sivasiva.org

Search Tamil/English word or
song/pathigam/paasuram numbers.

Resulting language

This page in Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS   Marati  Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Japanese   Urdu   Cyrillic/Russian  

Vinayagar Thiruppugazh Songs

Thiruppugazh # 1   - कैत्तल निऱैकऩि  (विनायकर्)  
Thiruppugazh # 2   - पक्करै विचित्रमणि  (विनायकर्)  
Thiruppugazh # 3   - उम्पर् तरु  (विनायकर्)  
Thiruppugazh # 4   - निऩतु तिरुवटि  (विनायकर्)  
Thiruppugazh # 5   - विटमटैचु वेलै  (विनायकर्)  
Thiruppugazh # 10   - कऱुक्कुम् अञ्चऩ  (तिरुप्परङ्कुऩ्ऱम्)  
Thiruppugazh # 146   - कुरुति मलचलम्  (पऴनि)  
Thiruppugazh # 151   - कॊन्तुत् तरु  (पऴनि)  
Thiruppugazh # 371   - मकर मॆऱिकटल्  (तिरुवरुणै)  
Thiruppugazh # 409   - करिमुकक् कटकळिऱु  (तिरुवरुणै)  
Thiruppugazh # 523   - ऒरुपतुम् इरुपतुम्  (श्री चैलम् तिरुमलै)  
Thiruppugazh # 625   - कटिऩतट कुम्प  (कुऩ्ऱक्कुटि)  
Thiruppugazh # 791   - कुवळै पॊरुतिरु  (पाकै)  
Thiruppugazh # 821   - करमु मुळरियिऩ्  (तिरुवारूर्)  
Thiruppugazh # 906   - कमलत्ते कुलावुम्  (वयलूर्)  
Thiruppugazh # 913   - नॆय्त्त चुरि  (वयलूर्)  
Thiruppugazh # 934   - परिवुऱु नारऱ्‌ऱु  (चेलम्)  
Thiruppugazh # 1158   - चुऱ्‌ऱत्तवर्कळुम्  (पॊतुप्पाटल्कळ्)  

कऱ्‌पक विनायकर् मलरटि! पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि!
नम पार्वति पतये हर हर महा तेवा
तॆऩ् नाटु उटैय चिवऩे, पोऱ्‌ऱि!
ऎन् नाट्टवर्क्कुम् इऱैवा, पोऱ्‌ऱि!
कावाय् कऩकत् तिरळे पोऱ्‌ऱि!
कयिलै मलैयाऩे पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि

वॆऱ्‌ऱि वेल् मुरुकऩुक्कु! अरोकरा
आति पराचक्तिक्कु! पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि

अरुणकिरि नातरुक्कु! पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि

Thiruppugazh # 1
कैत्तल निऱैकऩि   (विनायकर्)  
तत्तऩ तऩतऩ तत्तऩ तऩतऩ
     तत्तऩ तऩतऩ ...... तऩताऩ

कैत्तल निऱैकऩि यप्पमॊ टवल्पॊरि
     कप्पिय करिमुक ...... ऩटिपेणिक्
कऱ्‌ऱिटु मटियवर् पुत्तियि लुऱैपव
     कऱ्‌पक मॆऩविऩै ...... कटितेकुम्
मत्तमु मतियमुम् वैत्तिटु मरऩ्मकऩ्
     मऱ्‌पॊरु तिरळ्पुय ...... मतयाऩै
मत्तळ वयिऱऩै उत्तमि पुतल्वऩै
     मट्टविऴ् मलर्कॊटु ...... पणिवेऩे
मुत्तमि ऴटैविऩै मुऱ्‌पटु किरितऩिल्
     मुऱ्‌पट ऎऴुतिय ...... मुतल्वोऩे
मुप्पुर मॆरिचॆय्त अच्चिव ऩुऱैरतम्
     अच्चतु पॊटिचॆय्त ...... अतितीरा
अत्तुय रतुकॊटु चुप्पिर मणिपटुम्
     अप्पुऩ मतऩिटै ...... इपमाकि
अक्कुऱ मकळुट ऩच्चिऱु मुरुकऩै
     अक्कण मणमरुळ् ...... पॆरुमाळे.
Back to Top

Thiruppugazh # 2
पक्करै विचित्रमणि   (विनायकर्)  
तत्ततऩ तत्ततऩ तत्ततऩ तत्ततऩ
     तत्ततऩ तत्ततऩ ...... तऩताऩ

