sivasiva.org

Search Tamil/English word or
song/pathigam/paasuram numbers.

Resulting language

This page in Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS   Marati  Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Japanese   Urdu   Cyrillic/Russian  

Vinayagar Thiruppugazh Songs

Thiruppugazh # 1   - ไกตฺตล นิไรกนิ  (วินายกรฺ)  
Thiruppugazh # 2   - ปกฺกไร วิจิตฺรมณิ  (วินายกรฺ)  
Thiruppugazh # 3   - อุมฺปรฺ ตรุ  (วินายกรฺ)  
Thiruppugazh # 4   - นินตุ ติรุวฏิ  (วินายกรฺ)  
Thiruppugazh # 5   - วิฏมไฏจุ เวไล  (วินายกรฺ)  
Thiruppugazh # 10   - กรุกฺกุมฺ อญฺจน  (ติรุปฺปรงฺกุนฺรมฺ)  
Thiruppugazh # 146   - กุรุติ มลจลมฺ  (ปฬนิ)  
Thiruppugazh # 151   - โกะนฺตุตฺ ตรุ  (ปฬนิ)  
Thiruppugazh # 371   - มกร เมะริกฏลฺ  (ติรุวรุไณ)  
Thiruppugazh # 409   - กริมุกกฺ กฏกฬิรุ  (ติรุวรุไณ)  
Thiruppugazh # 523   - โอะรุปตุมฺ อิรุปตุมฺ  (ศฺรี ไจลมฺ ติรุมไล)  
Thiruppugazh # 625   - กฏินตฏ กุมฺป  (กุนฺรกฺกุฏิ)  
Thiruppugazh # 791   - กุวไฬ โปะรุติรุ  (ปาไก)  
Thiruppugazh # 821   - กรมุ มุฬริยินฺ  (ติรุวารูรฺ)  
Thiruppugazh # 906   - กมลตฺเต กุลาวุมฺ  (วยลูรฺ)  
Thiruppugazh # 913   - เนะยฺตฺต จุริ  (วยลูรฺ)  
Thiruppugazh # 934   - ปริวุรุ นารรฺรุ  (เจลมฺ)  
Thiruppugazh # 1158   - จุรฺรตฺตวรฺกฬุมฺ  (โปะตุปฺปาฏลฺกฬฺ)  

กรฺปก วินายกรฺ มลรฏิ! โปรฺริ โปรฺริ!
นม ปารฺวติ ปตเย หร หร มหา เตวา
เตะนฺ นาฏุ อุไฏย จิวเน, โปรฺริ!
เอะนฺ นาฏฺฏวรฺกฺกุมฺ อิไรวา, โปรฺริ!
กาวายฺ กนกตฺ ติรเฬ โปรฺริ!
กยิไล มไลยาเน โปรฺริ โปรฺริ

เวะรฺริ เวลฺ มุรุกนุกฺกุ! อโรกรา
อาติ ปราจกฺติกฺกุ! โปรฺริ โปรฺริ

อรุณกิริ นาตรุกฺกุ! โปรฺริ โปรฺริ

Thiruppugazh # 1
ไกตฺตล นิไรกนิ   (วินายกรฺ)  
ตตฺตน ตนตน ตตฺตน ตนตน
     ตตฺตน ตนตน ...... ตนตาน

ไกตฺตล นิไรกนิ ยปฺปโมะ ฏวลฺโปะริ
     กปฺปิย กริมุก ...... นฏิเปณิกฺ
กรฺริฏุ มฏิยวรฺ ปุตฺติยิ ลุไรปว
     กรฺปก เมะนวิไน ...... กฏิเตกุมฺ
มตฺตมุ มติยมุมฺ ไวตฺติฏุ มรนฺมกนฺ
     มรฺโปะรุ ติรฬฺปุย ...... มตยาไน
มตฺตฬ วยิรไน อุตฺตมิ ปุตลฺวไน
     มฏฺฏวิฬฺ มลรฺโกะฏุ ...... ปณิเวเน
มุตฺตมิ ฬไฏวิไน มุรฺปฏุ กิริตนิลฺ
     มุรฺปฏ เอะฬุติย ...... มุตลฺโวเน
มุปฺปุร เมะริเจะยฺต อจฺจิว นุไรรตมฺ
     อจฺจตุ โปะฏิเจะยฺต ...... อติตีรา
อตฺตุย รตุโกะฏุ จุปฺปิร มณิปฏุมฺ
     อปฺปุน มตนิไฏ ...... อิปมากิ
อกฺกุร มกฬุฏ นจฺจิรุ มุรุกไน
     อกฺกณ มณมรุฬฺ ...... เปะรุมาเฬ.
Back to Top

Thiruppugazh # 2
ปกฺกไร วิจิตฺรมณิ   (วินายกรฺ)  
ตตฺตตน ตตฺตตน ตตฺตตน ตตฺตตน
     ตตฺตตน ตตฺตตน ...... ตนตาน

