sivasiva.org

Search Tamil/English word or
song/pathigam/paasuram numbers.

Resulting language

This page in Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS   Marati  Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Japanese   Urdu   Cyrillic/Russian  

Vinayagar Thiruppugazh Songs

Thiruppugazh # 1   - කෛත්තල නිරෛකනි  (විනායකර්)  
Thiruppugazh # 2   - පක්කරෛ විචිත්රමණි  (විනායකර්)  
Thiruppugazh # 3   - උම්පර් තරු  (විනායකර්)  
Thiruppugazh # 4   - නිනතු තිරුවටි  (විනායකර්)  
Thiruppugazh # 5   - විටමටෛචු වේලෛ  (විනායකර්)  
Thiruppugazh # 10   - කරුක්කුම් අඤ්චන  (තිරුප්පරඞ්කුන්රම්)  
Thiruppugazh # 146   - කුරුති මලචලම්  (පළනි)  
Thiruppugazh # 151   - කොන්තුත් තරු  (පළනි)  
Thiruppugazh # 371   - මකර මෙරිකටල්  (තිරුවරුණෛ)  
Thiruppugazh # 409   - කරිමුකක් කටකළිරු  (තිරුවරුණෛ)  
Thiruppugazh # 523   - ඔරුපතුම් ඉරුපතුම්  (ශ්‍රී චෛලම් තිරුමලෛ)  
Thiruppugazh # 625   - කටිනතට කුම්ප  (කුන්රක්කුටි)  
Thiruppugazh # 791   - කුවළෛ පොරුතිරු  (පාකෛ)  
Thiruppugazh # 821   - කරමු මුළරියින්  (තිරුවාරූර්)  
Thiruppugazh # 906   - කමලත්තේ කුලාවුම්  (වයලූර්)  
Thiruppugazh # 913   - නෙය්ත්ත චුරි  (වයලූර්)  
Thiruppugazh # 934   - පරිවුරු නාරර්රු  (චේලම්)  
Thiruppugazh # 1158   - චුර්රත්තවර්කළුම්  (පොතුප්පාටල්කළ්)  

කර්පක විනායකර් මලරටි! පෝර්රි පෝර්රි!
නම පාර්වති පතයේ හර හර මහා තේවා
තෙන් නාටු උටෛය චිවනේ, පෝර්රි!
එන් නාට්ටවර්ක්කුම් ඉරෛවා, පෝර්රි!
කාවාය් කනකත් තිරළේ පෝර්රි!
කයිලෛ මලෛයානේ පෝර්රි පෝර්රි

වෙර්රි වේල් මුරුකනුක්කු! අරෝකරා
ආති පරාචක්තික්කු! පෝර්රි පෝර්රි

අරුණකිරි නාතරුක්කු! පෝර්රි පෝර්රි

Thiruppugazh # 1
කෛත්තල නිරෛකනි   (විනායකර්)  
තත්තන තනතන තත්තන තනතන
     තත්තන තනතන ...... තනතාන

කෛත්තල නිරෛකනි යප්පමො ටවල්පොරි
     කප්පිය කරිමුක ...... නටිපේණික්
කර්රිටු මටියවර් පුත්තියි ලුරෛපව
     කර්පක මෙනවිනෛ ...... කටිතේකුම්
මත්තමු මතියමුම් වෛත්තිටු මරන්මකන්
     මර්පොරු තිරළ්පුය ...... මතයානෛ
මත්තළ වයිරනෛ උත්තමි පුතල්වනෛ
     මට්ටවිළ් මලර්කොටු ...... පණිවේනේ
මුත්තමි ළටෛවිනෛ මුර්පටු කිරිතනිල්
     මුර්පට එළුතිය ...... මුතල්වෝනේ
මුප්පුර මෙරිචෙය්ත අච්චිව නුරෛරතම්
     අච්චතු පොටිචෙය්ත ...... අතිතීරා
අත්තුය රතුකොටු චුප්පිර මණිපටුම්
     අප්පුන මතනිටෛ ...... ඉපමාකි
අක්කුර මකළුට නච්චිරු මුරුකනෛ
     අක්කණ මණමරුළ් ...... පෙරුමාළේ.
Back to Top

Thiruppugazh # 2
පක්කරෛ විචිත්රමණි   (විනායකර්)  
තත්තතන තත්තතන තත්තතන තත්තතන
     තත්තතන තත්තතන ...... තනතාන

