sivasiva.org

Search Tamil/English word or
song/pathigam/paasuram numbers.

Resulting language

This page in Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS   Marati  Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Japanese   Urdu   Cyrillic/Russian  

Vinayagar Thiruppugazh Songs

Thiruppugazh # 1   - ಕೈತ್ತಲ ನಿಱೈಕನ಼ಿ  (ವಿನಾಯಕರ್)  
Thiruppugazh # 2   - ಪಕ್ಕರೈ ವಿಚಿತ್ರಮಣಿ  (ವಿನಾಯಕರ್)  
Thiruppugazh # 3   - ಉಮ್ಪರ್ ತರು  (ವಿನಾಯಕರ್)  
Thiruppugazh # 4   - ನಿನ಼ತು ತಿರುವಟಿ  (ವಿನಾಯಕರ್)  
Thiruppugazh # 5   - ವಿಟಮಟೈಚು ವೇಲೈ  (ವಿನಾಯಕರ್)  
Thiruppugazh # 10   - ಕಱುಕ್ಕುಮ್ ಅಞ್ಚನ಼  (ತಿರುಪ್ಪರಙ್ಕುನ಼್ಱಮ್)  
Thiruppugazh # 146   - ಕುರುತಿ ಮಲಚಲಮ್  (ಪೞನಿ)  
Thiruppugazh # 151   - ಕೊನ್ತುತ್ ತರು  (ಪೞನಿ)  
Thiruppugazh # 371   - ಮಕರ ಮೆಱಿಕಟಲ್  (ತಿರುವರುಣೈ)  
Thiruppugazh # 409   - ಕರಿಮುಕಕ್ ಕಟಕಳಿಱು  (ತಿರುವರುಣೈ)  
Thiruppugazh # 523   - ಒರುಪತುಮ್ ಇರುಪತುಮ್  (ಶ್ರೀ ಚೈಲಮ್ ತಿರುಮಲೈ)  
Thiruppugazh # 625   - ಕಟಿನ಼ತಟ ಕುಮ್ಪ  (ಕುನ಼್ಱಕ್ಕುಟಿ)  
Thiruppugazh # 791   - ಕುವಳೈ ಪೊರುತಿರು  (ಪಾಕೈ)  
Thiruppugazh # 821   - ಕರಮು ಮುಳರಿಯಿನ಼್  (ತಿರುವಾರೂರ್)  
Thiruppugazh # 906   - ಕಮಲತ್ತೇ ಕುಲಾವುಮ್  (ವಯಲೂರ್)  
Thiruppugazh # 913   - ನೆಯ್ತ್ತ ಚುರಿ  (ವಯಲೂರ್)  
Thiruppugazh # 934   - ಪರಿವುಱು ನಾರಱ್ಱು  (ಚೇಲಮ್)  
Thiruppugazh # 1158   - ಚುಱ್ಱತ್ತವರ್ಕಳುಮ್  (ಪೊತುಪ್ಪಾಟಲ್ಕಳ್)  

ಕಱ್ಪಕ ವಿನಾಯಕರ್ ಮಲರಟಿ! ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ!
ನಮ ಪಾರ್ವತಿ ಪತಯೇ ಹರ ಹರ ಮಹಾ ತೇವಾ
ತೆನ಼್ ನಾಟು ಉಟೈಯ ಚಿವನ಼ೇ, ಪೋಱ್ಱಿ!
ಎನ್ ನಾಟ್ಟವರ್ಕ್ಕುಮ್ ಇಱೈವಾ, ಪೋಱ್ಱಿ!
ಕಾವಾಯ್ ಕನ಼ಕತ್ ತಿರಳೇ ಪೋಱ್ಱಿ!
ಕಯಿಲೈ ಮಲೈಯಾನ಼ೇ ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ

ವೆಱ್ಱಿ ವೇಲ್ ಮುರುಕನ಼ುಕ್ಕು! ಅರೋಕರಾ
ಆತಿ ಪರಾಚಕ್ತಿಕ್ಕು! ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ

ಅರುಣಕಿರಿ ನಾತರುಕ್ಕು! ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ

Thiruppugazh # 1
ಕೈತ್ತಲ ನಿಱೈಕನ಼ಿ   (ವಿನಾಯಕರ್)  
ತತ್ತನ಼ ತನ಼ತನ಼ ತತ್ತನ಼ ತನ಼ತನ಼
     ತತ್ತನ಼ ತನ಼ತನ಼ ...... ತನ಼ತಾನ಼

ಕೈತ್ತಲ ನಿಱೈಕನ಼ಿ ಯಪ್ಪಮೊ ಟವಲ್ಪೊರಿ
     ಕಪ್ಪಿಯ ಕರಿಮುಕ ...... ನ಼ಟಿಪೇಣಿಕ್
ಕಱ್ಱಿಟು ಮಟಿಯವರ್ ಪುತ್ತಿಯಿ ಲುಱೈಪವ
     ಕಱ್ಪಕ ಮೆನ಼ವಿನ಼ೈ ...... ಕಟಿತೇಕುಮ್
ಮತ್ತಮು ಮತಿಯಮುಮ್ ವೈತ್ತಿಟು ಮರನ಼್ಮಕನ಼್
     ಮಱ್ಪೊರು ತಿರಳ್ಪುಯ ...... ಮತಯಾನ಼ೈ
ಮತ್ತಳ ವಯಿಱನ಼ೈ ಉತ್ತಮಿ ಪುತಲ್ವನ಼ೈ
     ಮಟ್ಟವಿೞ್ ಮಲರ್ಕೊಟು ...... ಪಣಿವೇನ಼ೇ
ಮುತ್ತಮಿ ೞಟೈವಿನ಼ೈ ಮುಱ್ಪಟು ಕಿರಿತನ಼ಿಲ್
     ಮುಱ್ಪಟ ಎೞುತಿಯ ...... ಮುತಲ್ವೋನ಼ೇ
ಮುಪ್ಪುರ ಮೆರಿಚೆಯ್ತ ಅಚ್ಚಿವ ನ಼ುಱೈರತಮ್
     ಅಚ್ಚತು ಪೊಟಿಚೆಯ್ತ ...... ಅತಿತೀರಾ
ಅತ್ತುಯ ರತುಕೊಟು ಚುಪ್ಪಿರ ಮಣಿಪಟುಮ್
     ಅಪ್ಪುನ಼ ಮತನ಼ಿಟೈ ...... ಇಪಮಾಕಿ
ಅಕ್ಕುಱ ಮಕಳುಟ ನ಼ಚ್ಚಿಱು ಮುರುಕನ಼ೈ
     ಅಕ್ಕಣ ಮಣಮರುಳ್ ...... ಪೆರುಮಾಳೇ.
Back to Top

Thiruppugazh # 2
ಪಕ್ಕರೈ ವಿಚಿತ್ರಮಣಿ   (ವಿನಾಯಕರ್)  
ತತ್ತತನ಼ ತತ್ತತನ಼ ತತ್ತತನ಼ ತತ್ತತನ಼
     ತತ್ತತನ಼ ತತ್ತತನ಼ ...... ತನ಼ತಾನ಼

ಪಕ್ಕರೈವಿ ಚಿತ್ರಮಣಿ ಪೊಱ್ಕಲಣೈ ಯಿಟ್ಟನಟೈ
     ಪಟ್ಚಿಯೆನ಼ು ಮುಕ್ರತುರ ...... ಕಮುನೀಪಪ್
ಪಕ್ಕುವಮ ಲರ್ತ್ತೊಟೈಯುಮ್ ಅಕ್ಕುವಟು ಪಟ್ಟೊೞಿಯ
     ಪಟ್ಟುರುವ ವಿಟ್ಟರುಳ್ಕೈ ...... ವಟಿವೇಲುಮ್
ತಿಕ್ಕತುಮ ತಿಕ್ಕವರು ಕುಕ್ಕುಟಮುಮ್ ರಟ್ಚೈತರು
     ಚಿಱ್ಱಟಿಯು ಮುಱ್ಱಿಯಪ ...... ನ಼ಿರುತೋಳುಮ್
ಚೆಯ್ಪ್ಪತಿಯುಮ್ ವೈತ್ತುಯರ್ತಿ ರುಪ್ಪುಕೞ್ವಿ ರುಪ್ಪಮೊಟು
     ಚೆಪ್ಪೆನ಼ಎ ನ಼ಕ್ಕರುಳ್ಕೈ ...... ಮಱವೇನ಼ೇ