पक्करैवि चित्रमणि पॊऱ्‌कलणै यिट्टनटै
     पट्चियॆऩु मुक्रतुर ...... कमुनीपप्
पक्कुवम लर्त्तॊटैयुम् अक्कुवटु पट्टॊऴिय
     पट्टुरुव विट्टरुळ्कै ...... वटिवेलुम्
तिक्कतुम तिक्कवरु कुक्कुटमुम् रट्चैतरु
     चिऱ्‌ऱटियु मुऱ्‌ऱियप ...... ऩिरुतोळुम्
चॆय्प्पतियुम् वैत्तुयर्ति रुप्पुकऴ्वि रुप्पमॊटु
     चॆप्पॆऩऎ ऩक्करुळ्कै ...... मऱवेऩे

इक्कवरै नऱ्‌कऩिकळ् चर्क्करैप रुप्पुटऩॆय्
     ऎट्पॊरिय वऱ्‌ऱुवरै ...... इळनीर्वण्
टॆच्चिल्पय ऱप्पवकै पच्चरिचि पिट्टुवॆळ
     रिप्पऴमि टिप्पल्वकै ...... तऩिमूलम्
मिक्कअटि चिऱ्‌कटलै पट्चणमॆ ऩक्कॊळॊरु
     विक्किनच मर्त्तऩॆऩुम् ...... अरुळाऴि
वॆऱ्‌पकुटि लच्चटिल विऱ्‌परम रप्पररुळ्
     वित्तकम रुप्पुटैय ...... पॆरुमाळे.
Back to Top

Thiruppugazh # 3
उम्पर् तरु   (विनायकर्)  
तन्ततऩत् ताऩतऩत् ...... तऩताऩ
     तन्ततऩत् ताऩतऩत् ...... तऩताऩ
कणपतिये नी वन्तिटुवाय् कुण नितिये अरुळ् तन्तिटुवाय्
कणपतिये नी वन्तिटुवाय् कुण नितिये अरुळ् तन्तिटुवाय्

उम्पर्तरुत् तेनुमणिक् ...... कचिवाकि
     ऒण्कटलिऱ्‌ ऱेऩमुतत् ...... तुणर्वूऱि
इऩ्परचत् तेपरुकिप् ...... पलकालुम्
     ऎऩ्ऱऩुयिर्क् कातरवुऱ्‌ ...... ऱरुळ्वाये
तम्पितऩक् काकवऩत् ...... तणैवोऩे
     तन्तैवलत् तालरुळ्कैक् ...... कऩियोऩे
अऩ्पर्तमक् काऩनिलैप् ...... पॊरुळोऩे
     ऐन्तुकरत् ताऩैमुकप् ...... पॆरुमाळे.
Back to Top

Thiruppugazh # 4
निऩतु तिरुवटि   (विनायकर्)  
तऩऩ तऩतऩ तत्तऩ तत्तऩ
     तऩऩ तऩतऩ तत्तऩ तत्तऩ
          तऩऩ तऩतऩ तत्तऩ तत्तऩ ...... तऩताऩ

निऩतु तिरुवटि चत्तिम यिऱ्‌कॊटि
     निऩैवु करुतिटु पुत्तिकॊ टुत्तिट
          निऱैय अमुतुचॆय् मुप्पऴ मप्पमु ...... निकऴ्पाल्तेऩ्
नॆटिय वळैमुऱि इक्कॊटु लट्टुकम्
     निऱविल् अरिचिप रुप्पवल् ऎट्पॊरि
          निकरिल् इऩिकत लिक्कऩि वर्क्कमुम् ...... इळनीरुम्
मऩतु मकिऴ्वॊटु तॊट्टक रत्तॊरु
     मकर चलनिति वैत्ततु तिक्कर
          वळरु करिमुक ऒऱ्‌ऱैम रुप्पऩै ...... वलमाक
मरुवु मलर्पुऩै तॊत्तिर चॊऱ्‌कॊटु
     वळर्कै कुऴैपिटि तॊप्पण कुट्टॊटु
          वऩच परिपुर पॊऱ्‌पत अर्च्चऩै ...... मऱवेऩे
तॆऩऩ तॆऩतॆऩ तॆत्तॆऩ ऩप्पल
     चिऱिय अऱुपत मॊय्त्तुति रप्पुऩल्
          तिरळुम् उऱुचतै पित्तनि णक्कुटल् ...... चॆऱिमूळै
चॆरुम उतरनि रप्पुचॆ रुक्कुटल्
     निरैय अरवनि ऱैत्तक ळत्तिटै
          तिमित तिमितिमि मत्तळि टक्कैकळ् ...... चॆकचेचे
ऎऩवॆ तुकुतुकु तुत्तॆऩ ऒत्तुकळ्
     तुटिकळ् इटिमिक ऒत्तुमु ऴक्किट
          टिमुट टिमुटिमु टिट्टिमॆ ऩत्तविल् ...... ऎऴुमोचै
इकलि अलकैकळ् कैप्पऱै कॊट्टिट
     इरण पयिरवि चुऱ्‌ऱुन टित्तिट
          ऎतिरु निचिचर रैप्पॆलि यिट्टरुळ् ...... पॆरुमाळे.
Back to Top

