sivasiva.org

Search Tamil/English word or
song/pathigam/paasuram numbers.

Resulting language

This page in Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS   Marati  Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Japanese   Urdu   Cyrillic/Russian  

Vinayagar Thiruppugazh Songs

Thiruppugazh # 1   - కైత్తల నిఱైకని  (వినాయకర్)  
Thiruppugazh # 2   - పక్కరై విచిత్రమణి  (వినాయకర్)  
Thiruppugazh # 3   - ఉమ్పర్ తరు  (వినాయకర్)  
Thiruppugazh # 4   - నినతు తిరువటి  (వినాయకర్)  
Thiruppugazh # 5   - విటమటైచు వేలై  (వినాయకర్)  
Thiruppugazh # 10   - కఱుక్కుమ్ అఞ్చన  (తిరుప్పరఙ్కున్ఱమ్)  
Thiruppugazh # 146   - కురుతి మలచలమ్  (పఴని)  
Thiruppugazh # 151   - కొన్తుత్ తరు  (పఴని)  
Thiruppugazh # 371   - మకర మెఱికటల్  (తిరువరుణై)  
Thiruppugazh # 409   - కరిముకక్ కటకళిఱు  (తిరువరుణై)  
Thiruppugazh # 523   - ఒరుపతుమ్ ఇరుపతుమ్  (శ్రీ చైలమ్ తిరుమలై)  
Thiruppugazh # 625   - కటినతట కుమ్ప  (కున్ఱక్కుటి)  
Thiruppugazh # 791   - కువళై పొరుతిరు  (పాకై)  
Thiruppugazh # 821   - కరము ముళరియిన్  (తిరువారూర్)  
Thiruppugazh # 906   - కమలత్తే కులావుమ్  (వయలూర్)  
Thiruppugazh # 913   - నెయ్త్త చురి  (వయలూర్)  
Thiruppugazh # 934   - పరివుఱు నారఱ్ఱు  (చేలమ్)  
Thiruppugazh # 1158   - చుఱ్ఱత్తవర్కళుమ్  (పొతుప్పాటల్కళ్)  

కఱ్పక వినాయకర్ మలరటి! పోఱ్ఱి పోఱ్ఱి!
నమ పార్వతి పతయే హర హర మహా తేవా
తెన్ నాటు ఉటైయ చివనే, పోఱ్ఱి!
ఎన్ నాట్టవర్క్కుమ్ ఇఱైవా, పోఱ్ఱి!
కావాయ్ కనకత్ తిరళే పోఱ్ఱి!
కయిలై మలైయానే పోఱ్ఱి పోఱ్ఱి

వెఱ్ఱి వేల్ మురుకనుక్కు! అరోకరా
ఆతి పరాచక్తిక్కు! పోఱ్ఱి పోఱ్ఱి

అరుణకిరి నాతరుక్కు! పోఱ్ఱి పోఱ్ఱి

Thiruppugazh # 1
కైత్తల నిఱైకని   (వినాయకర్)  
తత్తన తనతన తత్తన తనతన
     తత్తన తనతన ...... తనతాన

కైత్తల నిఱైకని యప్పమొ టవల్పొరి
     కప్పియ కరిముక ...... నటిపేణిక్
కఱ్ఱిటు మటియవర్ పుత్తియి లుఱైపవ
     కఱ్పక మెనవినై ...... కటితేకుమ్
మత్తము మతియముమ్ వైత్తిటు మరన్మకన్
     మఱ్పొరు తిరళ్పుయ ...... మతయానై
మత్తళ వయిఱనై ఉత్తమి పుతల్వనై
     మట్టవిఴ్ మలర్కొటు ...... పణివేనే
ముత్తమి ఴటైవినై ముఱ్పటు కిరితనిల్
     ముఱ్పట ఎఴుతియ ...... ముతల్వోనే
ముప్పుర మెరిచెయ్త అచ్చివ నుఱైరతమ్
     అచ్చతు పొటిచెయ్త ...... అతితీరా
అత్తుయ రతుకొటు చుప్పిర మణిపటుమ్
     అప్పున మతనిటై ...... ఇపమాకి
అక్కుఱ మకళుట నచ్చిఱు మురుకనై
     అక్కణ మణమరుళ్ ...... పెరుమాళే.
Back to Top

Thiruppugazh # 2
పక్కరై విచిత్రమణి   (వినాయకర్)  
తత్తతన తత్తతన తత్తతన తత్తతన
     తత్తతన తత్తతన ...... తనతాన