ಇಕ್ಕವರೈ ನಱ್ಕನ಼ಿಕಳ್ ಚರ್ಕ್ಕರೈಪ ರುಪ್ಪುಟನ಼ೆಯ್
     ಎಟ್ಪೊರಿಯ ವಱ್ಱುವರೈ ...... ಇಳನೀರ್ವಣ್
ಟೆಚ್ಚಿಲ್ಪಯ ಱಪ್ಪವಕೈ ಪಚ್ಚರಿಚಿ ಪಿಟ್ಟುವೆಳ
     ರಿಪ್ಪೞಮಿ ಟಿಪ್ಪಲ್ವಕೈ ...... ತನ಼ಿಮೂಲಮ್
ಮಿಕ್ಕಅಟಿ ಚಿಱ್ಕಟಲೈ ಪಟ್ಚಣಮೆ ನ಼ಕ್ಕೊಳೊರು
     ವಿಕ್ಕಿನಚ ಮರ್ತ್ತನ಼ೆನ಼ುಮ್ ...... ಅರುಳಾೞಿ
ವೆಱ್ಪಕುಟಿ ಲಚ್ಚಟಿಲ ವಿಱ್ಪರಮ ರಪ್ಪರರುಳ್
     ವಿತ್ತಕಮ ರುಪ್ಪುಟೈಯ ...... ಪೆರುಮಾಳೇ.
Back to Top

Thiruppugazh # 3
ಉಮ್ಪರ್ ತರು   (ವಿನಾಯಕರ್)  
ತನ್ತತನ಼ತ್ ತಾನ಼ತನ಼ತ್ ...... ತನ಼ತಾನ಼
     ತನ್ತತನ಼ತ್ ತಾನ಼ತನ಼ತ್ ...... ತನ಼ತಾನ಼
ಕಣಪತಿಯೇ ನೀ ವನ್ತಿಟುವಾಯ್ ಕುಣ ನಿತಿಯೇ ಅರುಳ್ ತನ್ತಿಟುವಾಯ್
ಕಣಪತಿಯೇ ನೀ ವನ್ತಿಟುವಾಯ್ ಕುಣ ನಿತಿಯೇ ಅರುಳ್ ತನ್ತಿಟುವಾಯ್

ಉಮ್ಪರ್ತರುತ್ ತೇನುಮಣಿಕ್ ...... ಕಚಿವಾಕಿ
     ಒಣ್ಕಟಲಿಱ್ ಱೇನ಼ಮುತತ್ ...... ತುಣರ್ವೂಱಿ
ಇನ಼್ಪರಚತ್ ತೇಪರುಕಿಪ್ ...... ಪಲಕಾಲುಮ್
     ಎನ಼್ಱನ಼ುಯಿರ್ಕ್ ಕಾತರವುಱ್ ...... ಱರುಳ್ವಾಯೇ
ತಮ್ಪಿತನ಼ಕ್ ಕಾಕವನ಼ತ್ ...... ತಣೈವೋನ಼ೇ
     ತನ್ತೈವಲತ್ ತಾಲರುಳ್ಕೈಕ್ ...... ಕನ಼ಿಯೋನ಼ೇ
ಅನ಼್ಪರ್ತಮಕ್ ಕಾನ಼ನಿಲೈಪ್ ...... ಪೊರುಳೋನ಼ೇ
     ಐನ್ತುಕರತ್ ತಾನ಼ೈಮುಕಪ್ ...... ಪೆರುಮಾಳೇ.
Back to Top

Thiruppugazh # 4
ನಿನ಼ತು ತಿರುವಟಿ   (ವಿನಾಯಕರ್)  
ತನ಼ನ಼ ತನ಼ತನ಼ ತತ್ತನ಼ ತತ್ತನ಼
     ತನ಼ನ಼ ತನ಼ತನ಼ ತತ್ತನ಼ ತತ್ತನ಼
          ತನ಼ನ಼ ತನ಼ತನ಼ ತತ್ತನ಼ ತತ್ತನ಼ ...... ತನ಼ತಾನ಼

ನಿನ಼ತು ತಿರುವಟಿ ಚತ್ತಿಮ ಯಿಱ್ಕೊಟಿ
     ನಿನ಼ೈವು ಕರುತಿಟು ಪುತ್ತಿಕೊ ಟುತ್ತಿಟ
          ನಿಱೈಯ ಅಮುತುಚೆಯ್ ಮುಪ್ಪೞ ಮಪ್ಪಮು ...... ನಿಕೞ್ಪಾಲ್ತೇನ಼್
ನೆಟಿಯ ವಳೈಮುಱಿ ಇಕ್ಕೊಟು ಲಟ್ಟುಕಮ್
     ನಿಱವಿಲ್ ಅರಿಚಿಪ ರುಪ್ಪವಲ್ ಎಟ್ಪೊರಿ
          ನಿಕರಿಲ್ ಇನ಼ಿಕತ ಲಿಕ್ಕನ಼ಿ ವರ್ಕ್ಕಮುಮ್ ...... ಇಳನೀರುಮ್
ಮನ಼ತು ಮಕಿೞ್ವೊಟು ತೊಟ್ಟಕ ರತ್ತೊರು
     ಮಕರ ಚಲನಿತಿ ವೈತ್ತತು ತಿಕ್ಕರ
          ವಳರು ಕರಿಮುಕ ಒಱ್ಱೈಮ ರುಪ್ಪನ಼ೈ ...... ವಲಮಾಕ
ಮರುವು ಮಲರ್ಪುನ಼ೈ ತೊತ್ತಿರ ಚೊಱ್ಕೊಟು
     ವಳರ್ಕೈ ಕುೞೈಪಿಟಿ ತೊಪ್ಪಣ ಕುಟ್ಟೊಟು
          ವನ಼ಚ ಪರಿಪುರ ಪೊಱ್ಪತ ಅರ್ಚ್ಚನ಼ೈ ...... ಮಱವೇನ಼ೇ
ತೆನ಼ನ಼ ತೆನ಼ತೆನ಼ ತೆತ್ತೆನ಼ ನ಼ಪ್ಪಲ
     ಚಿಱಿಯ ಅಱುಪತ ಮೊಯ್ತ್ತುತಿ ರಪ್ಪುನ಼ಲ್
          ತಿರಳುಮ್ ಉಱುಚತೈ ಪಿತ್ತನಿ ಣಕ್ಕುಟಲ್ ...... ಚೆಱಿಮೂಳೈ
ಚೆರುಮ ಉತರನಿ ರಪ್ಪುಚೆ ರುಕ್ಕುಟಲ್
     ನಿರೈಯ ಅರವನಿ ಱೈತ್ತಕ ಳತ್ತಿಟೈ
          ತಿಮಿತ ತಿಮಿತಿಮಿ ಮತ್ತಳಿ ಟಕ್ಕೈಕಳ್ ...... ಚೆಕಚೇಚೇ
ಎನ಼ವೆ ತುಕುತುಕು ತುತ್ತೆನ಼ ಒತ್ತುಕಳ್
     ತುಟಿಕಳ್ ಇಟಿಮಿಕ ಒತ್ತುಮು ೞಕ್ಕಿಟ
          ಟಿಮುಟ ಟಿಮುಟಿಮು ಟಿಟ್ಟಿಮೆ ನ಼ತ್ತವಿಲ್ ...... ಎೞುಮೋಚೈ
ಇಕಲಿ ಅಲಕೈಕಳ್ ಕೈಪ್ಪಱೈ ಕೊಟ್ಟಿಟ
     ಇರಣ ಪಯಿರವಿ ಚುಱ್ಱುನ ಟಿತ್ತಿಟ
          ಎತಿರು ನಿಚಿಚರ ರೈಪ್ಪೆಲಿ ಯಿಟ್ಟರುಳ್ ...... ಪೆರುಮಾಳೇ.
Back to Top

Thiruppugazh # 5
ವಿಟಮಟೈಚು ವೇಲೈ   (ವಿನಾಯಕರ್)  
ತನ಼ತನ಼ನ಼ ತಾನ಼ ತನ಼ತನ಼ನ಼ ತಾನ಼
     ತನ಼ತನ಼ನ಼ ತಾನ಼ ...... ತನ಼ತಾನ಼