Thiruppugazh # 5
विटमटैचु वेलै   (विनायकर्)  
तऩतऩऩ ताऩ तऩतऩऩ ताऩ
     तऩतऩऩ ताऩ ...... तऩताऩ

विटमटैचु वेलै अमरर्पटै चूलम्
     विचैयऩ्विटु पाण ...... मॆऩवेताऩ्
विऴियुमति पार वितमुमुटै मातर्
     विऩैयिऩ्विळै वेतुम् ...... अऱियाते
कटियुलवु पायल् पकलिरवॆ ऩातु
     कलवितऩिल् मूऴ्कि ...... वऱिताय
कयवऩऱि वीऩऩ् इवऩुमुयर् नीटु
     कऴलिणैकळ् चेर ...... अरुळ्वाये
इटैयर्चिऱु पालै तिरुटिकॊटु पोक
     इऱैवऩ्मकळ् वाय्मै ...... अऱियाते
इतयमिक वाटि युटैयपिळै नात
     कणपतियॆ ऩाम ...... मुऱैकूऱ
अटैयलवर् आवि वॆरुवअटि कूर
     अचलुमऱि यामल् ...... अवरोट
अकल्वतॆऩ टाचॊल् ऎऩवुमुटि चाट
     अऱिवरुळुम् आऩै ...... मुकवोऩे.
Back to Top

Thiruppugazh # 10
कऱुक्कुम् अञ्चऩ   (तिरुप्परङ्कुऩ्ऱम्)  
तन्तऩ तऩतऩ तऩतऩ
     तऩत्त तन्तऩ तऩतऩ तऩतऩ
          तऩत्त तन्तऩ तऩतऩ तऩतऩ ...... तऩताऩ

कऱुक्कुम् अञ्चऩ विऴियिणै अयिल्कॊटु
     नॆरुक्कि नॆञ्चऱ ऎऱितरु पॊऴुतॊरु
          कऩिक्कुळ् इऩ्चुवै अमुतुकुम् ऒरुचिऱु ...... नकैयाले
कळक्कॊ ऴुङ्कलि वलैकॊटु विचिऱियॆ
     मऩैक्कॆ ऴुन्तिरुम् ऎऩमऩम् उरुकऒर्
          कवऱ्‌चि कॊण्टिट मऩैतऩिल् अऴकॊटु ...... कॊटुपोकि
नऱैत्त पञ्चणै मिचैयिऩिल् मऩमुऱ
     अणैत्त कन्तऩिल् इणैमुलै ऎतिर्पॊर
          नकत्त ऴुन्तिट अमुतितऴ् परुकियु ...... मिटऱूटे
नटित्तॆ ऴुङ्कुरल् कुमुकुमु कुमुवॆऩ
     इचैत्तु नऩ्कॊटु मऩमतु मऱुकिट
          नऴुप्पु नञ्चऩ चिऱुमिकळ् तुयरऱ ...... अरुळ्वाये
निऱैत्त तॆण्टिरै मॊकुमॊकु मॊकुवॆऩ
     उरत्त कञ्चुकि मुटिनॆऱु नॆऱुवॆऩ
          निऱैत्त अण्टमु कटुकिटु किटुवॆऩ ...... वरैपोलुम्
निवत्त तिण्कऴल् निचिचर रुरमॊटु
     चिरक्कॊ टुङ्कुवै मलैपुरै तरइरु
          निणक्कु ऴम्पॊटु कुरुतिकळ् चॊरितर ...... अटुतीरा
तिऱऱ्‌क रुङ्कुऴल् उमैयवळ् अरुळुऱु
     पुऴैक्कै तण्कट कयमुक मिकवुळ
          चिवक्कॊ ऴुन्तऩ कणपति युटऩ्वरुम् ...... इळैयोऩे
चिऩत्तॊ टुञ्चमऩ् उतैपट निऱुविय
     परऱ्‌कु ळऩ्पुऱु पुतल्वनऩ् मणियुकु
          तिरुप्प रङ्किरि तऩिलुऱै चरवण ...... पॆरुमाळे.
Back to Top

Thiruppugazh # 146
कुरुति मलचलम्   (पऴनि)  
तऩऩ तऩतऩ तऩऩ तऩतऩ
     तऩऩ तऩतऩ तऩऩ तऩतऩ
          तऩऩ तऩतऩ तऩऩ तऩतऩ ...... तऩताऩ