පක්කරෛවි චිත්රමණි පොර්කලණෛ යිට්ටනටෛ
     පට්චියෙනු මුක්රතුර ...... කමුනීපප්
පක්කුවම ලර්ත්තොටෛයුම් අක්කුවටු පට්ටොළිය
     පට්ටුරුව විට්ටරුළ්කෛ ...... වටිවේලුම්
තික්කතුම තික්කවරු කුක්කුටමුම් රට්චෛතරු
     චිර්රටියු මුර්රියප ...... නිරුතෝළුම්
චෙය්ප්පතියුම් වෛත්තුයර්ති රුප්පුකළ්වි රුප්පමොටු
     චෙප්පෙනඑ නක්කරුළ්කෛ ...... මරවේනේ

ඉක්කවරෛ නර්කනිකළ් චර්ක්කරෛප රුප්පුටනෙය්
     එට්පොරිය වර්රුවරෛ ...... ඉළනීර්වණ්
ටෙච්චිල්පය රප්පවකෛ පච්චරිචි පිට්ටුවෙළ
     රිප්පළමි ටිප්පල්වකෛ ...... තනිමූලම්
මික්කඅටි චිර්කටලෛ පට්චණමෙ නක්කොළොරු
     වික්කිනච මර්ත්තනෙනුම් ...... අරුළාළි
වෙර්පකුටි ලච්චටිල විර්පරම රප්පරරුළ්
     විත්තකම රුප්පුටෛය ...... පෙරුමාළේ.
Back to Top

Thiruppugazh # 3
උම්පර් තරු   (විනායකර්)  
තන්තතනත් තානතනත් ...... තනතාන
     තන්තතනත් තානතනත් ...... තනතාන
කණපතියේ නී වන්තිටුවාය් කුණ නිතියේ අරුළ් තන්තිටුවාය්
කණපතියේ නී වන්තිටුවාය් කුණ නිතියේ අරුළ් තන්තිටුවාය්

උම්පර්තරුත් තේනුමණික් ...... කචිවාකි
     ඔණ්කටලිර් රේනමුතත් ...... තුණර්වූරි
ඉන්පරචත් තේපරුකිප් ...... පලකාලුම්
     එන්රනුයිර්ක් කාතරවුර් ...... රරුළ්වායේ
තම්පිතනක් කාකවනත් ...... තණෛවෝනේ
     තන්තෛවලත් තාලරුළ්කෛක් ...... කනියෝනේ
අන්පර්තමක් කානනිලෛප් ...... පොරුළෝනේ
     ඓන්තුකරත් තානෛමුකප් ...... පෙරුමාළේ.
Back to Top

Thiruppugazh # 4
නිනතු තිරුවටි   (විනායකර්)  
තනන තනතන තත්තන තත්තන
     තනන තනතන තත්තන තත්තන
          තනන තනතන තත්තන තත්තන ...... තනතාන

නිනතු තිරුවටි චත්තිම යිර්කොටි
     නිනෛවු කරුතිටු පුත්තිකො ටුත්තිට
          නිරෛය අමුතුචෙය් මුප්පළ මප්පමු ...... නිකළ්පාල්තේන්
නෙටිය වළෛමුරි ඉක්කොටු ලට්ටුකම්
     නිරවිල් අරිචිප රුප්පවල් එට්පොරි
          නිකරිල් ඉනිකත ලික්කනි වර්ක්කමුම් ...... ඉළනීරුම්
මනතු මකිළ්වොටු තොට්ටක රත්තොරු
     මකර චලනිති වෛත්තතු තික්කර
          වළරු කරිමුක ඔර්රෛම රුප්පනෛ ...... වලමාක
මරුවු මලර්පුනෛ තොත්තිර චොර්කොටු
     වළර්කෛ කුළෛපිටි තොප්පණ කුට්ටොටු
          වනච පරිපුර පොර්පත අර්ච්චනෛ ...... මරවේනේ
තෙනන තෙනතෙන තෙත්තෙන නප්පල
     චිරිය අරුපත මොය්ත්තුති රප්පුනල්
          තිරළුම් උරුචතෛ පිත්තනි ණක්කුටල් ...... චෙරිමූළෛ
චෙරුම උතරනි රප්පුචෙ රුක්කුටල්
     නිරෛය අරවනි රෛත්තක ළත්තිටෛ
          තිමිත තිමිතිමි මත්තළි ටක්කෛකළ් ...... චෙකචේචේ
එනවෙ තුකුතුකු තුත්තෙන ඔත්තුකළ්
     තුටිකළ් ඉටිමික ඔත්තුමු ළක්කිට
          ටිමුට ටිමුටිමු ටිට්ටිමෙ නත්තවිල් ...... එළුමෝචෛ
ඉකලි අලකෛකළ් කෛප්පරෛ කොට්ටිට
     ඉරණ පයිරවි චුර්රුන ටිත්තිට
          එතිරු නිචිචර රෛප්පෙලි යිට්ටරුළ් ...... පෙරුමාළේ.
Back to Top