ವಿಟಮಟೈಚು ವೇಲೈ ಅಮರರ್ಪಟೈ ಚೂಲಮ್
     ವಿಚೈಯನ಼್ವಿಟು ಪಾಣ ...... ಮೆನ಼ವೇತಾನ಼್
ವಿೞಿಯುಮತಿ ಪಾರ ವಿತಮುಮುಟೈ ಮಾತರ್
     ವಿನ಼ೈಯಿನ಼್ವಿಳೈ ವೇತುಮ್ ...... ಅಱಿಯಾತೇ
ಕಟಿಯುಲವು ಪಾಯಲ್ ಪಕಲಿರವೆ ನ಼ಾತು
     ಕಲವಿತನ಼ಿಲ್ ಮೂೞ್ಕಿ ...... ವಱಿತಾಯ
ಕಯವನ಼ಱಿ ವೀನ಼ನ಼್ ಇವನ಼ುಮುಯರ್ ನೀಟು
     ಕೞಲಿಣೈಕಳ್ ಚೇರ ...... ಅರುಳ್ವಾಯೇ
ಇಟೈಯರ್ಚಿಱು ಪಾಲೈ ತಿರುಟಿಕೊಟು ಪೋಕ
     ಇಱೈವನ಼್ಮಕಳ್ ವಾಯ್ಮೈ ...... ಅಱಿಯಾತೇ
ಇತಯಮಿಕ ವಾಟಿ ಯುಟೈಯಪಿಳೈ ನಾತ
     ಕಣಪತಿಯೆ ನ಼ಾಮ ...... ಮುಱೈಕೂಱ
ಅಟೈಯಲವರ್ ಆವಿ ವೆರುವಅಟಿ ಕೂರ
     ಅಚಲುಮಱಿ ಯಾಮಲ್ ...... ಅವರೋಟ
ಅಕಲ್ವತೆನ಼ ಟಾಚೊಲ್ ಎನ಼ವುಮುಟಿ ಚಾಟ
     ಅಱಿವರುಳುಮ್ ಆನ಼ೈ ...... ಮುಕವೋನ಼ೇ.
Back to Top

Thiruppugazh # 10
ಕಱುಕ್ಕುಮ್ ಅಞ್ಚನ಼   (ತಿರುಪ್ಪರಙ್ಕುನ಼್ಱಮ್)  
ತನ್ತನ಼ ತನ಼ತನ಼ ತನ಼ತನ಼
     ತನ಼ತ್ತ ತನ್ತನ಼ ತನ಼ತನ಼ ತನ಼ತನ಼
          ತನ಼ತ್ತ ತನ್ತನ಼ ತನ಼ತನ಼ ತನ಼ತನ಼ ...... ತನ಼ತಾನ಼

ಕಱುಕ್ಕುಮ್ ಅಞ್ಚನ಼ ವಿೞಿಯಿಣೈ ಅಯಿಲ್ಕೊಟು
     ನೆರುಕ್ಕಿ ನೆಞ್ಚಱ ಎಱಿತರು ಪೊೞುತೊರು
          ಕನ಼ಿಕ್ಕುಳ್ ಇನ಼್ಚುವೈ ಅಮುತುಕುಮ್ ಒರುಚಿಱು ...... ನಕೈಯಾಲೇ
ಕಳಕ್ಕೊ ೞುಙ್ಕಲಿ ವಲೈಕೊಟು ವಿಚಿಱಿಯೆ
     ಮನ಼ೈಕ್ಕೆ ೞುನ್ತಿರುಮ್ ಎನ಼ಮನ಼ಮ್ ಉರುಕಒರ್
          ಕವಱ್ಚಿ ಕೊಣ್ಟಿಟ ಮನ಼ೈತನ಼ಿಲ್ ಅೞಕೊಟು ...... ಕೊಟುಪೋಕಿ
ನಱೈತ್ತ ಪಞ್ಚಣೈ ಮಿಚೈಯಿನ಼ಿಲ್ ಮನ಼ಮುಱ
     ಅಣೈತ್ತ ಕನ್ತನ಼ಿಲ್ ಇಣೈಮುಲೈ ಎತಿರ್ಪೊರ
          ನಕತ್ತ ೞುನ್ತಿಟ ಅಮುತಿತೞ್ ಪರುಕಿಯು ...... ಮಿಟಱೂಟೇ
ನಟಿತ್ತೆ ೞುಙ್ಕುರಲ್ ಕುಮುಕುಮು ಕುಮುವೆನ಼
     ಇಚೈತ್ತು ನನ಼್ಕೊಟು ಮನ಼ಮತು ಮಱುಕಿಟ
          ನೞುಪ್ಪು ನಞ್ಚನ಼ ಚಿಱುಮಿಕಳ್ ತುಯರಱ ...... ಅರುಳ್ವಾಯೇ
ನಿಱೈತ್ತ ತೆಣ್ಟಿರೈ ಮೊಕುಮೊಕು ಮೊಕುವೆನ಼
     ಉರತ್ತ ಕಞ್ಚುಕಿ ಮುಟಿನೆಱು ನೆಱುವೆನ಼
          ನಿಱೈತ್ತ ಅಣ್ಟಮು ಕಟುಕಿಟು ಕಿಟುವೆನ಼ ...... ವರೈಪೋಲುಮ್
ನಿವತ್ತ ತಿಣ್ಕೞಲ್ ನಿಚಿಚರ ರುರಮೊಟು
     ಚಿರಕ್ಕೊ ಟುಙ್ಕುವೈ ಮಲೈಪುರೈ ತರಇರು
          ನಿಣಕ್ಕು ೞಮ್ಪೊಟು ಕುರುತಿಕಳ್ ಚೊರಿತರ ...... ಅಟುತೀರಾ
ತಿಱಱ್ಕ ರುಙ್ಕುೞಲ್ ಉಮೈಯವಳ್ ಅರುಳುಱು
     ಪುೞೈಕ್ಕೈ ತಣ್ಕಟ ಕಯಮುಕ ಮಿಕವುಳ
          ಚಿವಕ್ಕೊ ೞುನ್ತನ಼ ಕಣಪತಿ ಯುಟನ಼್ವರುಮ್ ...... ಇಳೈಯೋನ಼ೇ
ಚಿನ಼ತ್ತೊ ಟುಞ್ಚಮನ಼್ ಉತೈಪಟ ನಿಱುವಿಯ
     ಪರಱ್ಕು ಳನ಼್ಪುಱು ಪುತಲ್ವನನ಼್ ಮಣಿಯುಕು
          ತಿರುಪ್ಪ ರಙ್ಕಿರಿ ತನ಼ಿಲುಱೈ ಚರವಣ ...... ಪೆರುಮಾಳೇ.
Back to Top

Thiruppugazh # 146
ಕುರುತಿ ಮಲಚಲಮ್   (ಪೞನಿ)  
ತನ಼ನ಼ ತನ಼ತನ಼ ತನ಼ನ಼ ತನ಼ತನ಼
     ತನ಼ನ಼ ತನ಼ತನ಼ ತನ಼ನ಼ ತನ಼ತನ಼
          ತನ಼ನ಼ ತನ಼ತನ಼ ತನ಼ನ಼ ತನ಼ತನ಼ ...... ತನ಼ತಾನ಼

