવરૈ ...... ઇળનીર્વણ્
ટેચ્ચિલ્પય ર઼પ્પવકૈ પચ્ચરિચિ પિટ્ટુવેળ
     રિપ્પળ઼મિ ટિપ્પલ્વકૈ ...... તન઼િમૂલમ્
મિક્કઅટિ ચિર઼્કટલૈ પટ્ચણમે ન઼ક્કોળોરુ
     વિક્કિનચ મર્ત્તન઼ેન઼ુમ્ ...... અરુળાળ઼િ
વેર઼્પકુટિ લચ્ચટિલ વિર઼્પરમ રપ્પરરુળ્
     વિત્તકમ રુપ્પુટૈય ...... પેરુમાળે.
Back to Top

Thiruppugazh # 3
ઉમ્પર્ તરુ   (વિનાયકર્)  
તન્તતન઼ત્ તાન઼તન઼ત્ ...... તન઼તાન઼
     તન્તતન઼ત્ તાન઼તન઼ત્ ...... તન઼તાન઼
કણપતિયે ની વન્તિટુવાય્ કુણ નિતિયે અરુળ્ તન્તિટુવાય્
કણપતિયે ની વન્તિટુવાય્ કુણ નિતિયે અરુળ્ તન્તિટુવાય્

ઉમ્પર્તરુત્ તેનુમણિક્ ...... કચિવાકિ
     ઓણ્કટલિર઼્ ર઼ેન઼મુતત્ ...... તુણર્વૂર઼િ
ઇન઼્પરચત્ તેપરુકિપ્ ...... પલકાલુમ્
     એન઼્ર઼ન઼ુયિર્ક્ કાતરવુર઼્ ...... ર઼રુળ્વાયે
તમ્પિતન઼ક્ કાકવન઼ત્ ...... તણૈવોન઼ે
     તન્તૈવલત્ તાલરુળ્કૈક્ ...... કન઼િયોન઼ે
અન઼્પર્તમક્ કાન઼નિલૈપ્ ...... પોરુળોન઼ે
     ઐન્તુકરત્ તાન઼ૈમુકપ્ ...... પેરુમાળે.
Back to Top

Thiruppugazh # 4
નિન઼તુ તિરુવટિ   (વિનાયકર્)  
તન઼ન઼ તન઼તન઼ તત્તન઼ તત્તન઼
     તન઼ન઼ તન઼તન઼ તત્તન઼ તત્તન઼
          તન઼ન઼ તન઼તન઼ તત્તન઼ તત્તન઼ ...... તન઼તાન઼

નિન઼તુ તિરુવટિ ચત્તિમ યિર઼્કોટિ
     નિન઼ૈવુ કરુતિટુ પુત્તિકો ટુત્તિટ
          નિર઼ૈય અમુતુચેય્ મુપ્પળ઼ મપ્પમુ ...... નિકળ઼્પાલ્તેન઼્
નેટિય વળૈમુર઼િ ઇક્કોટુ લટ્ટુકમ્
     નિર઼વિલ્ અરિચિપ રુપ્પવલ્ એટ્પોરિ
          નિકરિલ્ ઇન઼િકત લિક્કન઼િ વર્ક્કમુમ્ ...... ઇળનીરુમ્
મન઼તુ મકિળ઼્વોટુ તોટ્ટક રત્તોરુ
     મકર ચલનિતિ વૈત્તતુ તિક્કર
          વળરુ કરિમુક ઓર઼્ર઼ૈમ રુપ્પન઼ૈ ...... વલમાક
મરુવુ મલર્પુન઼ૈ તોત્તિર ચોર઼્કોટુ
     વળર્કૈ કુળ઼ૈપિટિ તોપ્પણ કુટ્ટોટુ
          વન઼ચ પરિપુર પોર઼્પત અર્ચ્ચન઼ૈ ...... મર઼વેન઼ે
તેન઼ન઼ તેન઼તેન઼ તેત્તેન઼ ન઼પ્પલ
     ચિર઼િય અર઼ુપત મોય્ત્તુતિ રપ્પુન઼લ્
          તિરળુમ્ ઉર઼ુચતૈ પિત્તનિ ણક્કુટલ્ ...... ચેર઼િમૂળૈ
ચેરુમ ઉતરનિ રપ્પુચે રુક્કુટલ્
     નિરૈય અરવનિ ર઼ૈત્તક ળત્તિટૈ
          તિમિત તિમિતિમિ મત્તળિ ટક્કૈકળ્ ...... ચેકચેચે
એન઼વે તુકુતુકુ તુત્તેન઼ ઓત્તુકળ્
     તુટિકળ્ ઇટિમિક ઓત્તુમુ ળ઼ક્કિટ
          ટિમુટ ટિમુટિમુ ટિટ્ટિમે ન઼ત્તવિલ્ ...... એળ઼ુમોચૈ
ઇકલિ અલકૈકળ્ કૈપ્પર઼ૈ કોટ્ટિટ
     ઇરણ પયિરવિ ચુર઼્ર઼ુન ટિત્તિટ
          એતિરુ નિચિચર રૈપ્પેલિ યિટ્ટરુળ્ ...... પેરુમાળે.
Back to Top