Thiruppugazh # 5
විටමටෛචු වේලෛ   (විනායකර්)  
තනතනන තාන තනතනන තාන
     තනතනන තාන ...... තනතාන

විටමටෛචු වේලෛ අමරර්පටෛ චූලම්
     විචෛයන්විටු පාණ ...... මෙනවේතාන්
විළියුමති පාර විතමුමුටෛ මාතර්
     විනෛයින්විළෛ වේතුම් ...... අරියාතේ
කටියුලවු පායල් පකලිරවෙ නාතු
     කලවිතනිල් මූළ්කි ...... වරිතාය
කයවනරි වීනන් ඉවනුමුයර් නීටු
     කළලිණෛකළ් චේර ...... අරුළ්වායේ
ඉටෛයර්චිරු පාලෛ තිරුටිකොටු පෝක
     ඉරෛවන්මකළ් වාය්මෛ ...... අරියාතේ
ඉතයමික වාටි යුටෛයපිළෛ නාත
     කණපතියෙ නාම ...... මුරෛකූර
අටෛයලවර් ආවි වෙරුවඅටි කූර
     අචලුමරි යාමල් ...... අවරෝට
අකල්වතෙන ටාචොල් එනවුමුටි චාට
     අරිවරුළුම් ආනෛ ...... මුකවෝනේ.
Back to Top

Thiruppugazh # 10
කරුක්කුම් අඤ්චන   (තිරුප්පරඞ්කුන්රම්)  
තන්තන තනතන තනතන
     තනත්ත තන්තන තනතන තනතන
          තනත්ත තන්තන තනතන තනතන ...... තනතාන

කරුක්කුම් අඤ්චන විළියිණෛ අයිල්කොටු
     නෙරුක්කි නෙඤ්චර එරිතරු පොළුතොරු
          කනික්කුළ් ඉන්චුවෛ අමුතුකුම් ඔරුචිරු ...... නකෛයාලේ
කළක්කො ළුඞ්කලි වලෛකොටු විචිරියෙ
     මනෛක්කෙ ළුන්තිරුම් එනමනම් උරුකඔර්
          කවර්චි කොණ්ටිට මනෛතනිල් අළකොටු ...... කොටුපෝකි
නරෛත්ත පඤ්චණෛ මිචෛයිනිල් මනමුර
     අණෛත්ත කන්තනිල් ඉණෛමුලෛ එතිර්පොර
          නකත්ත ළුන්තිට අමුතිතළ් පරුකියු ...... මිටරූටේ
නටිත්තෙ ළුඞ්කුරල් කුමුකුමු කුමුවෙන
     ඉචෛත්තු නන්කොටු මනමතු මරුකිට
          නළුප්පු නඤ්චන චිරුමිකළ් තුයරර ...... අරුළ්වායේ
නිරෛත්ත තෙණ්ටිරෛ මොකුමොකු මොකුවෙන
     උරත්ත කඤ්චුකි මුටිනෙරු නෙරුවෙන
          නිරෛත්ත අණ්ටමු කටුකිටු කිටුවෙන ...... වරෛපෝලුම්
නිවත්ත තිණ්කළල් නිචිචර රුරමොටු
     චිරක්කො ටුඞ්කුවෛ මලෛපුරෛ තරඉරු
          නිණක්කු ළම්පොටු කුරුතිකළ් චොරිතර ...... අටුතීරා
තිරර්ක රුඞ්කුළල් උමෛයවළ් අරුළුරු
     පුළෛක්කෛ තණ්කට කයමුක මිකවුළ
          චිවක්කො ළුන්තන කණපති යුටන්වරුම් ...... ඉළෛයෝනේ
චිනත්තො ටුඤ්චමන් උතෛපට නිරුවිය
     පරර්කු ළන්පුරු පුතල්වනන් මණියුකු
          තිරුප්ප රඞ්කිරි තනිලුරෛ චරවණ ...... පෙරුමාළේ.
Back to Top

Thiruppugazh # 146
කුරුති මලචලම්   (පළනි)  
තනන තනතන තනන තනතන
     තනන තනතන තනන තනතන
          තනන තනතන තනන තනතන ...... තනතාන