ಕುರುತಿ ಮಲಚಲ ಮೊೞುಕು ನರಕುಟ
     ಲರಿಯ ಪುೞುವತು ನೆಳಿಯು ಮುಟಲ್ಮತ
          ಕುರುಪಿ ನಿಣಚತೈ ವಿಳೈಯು ಮುಳೈಚಳಿ ...... ಯುಟಲೂಟೇ
ಕುಟಿಕ ಳೆನ಼ಪಲ ಕುಟಿಕೈ ವಲಿಕೊಟು
     ಕುಮರ ವಲಿತಲೈ ವಯಿಱು ವಲಿಯೆನ಼
          ಕೊಟುಮೈ ಯೆನ಼ಪಿಣಿ ಕಲಕ ಮಿಟುಮಿತೈ ...... ಯಟಲ್ಪೇಣಿ
ಮರುವಿ ಮತನ಼ನ಼ುಳ್ ಕರಿಯ ಪುಳಕಿತ
     ಮಣಿಯ ಚಲಪಲ ಕವಟಿ ಮಲರ್ಪುನ಼ೈ
          ಮತನ಼ ಕಲೈಕೊಟು ಕುವಟು ಮಲೈತನ಼ಿಲ್ ...... ಮಯಲಾಕಾ
ಮನ಼ತು ತುಯರಱ ವಿನ಼ೈಕಳ್ ಚಿತಱಿಟ
     ಮತನ಼ ಪಿಣಿಯೊಟು ಕಲೈಕಳ್ ಚಿತಱಿಟ
          ಮನ಼ತು ಪತಮುಱ ವೆನ಼ತು ತಲೈಪತ ...... ಮರುಳ್ವಾಯೇ
ನಿರುತರ್ ಪೊಟಿಪಟ ಅಮರರ್ ಪತಿಪೆಱ
     ನಿಚಿತ ಅರವಳೈ ಮುಟಿಕಳ್ ಚಿತಱಿಟ
          ನೆಱಿಯ ಕಿರಿಕಟ ಲೆರಿಯ ವುರುವಿಯ ...... ಕತಿರ್ವೇಲಾ
ನಿಱೈಯ ಮಲರ್ಪೊೞಿ ಯಮರರ್ ಮುನಿವರುಮ್
     ನಿರುಪ ಕುರುಪರ ಕುಮರ ಚರಣೆನ಼
          ನೆಟಿಯ ಮುಕಿಲುಟಲ್ ಕಿೞಿಯ ವರುಪರಿ ...... ಮಯಿಲೋನ಼ೇ
ಪರುತಿ ಮತಿಕನ಼ಲ್ ವಿೞಿಯ ಚಿವನ಼ಿಟ
     ಮರುವು ಮೊರುಮಲೈ ಯರೈಯರ್ ತಿರುಮಕಳ್
          ಪಟಿವ ಮುಕಿಲೆನ಼ ಅರಿಯಿ ನ಼ಿಳೈಯವ ...... ಳರುಳ್ಪಾಲಾ
ಪರಮ ಕಣಪತಿ ಯಯಲಿನ಼್ ಮತಕರಿ
     ವಟಿವು ಕೊಟುವರ ವಿರವು ಕುಱಮಕ
          ಳಪಯ ಮೆನ಼ವಣೈ ಪೞನಿ ಮರುವಿಯ ...... ಪೆರುಮಾಳೇ.
Back to Top

Thiruppugazh # 151
ಕೊನ್ತುತ್ ತರು   (ಪೞನಿ)  
ತನ್ತತ್ ತನ಼ತನ಼ ತನ಼ನ಼ಾ ತನ಼ನ಼ಾ
     ತನ್ತತ್ ತನ಼ತನ಼ ತನ಼ನ಼ಾ ತನ಼ನ಼ಾ
          ತನ್ತತ್ ತನ಼ತನ಼ ತನ಼ನ಼ಾ ತನ಼ನ಼ಾ ...... ತನ಼ತಾನ಼

ಕೊನ್ತುತ್ ತರುಕುೞ ಲಿರುಳೋ ಪುಯಲೋ
     ವಿನ್ತೈತ್ ತರುನುತಲ್ ಚಿಲೈಯೋ ಪಿಱೈಯೋ
          ಕೊಞ್ಚಿಪ್ ಪಯಿಲ್ಮೊೞಿ ಅಮುತೋ ಕನ಼ಿಯೋ ...... ವಿೞಿವೇಲೋ
ಕೊಙ್ಕೈಕ್ ಕುಟಮಿರು ಕರಿಯೋ ಕಿರಿಯೋ
     ವಞ್ಚಿಕ್ ಕೊಟಿಯಿಟೈ ತುಟಿಯೋ ಪಿಟಿಯೋ
          ಕೊಙ್ಕುಱ್ ಱುಯರಲ್ಕು ಲರವೋ ರತಮೋ ...... ಎನ಼ುಮಾತರ್
ತಿನ್ತಿತ್ ತಿಮಿತಿಮಿ ತಿಮಿತಾ ತಿಮಿತೋ
     ತನ್ತಿತ್ ತಿರಿಕಟ ಕಿಟತಾ ಎನ಼ವೇ
          ಚಿನ್ತಿಪ್ ಪಟಿಪಯಿಲ್ ನಟಮಾ ಟಿಯಪಾ ...... ವಿಕಳ್ಪಾಲೇ
ಚಿನ್ತೈತ್ ತಯವುಕಳ್ ಪುರಿವೇ ನ಼ುನ಼ೈಯೇ
     ವನ್ತಿತ್ ತರುಳ್ತರು ಮಿರುಚೇ ವಟಿಯೇ
          ಚಿನ್ತಿತ್ ತಿಟಮಿಕು ಮಱೈಯಾ ಕಿಯಚೀ ...... ರರುಳ್ವಾಯೇ
ವೆನ್ತಿಪ್ ಪುಟನ಼್ವರು ಮವುಣೇ ಚನ಼ೈಯೇ
     ತುಣ್ಟಿತ್ ತಿಟುಮೊರು ಕತಿರ್ವೇ ಲುಟೈಯಾಯ್
          ವೆನ಼್ಱಿಕ್ ಕೊರುಮಲೈ ಯೆನ಼ವಾೞ್ ಮಲೈಯೇ ...... ತವವಾೞ್ವೇ
ವಿಞ್ಚೈಕ್ ಕುಟೈಯವರ್ ತೊೞವೇ ವರುವಾಯ್
     ಕಞ್ಚತ್ ತಯನ಼ುಟ ನ಼ಮರೇ ಚನ಼ುಮೇ
          ವಿನ್ತೈಪ್ ಪಣಿವಿಟೈ ಪುರಿಪೋ ತವರ್ಮೇ ...... ಲರುಳ್ಕೂರ್ವಾಯ್
ತೊನ್ತಿಕ್ ಕಣಪತಿ ಮಕಿೞ್ಚೋ ತರನ಼ೇ
     ಚೆಙ್ಕಟ್ ಕರುಮುಕಿಲ್ ಮರುಕಾ ಕುಕನ಼ೇ
          ಚೊನ್ತಕ್ ಕುಱಮಕಳ್ ಕಣವಾ ತಿಱಲ್ಚೇರ್ ...... ಕತಿರ್ಕಾಮಾ
ಚೊಮ್ಪಿಱ್ ಪಲವಳ ಮುತಿರ್ಚೋ ಲೈಕಳ್ಚೂೞ್
     ಇಞ್ಚಿತ್ ತಿರುಮತಿಳ್ ಪುಟೈಚೂ ೞರುಳ್ಚೇರ್
          ತುಙ್ಕಪ್ ಪೞನಿಯಿಲ್ ಮುರುಕಾ ಇಮೈಯೋರ್ ...... ಪೆರುಮಾಳೇ.
Back to Top

Thiruppugazh # 371
ಮಕರ ಮೆಱಿಕಟಲ್   (ತಿರುವರುಣೈ)  
ತನ಼ನ಼ ತನ಼ತನ಼ ತನ಼ತನ಼ ತನ಼ತನ಼
     ತನ಼ನ಼ ತನ಼ತನ಼ ತನ಼ತನ಼ ತನ಼ತನ಼
          ತನ಼ನ಼ ತನ಼ತನ಼ ತನ಼ತನ಼ ತನ಼ತನ಼ ...... ತನ಼ತಾನ಼