कुरुति मलचल मॊऴुकु नरकुट
     लरिय पुऴुवतु नॆळियु मुटल्मत
          कुरुपि निणचतै विळैयु मुळैचळि ...... युटलूटे
कुटिक ळॆऩपल कुटिकै वलिकॊटु
     कुमर वलितलै वयिऱु वलियॆऩ
          कॊटुमै यॆऩपिणि कलक मिटुमितै ...... यटल्पेणि
मरुवि मतऩऩुळ् करिय पुळकित
     मणिय चलपल कवटि मलर्पुऩै
          मतऩ कलैकॊटु कुवटु मलैतऩिल् ...... मयलाका
मऩतु तुयरऱ विऩैकळ् चितऱिट
     मतऩ पिणियॊटु कलैकळ् चितऱिट
          मऩतु पतमुऱ वॆऩतु तलैपत ...... मरुळ्वाये
निरुतर् पॊटिपट अमरर् पतिपॆऱ
     निचित अरवळै मुटिकळ् चितऱिट
          नॆऱिय किरिकट लॆरिय वुरुविय ...... कतिर्वेला
निऱैय मलर्पॊऴि यमरर् मुनिवरुम्
     निरुप कुरुपर कुमर चरणॆऩ
          नॆटिय मुकिलुटल् किऴिय वरुपरि ...... मयिलोऩे
परुति मतिकऩल् विऴिय चिवऩिट
     मरुवु मॊरुमलै यरैयर् तिरुमकळ्
          पटिव मुकिलॆऩ अरियि ऩिळैयव ...... ळरुळ्पाला
परम कणपति ययलिऩ् मतकरि
     वटिवु कॊटुवर विरवु कुऱमक
          ळपय मॆऩवणै पऴनि मरुविय ...... पॆरुमाळे.
Back to Top

Thiruppugazh # 151
कॊन्तुत् तरु   (पऴनि)  
तन्तत् तऩतऩ तऩऩा तऩऩा
     तन्तत् तऩतऩ तऩऩा तऩऩा
          तन्तत् तऩतऩ तऩऩा तऩऩा ...... तऩताऩ

कॊन्तुत् तरुकुऴ लिरुळो पुयलो
     विन्तैत् तरुनुतल् चिलैयो पिऱैयो
          कॊञ्चिप् पयिल्मॊऴि अमुतो कऩियो ...... विऴिवेलो
कॊङ्कैक् कुटमिरु करियो किरियो
     वञ्चिक् कॊटियिटै तुटियो पिटियो
          कॊङ्कुऱ्‌ ऱुयरल्कु लरवो रतमो ...... ऎऩुमातर्
तिन्तित् तिमितिमि तिमिता तिमितो
     तन्तित् तिरिकट किटता ऎऩवे
          चिन्तिप् पटिपयिल् नटमा टियपा ...... विकळ्पाले
चिन्तैत् तयवुकळ् पुरिवे ऩुऩैये
     वन्तित् तरुळ्तरु मिरुचे वटिये
          चिन्तित् तिटमिकु मऱैया कियची ...... ररुळ्वाये
वॆन्तिप् पुटऩ्वरु मवुणे चऩैये
     तुण्टित् तिटुमॊरु कतिर्वे लुटैयाय्
          वॆऩ्ऱिक् कॊरुमलै यॆऩवाऴ् मलैये ...... तववाऴ्वे
विञ्चैक् कुटैयवर् तॊऴवे वरुवाय्
     कञ्चत् तयऩुट ऩमरे चऩुमे
          विन्तैप् पणिविटै पुरिपो तवर्मे ...... लरुळ्कूर्वाय्
तॊन्तिक् कणपति मकिऴ्चो तरऩे
     चॆङ्कट् करुमुकिल् मरुका कुकऩे
          चॊन्तक् कुऱमकळ् कणवा तिऱल्चेर् ...... कतिर्कामा
चॊम्पिऱ्‌ पलवळ मुतिर्चो लैकळ्चूऴ्
     इञ्चित् तिरुमतिळ् पुटैचू ऴरुळ्चेर्
          तुङ्कप् पऴनियिल् मुरुका इमैयोर् ...... पॆरुमाळे.
Back to Top

Thiruppugazh # 371
मकर मॆऱिकटल्   (तिरुवरुणै)  
तऩऩ तऩतऩ तऩतऩ तऩतऩ
     तऩऩ तऩतऩ तऩतऩ तऩतऩ
          तऩऩ तऩतऩ तऩतऩ तऩतऩ ...... तऩताऩ