කුරුති මලචල මොළුකු නරකුට
     ලරිය පුළුවතු නෙළියු මුටල්මත
          කුරුපි නිණචතෛ විළෛයු මුළෛචළි ...... යුටලූටේ
කුටික ළෙනපල කුටිකෛ වලිකොටු
     කුමර වලිතලෛ වයිරු වලියෙන
          කොටුමෛ යෙනපිණි කලක මිටුමිතෛ ...... යටල්පේණි
මරුවි මතනනුළ් කරිය පුළකිත
     මණිය චලපල කවටි මලර්පුනෛ
          මතන කලෛකොටු කුවටු මලෛතනිල් ...... මයලාකා
මනතු තුයරර විනෛකළ් චිතරිට
     මතන පිණියොටු කලෛකළ් චිතරිට
          මනතු පතමුර වෙනතු තලෛපත ...... මරුළ්වායේ
නිරුතර් පොටිපට අමරර් පතිපෙර
     නිචිත අරවළෛ මුටිකළ් චිතරිට
          නෙරිය කිරිකට ලෙරිය වුරුවිය ...... කතිර්වේලා
නිරෛය මලර්පොළි යමරර් මුනිවරුම්
     නිරුප කුරුපර කුමර චරණෙන
          නෙටිය මුකිලුටල් කිළිය වරුපරි ...... මයිලෝනේ
පරුති මතිකනල් විළිය චිවනිට
     මරුවු මොරුමලෛ යරෛයර් තිරුමකළ්
          පටිව මුකිලෙන අරියි නිළෛයව ...... ළරුළ්පාලා
පරම කණපති යයලින් මතකරි
     වටිවු කොටුවර විරවු කුරමක
          ළපය මෙනවණෛ පළනි මරුවිය ...... පෙරුමාළේ.
Back to Top

Thiruppugazh # 151
කොන්තුත් තරු   (පළනි)  
තන්තත් තනතන තනනා තනනා
     තන්තත් තනතන තනනා තනනා
          තන්තත් තනතන තනනා තනනා ...... තනතාන

කොන්තුත් තරුකුළ ලිරුළෝ පුයලෝ
     වින්තෛත් තරුනුතල් චිලෛයෝ පිරෛයෝ
          කොඤ්චිප් පයිල්මොළි අමුතෝ කනියෝ ...... විළිවේලෝ
කොඞ්කෛක් කුටමිරු කරියෝ කිරියෝ
     වඤ්චික් කොටියිටෛ තුටියෝ පිටියෝ
          කොඞ්කුර් රුයරල්කු ලරවෝ රතමෝ ...... එනුමාතර්
තින්තිත් තිමිතිමි තිමිතා තිමිතෝ
     තන්තිත් තිරිකට කිටතා එනවේ
          චින්තිප් පටිපයිල් නටමා ටියපා ...... විකළ්පාලේ
චින්තෛත් තයවුකළ් පුරිවේ නුනෛයේ
     වන්තිත් තරුළ්තරු මිරුචේ වටියේ
          චින්තිත් තිටමිකු මරෛයා කියචී ...... රරුළ්වායේ
වෙන්තිප් පුටන්වරු මවුණේ චනෛයේ
     තුණ්ටිත් තිටුමොරු කතිර්වේ ලුටෛයාය්
          වෙන්රික් කොරුමලෛ යෙනවාළ් මලෛයේ ...... තවවාළ්වේ
විඤ්චෛක් කුටෛයවර් තොළවේ වරුවාය්
     කඤ්චත් තයනුට නමරේ චනුමේ
          වින්තෛප් පණිවිටෛ පුරිපෝ තවර්මේ ...... ලරුළ්කූර්වාය්
තොන්තික් කණපති මකිළ්චෝ තරනේ
     චෙඞ්කට් කරුමුකිල් මරුකා කුකනේ
          චොන්තක් කුරමකළ් කණවා තිරල්චේර් ...... කතිර්කාමා
චොම්පිර් පලවළ මුතිර්චෝ ලෛකළ්චූළ්
     ඉඤ්චිත් තිරුමතිළ් පුටෛචූ ළරුළ්චේර්
          තුඞ්කප් පළනියිල් මුරුකා ඉමෛයෝර් ...... පෙරුමාළේ.
Back to Top

Thiruppugazh # 371
මකර මෙරිකටල්   (තිරුවරුණෛ)  
තනන තනතන තනතන තනතන
     තනන තනතන තනතන තනතන
          තනන තනතන තනතන තනතන ...... තනතාන