Thiruppugazh # 5
વિટમટૈચુ વેલૈ   (વિનાયકર્)  
તન઼તન઼ન઼ તાન઼ તન઼તન઼ન઼ તાન઼
     તન઼તન઼ન઼ તાન઼ ...... તન઼તાન઼

વિટમટૈચુ વેલૈ અમરર્પટૈ ચૂલમ્
     વિચૈયન઼્વિટુ પાણ ...... મેન઼વેતાન઼્
વિળ઼િયુમતિ પાર વિતમુમુટૈ માતર્
     વિન઼ૈયિન઼્વિળૈ વેતુમ્ ...... અર઼િયાતે
કટિયુલવુ પાયલ્ પકલિરવે ન઼ાતુ
     કલવિતન઼િલ્ મૂળ઼્કિ ...... વર઼િતાય
કયવન઼ર઼િ વીન઼ન઼્ ઇવન઼ુમુયર્ નીટુ
     કળ઼લિણૈકળ્ ચેર ...... અરુળ્વાયે
ઇટૈયર્ચિર઼ુ પાલૈ તિરુટિકોટુ પોક
     ઇર઼ૈવન઼્મકળ્ વાય્મૈ ...... અર઼િયાતે
ઇતયમિક વાટિ યુટૈયપિળૈ નાત
     કણપતિયે ન઼ામ ...... મુર઼ૈકૂર઼
અટૈયલવર્ આવિ વેરુવઅટિ કૂર
     અચલુમર઼િ યામલ્ ...... અવરોટ
અકલ્વતેન઼ ટાચોલ્ એન઼વુમુટિ ચાટ
     અર઼િવરુળુમ્ આન઼ૈ ...... મુકવોન઼ે.
Back to Top

Thiruppugazh # 10
કર઼ુક્કુમ્ અઞ્ચન઼   (તિરુપ્પરઙ્કુન઼્ર઼મ્)  
તન્તન઼ તન઼તન઼ તન઼તન઼
     તન઼ત્ત તન્તન઼ તન઼તન઼ તન઼તન઼
          તન઼ત્ત તન્તન઼ તન઼તન઼ તન઼તન઼ ...... તન઼તાન઼

કર઼ુક્કુમ્ અઞ્ચન઼ વિળ઼િયિણૈ અયિલ્કોટુ
     નેરુક્કિ નેઞ્ચર઼ એર઼િતરુ પોળ઼ુતોરુ
          કન઼િક્કુળ્ ઇન઼્ચુવૈ અમુતુકુમ્ ઓરુચિર઼ુ ...... નકૈયાલે
કળક્કો ળ઼ુઙ્કલિ વલૈકોટુ વિચિર઼િયે
     મન઼ૈક્કે ળ઼ુન્તિરુમ્ એન઼મન઼મ્ ઉરુકઓર્
          કવર઼્ચિ કોણ્ટિટ મન઼ૈતન઼િલ્ અળ઼કોટુ ...... કોટુપોકિ
નર઼ૈત્ત પઞ્ચણૈ મિચૈયિન઼િલ્ મન઼મુર઼
     અણૈત્ત કન્તન઼િલ્ ઇણૈમુલૈ એતિર્પોર
          નકત્ત ળ઼ુન્તિટ અમુતિતળ઼્ પરુકિયુ ...... મિટર઼ૂટે
નટિત્તે ળ઼ુઙ્કુરલ્ કુમુકુમુ કુમુવેન઼
     ઇચૈત્તુ નન઼્કોટુ મન઼મતુ મર઼ુકિટ
          નળ઼ુપ્પુ નઞ્ચન઼ ચિર઼ુમિકળ્ તુયરર઼ ...... અરુળ્વાયે
નિર઼ૈત્ત તેણ્ટિરૈ મોકુમોકુ મોકુવેન઼
     ઉરત્ત કઞ્ચુકિ મુટિનેર઼ુ નેર઼ુવેન઼
          નિર઼ૈત્ત અણ્ટમુ કટુકિટુ કિટુવેન઼ ...... વરૈપોલુમ્
નિવત્ત તિણ્કળ઼લ્ નિચિચર રુરમોટુ
     ચિરક્કો ટુઙ્કુવૈ મલૈપુરૈ તરઇરુ
          નિણક્કુ ળ઼મ્પોટુ કુરુતિકળ્ ચોરિતર ...... અટુતીરા
તિર઼ર઼્ક રુઙ્કુળ઼લ્ ઉમૈયવળ્ અરુળુર઼ુ
     પુળ઼ૈક્કૈ તણ્કટ કયમુક મિકવુળ
          ચિવક્કો ળ઼ુન્તન઼ કણપતિ યુટન઼્વરુમ્ ...... ઇળૈયોન઼ે
ચિન઼ત્તો ટુઞ્ચમન઼્ ઉતૈપટ નિર઼ુવિય
     પરર઼્કુ ળન઼્પુર઼ુ પુતલ્વનન઼્ મણિયુકુ
          તિરુપ્પ રઙ્કિરિ તન઼િલુર઼ૈ ચરવણ ...... પેરુમાળે.
Back to Top