పక్కరైవి చిత్రమణి పొఱ్కలణై యిట్టనటై
     పట్చియెను ముక్రతుర ...... కమునీపప్
పక్కువమ లర్త్తొటైయుమ్ అక్కువటు పట్టొఴియ
     పట్టురువ విట్టరుళ్కై ...... వటివేలుమ్
తిక్కతుమ తిక్కవరు కుక్కుటముమ్ రట్చైతరు
     చిఱ్ఱటియు ముఱ్ఱియప ...... నిరుతోళుమ్
చెయ్ప్పతియుమ్ వైత్తుయర్తి రుప్పుకఴ్వి రుప్పమొటు
     చెప్పెనఎ నక్కరుళ్కై ...... మఱవేనే

ఇక్కవరై నఱ్కనికళ్ చర్క్కరైప రుప్పుటనెయ్
     ఎట్పొరియ వఱ్ఱువరై ...... ఇళనీర్వణ్
టెచ్చిల్పయ ఱప్పవకై పచ్చరిచి పిట్టువెళ
     రిప్పఴమి టిప్పల్వకై ...... తనిమూలమ్
మిక్కఅటి చిఱ్కటలై పట్చణమె నక్కొళొరు
     విక్కినచ మర్త్తనెనుమ్ ...... అరుళాఴి
వెఱ్పకుటి లచ్చటిల విఱ్పరమ రప్పరరుళ్
     విత్తకమ రుప్పుటైయ ...... పెరుమాళే.
Back to Top

Thiruppugazh # 3
ఉమ్పర్ తరు   (వినాయకర్)  
తన్తతనత్ తానతనత్ ...... తనతాన
     తన్తతనత్ తానతనత్ ...... తనతాన
కణపతియే నీ వన్తిటువాయ్ కుణ నితియే అరుళ్ తన్తిటువాయ్
కణపతియే నీ వన్తిటువాయ్ కుణ నితియే అరుళ్ తన్తిటువాయ్

ఉమ్పర్తరుత్ తేనుమణిక్ ...... కచివాకి
     ఒణ్కటలిఱ్ ఱేనముతత్ ...... తుణర్వూఱి
ఇన్పరచత్ తేపరుకిప్ ...... పలకాలుమ్
     ఎన్ఱనుయిర్క్ కాతరవుఱ్ ...... ఱరుళ్వాయే
తమ్పితనక్ కాకవనత్ ...... తణైవోనే
     తన్తైవలత్ తాలరుళ్కైక్ ...... కనియోనే
అన్పర్తమక్ కాననిలైప్ ...... పొరుళోనే
     ఐన్తుకరత్ తానైముకప్ ...... పెరుమాళే.
Back to Top

Thiruppugazh # 4
నినతు తిరువటి   (వినాయకర్)  
తనన తనతన తత్తన తత్తన
     తనన తనతన తత్తన తత్తన
          తనన తనతన తత్తన తత్తన ...... తనతాన

నినతు తిరువటి చత్తిమ యిఱ్కొటి
     నినైవు కరుతిటు పుత్తికొ టుత్తిట
          నిఱైయ అముతుచెయ్ ముప్పఴ మప్పము ...... నికఴ్పాల్తేన్
నెటియ వళైముఱి ఇక్కొటు లట్టుకమ్
     నిఱవిల్ అరిచిప రుప్పవల్ ఎట్పొరి
          నికరిల్ ఇనికత లిక్కని వర్క్కముమ్ ...... ఇళనీరుమ్
మనతు మకిఴ్వొటు తొట్టక రత్తొరు
     మకర చలనితి వైత్తతు తిక్కర
          వళరు కరిముక ఒఱ్ఱైమ రుప్పనై ...... వలమాక
మరువు మలర్పునై తొత్తిర చొఱ్కొటు
     వళర్కై కుఴైపిటి తొప్పణ కుట్టొటు
          వనచ పరిపుర పొఱ్పత అర్చ్చనై ...... మఱవేనే
తెనన తెనతెన తెత్తెన నప్పల
     చిఱియ అఱుపత మొయ్త్తుతి రప్పునల్
          తిరళుమ్ ఉఱుచతై పిత్తని ణక్కుటల్ ...... చెఱిమూళై
చెరుమ ఉతరని రప్పుచె రుక్కుటల్
     నిరైయ అరవని ఱైత్తక ళత్తిటై
          తిమిత తిమితిమి మత్తళి టక్కైకళ్ ...... చెకచేచే
ఎనవె తుకుతుకు తుత్తెన ఒత్తుకళ్
     తుటికళ్ ఇటిమిక ఒత్తుము ఴక్కిట
          టిముట టిముటిము టిట్టిమె నత్తవిల్ ...... ఎఴుమోచై
ఇకలి అలకైకళ్ కైప్పఱై కొట్టిట
     ఇరణ పయిరవి చుఱ్ఱున టిత్తిట
          ఎతిరు నిచిచర రైప్పెలి యిట్టరుళ్ ...... పెరుమాళే.
Back to Top