මකර මෙරිකටල් විළියිනු මොළියිනු
     මතුප මුරල්කුළල් වකෛයිනු නකෛයිනුම්
          වළමෛ යිනුමුක නිලවිනු මිලවිනු ...... නිරමූචුම්
මතුර ඉතළිනු මිටෛයිනු නටෛයිනු
     මකළිර් මුකුළිත මුලෛයිනු නිලෛයිනුම්
          වනච පරිපුර මලරිනු මුලරිනු ...... මවර්නාමම්
පකරු කිනුමවර් පණිවිටෛ තිරිකිනු
     මුරුකි නෙරිමුරෛ තවරිනු මවරොටු
          පකටි යිටුකිනු මමළියි ලවර්තරු ...... මනුරාකප්
පරවෛ පටියිනුම් වචමළි යිනුමුත
     ලරුණෛ නකර්මිචෛ කරුණෛයො ටරුළිය
          පරම වොරුවච නමුමිරු චරණමු ...... මරවේනේ
කකන චුරපති වළිපට එළුකිරි
     කටක කිරියොටු මිතිපට වටකුල
          කනක කනකුව ටටියොටු මුරිපට ...... මුතුචූතඞ්
කතරු චුළිකට ලිටෛකිළි පටමිකු
     කලක නිචිචරර් පොටිපට නටවිය
          කලප මතකත තුරකත න්රුපකිරි ...... මයිල්වාළ්වේ
තකන කරතල චිවචුත කණපති
     චකච චරවණ පරිමළ චතතළ
          චයන වනචරර් කතිපෙර මුනිපෙරු ...... පුනමානින්
තරළ මුකපට නෙරිපට නිමිර්වන
     තරුණ පුළකිත ම්රුකමත තනකිරි
          තළුව මයල්කොටු තනිමට ලෙළුතිය ...... පෙරුමාළේ.
Back to Top

Thiruppugazh # 409
කරිමුකක් කටකළිරු   (තිරුවරුණෛ)  
තනතනත් තනතනත් තනතනත් තනතනත්
     තනතනත් තනතනත් ...... තනතාන

කරිමුකක් කටකළිර් රතිකකර් පකමතක්
     කජමුකත් තවුණනෛක් ...... කටියානෛ
කටලෛයෙට් පයරුනර් කතලියිර් කනිපලක්
     කනිවයිර් රිනිලටක් ...... කියවේළම්
අරිමුකත් තිනනෙතිර්ත් තිටුකළත් තිනින්මිකුත්
     තමර්පුරික් කණපතික් ...... කිළෛයෝනේ
අයිලෙටුත් තචුරර්වෙර් පලෛවුරප් පොරුතුවෙර්
     රියෛමිකුත් තරුමුකක් ...... කුමරේචා
නරිමිකුක් කිළෛකළෛප් පරියෙනක් කටිවළක්
     කෛයිල්පිටිත් තෙතිර්නටත් ...... තිටුමීචන්
නටනමිප් පටියිටත් තිනුමිචෛත් තරෛයිනිර්
     කරියුරිත් තණිපවර් ...... කොරුචේයේ
තුරිපෙරච් චරිපොළිර් කනවයර් කළකුළත්
     තුරියමෙය්ත් තරළමොය්ත් ...... තිටවීරිච්
චුරර්තුතිත් තිටමිකුත් තියල්තළෛත් තරුණෛයිර්
     චුටරයිර් චරවණප් ...... පෙරුමාළේ.
Back to Top

Thiruppugazh # 523
ඔරුපතුම් ඉරුපතුම්   (ශ්‍රී චෛලම් තිරුමලෛ)  
තනතන තනතන තනතන තනතන
තනතන තනතන ...... තනතාන
මුරුකෛය්යා මුරුකෛය්යා මුත්තු කුමරන් නී ඓයා
මුරුකෛය්යා මුරුකෛය්යා මුත්තු කුමරන් නී ඓයා

ඔරුපතු මිරුපතු මරුපතු මුටනරු
     මුණර්වුර ඉරුපත ...... මුළනාටි
උරුකිට මුළුමති තළලෙන වොළිතිකළ්
     වෙළියොටු වොළිපෙර ...... විරවාතේ
තෙරුවිනිල් මරමෙන එවරොටු මුරෛචෙය්තු
     තිරිතොළි ලවමතු ...... පුරියාතේ
තිරුමකළ් මරුවිය තිරළ්පුය අරුමුක
     තෙරිචනෛ පෙරඅරුළ් ...... පුරිවායේ
පරිවුට නළකිය පළමොටු කටලෛකළ්
     පයරොටු චිලවකෛ ...... පණියාරම්
පරුකිටු පෙරුවයි රුටෛයවර් පළමොළි
     එළුතිය කණපති ...... යිළෛයෝනේ
පෙරුමලෛ යුරුවිට අටියව රුරුකිට
     පිණිකෙට අරුළ්තරු ...... කුමරේචා
පිටියොටු කළිරුකළ් නටෛයිට කලෛතිරළ්
     පිණෛයමර් තිරුමලෛ ...... පෙරුමාළේ.
Back to Top