Thiruppugazh # 146
કુરુતિ મલચલમ્   (પળ઼નિ)  
તન઼ન઼ તન઼તન઼ તન઼ન઼ તન઼તન઼
     તન઼ન઼ તન઼તન઼ તન઼ન઼ તન઼તન઼
          તન઼ન઼ તન઼તન઼ તન઼ન઼ તન઼તન઼ ...... તન઼તાન઼

કુરુતિ મલચલ મોળ઼ુકુ નરકુટ
     લરિય પુળ઼ુવતુ નેળિયુ મુટલ્મત
          કુરુપિ નિણચતૈ વિળૈયુ મુળૈચળિ ...... યુટલૂટે
કુટિક ળેન઼પલ કુટિકૈ વલિકોટુ
     કુમર વલિતલૈ વયિર઼ુ વલિયેન઼
          કોટુમૈ યેન઼પિણિ કલક મિટુમિતૈ ...... યટલ્પેણિ
મરુવિ મતન઼ન઼ુળ્ કરિય પુળકિત
     મણિય ચલપલ કવટિ મલર્પુન઼ૈ
          મતન઼ કલૈકોટુ કુવટુ મલૈતન઼િલ્ ...... મયલાકા
મન઼તુ તુયરર઼ વિન઼ૈકળ્ ચિતર઼િટ
     મતન઼ પિણિયોટુ કલૈકળ્ ચિતર઼િટ
          મન઼તુ પતમુર઼ વેન઼તુ તલૈપત ...... મરુળ્વાયે
નિરુતર્ પોટિપટ અમરર્ પતિપેર઼
     નિચિત અરવળૈ મુટિકળ્ ચિતર઼િટ
          નેર઼િય કિરિકટ લેરિય વુરુવિય ...... કતિર્વેલા
નિર઼ૈય મલર્પોળ઼િ યમરર્ મુનિવરુમ્
     નિરુપ કુરુપર કુમર ચરણેન઼
          નેટિય મુકિલુટલ્ કિળ઼િય વરુપરિ ...... મયિલોન઼ે
પરુતિ મતિકન઼લ્ વિળ઼િય ચિવન઼િટ
     મરુવુ મોરુમલૈ યરૈયર્ તિરુમકળ્
          પટિવ મુકિલેન઼ અરિયિ ન઼િળૈયવ ...... ળરુળ્પાલા
પરમ કણપતિ યયલિન઼્ મતકરિ
     વટિવુ કોટુવર વિરવુ કુર઼મક
          ળપય મેન઼વણૈ પળ઼નિ મરુવિય ...... પેરુમાળે.
Back to Top

Thiruppugazh # 151
કોન્તુત્ તરુ   (પળ઼નિ)  
તન્તત્ તન઼તન઼ તન઼ન઼ા તન઼ન઼ા
     તન્તત્ તન઼તન઼ તન઼ન઼ા તન઼ન઼ા
          તન્તત્ તન઼તન઼ તન઼ન઼ા તન઼ન઼ા ...... તન઼તાન઼

કોન્તુત્ તરુકુળ઼ લિરુળો પુયલો
     વિન્તૈત્ તરુનુતલ્ ચિલૈયો પિર઼ૈયો
          કોઞ્ચિપ્ પયિલ્મોળ઼િ અમુતો કન઼િયો ...... વિળ઼િવેલો
કોઙ્કૈક્ કુટમિરુ કરિયો કિરિયો
     વઞ્ચિક્ કોટિયિટૈ તુટિયો પિટિયો
          કોઙ્કુર઼્ ર઼ુયરલ્કુ લરવો રતમો ...... એન઼ુમાતર્
તિન્તિત્ તિમિતિમિ તિમિતા તિમિતો
     તન્તિત્ તિરિકટ કિટતા એન઼વે
          ચિન્તિપ્ પટિપયિલ્ નટમા ટિયપા ...... વિકળ્પાલે
ચિન્તૈત્ તયવુકળ્ પુરિવે ન઼ુન઼ૈયે
     વન્તિત્ તરુળ્તરુ મિરુચે વટિયે
          ચિન્તિત્ તિટમિકુ મર઼ૈયા કિયચી ...... રરુળ્વાયે
વેન્તિપ્ પુટન઼્વરુ મવુણે ચન઼ૈયે
     તુણ્ટિત્ તિટુમોરુ કતિર્વે લુટૈયાય્
          વેન઼્ર઼િક્ કોરુમલૈ યેન઼વાળ઼્ મલૈયે ...... તવવાળ઼્વે
વિઞ્ચૈક્ કુટૈયવર્ તોળ઼વે વરુવાય્
     કઞ્ચત્ તયન઼ુટ ન઼મરે ચન઼ુમે
          વિન્તૈપ્ પણિવિટૈ પુરિપો તવર્મે ...... લરુળ્કૂર્વાય્
તોન્તિક્ કણપતિ મકિળ઼્ચો તરન઼ે
     ચેઙ્કટ્ કરુમુકિલ્ મરુકા કુકન઼ે
          ચોન્તક્ કુર઼મકળ્ કણવા તિર઼લ્ચેર્ ...... કતિર્કામા
ચોમ્પિર઼્ પલવળ મુતિર્ચો લૈકળ્ચૂળ઼્
     ઇઞ્ચિત્ તિરુમતિળ્ પુટૈચૂ ળ઼રુળ્ચેર્
          તુઙ્કપ્ પળ઼નિયિલ્ મુરુકા ઇમૈયોર્ ...... પેરુમાળે.
Back to Top