Thiruppugazh # 5
విటమటైచు వేలై   (వినాయకర్)  
తనతనన తాన తనతనన తాన
     తనతనన తాన ...... తనతాన

విటమటైచు వేలై అమరర్పటై చూలమ్
     విచైయన్విటు పాణ ...... మెనవేతాన్
విఴియుమతి పార వితముముటై మాతర్
     వినైయిన్విళై వేతుమ్ ...... అఱియాతే
కటియులవు పాయల్ పకలిరవె నాతు
     కలవితనిల్ మూఴ్కి ...... వఱితాయ
కయవనఱి వీనన్ ఇవనుముయర్ నీటు
     కఴలిణైకళ్ చేర ...... అరుళ్వాయే
ఇటైయర్చిఱు పాలై తిరుటికొటు పోక
     ఇఱైవన్మకళ్ వాయ్మై ...... అఱియాతే
ఇతయమిక వాటి యుటైయపిళై నాత
     కణపతియె నామ ...... ముఱైకూఱ
అటైయలవర్ ఆవి వెరువఅటి కూర
     అచలుమఱి యామల్ ...... అవరోట
అకల్వతెన టాచొల్ ఎనవుముటి చాట
     అఱివరుళుమ్ ఆనై ...... ముకవోనే.
Back to Top

Thiruppugazh # 10
కఱుక్కుమ్ అఞ్చన   (తిరుప్పరఙ్కున్ఱమ్)  
తన్తన తనతన తనతన
     తనత్త తన్తన తనతన తనతన
          తనత్త తన్తన తనతన తనతన ...... తనతాన

కఱుక్కుమ్ అఞ్చన విఴియిణై అయిల్కొటు
     నెరుక్కి నెఞ్చఱ ఎఱితరు పొఴుతొరు
          కనిక్కుళ్ ఇన్చువై అముతుకుమ్ ఒరుచిఱు ...... నకైయాలే
కళక్కొ ఴుఙ్కలి వలైకొటు విచిఱియె
     మనైక్కె ఴున్తిరుమ్ ఎనమనమ్ ఉరుకఒర్
          కవఱ్చి కొణ్టిట మనైతనిల్ అఴకొటు ...... కొటుపోకి
నఱైత్త పఞ్చణై మిచైయినిల్ మనముఱ
     అణైత్త కన్తనిల్ ఇణైములై ఎతిర్పొర
          నకత్త ఴున్తిట అముతితఴ్ పరుకియు ...... మిటఱూటే
నటిత్తె ఴుఙ్కురల్ కుముకుము కుమువెన
     ఇచైత్తు నన్కొటు మనమతు మఱుకిట
          నఴుప్పు నఞ్చన చిఱుమికళ్ తుయరఱ ...... అరుళ్వాయే
నిఱైత్త తెణ్టిరై మొకుమొకు మొకువెన
     ఉరత్త కఞ్చుకి ముటినెఱు నెఱువెన
          నిఱైత్త అణ్టము కటుకిటు కిటువెన ...... వరైపోలుమ్
నివత్త తిణ్కఴల్ నిచిచర రురమొటు
     చిరక్కొ టుఙ్కువై మలైపురై తరఇరు
          నిణక్కు ఴమ్పొటు కురుతికళ్ చొరితర ...... అటుతీరా
తిఱఱ్క రుఙ్కుఴల్ ఉమైయవళ్ అరుళుఱు
     పుఴైక్కై తణ్కట కయముక మికవుళ
          చివక్కొ ఴున్తన కణపతి యుటన్వరుమ్ ...... ఇళైయోనే
చినత్తొ టుఞ్చమన్ ఉతైపట నిఱువియ
     పరఱ్కు ళన్పుఱు పుతల్వనన్ మణియుకు
          తిరుప్ప రఙ్కిరి తనిలుఱై చరవణ ...... పెరుమాళే.
Back to Top

Thiruppugazh # 146
కురుతి మలచలమ్   (పఴని)  
తనన తనతన తనన తనతన
     తనన తనతన తనన తనతన
          తనన తనతన తనన తనతన ...... తనతాన