ಮಕರ ಮೆಱಿಕಟಲ್ ವಿೞಿಯಿನ಼ು ಮೊೞಿಯಿನ಼ು
     ಮತುಪ ಮುರಲ್ಕುೞಲ್ ವಕೈಯಿನ಼ು ನಕೈಯಿನ಼ುಮ್
          ವಳಮೈ ಯಿನ಼ುಮುಕ ನಿಲವಿನ಼ು ಮಿಲವಿನ಼ು ...... ನಿಱಮೂಚುಮ್
ಮತುರ ಇತೞಿನ಼ು ಮಿಟೈಯಿನ಼ು ನಟೈಯಿನ಼ು
     ಮಕಳಿರ್ ಮುಕುಳಿತ ಮುಲೈಯಿನ಼ು ನಿಲೈಯಿನ಼ುಮ್
          ವನ಼ಚ ಪರಿಪುರ ಮಲರಿನ಼ು ಮುಲರಿನ಼ು ...... ಮವರ್ನಾಮಮ್
ಪಕರು ಕಿನ಼ುಮವರ್ ಪಣಿವಿಟೈ ತಿರಿಕಿನ಼ು
     ಮುರುಕಿ ನೆಱಿಮುಱೈ ತವಱಿನ಼ು ಮವರೊಟು
          ಪಕಟಿ ಯಿಟುಕಿನ಼ು ಮಮಳಿಯಿ ಲವರ್ತರು ...... ಮನುರಾಕಪ್
ಪರವೈ ಪಟಿಯಿನ಼ುಮ್ ವಚಮೞಿ ಯಿನ಼ುಮುತ
     ಲರುಣೈ ನಕರ್ಮಿಚೈ ಕರುಣೈಯೊ ಟರುಳಿಯ
          ಪರಮ ವೊರುವಚ ನ಼ಮುಮಿರು ಚರಣಮು ...... ಮಱವೇನ಼ೇ
ಕಕನ಼ ಚುರಪತಿ ವೞಿಪಟ ಎೞುಕಿರಿ
     ಕಟಕ ಕಿರಿಯೊಟು ಮಿತಿಪಟ ವಟಕುಲ
          ಕನ಼ಕ ಕನ಼ಕುವ ಟಟಿಯೊಟು ಮುಱಿಪಟ ...... ಮುತುಚೂತಙ್
ಕತಱು ಚುೞಿಕಟ ಲಿಟೈಕಿೞಿ ಪಟಮಿಕು
     ಕಲಕ ನಿಚಿಚರರ್ ಪೊಟಿಪಟ ನಟವಿಯ
          ಕಲಪ ಮತಕತ ತುರಕತ ನ್ರುಪಕಿರಿ ...... ಮಯಿಲ್ವಾೞ್ವೇ
ತಕನ಼ ಕರತಲ ಚಿವಚುತ ಕಣಪತಿ
     ಚಕಚ ಚರವಣ ಪರಿಮಳ ಚತತಳ
          ಚಯನ಼ ವನ಼ಚರರ್ ಕತಿಪೆಱ ಮುನ಼ಿಪೆಱು ...... ಪುನ಼ಮಾನ಼ಿನ಼್
ತರಳ ಮುಕಪಟ ನೆಱಿಪಟ ನಿಮಿರ್ವನ಼
     ತರುಣ ಪುಳಕಿತ ಮ್ರುಕಮತ ತನ಼ಕಿರಿ
          ತೞುವ ಮಯಲ್ಕೊಟು ತನ಼ಿಮಟ ಲೆೞುತಿಯ ...... ಪೆರುಮಾಳೇ.
Back to Top

Thiruppugazh # 409
ಕರಿಮುಕಕ್ ಕಟಕಳಿಱು   (ತಿರುವರುಣೈ)  
ತನ಼ತನ಼ತ್ ತನ಼ತನ಼ತ್ ತನ಼ತನ಼ತ್ ತನ಼ತನ಼ತ್
     ತನ಼ತನ಼ತ್ ತನ಼ತನ಼ತ್ ...... ತನ಼ತಾನ಼

ಕರಿಮುಕಕ್ ಕಟಕಳಿಱ್ ಱತಿಕಕಱ್ ಪಕಮತಕ್
     ಕಜಮುಕತ್ ತವುಣನ಼ೈಕ್ ...... ಕಟಿಯಾನ಼ೈ
ಕಟಲೈಯೆಟ್ ಪಯಱುನಱ್ ಕತಲಿಯಿಱ್ ಕನ಼ಿಪಲಕ್
     ಕನ಼ಿವಯಿಱ್ ಱಿನ಼ಿಲಟಕ್ ...... ಕಿಯವೇೞಮ್
ಅರಿಮುಕತ್ ತಿನ಼ನ಼ೆತಿರ್ತ್ ತಿಟುಕಳತ್ ತಿನ಼ಿನ಼್ಮಿಕುತ್
     ತಮರ್ಪುರಿಕ್ ಕಣಪತಿಕ್ ...... ಕಿಳೈಯೋನ಼ೇ
ಅಯಿಲೆಟುತ್ ತಚುರರ್ವೆಱ್ ಪಲೈವುಱಪ್ ಪೊರುತುವೆಱ್
     ಱಿಯೈಮಿಕುತ್ ತಱುಮುಕಕ್ ...... ಕುಮರೇಚಾ
ನರಿಮಿಕುಕ್ ಕಿಳೈಕಳೈಪ್ ಪರಿಯೆನ಼ಕ್ ಕಟಿವಳಕ್
     ಕೈಯಿಲ್ಪಿಟಿತ್ ತೆತಿರ್ನಟತ್ ...... ತಿಟುಮೀಚನ಼್
ನಟನ಼ಮಿಪ್ ಪಟಿಯಿಟತ್ ತಿನ಼ುಮಿಚೈತ್ ತರೈಯಿನ಼ಿಱ್
     ಕರಿಯುರಿತ್ ತಣಿಪವಱ್ ...... ಕೊರುಚೇಯೇ
ತುರಿಪೆಱಚ್ ಚರಿಪೊೞಿಱ್ ಕನ಼ವಯಱ್ ಕೞಕುಳತ್
     ತುರಿಯಮೆಯ್ತ್ ತರಳಮೊಯ್ತ್ ...... ತಿಟವೀಱಿಚ್
ಚುರರ್ತುತಿತ್ ತಿಟಮಿಕುತ್ ತಿಯಲ್ತೞೈತ್ ತರುಣೈಯಿಱ್
     ಚುಟರಯಿಱ್ ಚರವಣಪ್ ...... ಪೆರುಮಾಳೇ.
Back to Top

Thiruppugazh # 523
ಒರುಪತುಮ್ ಇರುಪತುಮ್   (ಶ್ರೀ ಚೈಲಮ್ ತಿರುಮಲೈ)  
ತನ಼ತನ಼ ತನ಼ತನ಼ ತನ಼ತನ಼ ತನ಼ತನ಼
ತನ಼ತನ಼ ತನ಼ತನ಼ ...... ತನ಼ತಾನ಼
ಮುರುಕೈಯ್ಯಾ ಮುರುಕೈಯ್ಯಾ ಮುತ್ತು ಕುಮರನ಼್ ನೀ ಐಯಾ
ಮುರುಕೈಯ್ಯಾ ಮುರುಕೈಯ್ಯಾ ಮುತ್ತು ಕುಮರನ಼್ ನೀ ಐಯಾ

ಒರುಪತು ಮಿರುಪತು ಮಱುಪತು ಮುಟನ಼ಱು
     ಮುಣರ್ವುಱ ಇರುಪತ ...... ಮುಳನಾಟಿ
ಉರುಕಿಟ ಮುೞುಮತಿ ತೞಲೆನ಼ ವೊಳಿತಿಕೞ್
     ವೆಳಿಯೊಟು ವೊಳಿಪೆಱ ...... ವಿರವಾತೇ
ತೆರುವಿನ಼ಿಲ್ ಮರಮೆನ಼ ಎವರೊಟು ಮುರೈಚೆಯ್ತು
     ತಿರಿತೊೞಿ ಲವಮತು ...... ಪುರಿಯಾತೇ
ತಿರುಮಕಳ್ ಮರುವಿಯ ತಿರಳ್ಪುಯ ಅಱುಮುಕ
     ತೆರಿಚನ಼ೈ ಪೆಱಅರುಳ್ ...... ಪುರಿವಾಯೇ
ಪರಿವುಟ ನ಼ೞಕಿಯ ಪೞಮೊಟು ಕಟಲೈಕಳ್
     ಪಯಱೊಟು ಚಿಲವಕೈ ...... ಪಣಿಯಾರಮ್
ಪರುಕಿಟು ಪೆರುವಯಿ ಱುಟೈಯವರ್ ಪೞಮೊೞಿ
     ಎೞುತಿಯ ಕಣಪತಿ ...... ಯಿಳೈಯೋನ಼ೇ
ಪೆರುಮಲೈ ಯುರುವಿಟ ಅಟಿಯವ ರುರುಕಿಟ
     ಪಿಣಿಕೆಟ ಅರುಳ್ತರು ...... ಕುಮರೇಚಾ
ಪಿಟಿಯೊಟು ಕಳಿಱುಕಳ್ ನಟೈಯಿಟ ಕಲೈತಿರಳ್
     ಪಿಣೈಯಮರ್ ತಿರುಮಲೈ ...... ಪೆರುಮಾಳೇ.
Back to Top