Thiruppugazh # 371
મકર મેર઼િકટલ્   (તિરુવરુણૈ)  
તન઼ન઼ તન઼તન઼ તન઼તન઼ તન઼તન઼
     તન઼ન઼ તન઼તન઼ તન઼તન઼ તન઼તન઼
          તન઼ન઼ તન઼તન઼ તન઼તન઼ તન઼તન઼ ...... તન઼તાન઼

મકર મેર઼િકટલ્ વિળ઼િયિન઼ુ મોળ઼િયિન઼ુ
     મતુપ મુરલ્કુળ઼લ્ વકૈયિન઼ુ નકૈયિન઼ુમ્
          વળમૈ યિન઼ુમુક નિલવિન઼ુ મિલવિન઼ુ ...... નિર઼મૂચુમ્
મતુર ઇતળ઼િન઼ુ મિટૈયિન઼ુ નટૈયિન઼ુ
     મકળિર્ મુકુળિત મુલૈયિન઼ુ નિલૈયિન઼ુમ્
          વન઼ચ પરિપુર મલરિન઼ુ મુલરિન઼ુ ...... મવર્નામમ્
પકરુ કિન઼ુમવર્ પણિવિટૈ તિરિકિન઼ુ
     મુરુકિ નેર઼િમુર઼ૈ તવર઼િન઼ુ મવરોટુ
          પકટિ યિટુકિન઼ુ મમળિયિ લવર્તરુ ...... મનુરાકપ્
પરવૈ પટિયિન઼ુમ્ વચમળ઼િ યિન઼ુમુત
     લરુણૈ નકર્મિચૈ કરુણૈયો ટરુળિય
          પરમ વોરુવચ ન઼મુમિરુ ચરણમુ ...... મર઼વેન઼ે
કકન઼ ચુરપતિ વળ઼િપટ એળ઼ુકિરિ
     કટક કિરિયોટુ મિતિપટ વટકુલ
          કન઼ક કન઼કુવ ટટિયોટુ મુર઼િપટ ...... મુતુચૂતઙ્
કતર઼ુ ચુળ઼િકટ લિટૈકિળ઼િ પટમિકુ
     કલક નિચિચરર્ પોટિપટ નટવિય
          કલપ મતકત તુરકત ન્રુપકિરિ ...... મયિલ્વાળ઼્વે
તકન઼ કરતલ ચિવચુત કણપતિ
     ચકચ ચરવણ પરિમળ ચતતળ
          ચયન઼ વન઼ચરર્ કતિપેર઼ મુન઼િપેર઼ુ ...... પુન઼માન઼િન઼્
તરળ મુકપટ નેર઼િપટ નિમિર્વન઼
     તરુણ પુળકિત મ્રુકમત તન઼કિરિ
          તળ઼ુવ મયલ્કોટુ તન઼િમટ લેળ઼ુતિય ...... પેરુમાળે.
Back to Top

Thiruppugazh # 409
કરિમુકક્ કટકળિર઼ુ   (તિરુવરુણૈ)  
તન઼તન઼ત્ તન઼તન઼ત્ તન઼તન઼ત્ તન઼તન઼ત્
     તન઼તન઼ત્ તન઼તન઼ત્ ...... તન઼તાન઼

કરિમુકક્ કટકળિર઼્ ર઼તિકકર઼્ પકમતક્
     કજમુકત્ તવુણન઼ૈક્ ...... કટિયાન઼ૈ
કટલૈયેટ્ પયર઼ુનર઼્ કતલિયિર઼્ કન઼િપલક્
     કન઼િવયિર઼્ ર઼િન઼િલટક્ ...... કિયવેળ઼મ્
અરિમુકત્ તિન઼ન઼ેતિર્ત્ તિટુકળત્ તિન઼િન઼્મિકુત્
     તમર્પુરિક્ કણપતિક્ ...... કિળૈયોન઼ે
અયિલેટુત્ તચુરર્વેર઼્ પલૈવુર઼પ્ પોરુતુવેર઼્
     ર઼િયૈમિકુત્ તર઼ુમુકક્ ...... કુમરેચા
નરિમિકુક્ કિળૈકળૈપ્ પરિયેન઼ક્ કટિવળક્
     કૈયિલ્પિટિત્ તેતિર્નટત્ ...... તિટુમીચન઼્
નટન઼મિપ્ પટિયિટત્ તિન઼ુમિચૈત્ તરૈયિન઼િર઼્
     કરિયુરિત્ તણિપવર઼્ ...... કોરુચેયે
તુરિપેર઼ચ્ ચરિપોળ઼િર઼્ કન઼વયર઼્ કળ઼કુળત્
     તુરિયમેય્ત્ તરળમોય્ત્ ...... તિટવીર઼િચ્
ચુરર્તુતિત્ તિટમિકુત્ તિયલ્તળ઼ૈત્ તરુણૈયિર઼્
     ચુટરયિર઼્ ચરવણપ્ ...... પેરુમાળે.
Back to Top