కురుతి మలచల మొఴుకు నరకుట
     లరియ పుఴువతు నెళియు ముటల్మత
          కురుపి నిణచతై విళైయు ముళైచళి ...... యుటలూటే
కుటిక ళెనపల కుటికై వలికొటు
     కుమర వలితలై వయిఱు వలియెన
          కొటుమై యెనపిణి కలక మిటుమితై ...... యటల్పేణి
మరువి మతననుళ్ కరియ పుళకిత
     మణియ చలపల కవటి మలర్పునై
          మతన కలైకొటు కువటు మలైతనిల్ ...... మయలాకా
మనతు తుయరఱ వినైకళ్ చితఱిట
     మతన పిణియొటు కలైకళ్ చితఱిట
          మనతు పతముఱ వెనతు తలైపత ...... మరుళ్వాయే
నిరుతర్ పొటిపట అమరర్ పతిపెఱ
     నిచిత అరవళై ముటికళ్ చితఱిట
          నెఱియ కిరికట లెరియ వురువియ ...... కతిర్వేలా
నిఱైయ మలర్పొఴి యమరర్ మునివరుమ్
     నిరుప కురుపర కుమర చరణెన
          నెటియ ముకిలుటల్ కిఴియ వరుపరి ...... మయిలోనే
పరుతి మతికనల్ విఴియ చివనిట
     మరువు మొరుమలై యరైయర్ తిరుమకళ్
          పటివ ముకిలెన అరియి నిళైయవ ...... ళరుళ్పాలా
పరమ కణపతి యయలిన్ మతకరి
     వటివు కొటువర విరవు కుఱమక
          ళపయ మెనవణై పఴని మరువియ ...... పెరుమాళే.
Back to Top

Thiruppugazh # 151
కొన్తుత్ తరు   (పఴని)  
తన్తత్ తనతన తననా తననా
     తన్తత్ తనతన తననా తననా
          తన్తత్ తనతన తననా తననా ...... తనతాన

కొన్తుత్ తరుకుఴ లిరుళో పుయలో
     విన్తైత్ తరునుతల్ చిలైయో పిఱైయో
          కొఞ్చిప్ పయిల్మొఴి అముతో కనియో ...... విఴివేలో
కొఙ్కైక్ కుటమిరు కరియో కిరియో
     వఞ్చిక్ కొటియిటై తుటియో పిటియో
          కొఙ్కుఱ్ ఱుయరల్కు లరవో రతమో ...... ఎనుమాతర్
తిన్తిత్ తిమితిమి తిమితా తిమితో
     తన్తిత్ తిరికట కిటతా ఎనవే
          చిన్తిప్ పటిపయిల్ నటమా టియపా ...... వికళ్పాలే
చిన్తైత్ తయవుకళ్ పురివే నునైయే
     వన్తిత్ తరుళ్తరు మిరుచే వటియే
          చిన్తిత్ తిటమికు మఱైయా కియచీ ...... రరుళ్వాయే
వెన్తిప్ పుటన్వరు మవుణే చనైయే
     తుణ్టిత్ తిటుమొరు కతిర్వే లుటైయాయ్
          వెన్ఱిక్ కొరుమలై యెనవాఴ్ మలైయే ...... తవవాఴ్వే
విఞ్చైక్ కుటైయవర్ తొఴవే వరువాయ్
     కఞ్చత్ తయనుట నమరే చనుమే
          విన్తైప్ పణివిటై పురిపో తవర్మే ...... లరుళ్కూర్వాయ్
తొన్తిక్ కణపతి మకిఴ్చో తరనే
     చెఙ్కట్ కరుముకిల్ మరుకా కుకనే
          చొన్తక్ కుఱమకళ్ కణవా తిఱల్చేర్ ...... కతిర్కామా
చొమ్పిఱ్ పలవళ ముతిర్చో లైకళ్చూఴ్
     ఇఞ్చిత్ తిరుమతిళ్ పుటైచూ ఴరుళ్చేర్
          తుఙ్కప్ పఴనియిల్ మురుకా ఇమైయోర్ ...... పెరుమాళే.
Back to Top

Thiruppugazh # 371
మకర మెఱికటల్   (తిరువరుణై)  
తనన తనతన తనతన తనతన
     తనన తనతన తనతన తనతన
          తనన తనతన తనతన తనతన ...... తనతాన