Thiruppugazh # 625
ಕಟಿನ಼ತಟ ಕುಮ್ಪ   (ಕುನ಼್ಱಕ್ಕುಟಿ)  
ತನ಼ತನ಼ನ಼ ತನ್ತ ತಾನ಼ನ಼ ತನ಼ತನ಼ನ಼ ತನ್ತ ತಾನ಼ನ಼
     ತನ಼ತನ಼ನ಼ ತನ್ತ ತಾನ಼ನ಼ ...... ತನ಼ತಾನ಼

ಕಟಿನ಼ತಟ ಕುಮ್ಪ ನೇರೆನ಼ ವಳರುಮಿರು ಕೊಙ್ಕೈ ಮೇಲ್ವಿೞು
     ಕಲವಿತರು ಕಿನ಼್ಱ ಮಾತರೊ ...... ಟುಱವಾಟಿಕ್
ಕನ಼ವಳಕ ಪನ್ತಿ ಯಾಕಿಯ ನಿೞಲ್ತನ಼ಿಲಿ ರುನ್ತು ತೇನ಼ುಮಿೞ್
     ಕನ಼ಿಯಿತೞೈ ಮೆನ಼್ಱು ತಾಟನ಼ೈ ...... ಚೆಯಲಾಲೇ
ತುಟಿಯಿಟೈನು ಟಙ್ಕ ವಾಳ್ವಿೞಿ ಕುೞೈಪೊರನಿ ರಮ್ಪ ಮೂಟಿಯ
     ತುಕಿಲ್ನೆಕಿೞ ವಣ್ಟು ಕೋಕಿಲ ...... ಮಯಿಲ್ಕಾಟೈ
ತೊನ಼ಿಯೆೞವಿ ೞೈನ್ತು ಕೂರಿಯ ಕೊಟುನಕಮಿ ಚೈನ್ತು ತೋಳ್ಮಿಚೈ
     ತುಯಿಲವಚ ಇನ಼್ಪ ಮೇವುತ ...... ಲೊೞಿವೇನ಼ೋ
ಇಟಿಮುರಚ ಱೈನ್ತು ಪೂಚಲ್ಚೆಯ್ ಅಚುರರ್ಕಳ್ಮು ಱಿನ್ತು ತೂಳೆೞ
     ಎೞುಕಟಲ್ಪ ಯನ್ತು ಕೋವೆನ಼ ...... ಅತಿಕೋಪ
ಎಮಪಟರು ಮೆನ಼್ಚೆಯ್ ವೋಮೆನ಼ ನಟುನಟುನ ಟುಙ್ಕ ವೇಲ್ವಿಟು
     ಇರಣಮುಕ ಚಣ್ಟ ಮಾರುತ ...... ಮಯಿಲೋನ಼ೇ
ವಟಿವುಟೈಯ ಅಮ್ಪಿ ಕಾಪತಿ ಕಣಪತಿಚಿ ಱನ್ತು ವಾೞ್ತಟ
     ವಯಲಿನಕರ್ ಕುನ಼್ಱ ಮಾನಕ ...... ರುಱೈವೋನ಼ೇ
ವಕೈವಕೈಪು ಕೞ್ನ್ತು ವಾಚವನ಼್ ಅರಿಪಿರಮರ್ ಚನ್ತ್ರ ಚೂರಿಯರ್
     ವೞಿಪಟುತಲ್ ಕಣ್ಟು ವಾೞ್ವರುಳ್ ...... ಪೆರುಮಾಳೇ.
Back to Top

Thiruppugazh # 791
ಕುವಳೈ ಪೊರುತಿರು   (ಪಾಕೈ)  
ತನ಼ನ಼ ತನ಼ತನ಼ ತನ಼ನ಼ ತನ಼ತನ಼
     ತಾನ಼ ತಾನ಼ನ಼ ...... ತನ಼ತಾನ಼

ಕುವಳೈ ಪೊರುತಿರು ಕುೞೈಯೈ ಮುಟುಕಿಯ
     ಕೋಲ ವೇಲ್ವಿೞಿ ...... ಮಟವಾರ್ತಙ್
ಕೊಟಿಯ ಮ್ರುಕಮತ ಪುಳಕ ತನ಼ಕಿರಿ
     ಕೂಟಿ ನಾಟೊಱು ...... ಮಯಲಾಕಿತ್
ತುವಳ ವುರುಕಿಯ ಚರಚ ವಿತಮತು
     ಚೋರ ವಾರಿತಿ ...... ಯಲೈಯೂಟೇ
ಚುೞಲು ಮೆನ಼ತುಯಿರ್ ಮವುನ಼ ಪರಮಚು
     ಕೋಮ ಕೋತತಿ ...... ಪಟಿಯಾತೋ
ಕವಳ ಕರತಲ ಕರಟ ವಿಕಟಕ
     ಪೋಲ ಪೂತರ ...... ಮುಕಮಾನ಼
ಕಟವುಳ್ ಕಣಪತಿ ಪಿಱಕು ವರುಮೊರು
     ಕಾರ ಣಾಕತಿರ್ ...... ವಟಿವೇಲಾ
ಪವಳ ಮರಕತ ಕನಕ ವಯಿರಕ
     ಪಾಟ ಕೋಪುರ ...... ಅರಿತೇರಿನ಼್
ಪರಿಯು ಮಿಟಱಿಯ ಪುರಿಚೈ ತೞುವಿಯ
     ಪಾಕೈ ಮೇವಿಯ ...... ಪೆರುಮಾಳೇ.
Back to Top

Thiruppugazh # 821
ಕರಮು ಮುಳರಿಯಿನ಼್   (ತಿರುವಾರೂರ್)  
ತನ಼ನ಼ ತನ಼ತನ಼ ತನ಼ತನ಼ ತನ಼ತನ಼
     ತನ಼ನ಼ ತನ಼ತನ಼ ತನ಼ತನ಼ ತನ಼ತನ಼
          ತನ಼ನ಼ ತನ಼ತನ಼ ತನ಼ತನ಼ ತನ಼ತನ಼ ...... ತನ಼ತಾನ಼

ಕರಮು ಮುಳರಿಯಿನ಼್ ಮಲರ್ಮುಕ ಮತಿಕುೞಲ್
     ಕನ಼ಮ ತೆಣುಮೊೞಿ ಕನ಼ಿಕತಿರ್ ಮುಲೈನಕೈ
          ಕಲಕ ಮಿಟುವಿೞಿ ಕಟಲೆನ಼ ವಿಟಮೆನ಼ ...... ಮನ಼ತೂಟೇ
ಕರುತಿ ಯನ಼ನಟೈ ಕೊಟಿಯಿಟೈ ಯಿಯಲ್ಮಯಿಲ್
     ಕಮೞು ಮಕಿಲುಟ ನ಼ಿಳಕಿಯ ಮ್ರುಕಮತ
          ಕಳಪ ಪುಳಕಿತ ಕಿರಿಯಿನ಼ು ಮಯಲ್ಕೊಟು ...... ತಿರಿವೇನ಼ುಮ್
ಇರವು ಪಕಲಱ ಇಕಲಱ ಮಲಮಱ
     ಇಯಲು ಮಯಲಱ ವಿೞಿಯಿನ಼ಿ ರಿೞಿವರ
          ಇತಯ ಮುರುಕಿಯೆ ಯೊರುಕುಳ ಪತಮುಱ ...... ಮಟಲೂಟೇ
ಯೆೞುತ ಅರಿಯವಳ್ ಕುಱಮಕ ಳಿರುತನ಼
     ಕಿರಿಯಿಲ್ ಮುೞುಕಿನ಼ ಇಳೈಯವ ನ಼ೆನ಼ುಮುರೈ
          ಯಿನ಼ಿಮೈ ಪೆಱುವತು ಮಿರುಪತ ಮಟೈವತು ...... ಮೊರುನಾಳೇ
ಚುರಪಿ ಮಕವಿನ಼ೈ ಯೆೞುಪೊರುಳ್ ವಿನ಼ವಿಟ
     ಮನ಼ುವಿ ನ಼ೆಱಿಮಣಿ ಯಚೈವುಱ ವಿಚೈಮಿಕು
          ತುಯರಿಲ್ ಚೆವಿಯಿನ಼ಿ ಲಟಿಪಟ ವಿನ಼ವುಮಿ ...... ನ಼ತಿತೀತು
ತುಣಿವಿ ಲಿತುಪಿೞೈ ಪೆರಿತೆನ಼ ವರುಮನು
     ಉರುಕಿ ಯರಕರ ಚಿವಚಿವ ಪೆಱುಮತೊರ್
          ಚುರಪಿ ಯಲಮರ ವಿೞಿಪುನ಼ಲ್ ಪೆರುಕಿಟ ...... ನಟುವಾಕಪ್
ಪರವಿ ಯತನ಼ತು ತುಯರ್ಕೊಟು ನಟವಿಯ
     ಪೞುತಿನ಼್ ಮತಲೈಯೈ ಯುಟಲಿರು ಪಿಳವೊಟು
          ಪಟಿಯ ರತಮತೈ ನಟವಿಟ ಮೊೞಿಪವ ...... ನ಼ರುಳಾರೂರ್ಪ್
ಪಟಿಯು ಲಱುಮುಕ ಚಿವಚುತ ಕಣಪತಿ
     ಯಿಳೈಯ ಕುಮರನಿ ರುಪಪತಿ ಚರವಣ
          ಪರವೈ ಮುಱೈಯಿಟ ಅಯಿಲ್ಕೊಟು ನಟವಿಯ ...... ಪೆರುಮಾಳೇ.
Back to Top