Thiruppugazh # 523
ઓરુપતુમ્ ઇરુપતુમ્   (શ્રી ચૈલમ્ તિરુમલૈ)  
તન઼તન઼ તન઼તન઼ તન઼તન઼ તન઼તન઼
તન઼તન઼ તન઼તન઼ ...... તન઼તાન઼
મુરુકૈય્યા મુરુકૈય્યા મુત્તુ કુમરન઼્ ની ઐયા
મુરુકૈય્યા મુરુકૈય્યા મુત્તુ કુમરન઼્ ની ઐયા

ઓરુપતુ મિરુપતુ મર઼ુપતુ મુટન઼ર઼ુ
     મુણર્વુર઼ ઇરુપત ...... મુળનાટિ
ઉરુકિટ મુળ઼ુમતિ તળ઼લેન઼ વોળિતિકળ઼્
     વેળિયોટુ વોળિપેર઼ ...... વિરવાતે
તેરુવિન઼િલ્ મરમેન઼ એવરોટુ મુરૈચેય્તુ
     તિરિતોળ઼િ લવમતુ ...... પુરિયાતે
તિરુમકળ્ મરુવિય તિરળ્પુય અર઼ુમુક
     તેરિચન઼ૈ પેર઼અરુળ્ ...... પુરિવાયે
પરિવુટ ન઼ળ઼કિય પળ઼મોટુ કટલૈકળ્
     પયર઼ોટુ ચિલવકૈ ...... પણિયારમ્
પરુકિટુ પેરુવયિ ર઼ુટૈયવર્ પળ઼મોળ઼િ
     એળ઼ુતિય કણપતિ ...... યિળૈયોન઼ે
પેરુમલૈ યુરુવિટ અટિયવ રુરુકિટ
     પિણિકેટ અરુળ્તરુ ...... કુમરેચા
પિટિયોટુ કળિર઼ુકળ્ નટૈયિટ કલૈતિરળ્
     પિણૈયમર્ તિરુમલૈ ...... પેરુમાળે.
Back to Top

Thiruppugazh # 625
કટિન઼તટ કુમ્પ   (કુન઼્ર઼ક્કુટિ)  
તન઼તન઼ન઼ તન્ત તાન઼ન઼ તન઼તન઼ન઼ તન્ત તાન઼ન઼
     તન઼તન઼ન઼ તન્ત તાન઼ન઼ ...... તન઼તાન઼

કટિન઼તટ કુમ્પ નેરેન઼ વળરુમિરુ કોઙ્કૈ મેલ્વિળ઼ુ
     કલવિતરુ કિન઼્ર઼ માતરો ...... ટુર઼વાટિક્
કન઼વળક પન્તિ યાકિય નિળ઼લ્તન઼િલિ રુન્તુ તેન઼ુમિળ઼્
     કન઼િયિતળ઼ૈ મેન઼્ર઼ુ તાટન઼ૈ ...... ચેયલાલે
તુટિયિટૈનુ ટઙ્ક વાળ્વિળ઼િ કુળ઼ૈપોરનિ રમ્પ મૂટિય
     તુકિલ્નેકિળ઼ વણ્ટુ કોકિલ ...... મયિલ્કાટૈ
તોન઼િયેળ઼વિ ળ઼ૈન્તુ કૂરિય કોટુનકમિ ચૈન્તુ તોળ્મિચૈ
     તુયિલવચ ઇન઼્પ મેવુત ...... લોળ઼િવેન઼ો
ઇટિમુરચ ર઼ૈન્તુ પૂચલ્ચેય્ અચુરર્કળ્મુ ર઼િન્તુ તૂળેળ઼
     એળ઼ુકટલ્પ યન્તુ કોવેન઼ ...... અતિકોપ
એમપટરુ મેન઼્ચેય્ વોમેન઼ નટુનટુન ટુઙ્ક વેલ્વિટુ
     ઇરણમુક ચણ્ટ મારુત ...... મયિલોન઼ે
વટિવુટૈય અમ્પિ કાપતિ કણપતિચિ ર઼ન્તુ વાળ઼્તટ
     વયલિનકર્ કુન઼્ર઼ માનક ...... રુર઼ૈવોન઼ે
વકૈવકૈપુ કળ઼્ન્તુ વાચવન઼્ અરિપિરમર્ ચન્ત્ર ચૂરિયર્
     વળ઼િપટુતલ્ કણ્ટુ વાળ઼્વરુળ્ ...... પેરુમાળે.
Back to Top