మకర మెఱికటల్ విఴియిను మొఴియిను
     మతుప మురల్కుఴల్ వకైయిను నకైయినుమ్
          వళమై యినుముక నిలవిను మిలవిను ...... నిఱమూచుమ్
మతుర ఇతఴిను మిటైయిను నటైయిను
     మకళిర్ ముకుళిత ములైయిను నిలైయినుమ్
          వనచ పరిపుర మలరిను ములరిను ...... మవర్నామమ్
పకరు కినుమవర్ పణివిటై తిరికిను
     మురుకి నెఱిముఱై తవఱిను మవరొటు
          పకటి యిటుకిను మమళియి లవర్తరు ...... మనురాకప్
పరవై పటియినుమ్ వచమఴి యినుముత
     లరుణై నకర్మిచై కరుణైయొ టరుళియ
          పరమ వొరువచ నముమిరు చరణము ...... మఱవేనే
కకన చురపతి వఴిపట ఎఴుకిరి
     కటక కిరియొటు మితిపట వటకుల
          కనక కనకువ టటియొటు ముఱిపట ...... ముతుచూతఙ్
కతఱు చుఴికట లిటైకిఴి పటమికు
     కలక నిచిచరర్ పొటిపట నటవియ
          కలప మతకత తురకత న్రుపకిరి ...... మయిల్వాఴ్వే
తకన కరతల చివచుత కణపతి
     చకచ చరవణ పరిమళ చతతళ
          చయన వనచరర్ కతిపెఱ మునిపెఱు ...... పునమానిన్
తరళ ముకపట నెఱిపట నిమిర్వన
     తరుణ పుళకిత మ్రుకమత తనకిరి
          తఴువ మయల్కొటు తనిమట లెఴుతియ ...... పెరుమాళే.
Back to Top

Thiruppugazh # 409
కరిముకక్ కటకళిఱు   (తిరువరుణై)  
తనతనత్ తనతనత్ తనతనత్ తనతనత్
     తనతనత్ తనతనత్ ...... తనతాన

కరిముకక్ కటకళిఱ్ ఱతికకఱ్ పకమతక్
     కజముకత్ తవుణనైక్ ...... కటియానై
కటలైయెట్ పయఱునఱ్ కతలియిఱ్ కనిపలక్
     కనివయిఱ్ ఱినిలటక్ ...... కియవేఴమ్
అరిముకత్ తిననెతిర్త్ తిటుకళత్ తినిన్మికుత్
     తమర్పురిక్ కణపతిక్ ...... కిళైయోనే
అయిలెటుత్ తచురర్వెఱ్ పలైవుఱప్ పొరుతువెఱ్
     ఱియైమికుత్ తఱుముకక్ ...... కుమరేచా
నరిమికుక్ కిళైకళైప్ పరియెనక్ కటివళక్
     కైయిల్పిటిత్ తెతిర్నటత్ ...... తిటుమీచన్
నటనమిప్ పటియిటత్ తినుమిచైత్ తరైయినిఱ్
     కరియురిత్ తణిపవఱ్ ...... కొరుచేయే
తురిపెఱచ్ చరిపొఴిఱ్ కనవయఱ్ కఴకుళత్
     తురియమెయ్త్ తరళమొయ్త్ ...... తిటవీఱిచ్
చురర్తుతిత్ తిటమికుత్ తియల్తఴైత్ తరుణైయిఱ్
     చుటరయిఱ్ చరవణప్ ...... పెరుమాళే.
Back to Top

Thiruppugazh # 523
ఒరుపతుమ్ ఇరుపతుమ్   (శ్రీ చైలమ్ తిరుమలై)  
తనతన తనతన తనతన తనతన
తనతన తనతన ...... తనతాన
మురుకైయ్యా మురుకైయ్యా ముత్తు కుమరన్ నీ ఐయా
మురుకైయ్యా మురుకైయ్యా ముత్తు కుమరన్ నీ ఐయా

ఒరుపతు మిరుపతు మఱుపతు ముటనఱు
     ముణర్వుఱ ఇరుపత ...... ముళనాటి
ఉరుకిట ముఴుమతి తఴలెన వొళితికఴ్
     వెళియొటు వొళిపెఱ ...... విరవాతే
తెరువినిల్ మరమెన ఎవరొటు మురైచెయ్తు
     తిరితొఴి లవమతు ...... పురియాతే
తిరుమకళ్ మరువియ తిరళ్పుయ అఱుముక
     తెరిచనై పెఱఅరుళ్ ...... పురివాయే
పరివుట నఴకియ పఴమొటు కటలైకళ్
     పయఱొటు చిలవకై ...... పణియారమ్
పరుకిటు పెరువయి ఱుటైయవర్ పఴమొఴి
     ఎఴుతియ కణపతి ...... యిళైయోనే
పెరుమలై యురువిట అటియవ రురుకిట
     పిణికెట అరుళ్తరు ...... కుమరేచా
పిటియొటు కళిఱుకళ్ నటైయిట కలైతిరళ్
     పిణైయమర్ తిరుమలై ...... పెరుమాళే.
Back to Top