मकर मॆऱिकटल् विऴियिऩु मॊऴियिऩु
     मतुप मुरल्कुऴल् वकैयिऩु नकैयिऩुम्
          वळमै यिऩुमुक निलविऩु मिलविऩु ...... निऱमूचुम्
मतुर इतऴिऩु मिटैयिऩु नटैयिऩु
     मकळिर् मुकुळित मुलैयिऩु निलैयिऩुम्
          वऩच परिपुर मलरिऩु मुलरिऩु ...... मवर्नामम्
पकरु किऩुमवर् पणिविटै तिरिकिऩु
     मुरुकि नॆऱिमुऱै तवऱिऩु मवरॊटु
          पकटि यिटुकिऩु ममळियि लवर्तरु ...... मनुराकप्
परवै पटियिऩुम् वचमऴि यिऩुमुत
     लरुणै नकर्मिचै करुणैयॊ टरुळिय
          परम वॊरुवच ऩमुमिरु चरणमु ...... मऱवेऩे
ककऩ चुरपति वऴिपट ऎऴुकिरि
     कटक किरियॊटु मितिपट वटकुल
          कऩक कऩकुव टटियॊटु मुऱिपट ...... मुतुचूतङ्
कतऱु चुऴिकट लिटैकिऴि पटमिकु
     कलक निचिचरर् पॊटिपट नटविय
          कलप मतकत तुरकत न्रुपकिरि ...... मयिल्वाऴ्वे
तकऩ करतल चिवचुत कणपति
     चकच चरवण परिमळ चततळ
          चयऩ वऩचरर् कतिपॆऱ मुऩिपॆऱु ...... पुऩमाऩिऩ्
तरळ मुकपट नॆऱिपट निमिर्वऩ
     तरुण पुळकित म्रुकमत तऩकिरि
          तऴुव मयल्कॊटु तऩिमट लॆऴुतिय ...... पॆरुमाळे.
Back to Top

Thiruppugazh # 409
करिमुकक् कटकळिऱु   (तिरुवरुणै)  
तऩतऩत् तऩतऩत् तऩतऩत् तऩतऩत्
     तऩतऩत् तऩतऩत् ...... तऩताऩ

करिमुकक् कटकळिऱ्‌ ऱतिककऱ्‌ पकमतक्
     कजमुकत् तवुणऩैक् ...... कटियाऩै
कटलैयॆट् पयऱुनऱ्‌ कतलियिऱ्‌ कऩिपलक्
     कऩिवयिऱ्‌ ऱिऩिलटक् ...... कियवेऴम्
अरिमुकत् तिऩऩॆतिर्त् तिटुकळत् तिऩिऩ्मिकुत्
     तमर्पुरिक् कणपतिक् ...... किळैयोऩे
अयिलॆटुत् तचुरर्वॆऱ्‌ पलैवुऱप् पॊरुतुवॆऱ्‌
     ऱियैमिकुत् तऱुमुकक् ...... कुमरेचा
नरिमिकुक् किळैकळैप् परियॆऩक् कटिवळक्
     कैयिल्पिटित् तॆतिर्नटत् ...... तिटुमीचऩ्
नटऩमिप् पटियिटत् तिऩुमिचैत् तरैयिऩिऱ्‌
     करियुरित् तणिपवऱ्‌ ...... कॊरुचेये
तुरिपॆऱच् चरिपॊऴिऱ्‌ कऩवयऱ्‌ कऴकुळत्
     तुरियमॆय्त् तरळमॊय्त् ...... तिटवीऱिच्
चुरर्तुतित् तिटमिकुत् तियल्तऴैत् तरुणैयिऱ्‌
     चुटरयिऱ्‌ चरवणप् ...... पॆरुमाळे.
Back to Top

Thiruppugazh # 523
ऒरुपतुम् इरुपतुम्   (श्री चैलम् तिरुमलै)  
तऩतऩ तऩतऩ तऩतऩ तऩतऩ
तऩतऩ तऩतऩ ...... तऩताऩ
मुरुकैय्या मुरुकैय्या मुत्तु कुमरऩ् नी ऐया
मुरुकैय्या मुरुकैय्या मुत्तु कुमरऩ् नी ऐया

ऒरुपतु मिरुपतु मऱुपतु मुटऩऱु
     मुणर्वुऱ इरुपत ...... मुळनाटि
उरुकिट मुऴुमति तऴलॆऩ वॊळितिकऴ्
     वॆळियॊटु वॊळिपॆऱ ...... विरवाते
तॆरुविऩिल् मरमॆऩ ऎवरॊटु मुरैचॆय्तु
     तिरितॊऴि लवमतु ...... पुरियाते
तिरुमकळ् मरुविय तिरळ्पुय अऱुमुक
     तॆरिचऩै पॆऱअरुळ् ...... पुरिवाये
परिवुट ऩऴकिय पऴमॊटु कटलैकळ्
     पयऱॊटु चिलवकै ...... पणियारम्
परुकिटु पॆरुवयि ऱुटैयवर् पऴमॊऴि
     ऎऴुतिय कणपति ...... यिळैयोऩे
पॆरुमलै युरुविट अटियव रुरुकिट
     पिणिकॆट अरुळ्तरु ...... कुमरेचा
पिटियॊटु कळिऱुकळ् नटैयिट कलैतिरळ्
     पिणैयमर् तिरुमलै ...... पॆरुमाळे.
Back to Top