Thiruppugazh # 791
કુવળૈ પોરુતિરુ   (પાકૈ)  
તન઼ન઼ તન઼તન઼ તન઼ન઼ તન઼તન઼
     તાન઼ તાન઼ન઼ ...... તન઼તાન઼

કુવળૈ પોરુતિરુ કુળ઼ૈયૈ મુટુકિય
     કોલ વેલ્વિળ઼િ ...... મટવાર્તઙ્
કોટિય મ્રુકમત પુળક તન઼કિરિ
     કૂટિ નાટોર઼ુ ...... મયલાકિત્
તુવળ વુરુકિય ચરચ વિતમતુ
     ચોર વારિતિ ...... યલૈયૂટે
ચુળ઼લુ મેન઼તુયિર્ મવુન઼ પરમચુ
     કોમ કોતતિ ...... પટિયાતો
કવળ કરતલ કરટ વિકટક
     પોલ પૂતર ...... મુકમાન઼
કટવુળ્ કણપતિ પિર઼કુ વરુમોરુ
     કાર ણાકતિર્ ...... વટિવેલા
પવળ મરકત કનક વયિરક
     પાટ કોપુર ...... અરિતેરિન઼્
પરિયુ મિટર઼િય પુરિચૈ તળ઼ુવિય
     પાકૈ મેવિય ...... પેરુમાળે.
Back to Top

Thiruppugazh # 821
કરમુ મુળરિયિન઼્   (તિરુવારૂર્)  
તન઼ન઼ તન઼તન઼ તન઼તન઼ તન઼તન઼
     તન઼ન઼ તન઼તન઼ તન઼તન઼ તન઼તન઼
          તન઼ન઼ તન઼તન઼ તન઼તન઼ તન઼તન઼ ...... તન઼તાન઼

કરમુ મુળરિયિન઼્ મલર્મુક મતિકુળ઼લ્
     કન઼મ તેણુમોળ઼િ કન઼િકતિર્ મુલૈનકૈ
          કલક મિટુવિળ઼િ કટલેન઼ વિટમેન઼ ...... મન઼તૂટે
કરુતિ યન઼નટૈ કોટિયિટૈ યિયલ્મયિલ્
     કમળ઼ુ મકિલુટ ન઼િળકિય મ્રુકમત
          કળપ પુળકિત કિરિયિન઼ુ મયલ્કોટુ ...... તિરિવેન઼ુમ્
ઇરવુ પકલર઼ ઇકલર઼ મલમર઼
     ઇયલુ મયલર઼ વિળ઼િયિન઼િ રિળ઼િવર
          ઇતય મુરુકિયે યોરુકુળ પતમુર઼ ...... મટલૂટે
યેળ઼ુત અરિયવળ્ કુર઼મક ળિરુતન઼
     કિરિયિલ્ મુળ઼ુકિન઼ ઇળૈયવ ન઼ેન઼ુમુરૈ
          યિન઼િમૈ પેર઼ુવતુ મિરુપત મટૈવતુ ...... મોરુનાળે
ચુરપિ મકવિન઼ૈ યેળ઼ુપોરુળ્ વિન઼વિટ
     મન઼ુવિ ન઼ેર઼િમણિ યચૈવુર઼ વિચૈમિકુ
          તુયરિલ્ ચેવિયિન઼િ લટિપટ વિન઼વુમિ ...... ન઼તિતીતુ
તુણિવિ લિતુપિળ઼ૈ પેરિતેન઼ વરુમનુ
     ઉરુકિ યરકર ચિવચિવ પેર઼ુમતોર્
          ચુરપિ યલમર વિળ઼િપુન઼લ્ પેરુકિટ ...... નટુવાકપ્
પરવિ યતન઼તુ તુયર્કોટુ નટવિય
     પળ઼ુતિન઼્ મતલૈયૈ યુટલિરુ પિળવોટુ
          પટિય રતમતૈ નટવિટ મોળ઼િપવ ...... ન઼રુળારૂર્પ્
પટિયુ લર઼ુમુક ચિવચુત કણપતિ
     યિળૈય કુમરનિ રુપપતિ ચરવણ
          પરવૈ મુર઼ૈયિટ અયિલ્કોટુ નટવિય ...... પેરુમાળે.
Back to Top

Thiruppugazh # 906
કમલત્તે કુલાવુમ્   (વયલૂર્)  
તન઼ન઼ત્ તાન઼ તાન઼ તન઼તન઼
     તન઼ન઼ત્ તાન઼ તાન઼ તન઼તન઼
          તન઼ન઼ત્ તાન઼ તાન઼ તન઼તન઼ ...... તન઼તાન઼