Thiruppugazh # 625
కటినతట కుమ్ప   (కున్ఱక్కుటి)  
తనతనన తన్త తానన తనతనన తన్త తానన
     తనతనన తన్త తానన ...... తనతాన

కటినతట కుమ్ప నేరెన వళరుమిరు కొఙ్కై మేల్విఴు
     కలవితరు కిన్ఱ మాతరొ ...... టుఱవాటిక్
కనవళక పన్తి యాకియ నిఴల్తనిలి రున్తు తేనుమిఴ్
     కనియితఴై మెన్ఱు తాటనై ...... చెయలాలే
తుటియిటైను టఙ్క వాళ్విఴి కుఴైపొరని రమ్ప మూటియ
     తుకిల్నెకిఴ వణ్టు కోకిల ...... మయిల్కాటై
తొనియెఴవి ఴైన్తు కూరియ కొటునకమి చైన్తు తోళ్మిచై
     తుయిలవచ ఇన్ప మేవుత ...... లొఴివేనో
ఇటిమురచ ఱైన్తు పూచల్చెయ్ అచురర్కళ్ము ఱిన్తు తూళెఴ
     ఎఴుకటల్ప యన్తు కోవెన ...... అతికోప
ఎమపటరు మెన్చెయ్ వోమెన నటునటున టుఙ్క వేల్విటు
     ఇరణముక చణ్ట మారుత ...... మయిలోనే
వటివుటైయ అమ్పి కాపతి కణపతిచి ఱన్తు వాఴ్తట
     వయలినకర్ కున్ఱ మానక ...... రుఱైవోనే
వకైవకైపు కఴ్న్తు వాచవన్ అరిపిరమర్ చన్త్ర చూరియర్
     వఴిపటుతల్ కణ్టు వాఴ్వరుళ్ ...... పెరుమాళే.
Back to Top

Thiruppugazh # 791
కువళై పొరుతిరు   (పాకై)  
తనన తనతన తనన తనతన
     తాన తానన ...... తనతాన

కువళై పొరుతిరు కుఴైయై ముటుకియ
     కోల వేల్విఴి ...... మటవార్తఙ్
కొటియ మ్రుకమత పుళక తనకిరి
     కూటి నాటొఱు ...... మయలాకిత్
తువళ వురుకియ చరచ వితమతు
     చోర వారితి ...... యలైయూటే
చుఴలు మెనతుయిర్ మవున పరమచు
     కోమ కోతతి ...... పటియాతో
కవళ కరతల కరట వికటక
     పోల పూతర ...... ముకమాన
కటవుళ్ కణపతి పిఱకు వరుమొరు
     కార ణాకతిర్ ...... వటివేలా
పవళ మరకత కనక వయిరక
     పాట కోపుర ...... అరితేరిన్
పరియు మిటఱియ పురిచై తఴువియ
     పాకై మేవియ ...... పెరుమాళే.
Back to Top

Thiruppugazh # 821
కరము ముళరియిన్   (తిరువారూర్)  
తనన తనతన తనతన తనతన
     తనన తనతన తనతన తనతన
          తనన తనతన తనతన తనతన ...... తనతాన

కరము ముళరియిన్ మలర్ముక మతికుఴల్
     కనమ తెణుమొఴి కనికతిర్ ములైనకై
          కలక మిటువిఴి కటలెన విటమెన ...... మనతూటే
కరుతి యననటై కొటియిటై యియల్మయిల్
     కమఴు మకిలుట నిళకియ మ్రుకమత
          కళప పుళకిత కిరియిను మయల్కొటు ...... తిరివేనుమ్
ఇరవు పకలఱ ఇకలఱ మలమఱ
     ఇయలు మయలఱ విఴియిని రిఴివర
          ఇతయ మురుకియె యొరుకుళ పతముఱ ...... మటలూటే
యెఴుత అరియవళ్ కుఱమక ళిరుతన
     కిరియిల్ ముఴుకిన ఇళైయవ నెనుమురై
          యినిమై పెఱువతు మిరుపత మటైవతు ...... మొరునాళే
చురపి మకవినై యెఴుపొరుళ్ వినవిట
     మనువి నెఱిమణి యచైవుఱ విచైమికు
          తుయరిల్ చెవియిని లటిపట వినవుమి ...... నతితీతు
తుణివి లితుపిఴై పెరితెన వరుమను
     ఉరుకి యరకర చివచివ పెఱుమతొర్
          చురపి యలమర విఴిపునల్ పెరుకిట ...... నటువాకప్
పరవి యతనతు తుయర్కొటు నటవియ
     పఴుతిన్ మతలైయై యుటలిరు పిళవొటు
          పటియ రతమతై నటవిట మొఴిపవ ...... నరుళారూర్ప్
పటియు లఱుముక చివచుత కణపతి
     యిళైయ కుమరని రుపపతి చరవణ
          పరవై ముఱైయిట అయిల్కొటు నటవియ ...... పెరుమాళే.
Back to Top