Thiruppugazh # 906
ಕಮಲತ್ತೇ ಕುಲಾವುಮ್   (ವಯಲೂರ್)  
ತನ಼ನ಼ತ್ ತಾನ಼ ತಾನ಼ ತನ಼ತನ಼
     ತನ಼ನ಼ತ್ ತಾನ಼ ತಾನ಼ ತನ಼ತನ಼
          ತನ಼ನ಼ತ್ ತಾನ಼ ತಾನ಼ ತನ಼ತನ಼ ...... ತನ಼ತಾನ಼

ಕಮಲತ್ ತೇಕು ಲಾವು ಮರಿವೈಯೈ
     ನಿಕರ್ಪೊಱ್ ಕೋಲ ಮಾತರ್ ಮರುಳ್ತರು
          ಕಲಕಕ್ ಕಾಮ ನೂಲೈ ಮುೞುತುಣ ...... ರಿಳೈಞோರ್ಕಳ್
ಕಲವಿಕ್ ಕಾಚೈ ಕೂರ ವಳರ್ಪರಿ
     ಮಳಕಱ್ ಪೂರ ತೂಮ ಕನ಼ತನ಼
          ಕಲಕತ್ ತಾಲುಮ್ ವಾನ಼ಿ ನ಼ಚೈಯುಮಿ ...... ನ಼ಿಟೈಯಾಲುಮ್
ವಿಮಲಚ್ ಚೋತಿ ರೂಪ ಇಮಕರ
     ವತನ಼ತ್ ತಾಲು ನಾತ ಮುತಲಿಯ
          ವಿರವುಱ್ ಱಾಱು ಕಾಲ್ಕಳ್ ಚುೞಲಿರುಳ್ ...... ಕುೞಲಾಲುಮ್
ವೆಯಿಲೆಪ್ ಪೋತುಮ್ ವೀಚು ಮಣಿವಳೈ
     ಅಣಿಪೊಱ್ ಱೋಳ್ಕ ಳಾಲುಮ್ ವಟುವಕಿರ್
          ವಿೞಿಯಿಱ್ ಪಾರ್ವೈ ಯಾಲು ಮಿನ಼ಿಯಿಟರ್ ...... ಪಟುವೇನ಼ೋ
ಚಮರಿಱ್ ಪೂತಮ್ ಯಾಳಿ ಪರಿಪಿಣಿ
     ಕನ಼ಕತ್ ತೇರ್ಕಳ್ ಯಾನ಼ೈ ಯವುಣರ್ಕಳ್
          ತಕರಕ್ ಕೂರ್ಕೊಳ್ ವೇಲೈ ವಿಟುತಿಱ ...... ಲುರುವೋನ಼ೇ
ಚಮುಕಪ್ ಪೇಯ್ಕಳ್ ವಾೞಿ ಯೆನ಼ಎತಿರ್
     ಪುಕೞಕ್ ಕಾನ಼ಿ ಲಾಟು ಪರಿಪುರ
          ಚರಣತ್ ತೇಕ ವೀರ ಅಮೈಮನ಼ ...... ಮಕಿೞ್ವೀರಾ
ಅಮರರ್ಕ್ ಕೀಚ ನ಼ಾನ಼ ಚಚಿಪತಿ
     ಮಕಳ್ಮೆಯ್ತ್ ತೋಯು ನಾತ ಕುಱಮಕಳ್
          ಅಣೈಯಚ್ ಚೂೞ ನೀತ ಕರಮಿಚೈ ...... ಯುಱುವೇಲಾ
ಅರುಳಿಱ್ ಚೀರ್ಪೊ ಯಾತ ಕಣಪತಿ
     ತಿರುವಕ್ ಕೀಚನ಼್ ವಾೞುಮ್ ವಯಲಿಯಿನ಼್
          ಅೞಕುಕ್ ಕೋಯಿಲ್ ಮೀತಿಲ್ ಮರುವಿಯ ...... ಪೆರುಮಾಳೇ.
Back to Top

Thiruppugazh # 913
ನೆಯ್ತ್ತ ಚುರಿ   (ವಯಲೂರ್)  
ತತ್ತ ತನ಼ತನ಼ ತನ಼ನ಼ಾ ತನ಼ನ಼ಾ
     ತತ್ತ ತನ಼ತನ಼ ತನ಼ನ಼ಾ ತನ಼ನ಼ಾ
          ತತ್ತ ತನ಼ತನ಼ ತನ಼ನ಼ಾ ತನ಼ನ಼ಾ ...... ತನ಼ತಾನ಼

ನೆಯ್ತ್ತ ಚುರಿಕುೞ ಲಱಲೋ ಮುಕಿಲೋ
     ಪತ್ಮ ನಱುನುತಲ್ ಚಿಲೈಯೋ ಪಿಱೈಯೋ
          ನೆಟ್ಟೈ ಯಿಣೈವಿೞಿ ಕಣೈಯೋ ಪಿಣೈಯೋ ...... ಇನ಼ಿತೂಱುಮ್
ನೆಕ್ಕ ಅಮುತಿತೞ್ ಕನ಼ಿಯೋ ತುವರೋ
     ಚುತ್ತ ಮಿಟಱತು ವಳೈಯೋ ಕಮುಕೋ
          ನಿಱ್ಕು ಮಿಳಮುಲೈ ಕುಟಮೋ ಮಲೈಯೋ ...... ಅಱವೇತೇಯ್ನ್
ತೆಯ್ತ್ತ ಇಟೈಯತು ಕೊಟಿಯೋ ತುಟಿಯೋ
     ಮಿಕ್ಕ ತಿರುವರೈ ಅರವೋ ರತಮೋ
          ಇಪ್ಪೊ ನ಼ಟಿಯಿಣೈ ಮಲರೋ ತಳಿರೋ ...... ಎನ಼ಮಾಲಾಯ್
ಇಚ್ಚೈ ವಿರಕುಟನ಼್ ಮಟವಾ ರುಟನ಼ೇ
     ಚೆಪ್ಪ ಮರುಳುಟ ನ಼ವಮೇ ತಿರಿವೇನ಼್
          ರತ್ನ ಪರಿಪುರ ಇರುಕಾ ಲೊರುಕಾಲ್ ...... ಮಱವೇನ಼ೇ
ಪುತ್ತ ರಮಣರ್ಕಳ್ ಮಿಕವೇ ಕೆಟವೇ
     ತೆಱ್ಕು ನರಪತಿ ತಿರುನೀ ಱಿಟವೇ
          ಪುಕ್ಕ ಅನ಼ಲ್ವಯ ಮಿಕಏ ಟುಯವೇ ...... ಉಮೈಯಾಳ್ತನ಼್
ಪುತ್ರ ನ಼ೆನ಼ಇಚೈ ಪಕರ್ನೂಲ್ ಮಱೈನೂಲ್
     ಕಱ್ಱ ತವಮುನ಼ಿ ಪಿರಮಾ ಪುರಮ್ವಾೞ್
          ಪೊಱ್ಪ ಕವುಣಿಯರ್ ಪೆರುಮಾ ನ಼ುರುವಾಯ್ ...... ವರುವೋನ಼ೇ
ಚತ್ತ ಮುಟೈಯಷಣ್ ಮುಕನ಼ೇ ಕುಕನ಼ೇ
     ವೆಱ್ಪಿ ಲೆಱಿಚುಟ ರಯಿಲಾ ಮಯಿಲಾ
          ಚತ್ತಿ ಕಣಪತಿ ಯಿಳೈಯಾ ಯುಳೈಯಾ ...... ಯೊಳಿಕೂರುಞ್
ಚಕ್ರ ತರಅರಿ ಮರುಕಾ ಮುರುಕಾ
     ಉಕ್ರ ಇಱೈಯವರ್ ಪುತಲ್ವಾ ಮುತಲ್ವಾ
          ತಟ್ಪ ಮುಳತಟ ವಯಲೂ ರಿಯಲೂರ್ ...... ಪೆರುಮಾಳೇ.
Back to Top