Thiruppugazh # 625
කටිනතට කුම්ප   (කුන්රක්කුටි)  
තනතනන තන්ත තානන තනතනන තන්ත තානන
     තනතනන තන්ත තානන ...... තනතාන

කටිනතට කුම්ප නේරෙන වළරුමිරු කොඞ්කෛ මේල්විළු
     කලවිතරු කින්ර මාතරො ...... ටුරවාටික්
කනවළක පන්ති යාකිය නිළල්තනිලි රුන්තු තේනුමිළ්
     කනියිතළෛ මෙන්රු තාටනෛ ...... චෙයලාලේ
තුටියිටෛනු ටඞ්ක වාළ්විළි කුළෛපොරනි රම්ප මූටිය
     තුකිල්නෙකිළ වණ්ටු කෝකිල ...... මයිල්කාටෛ
තොනියෙළවි ළෛන්තු කූරිය කොටුනකමි චෛන්තු තෝළ්මිචෛ
     තුයිලවච ඉන්ප මේවුත ...... ලොළිවේනෝ
ඉටිමුරච රෛන්තු පූචල්චෙය් අචුරර්කළ්මු රින්තු තූළෙළ
     එළුකටල්ප යන්තු කෝවෙන ...... අතිකෝප
එමපටරු මෙන්චෙය් වෝමෙන නටුනටුන ටුඞ්ක වේල්විටු
     ඉරණමුක චණ්ට මාරුත ...... මයිලෝනේ
වටිවුටෛය අම්පි කාපති කණපතිචි රන්තු වාළ්තට
     වයලිනකර් කුන්ර මානක ...... රුරෛවෝනේ
වකෛවකෛපු කළ්න්තු වාචවන් අරිපිරමර් චන්ත්ර චූරියර්
     වළිපටුතල් කණ්ටු වාළ්වරුළ් ...... පෙරුමාළේ.
Back to Top

Thiruppugazh # 791
කුවළෛ පොරුතිරු   (පාකෛ)  
තනන තනතන තනන තනතන
     තාන තානන ...... තනතාන

කුවළෛ පොරුතිරු කුළෛයෛ මුටුකිය
     කෝල වේල්විළි ...... මටවාර්තඞ්
කොටිය ම්රුකමත පුළක තනකිරි
     කූටි නාටොරු ...... මයලාකිත්
තුවළ වුරුකිය චරච විතමතු
     චෝර වාරිති ...... යලෛයූටේ
චුළලු මෙනතුයිර් මවුන පරමචු
     කෝම කෝතති ...... පටියාතෝ
කවළ කරතල කරට විකටක
     පෝල පූතර ...... මුකමාන
කටවුළ් කණපති පිරකු වරුමොරු
     කාර ණාකතිර් ...... වටිවේලා
පවළ මරකත කනක වයිරක
     පාට කෝපුර ...... අරිතේරින්
පරියු මිටරිය පුරිචෛ තළුවිය
     පාකෛ මේවිය ...... පෙරුමාළේ.
Back to Top

Thiruppugazh # 821
කරමු මුළරියින්   (තිරුවාරූර්)  
තනන තනතන තනතන තනතන
     තනන තනතන තනතන තනතන
          තනන තනතන තනතන තනතන ...... තනතාන

කරමු මුළරියින් මලර්මුක මතිකුළල්
     කනම තෙණුමොළි කනිකතිර් මුලෛනකෛ
          කලක මිටුවිළි කටලෙන විටමෙන ...... මනතූටේ
කරුති යනනටෛ කොටියිටෛ යියල්මයිල්
     කමළු මකිලුට නිළකිය ම්රුකමත
          කළප පුළකිත කිරියිනු මයල්කොටු ...... තිරිවේනුම්
ඉරවු පකලර ඉකලර මලමර
     ඉයලු මයලර විළියිනි රිළිවර
          ඉතය මුරුකියෙ යොරුකුළ පතමුර ...... මටලූටේ
යෙළුත අරියවළ් කුරමක ළිරුතන
     කිරියිල් මුළුකින ඉළෛයව නෙනුමුරෛ
          යිනිමෛ පෙරුවතු මිරුපත මටෛවතු ...... මොරුනාළේ
චුරපි මකවිනෛ යෙළුපොරුළ් විනවිට
     මනුවි නෙරිමණි යචෛවුර විචෛමිකු
          තුයරිල් චෙවියිනි ලටිපට විනවුමි ...... නතිතීතු
තුණිවි ලිතුපිළෛ පෙරිතෙන වරුමනු
     උරුකි යරකර චිවචිව පෙරුමතොර්
          චුරපි යලමර විළිපුනල් පෙරුකිට ...... නටුවාකප්
පරවි යතනතු තුයර්කොටු නටවිය
     පළුතින් මතලෛයෛ යුටලිරු පිළවොටු
          පටිය රතමතෛ නටවිට මොළිපව ...... නරුළාරූර්ප්
පටියු ලරුමුක චිවචුත කණපති
     යිළෛය කුමරනි රුපපති චරවණ
          පරවෛ මුරෛයිට අයිල්කොටු නටවිය ...... පෙරුමාළේ.
Back to Top