Thiruppugazh # 906
కమలత్తే కులావుమ్   (వయలూర్)  
తననత్ తాన తాన తనతన
     తననత్ తాన తాన తనతన
          తననత్ తాన తాన తనతన ...... తనతాన

కమలత్ తేకు లావు మరివైయై
     నికర్పొఱ్ కోల మాతర్ మరుళ్తరు
          కలకక్ కామ నూలై ముఴుతుణ ...... రిళైఞோర్కళ్
కలవిక్ కాచై కూర వళర్పరి
     మళకఱ్ పూర తూమ కనతన
          కలకత్ తాలుమ్ వాని నచైయుమి ...... నిటైయాలుమ్
విమలచ్ చోతి రూప ఇమకర
     వతనత్ తాలు నాత ముతలియ
          విరవుఱ్ ఱాఱు కాల్కళ్ చుఴలిరుళ్ ...... కుఴలాలుమ్
వెయిలెప్ పోతుమ్ వీచు మణివళై
     అణిపొఱ్ ఱోళ్క ళాలుమ్ వటువకిర్
          విఴియిఱ్ పార్వై యాలు మినియిటర్ ...... పటువేనో
చమరిఱ్ పూతమ్ యాళి పరిపిణి
     కనకత్ తేర్కళ్ యానై యవుణర్కళ్
          తకరక్ కూర్కొళ్ వేలై విటుతిఱ ...... లురువోనే
చముకప్ పేయ్కళ్ వాఴి యెనఎతిర్
     పుకఴక్ కాని లాటు పరిపుర
          చరణత్ తేక వీర అమైమన ...... మకిఴ్వీరా
అమరర్క్ కీచ నాన చచిపతి
     మకళ్మెయ్త్ తోయు నాత కుఱమకళ్
          అణైయచ్ చూఴ నీత కరమిచై ...... యుఱువేలా
అరుళిఱ్ చీర్పొ యాత కణపతి
     తిరువక్ కీచన్ వాఴుమ్ వయలియిన్
          అఴకుక్ కోయిల్ మీతిల్ మరువియ ...... పెరుమాళే.
Back to Top

Thiruppugazh # 913
నెయ్త్త చురి   (వయలూర్)  
తత్త తనతన తననా తననా
     తత్త తనతన తననా తననా
          తత్త తనతన తననా తననా ...... తనతాన

నెయ్త్త చురికుఴ లఱలో ముకిలో
     పత్మ నఱునుతల్ చిలైయో పిఱైయో
          నెట్టై యిణైవిఴి కణైయో పిణైయో ...... ఇనితూఱుమ్
నెక్క అముతితఴ్ కనియో తువరో
     చుత్త మిటఱతు వళైయో కముకో
          నిఱ్కు మిళములై కుటమో మలైయో ...... అఱవేతేయ్న్
తెయ్త్త ఇటైయతు కొటియో తుటియో
     మిక్క తిరువరై అరవో రతమో
          ఇప్పొ నటియిణై మలరో తళిరో ...... ఎనమాలాయ్
ఇచ్చై విరకుటన్ మటవా రుటనే
     చెప్ప మరుళుట నవమే తిరివేన్
          రత్న పరిపుర ఇరుకా లొరుకాల్ ...... మఱవేనే
పుత్త రమణర్కళ్ మికవే కెటవే
     తెఱ్కు నరపతి తిరునీ ఱిటవే
          పుక్క అనల్వయ మికఏ టుయవే ...... ఉమైయాళ్తన్
పుత్ర నెనఇచై పకర్నూల్ మఱైనూల్
     కఱ్ఱ తవముని పిరమా పురమ్వాఴ్
          పొఱ్ప కవుణియర్ పెరుమా నురువాయ్ ...... వరువోనే
చత్త ముటైయషణ్ ముకనే కుకనే
     వెఱ్పి లెఱిచుట రయిలా మయిలా
          చత్తి కణపతి యిళైయా యుళైయా ...... యొళికూరుఞ్
చక్ర తరఅరి మరుకా మురుకా
     ఉక్ర ఇఱైయవర్ పుతల్వా ముతల్వా
          తట్ప ముళతట వయలూ రియలూర్ ...... పెరుమాళే.
Back to Top