Thiruppugazh # 625
कटिऩतट कुम्प   (कुऩ्ऱक्कुटि)  
तऩतऩऩ तन्त ताऩऩ तऩतऩऩ तन्त ताऩऩ
     तऩतऩऩ तन्त ताऩऩ ...... तऩताऩ

कटिऩतट कुम्प नेरॆऩ वळरुमिरु कॊङ्कै मेल्विऴु
     कलवितरु किऩ्ऱ मातरॊ ...... टुऱवाटिक्
कऩवळक पन्ति याकिय निऴल्तऩिलि रुन्तु तेऩुमिऴ्
     कऩियितऴै मॆऩ्ऱु ताटऩै ...... चॆयलाले
तुटियिटैनु टङ्क वाळ्विऴि कुऴैपॊरनि रम्प मूटिय
     तुकिल्नॆकिऴ वण्टु कोकिल ...... मयिल्काटै
तॊऩियॆऴवि ऴैन्तु कूरिय कॊटुनकमि चैन्तु तोळ्मिचै
     तुयिलवच इऩ्प मेवुत ...... लॊऴिवेऩो
इटिमुरच ऱैन्तु पूचल्चॆय् अचुरर्कळ्मु ऱिन्तु तूळॆऴ
     ऎऴुकटल्प यन्तु कोवॆऩ ...... अतिकोप
ऎमपटरु मॆऩ्चॆय् वोमॆऩ नटुनटुन टुङ्क वेल्विटु
     इरणमुक चण्ट मारुत ...... मयिलोऩे
वटिवुटैय अम्पि कापति कणपतिचि ऱन्तु वाऴ्तट
     वयलिनकर् कुऩ्ऱ मानक ...... रुऱैवोऩे
वकैवकैपु कऴ्न्तु वाचवऩ् अरिपिरमर् चन्त्र चूरियर्
     वऴिपटुतल् कण्टु वाऴ्वरुळ् ...... पॆरुमाळे.
Back to Top

Thiruppugazh # 791
कुवळै पॊरुतिरु   (पाकै)  
तऩऩ तऩतऩ तऩऩ तऩतऩ
     ताऩ ताऩऩ ...... तऩताऩ

कुवळै पॊरुतिरु कुऴैयै मुटुकिय
     कोल वेल्विऴि ...... मटवार्तङ्
कॊटिय म्रुकमत पुळक तऩकिरि
     कूटि नाटॊऱु ...... मयलाकित्
तुवळ वुरुकिय चरच वितमतु
     चोर वारिति ...... यलैयूटे
चुऴलु मॆऩतुयिर् मवुऩ परमचु
     कोम कोतति ...... पटियातो
कवळ करतल करट विकटक
     पोल पूतर ...... मुकमाऩ
कटवुळ् कणपति पिऱकु वरुमॊरु
     कार णाकतिर् ...... वटिवेला
पवळ मरकत कनक वयिरक
     पाट कोपुर ...... अरितेरिऩ्
परियु मिटऱिय पुरिचै तऴुविय
     पाकै मेविय ...... पॆरुमाळे.
Back to Top

Thiruppugazh # 821
करमु मुळरियिऩ्   (तिरुवारूर्)  
तऩऩ तऩतऩ तऩतऩ तऩतऩ
     तऩऩ तऩतऩ तऩतऩ तऩतऩ
          तऩऩ तऩतऩ तऩतऩ तऩतऩ ...... तऩताऩ

करमु मुळरियिऩ् मलर्मुक मतिकुऴल्
     कऩम तॆणुमॊऴि कऩिकतिर् मुलैनकै
          कलक मिटुविऴि कटलॆऩ विटमॆऩ ...... मऩतूटे
करुति यऩनटै कॊटियिटै यियल्मयिल्
     कमऴु मकिलुट ऩिळकिय म्रुकमत
          कळप पुळकित किरियिऩु मयल्कॊटु ...... तिरिवेऩुम्
इरवु पकलऱ इकलऱ मलमऱ
     इयलु मयलऱ विऴियिऩि रिऴिवर
          इतय मुरुकियॆ यॊरुकुळ पतमुऱ ...... मटलूटे
यॆऴुत अरियवळ् कुऱमक ळिरुतऩ
     किरियिल् मुऴुकिऩ इळैयव ऩॆऩुमुरै
          यिऩिमै पॆऱुवतु मिरुपत मटैवतु ...... मॊरुनाळे
चुरपि मकविऩै यॆऴुपॊरुळ् विऩविट
     मऩुवि ऩॆऱिमणि यचैवुऱ विचैमिकु
          तुयरिल् चॆवियिऩि लटिपट विऩवुमि ...... ऩतितीतु
तुणिवि लितुपिऴै पॆरितॆऩ वरुमनु
     उरुकि यरकर चिवचिव पॆऱुमतॊर्
          चुरपि यलमर विऴिपुऩल् पॆरुकिट ...... नटुवाकप्
परवि यतऩतु तुयर्कॊटु नटविय
     पऴुतिऩ् मतलैयै युटलिरु पिळवॊटु
          पटिय रतमतै नटविट मॊऴिपव ...... ऩरुळारूर्प्
पटियु लऱुमुक चिवचुत कणपति
     यिळैय कुमरनि रुपपति चरवण
          परवै मुऱैयिट अयिल्कॊटु नटविय ...... पॆरुमाळे.
Back to Top