Thiruppugazh # 906
කමලත්තේ කුලාවුම්   (වයලූර්)  
තනනත් තාන තාන තනතන
     තනනත් තාන තාන තනතන
          තනනත් තාන තාන තනතන ...... තනතාන

කමලත් තේකු ලාවු මරිවෛයෛ
     නිකර්පොර් කෝල මාතර් මරුළ්තරු
          කලකක් කාම නූලෛ මුළුතුණ ...... රිළෛඤோර්කළ්
කලවික් කාචෛ කූර වළර්පරි
     මළකර් පූර තූම කනතන
          කලකත් තාලුම් වානි නචෛයුමි ...... නිටෛයාලුම්
විමලච් චෝති රූප ඉමකර
     වතනත් තාලු නාත මුතලිය
          විරවුර් රාරු කාල්කළ් චුළලිරුළ් ...... කුළලාලුම්
වෙයිලෙප් පෝතුම් වීචු මණිවළෛ
     අණිපොර් රෝළ්ක ළාලුම් වටුවකිර්
          විළියිර් පාර්වෛ යාලු මිනියිටර් ...... පටුවේනෝ
චමරිර් පූතම් යාළි පරිපිණි
     කනකත් තේර්කළ් යානෛ යවුණර්කළ්
          තකරක් කූර්කොළ් වේලෛ විටුතිර ...... ලුරුවෝනේ
චමුකප් පේය්කළ් වාළි යෙනඑතිර්
     පුකළක් කානි ලාටු පරිපුර
          චරණත් තේක වීර අමෛමන ...... මකිළ්වීරා
අමරර්ක් කීච නාන චචිපති
     මකළ්මෙය්ත් තෝයු නාත කුරමකළ්
          අණෛයච් චූළ නීත කරමිචෛ ...... යුරුවේලා
අරුළිර් චීර්පො යාත කණපති
     තිරුවක් කීචන් වාළුම් වයලියින්
          අළකුක් කෝයිල් මීතිල් මරුවිය ...... පෙරුමාළේ.
Back to Top

Thiruppugazh # 913
නෙය්ත්ත චුරි   (වයලූර්)  
තත්ත තනතන තනනා තනනා
     තත්ත තනතන තනනා තනනා
          තත්ත තනතන තනනා තනනා ...... තනතාන

නෙය්ත්ත චුරිකුළ ලරලෝ මුකිලෝ
     පත්ම නරුනුතල් චිලෛයෝ පිරෛයෝ
          නෙට්ටෛ යිණෛවිළි කණෛයෝ පිණෛයෝ ...... ඉනිතූරුම්
නෙක්ක අමුතිතළ් කනියෝ තුවරෝ
     චුත්ත මිටරතු වළෛයෝ කමුකෝ
          නිර්කු මිළමුලෛ කුටමෝ මලෛයෝ ...... අරවේතේය්න්
තෙය්ත්ත ඉටෛයතු කොටියෝ තුටියෝ
     මික්ක තිරුවරෛ අරවෝ රතමෝ
          ඉප්පො නටියිණෛ මලරෝ තළිරෝ ...... එනමාලාය්
ඉච්චෛ විරකුටන් මටවා රුටනේ
     චෙප්ප මරුළුට නවමේ තිරිවේන්
          රත්න පරිපුර ඉරුකා ලොරුකාල් ...... මරවේනේ
පුත්ත රමණර්කළ් මිකවේ කෙටවේ
     තෙර්කු නරපති තිරුනී රිටවේ
          පුක්ක අනල්වය මිකඒ ටුයවේ ...... උමෛයාළ්තන්
පුත්ර නෙනඉචෛ පකර්නූල් මරෛනූල්
     කර්ර තවමුනි පිරමා පුරම්වාළ්
          පොර්ප කවුණියර් පෙරුමා නුරුවාය් ...... වරුවෝනේ
චත්ත මුටෛයෂණ් මුකනේ කුකනේ
     වෙර්පි ලෙරිචුට රයිලා මයිලා
          චත්ති කණපති යිළෛයා යුළෛයා ...... යොළිකූරුඤ්
චක්ර තරඅරි මරුකා මුරුකා
     උක්ර ඉරෛයවර් පුතල්වා මුතල්වා
          තට්ප මුළතට වයලූ රියලූර් ...... පෙරුමාළේ.
Back to Top