કમલત્ તેકુ લાવુ મરિવૈયૈ
     નિકર્પોર઼્ કોલ માતર્ મરુળ્તરુ
          કલકક્ કામ નૂલૈ મુળ઼ુતુણ ...... રિળૈઞோર્કળ્
કલવિક્ કાચૈ કૂર વળર્પરિ
     મળકર઼્ પૂર તૂમ કન઼તન઼
          કલકત્ તાલુમ્ વાન઼િ ન઼ચૈયુમિ ...... ન઼િટૈયાલુમ્
વિમલચ્ ચોતિ રૂપ ઇમકર
     વતન઼ત્ તાલુ નાત મુતલિય
          વિરવુર઼્ ર઼ાર઼ુ કાલ્કળ્ ચુળ઼લિરુળ્ ...... કુળ઼લાલુમ્
વેયિલેપ્ પોતુમ્ વીચુ મણિવળૈ
     અણિપોર઼્ ર઼ોળ્ક ળાલુમ્ વટુવકિર્
          વિળ઼િયિર઼્ પાર્વૈ યાલુ મિન઼િયિટર્ ...... પટુવેન઼ો
ચમરિર઼્ પૂતમ્ યાળિ પરિપિણિ
     કન઼કત્ તેર્કળ્ યાન઼ૈ યવુણર્કળ્
          તકરક્ કૂર્કોળ્ વેલૈ વિટુતિર઼ ...... લુરુવોન઼ે
ચમુકપ્ પેય્કળ્ વાળ઼િ યેન઼એતિર્
     પુકળ઼ક્ કાન઼િ લાટુ પરિપુર
          ચરણત્ તેક વીર અમૈમન઼ ...... મકિળ઼્વીરા
અમરર્ક્ કીચ ન઼ાન઼ ચચિપતિ
     મકળ્મેય્ત્ તોયુ નાત કુર઼મકળ્
          અણૈયચ્ ચૂળ઼ નીત કરમિચૈ ...... યુર઼ુવેલા
અરુળિર઼્ ચીર્પો યાત કણપતિ
     તિરુવક્ કીચન઼્ વાળ઼ુમ્ વયલિયિન઼્
          અળ઼કુક્ કોયિલ્ મીતિલ્ મરુવિય ...... પેરુમાળે.
Back to Top

Thiruppugazh # 913
નેય્ત્ત ચુરિ   (વયલૂર્)  
તત્ત તન઼તન઼ તન઼ન઼ા તન઼ન઼ા
     તત્ત તન઼તન઼ તન઼ન઼ા તન઼ન઼ા
          તત્ત તન઼તન઼ તન઼ન઼ા તન઼ન઼ા ...... તન઼તાન઼

નેય્ત્ત ચુરિકુળ઼ લર઼લો મુકિલો
     પત્મ નર઼ુનુતલ્ ચિલૈયો પિર઼ૈયો
          નેટ્ટૈ યિણૈવિળ઼િ કણૈયો પિણૈયો ...... ઇન઼િતૂર઼ુમ્
નેક્ક અમુતિતળ઼્ કન઼િયો તુવરો
     ચુત્ત મિટર઼તુ વળૈયો કમુકો
          નિર઼્કુ મિળમુલૈ કુટમો મલૈયો ...... અર઼વેતેય્ન્
તેય્ત્ત ઇટૈયતુ કોટિયો તુટિયો
     મિક્ક તિરુવરૈ અરવો રતમો
          ઇપ્પો ન઼ટિયિણૈ મલરો તળિરો ...... એન઼માલાય્
ઇચ્ચૈ વિરકુટન઼્ મટવા રુટન઼ે
     ચેપ્પ મરુળુટ ન઼વમે તિરિવેન઼્
          રત્ન પરિપુર ઇરુકા લોરુકાલ્ ...... મર઼વેન઼ે
પુત્ત રમણર્કળ્ મિકવે કેટવે
     તેર઼્કુ નરપતિ તિરુની ર઼િટવે
          પુક્ક અન઼લ્વય મિકએ ટુયવે ...... ઉમૈયાળ્તન઼્
પુત્ર ન઼ેન઼ઇચૈ પકર્નૂલ્ મર઼ૈનૂલ્
     કર઼્ર઼ તવમુન઼િ પિરમા પુરમ્વાળ઼્
          પોર઼્પ કવુણિયર્ પેરુમા ન઼ુરુવાય્ ...... વરુવોન઼ે
ચત્ત મુટૈયષણ્ મુકન઼ે કુકન઼ે
     વેર઼્પિ લેર઼િચુટ રયિલા મયિલા
          ચત્તિ કણપતિ યિળૈયા યુળૈયા ...... યોળિકૂરુઞ્
ચક્ર તરઅરિ મરુકા મુરુકા
     ઉક્ર ઇર઼ૈયવર્ પુતલ્વા મુતલ્વા
          તટ્પ મુળતટ વયલૂ રિયલૂર્ ...... પેરુમાળે.
Back to Top

Thiruppugazh # 934
પરિવુર઼ુ નારર઼્ર઼ુ   (ચેલમ્)  
તન઼તન઼ તાન઼ત્ તન઼તન઼ તાન઼ત્
     તન઼તન઼ તાન઼ત્ ...... તન઼તાન઼