Thiruppugazh # 906
कमलत्ते कुलावुम्   (वयलूर्)  
तऩऩत् ताऩ ताऩ तऩतऩ
     तऩऩत् ताऩ ताऩ तऩतऩ
          तऩऩत् ताऩ ताऩ तऩतऩ ...... तऩताऩ

कमलत् तेकु लावु मरिवैयै
     निकर्पॊऱ्‌ कोल मातर् मरुळ्तरु
          कलकक् काम नूलै मुऴुतुण ...... रिळैञோर्कळ्
कलविक् काचै कूर वळर्परि
     मळकऱ्‌ पूर तूम कऩतऩ
          कलकत् तालुम् वाऩि ऩचैयुमि ...... ऩिटैयालुम्
विमलच् चोति रूप इमकर
     वतऩत् तालु नात मुतलिय
          विरवुऱ्‌ ऱाऱु काल्कळ् चुऴलिरुळ् ...... कुऴलालुम्
वॆयिलॆप् पोतुम् वीचु मणिवळै
     अणिपॊऱ्‌ ऱोळ्क ळालुम् वटुवकिर्
          विऴियिऱ्‌ पार्वै यालु मिऩियिटर् ...... पटुवेऩो
चमरिऱ्‌ पूतम् याळि परिपिणि
     कऩकत् तेर्कळ् याऩै यवुणर्कळ्
          तकरक् कूर्कॊळ् वेलै विटुतिऱ ...... लुरुवोऩे
चमुकप् पेय्कळ् वाऴि यॆऩऎतिर्
     पुकऴक् काऩि लाटु परिपुर
          चरणत् तेक वीर अमैमऩ ...... मकिऴ्वीरा
अमरर्क् कीच ऩाऩ चचिपति
     मकळ्मॆय्त् तोयु नात कुऱमकळ्
          अणैयच् चूऴ नीत करमिचै ...... युऱुवेला
अरुळिऱ्‌ चीर्पॊ यात कणपति
     तिरुवक् कीचऩ् वाऴुम् वयलियिऩ्
          अऴकुक् कोयिल् मीतिल् मरुविय ...... पॆरुमाळे.
Back to Top

Thiruppugazh # 913
नॆय्त्त चुरि   (वयलूर्)  
तत्त तऩतऩ तऩऩा तऩऩा
     तत्त तऩतऩ तऩऩा तऩऩा
          तत्त तऩतऩ तऩऩा तऩऩा ...... तऩताऩ

नॆय्त्त चुरिकुऴ लऱलो मुकिलो
     पत्म नऱुनुतल् चिलैयो पिऱैयो
          नॆट्टै यिणैविऴि कणैयो पिणैयो ...... इऩितूऱुम्
नॆक्क अमुतितऴ् कऩियो तुवरो
     चुत्त मिटऱतु वळैयो कमुको
          निऱ्‌कु मिळमुलै कुटमो मलैयो ...... अऱवेतेय्न्
तॆय्त्त इटैयतु कॊटियो तुटियो
     मिक्क तिरुवरै अरवो रतमो
          इप्पॊ ऩटियिणै मलरो तळिरो ...... ऎऩमालाय्
इच्चै विरकुटऩ् मटवा रुटऩे
     चॆप्प मरुळुट ऩवमे तिरिवेऩ्
          रत्न परिपुर इरुका लॊरुकाल् ...... मऱवेऩे
पुत्त रमणर्कळ् मिकवे कॆटवे
     तॆऱ्‌कु नरपति तिरुनी ऱिटवे
          पुक्क अऩल्वय मिकए टुयवे ...... उमैयाळ्तऩ्
पुत्र ऩॆऩइचै पकर्नूल् मऱैनूल्
     कऱ्‌ऱ तवमुऩि पिरमा पुरम्वाऴ्
          पॊऱ्‌प कवुणियर् पॆरुमा ऩुरुवाय् ...... वरुवोऩे
चत्त मुटैयषण् मुकऩे कुकऩे
     वॆऱ्‌पि लॆऱिचुट रयिला मयिला
          चत्ति कणपति यिळैया युळैया ...... यॊळिकूरुञ्
चक्र तरअरि मरुका मुरुका
     उक्र इऱैयवर् पुतल्वा मुतल्वा
          तट्प मुळतट वयलू रियलूर् ...... पॆरुमाळे.
Back to Top