Thiruppugazh # 934
పరివుఱు నారఱ్ఱు   (చేలమ్)  
తనతన తానత్ తనతన తానత్
     తనతన తానత్ ...... తనతాన

పరివుఱు నారఱ్ ఱఴల్మతి వీచచ్
     చిలైపొరు కాలుఱ్ ...... ఱతనాలే
పనిపటు చోలైక్ కుయిలతు కూవక్
     కుఴల్తని యోచైత్ ...... తరలాలే
మరువియల్ మాతుక్ కిరుకయల్ చోరత్
     తనిమిక వాటిత్ ...... తళరాతే
మనముఱ వాఴత్ తిరుమణి మార్పత్
     తరుళ్మురు కావుఱ్ ...... ఱణైవాయే
కిరితనిల్ వేల్విట్ టిరుతొళై యాకత్
     తొటుకుమ రాముత్ ...... తమిఴోనే
కిళరొళి నాతర్క్ కొరుమక నాకిత్
     తిరువళర్ చేలత్ ...... తమర్వోనే
పొరుకిరి చూరక్ కిళైయతు మాళత్
     తనిమయి లేఱిత్ ...... తిరివోనే
పుకర్ముక వేఴక్ కణపతి యారుక్
     కిళైయవి నోతప్ ...... పెరుమాళే.
Back to Top

Thiruppugazh # 1158
చుఱ్ఱత్తవర్కళుమ్   (పొతుప్పాటల్కళ్)  
తత్తత్ తనతన తత్తన తనతన
     తత్తత్ తనతన తత్తన తనతన
          తత్తత్ తనతన తత్తన తనతన ...... తనతానత్

చుఱ్ఱత్ తవర్కళు మక్కళు మితముళ
     చొఱ్కుఱ్ ఱరివైయుమ్ విట్టతు చలమితు
          చుత్తచ్ చలమిని చఱ్ఱితు కిటైపటు ...... మెనమాఴ్కిత్
తుక్కత్ తొటుకొటి తొట్టియె యఴుతఴల్
     చుట్టక్ కుటమొటు చుట్టెరి కనలొటు
          తొక్కుత్ తొకుతొకు తొక్కెన ఇటుపఱై ...... పిణమూటచ్
చఱ్ఱొప్ పుళతొరు చచ్చైయు మెఴుముటల్
     చట్టప్ పటవుయిర్ చఱ్ఱుటన్ విచియతు
          తప్పిఱ్ ఱవఱుఱు మత్తిప నటైయెన ...... ఉరైయాటిచ్
చత్తిప్ పొటుకరమ్ వైత్తిటర్ తలైమిచై
     తప్పిఱ్ ఱితుపిఴై యెప్పటి యెనుమొఴి
          తత్తచ్ చటమ్విటు మప్పొఴు తిరుచర ...... ణరుళ్వాయే
చిఱ్ఱిఱ్ కిరిమకళ్ కొత్తలర్ పురికుఴల్
     చిత్రప్ ప్రపైపునై పొఱ్పిన ళిళమయిల్
          చెఱ్కట్ చివకతి యుత్తమి కళితర ...... ముతుపేయ్కళ్
తిక్కుచ్ చెకకెణ తిత్తరి తికుతికు
     చెచ్చెచ్ చెణక్రుత టొట్టరి చెణక్రుత
          టెట్టెట్ టుటుటుటు తత్తరి తరియెన ...... నటమాటుఙ్
కొఱ్ఱప్ పులియతళ్ చుఱ్ఱియ అరనరుళ్
     కుట్టిక్ కరిముక నిక్కవ లముతుచెయ్
          కొచ్చైక్ కణపతి ముక్కణ నిళైయవ ...... కళమీతే
కుప్పుఱ్ ఱుటనెఴు చచ్చరి ముఴవియల్
     కొట్టచ్ చురర్పతి మెయ్త్తిట నిచిచరర్
          కొత్తుక్ కిళైయుటల్ పట్టుక అమర్చెయ్త ...... పెరుమాళే.
Back to Top


This page was last modified on Wed, 06 Dec 2023 07:38:51 +0000
          send corrections and suggestions to admin @ sivasiva.org