Thiruppugazh # 934
ಪರಿವುಱು ನಾರಱ್ಱು   (ಚೇಲಮ್)  
ತನ಼ತನ಼ ತಾನ಼ತ್ ತನ಼ತನ಼ ತಾನ಼ತ್
     ತನ಼ತನ಼ ತಾನ಼ತ್ ...... ತನ಼ತಾನ಼

ಪರಿವುಱು ನಾರಱ್ ಱೞಲ್ಮತಿ ವೀಚಚ್
     ಚಿಲೈಪೊರು ಕಾಲುಱ್ ...... ಱತನ಼ಾಲೇ
ಪನ಼ಿಪಟು ಚೋಲೈಕ್ ಕುಯಿಲತು ಕೂವಕ್
     ಕುೞಲ್ತನ಼ಿ ಯೋಚೈತ್ ...... ತರಲಾಲೇ
ಮರುವಿಯಲ್ ಮಾತುಕ್ ಕಿರುಕಯಲ್ ಚೋರತ್
     ತನ಼ಿಮಿಕ ವಾಟಿತ್ ...... ತಳರಾತೇ
ಮನ಼ಮುಱ ವಾೞತ್ ತಿರುಮಣಿ ಮಾರ್ಪತ್
     ತರುಳ್ಮುರು ಕಾವುಱ್ ...... ಱಣೈವಾಯೇ
ಕಿರಿತನ಼ಿಲ್ ವೇಲ್ವಿಟ್ ಟಿರುತೊಳೈ ಯಾಕತ್
     ತೊಟುಕುಮ ರಾಮುತ್ ...... ತಮಿೞೋನ಼ೇ
ಕಿಳರೊಳಿ ನಾತರ್ಕ್ ಕೊರುಮಕ ನ಼ಾಕಿತ್
     ತಿರುವಳರ್ ಚೇಲತ್ ...... ತಮರ್ವೋನ಼ೇ
ಪೊರುಕಿರಿ ಚೂರಕ್ ಕಿಳೈಯತು ಮಾಳತ್
     ತನ಼ಿಮಯಿ ಲೇಱಿತ್ ...... ತಿರಿವೋನ಼ೇ
ಪುಕರ್ಮುಕ ವೇೞಕ್ ಕಣಪತಿ ಯಾರುಕ್
     ಕಿಳೈಯವಿ ನೋತಪ್ ...... ಪೆರುಮಾಳೇ.
Back to Top

Thiruppugazh # 1158
ಚುಱ್ಱತ್ತವರ್ಕಳುಮ್   (ಪೊತುಪ್ಪಾಟಲ್ಕಳ್)  
ತತ್ತತ್ ತನ಼ತನ಼ ತತ್ತನ಼ ತನ಼ತನ಼
     ತತ್ತತ್ ತನ಼ತನ಼ ತತ್ತನ಼ ತನ಼ತನ಼
          ತತ್ತತ್ ತನ಼ತನ಼ ತತ್ತನ಼ ತನ಼ತನ಼ ...... ತನ಼ತಾನ಼ತ್

ಚುಱ್ಱತ್ ತವರ್ಕಳು ಮಕ್ಕಳು ಮಿತಮುಳ
     ಚೊಱ್ಕುಱ್ ಱರಿವೈಯುಮ್ ವಿಟ್ಟತು ಚಲಮಿತು
          ಚುತ್ತಚ್ ಚಲಮಿನ಼ಿ ಚಱ್ಱಿತು ಕಿಟೈಪಟು ...... ಮೆನ಼ಮಾೞ್ಕಿತ್
ತುಕ್ಕತ್ ತೊಟುಕೊಟಿ ತೊಟ್ಟಿಯೆ ಯೞುತೞಲ್
     ಚುಟ್ಟಕ್ ಕುಟಮೊಟು ಚುಟ್ಟೆರಿ ಕನ಼ಲೊಟು
          ತೊಕ್ಕುತ್ ತೊಕುತೊಕು ತೊಕ್ಕೆನ಼ ಇಟುಪಱೈ ...... ಪಿಣಮೂಟಚ್
ಚಱ್ಱೊಪ್ ಪುಳತೊರು ಚಚ್ಚೈಯು ಮೆೞುಮುಟಲ್
     ಚಟ್ಟಪ್ ಪಟವುಯಿರ್ ಚಱ್ಱುಟನ಼್ ವಿಚಿಯತು
          ತಪ್ಪಿಱ್ ಱವಱುಱು ಮತ್ತಿಪ ನಟೈಯೆನ಼ ...... ಉರೈಯಾಟಿಚ್
ಚತ್ತಿಪ್ ಪೊಟುಕರಮ್ ವೈತ್ತಿಟರ್ ತಲೈಮಿಚೈ
     ತಪ್ಪಿಱ್ ಱಿತುಪಿೞೈ ಯೆಪ್ಪಟಿ ಯೆನ಼ುಮೊೞಿ
          ತತ್ತಚ್ ಚಟಮ್ವಿಟು ಮಪ್ಪೊೞು ತಿರುಚರ ...... ಣರುಳ್ವಾಯೇ
ಚಿಱ್ಱಿಱ್ ಕಿರಿಮಕಳ್ ಕೊತ್ತಲರ್ ಪುರಿಕುೞಲ್
     ಚಿತ್ರಪ್ ಪ್ರಪೈಪುನ಼ೈ ಪೊಱ್ಪಿನ಼ ಳಿಳಮಯಿಲ್
          ಚೆಱ್ಕಟ್ ಚಿವಕತಿ ಯುತ್ತಮಿ ಕಳಿತರ ...... ಮುತುಪೇಯ್ಕಳ್
ತಿಕ್ಕುಚ್ ಚೆಕಕೆಣ ತಿತ್ತರಿ ತಿಕುತಿಕು
     ಚೆಚ್ಚೆಚ್ ಚೆಣಕ್ರುತ ಟೊಟ್ಟರಿ ಚೆಣಕ್ರುತ
          ಟೆಟ್ಟೆಟ್ ಟುಟುಟುಟು ತತ್ತರಿ ತರಿಯೆನ಼ ...... ನಟಮಾಟುಙ್
ಕೊಱ್ಱಪ್ ಪುಲಿಯತಳ್ ಚುಱ್ಱಿಯ ಅರನ಼ರುಳ್
     ಕುಟ್ಟಿಕ್ ಕರಿಮುಕ ನ಼ಿಕ್ಕವ ಲಮುತುಚೆಯ್
          ಕೊಚ್ಚೈಕ್ ಕಣಪತಿ ಮುಕ್ಕಣ ನ಼ಿಳೈಯವ ...... ಕಳಮೀತೇ
ಕುಪ್ಪುಱ್ ಱುಟನ಼ೆೞು ಚಚ್ಚರಿ ಮುೞವಿಯಲ್
     ಕೊಟ್ಟಚ್ ಚುರರ್ಪತಿ ಮೆಯ್ತ್ತಿಟ ನಿಚಿಚರರ್
          ಕೊತ್ತುಕ್ ಕಿಳೈಯುಟಲ್ ಪಟ್ಟುಕ ಅಮರ್ಚೆಯ್ತ ...... ಪೆರುಮಾಳೇ.
Back to Top


This page was last modified on Wed, 06 Dec 2023 07:38:51 +0000
          send corrections and suggestions to admin @ sivasiva.org