Thiruppugazh # 934
परिवुऱु नारऱ्‌ऱु   (चेलम्)  
तऩतऩ ताऩत् तऩतऩ ताऩत्
     तऩतऩ ताऩत् ...... तऩताऩ

परिवुऱु नारऱ्‌ ऱऴल्मति वीचच्
     चिलैपॊरु कालुऱ्‌ ...... ऱतऩाले
पऩिपटु चोलैक् कुयिलतु कूवक्
     कुऴल्तऩि योचैत् ...... तरलाले
मरुवियल् मातुक् किरुकयल् चोरत्
     तऩिमिक वाटित् ...... तळराते
मऩमुऱ वाऴत् तिरुमणि मार्पत्
     तरुळ्मुरु कावुऱ्‌ ...... ऱणैवाये
किरितऩिल् वेल्विट् टिरुतॊळै याकत्
     तॊटुकुम रामुत् ...... तमिऴोऩे
किळरॊळि नातर्क् कॊरुमक ऩाकित्
     तिरुवळर् चेलत् ...... तमर्वोऩे
पॊरुकिरि चूरक् किळैयतु माळत्
     तऩिमयि लेऱित् ...... तिरिवोऩे
पुकर्मुक वेऴक् कणपति यारुक्
     किळैयवि नोतप् ...... पॆरुमाळे.
Back to Top

Thiruppugazh # 1158
चुऱ्‌ऱत्तवर्कळुम्   (पॊतुप्पाटल्कळ्)  
तत्तत् तऩतऩ तत्तऩ तऩतऩ
     तत्तत् तऩतऩ तत्तऩ तऩतऩ
          तत्तत् तऩतऩ तत्तऩ तऩतऩ ...... तऩताऩत्

चुऱ्‌ऱत् तवर्कळु मक्कळु मितमुळ
     चॊऱ्‌कुऱ्‌ ऱरिवैयुम् विट्टतु चलमितु
          चुत्तच् चलमिऩि चऱ्‌ऱितु किटैपटु ...... मॆऩमाऴ्कित्
तुक्कत् तॊटुकॊटि तॊट्टियॆ यऴुतऴल्
     चुट्टक् कुटमॊटु चुट्टॆरि कऩलॊटु
          तॊक्कुत् तॊकुतॊकु तॊक्कॆऩ इटुपऱै ...... पिणमूटच्
चऱ्‌ऱॊप् पुळतॊरु चच्चैयु मॆऴुमुटल्
     चट्टप् पटवुयिर् चऱ्‌ऱुटऩ् विचियतु
          तप्पिऱ्‌ ऱवऱुऱु मत्तिप नटैयॆऩ ...... उरैयाटिच्
चत्तिप् पॊटुकरम् वैत्तिटर् तलैमिचै
     तप्पिऱ्‌ ऱितुपिऴै यॆप्पटि यॆऩुमॊऴि
          तत्तच् चटम्विटु मप्पॊऴु तिरुचर ...... णरुळ्वाये
चिऱ्‌ऱिऱ्‌ किरिमकळ् कॊत्तलर् पुरिकुऴल्
     चित्रप् प्रपैपुऩै पॊऱ्‌पिऩ ळिळमयिल्
          चॆऱ्‌कट् चिवकति युत्तमि कळितर ...... मुतुपेय्कळ्
तिक्कुच् चॆककॆण तित्तरि तिकुतिकु
     चॆच्चॆच् चॆणक्रुत टॊट्टरि चॆणक्रुत
          टॆट्टॆट् टुटुटुटु तत्तरि तरियॆऩ ...... नटमाटुङ्
कॊऱ्‌ऱप् पुलियतळ् चुऱ्‌ऱिय अरऩरुळ्
     कुट्टिक् करिमुक ऩिक्कव लमुतुचॆय्
          कॊच्चैक् कणपति मुक्कण ऩिळैयव ...... कळमीते
कुप्पुऱ्‌ ऱुटऩॆऴु चच्चरि मुऴवियल्
     कॊट्टच् चुरर्पति मॆय्त्तिट निचिचरर्
          कॊत्तुक् किळैयुटल् पट्टुक अमर्चॆय्त ...... पॆरुमाळे.
Back to Top


This page was last modified on Tue, 07 Nov 2023 16:45:57 -0600
          send corrections and suggestions to admin @ sivasiva.org