પરિવુર઼ુ નારર઼્ ર઼ળ઼લ્મતિ વીચચ્
     ચિલૈપોરુ કાલુર઼્ ...... ર઼તન઼ાલે
પન઼િપટુ ચોલૈક્ કુયિલતુ કૂવક્
     કુળ઼લ્તન઼િ યોચૈત્ ...... તરલાલે
મરુવિયલ્ માતુક્ કિરુકયલ્ ચોરત્
     તન઼િમિક વાટિત્ ...... તળરાતે
મન઼મુર઼ વાળ઼ત્ તિરુમણિ માર્પત્
     તરુળ્મુરુ કાવુર઼્ ...... ર઼ણૈવાયે
કિરિતન઼િલ્ વેલ્વિટ્ ટિરુતોળૈ યાકત્
     તોટુકુમ રામુત્ ...... તમિળ઼ોન઼ે
કિળરોળિ નાતર્ક્ કોરુમક ન઼ાકિત્
     તિરુવળર્ ચેલત્ ...... તમર્વોન઼ે
પોરુકિરિ ચૂરક્ કિળૈયતુ માળત્
     તન઼િમયિ લેર઼િત્ ...... તિરિવોન઼ે
પુકર્મુક વેળ઼ક્ કણપતિ યારુક્
     કિળૈયવિ નોતપ્ ...... પેરુમાળે.
Back to Top

Thiruppugazh # 1158
ચુર઼્ર઼ત્તવર્કળુમ્   (પોતુપ્પાટલ્કળ્)  
તત્તત્ તન઼તન઼ તત્તન઼ તન઼તન઼
     તત્તત્ તન઼તન઼ તત્તન઼ તન઼તન઼
          તત્તત્ તન઼તન઼ તત્તન઼ તન઼તન઼ ...... તન઼તાન઼ત્

ચુર઼્ર઼ત્ તવર્કળુ મક્કળુ મિતમુળ
     ચોર઼્કુર઼્ ર઼રિવૈયુમ્ વિટ્ટતુ ચલમિતુ
          ચુત્તચ્ ચલમિન઼િ ચર઼્ર઼િતુ કિટૈપટુ ...... મેન઼માળ઼્કિત્
તુક્કત્ તોટુકોટિ તોટ્ટિયે યળ઼ુતળ઼લ્
     ચુટ્ટક્ કુટમોટુ ચુટ્ટેરિ કન઼લોટુ
          તોક્કુત્ તોકુતોકુ તોક્કેન઼ ઇટુપર઼ૈ ...... પિણમૂટચ્
ચર઼્ર઼ોપ્ પુળતોરુ ચચ્ચૈયુ મેળ઼ુમુટલ્
     ચટ્ટપ્ પટવુયિર્ ચર઼્ર઼ુટન઼્ વિચિયતુ
          તપ્પિર઼્ ર઼વર઼ુર઼ુ મત્તિપ નટૈયેન઼ ...... ઉરૈયાટિચ્
ચત્તિપ્ પોટુકરમ્ વૈત્તિટર્ તલૈમિચૈ
     તપ્પિર઼્ ર઼િતુપિળ઼ૈ યેપ્પટિ યેન઼ુમોળ઼િ
          તત્તચ્ ચટમ્વિટુ મપ્પોળ઼ુ તિરુચર ...... ણરુળ્વાયે
ચિર઼્ર઼િર઼્ કિરિમકળ્ કોત્તલર્ પુરિકુળ઼લ્
     ચિત્રપ્ પ્રપૈપુન઼ૈ પોર઼્પિન઼ ળિળમયિલ્
          ચેર઼્કટ્ ચિવકતિ યુત્તમિ કળિતર ...... મુતુપેય્કળ્
તિક્કુચ્ ચેકકેણ તિત્તરિ તિકુતિકુ
     ચેચ્ચેચ્ ચેણક્રુત ટોટ્ટરિ ચેણક્રુત
          ટેટ્ટેટ્ ટુટુટુટુ તત્તરિ તરિયેન઼ ...... નટમાટુઙ્
કોર઼્ર઼પ્ પુલિયતળ્ ચુર઼્ર઼િય અરન઼રુળ્
     કુટ્ટિક્ કરિમુક ન઼િક્કવ લમુતુચેય્
          કોચ્ચૈક્ કણપતિ મુક્કણ ન઼િળૈયવ ...... કળમીતે
કુપ્પુર઼્ ર઼ુટન઼ેળ઼ુ ચચ્ચરિ મુળ઼વિયલ્
     કોટ્ટચ્ ચુરર્પતિ મેય્ત્તિટ નિચિચરર્
          કોત્તુક્ કિળૈયુટલ્ પટ્ટુક અમર્ચેય્ત ...... પેરુમાળે.
Back to Top


This page was last modified on Wed, 06 Dec 2023 07:38:51 +0000
          send corrections and suggestions to admin @ sivasiva.org