Thiruppugazh # 934
පරිවුරු නාරර්රු   (චේලම්)  
තනතන තානත් තනතන තානත්
     තනතන තානත් ...... තනතාන

පරිවුරු නාරර් රළල්මති වීචච්
     චිලෛපොරු කාලුර් ...... රතනාලේ
පනිපටු චෝලෛක් කුයිලතු කූවක්
     කුළල්තනි යෝචෛත් ...... තරලාලේ
මරුවියල් මාතුක් කිරුකයල් චෝරත්
     තනිමික වාටිත් ...... තළරාතේ
මනමුර වාළත් තිරුමණි මාර්පත්
     තරුළ්මුරු කාවුර් ...... රණෛවායේ
කිරිතනිල් වේල්විට් ටිරුතොළෛ යාකත්
     තොටුකුම රාමුත් ...... තමිළෝනේ
කිළරොළි නාතර්ක් කොරුමක නාකිත්
     තිරුවළර් චේලත් ...... තමර්වෝනේ
පොරුකිරි චූරක් කිළෛයතු මාළත්
     තනිමයි ලේරිත් ...... තිරිවෝනේ
පුකර්මුක වේළක් කණපති යාරුක්
     කිළෛයවි නෝතප් ...... පෙරුමාළේ.
Back to Top

Thiruppugazh # 1158
චුර්රත්තවර්කළුම්   (පොතුප්පාටල්කළ්)  
තත්තත් තනතන තත්තන තනතන
     තත්තත් තනතන තත්තන තනතන
          තත්තත් තනතන තත්තන තනතන ...... තනතානත්

චුර්රත් තවර්කළු මක්කළු මිතමුළ
     චොර්කුර් රරිවෛයුම් විට්ටතු චලමිතු
          චුත්තච් චලමිනි චර්රිතු කිටෛපටු ...... මෙනමාළ්කිත්
තුක්කත් තොටුකොටි තොට්ටියෙ යළුතළල්
     චුට්ටක් කුටමොටු චුට්ටෙරි කනලොටු
          තොක්කුත් තොකුතොකු තොක්කෙන ඉටුපරෛ ...... පිණමූටච්
චර්රොප් පුළතොරු චච්චෛයු මෙළුමුටල්
     චට්ටප් පටවුයිර් චර්රුටන් විචියතු
          තප්පිර් රවරුරු මත්තිප නටෛයෙන ...... උරෛයාටිච්
චත්තිප් පොටුකරම් වෛත්තිටර් තලෛමිචෛ
     තප්පිර් රිතුපිළෛ යෙප්පටි යෙනුමොළි
          තත්තච් චටම්විටු මප්පොළු තිරුචර ...... ණරුළ්වායේ
චිර්රිර් කිරිමකළ් කොත්තලර් පුරිකුළල්
     චිත්රප් ප්රපෛපුනෛ පොර්පින ළිළමයිල්
          චෙර්කට් චිවකති යුත්තමි කළිතර ...... මුතුපේය්කළ්
තික්කුච් චෙකකෙණ තිත්තරි තිකුතිකු
     චෙච්චෙච් චෙණක්රුත ටොට්ටරි චෙණක්රුත
          ටෙට්ටෙට් ටුටුටුටු තත්තරි තරියෙන ...... නටමාටුඞ්
කොර්රප් පුලියතළ් චුර්රිය අරනරුළ්
     කුට්ටික් කරිමුක නික්කව ලමුතුචෙය්
          කොච්චෛක් කණපති මුක්කණ නිළෛයව ...... කළමීතේ
කුප්පුර් රුටනෙළු චච්චරි මුළවියල්
     කොට්ටච් චුරර්පති මෙය්ත්තිට නිචිචරර්
          කොත්තුක් කිළෛයුටල් පට්ටුක අමර්චෙය්ත ...... පෙරුමාළේ.
Back to Top


This page was last modified on Wed, 06 Dec 2023 07:38:51 +0000
          send corrections and suggestions to admin @ sivasiva.org