ปกฺกไรวิ จิตฺรมณิ โปะรฺกลไณ ยิฏฺฏนไฏ
     ปฏฺจิเยะนุ มุกฺรตุร ...... กมุนีปปฺ
ปกฺกุวม ลรฺตฺโตะไฏยุมฺ อกฺกุวฏุ ปฏฺโฏะฬิย
     ปฏฺฏุรุว วิฏฺฏรุฬฺไก ...... วฏิเวลุมฺ
ติกฺกตุม ติกฺกวรุ กุกฺกุฏมุมฺ รฏฺไจตรุ
     จิรฺรฏิยุ มุรฺริยป ...... นิรุโตฬุมฺ
เจะยฺปฺปติยุมฺ ไวตฺตุยรฺติ รุปฺปุกฬฺวิ รุปฺปโมะฏุ
     เจะปฺเปะนเอะ นกฺกรุฬฺไก ...... มรเวเน

อิกฺกวไร นรฺกนิกฬฺ จรฺกฺกไรป รุปฺปุฏเนะยฺ
     เอะฏฺโปะริย วรฺรุวไร ...... อิฬนีรฺวณฺ
เฏะจฺจิลฺปย รปฺปวไก ปจฺจริจิ ปิฏฺฏุเวะฬ
     ริปฺปฬมิ ฏิปฺปลฺวไก ...... ตนิมูลมฺ
มิกฺกอฏิ จิรฺกฏไล ปฏฺจณเมะ นกฺโกะโฬะรุ
     วิกฺกินจ มรฺตฺตเนะนุมฺ ...... อรุฬาฬิ
เวะรฺปกุฏิ ลจฺจฏิล วิรฺปรม รปฺปรรุฬฺ
     วิตฺตกม รุปฺปุไฏย ...... เปะรุมาเฬ.
Back to Top

Thiruppugazh # 3
อุมฺปรฺ ตรุ   (วินายกรฺ)  
ตนฺตตนตฺ ตานตนตฺ ...... ตนตาน
     ตนฺตตนตฺ ตานตนตฺ ...... ตนตาน
กณปติเย นี วนฺติฏุวายฺ กุณ นิติเย อรุฬฺ ตนฺติฏุวายฺ
กณปติเย นี วนฺติฏุวายฺ กุณ นิติเย อรุฬฺ ตนฺติฏุวายฺ

อุมฺปรฺตรุตฺ เตนุมณิกฺ ...... กจิวากิ
     โอะณฺกฏลิรฺ เรนมุตตฺ ...... ตุณรฺวูริ
อินฺปรจตฺ เตปรุกิปฺ ...... ปลกาลุมฺ
     เอะนฺรนุยิรฺกฺ กาตรวุรฺ ...... รรุฬฺวาเย
ตมฺปิตนกฺ กากวนตฺ ...... ตไณโวเน
     ตนฺไตวลตฺ ตาลรุฬฺไกกฺ ...... กนิโยเน
อนฺปรฺตมกฺ กานนิไลปฺ ...... โปะรุโฬเน
     ไอนฺตุกรตฺ ตาไนมุกปฺ ...... เปะรุมาเฬ.
Back to Top

Thiruppugazh # 4
นินตุ ติรุวฏิ   (วินายกรฺ)  
ตนน ตนตน ตตฺตน ตตฺตน
     ตนน ตนตน ตตฺตน ตตฺตน
          ตนน ตนตน ตตฺตน ตตฺตน ...... ตนตาน

นินตุ ติรุวฏิ จตฺติม ยิรฺโกะฏิ
     นิไนวุ กรุติฏุ ปุตฺติโกะ ฏุตฺติฏ
          นิไรย อมุตุเจะยฺ มุปฺปฬ มปฺปมุ ...... นิกฬฺปาลฺเตนฺ
เนะฏิย วไฬมุริ อิกฺโกะฏุ ลฏฺฏุกมฺ
     นิรวิลฺ อริจิป รุปฺปวลฺ เอะฏฺโปะริ
          นิกริลฺ อินิกต ลิกฺกนิ วรฺกฺกมุมฺ ...... อิฬนีรุมฺ
มนตุ มกิฬฺโวะฏุ โตะฏฺฏก รตฺโตะรุ
     มกร จลนิติ ไวตฺตตุ ติกฺกร
          วฬรุ กริมุก โอะรฺไรม รุปฺปไน ...... วลมาก
มรุวุ มลรฺปุไน โตะตฺติร โจะรฺโกะฏุ
     วฬรฺไก กุไฬปิฏิ โตะปฺปณ กุฏฺโฏะฏุ
          วนจ ปริปุร โปะรฺปต อรฺจฺจไน ...... มรเวเน
เตะนน เตะนเตะน เตะตฺเตะน นปฺปล
     จิริย อรุปต โมะยฺตฺตุติ รปฺปุนลฺ
          ติรฬุมฺ อุรุจไต ปิตฺตนิ ณกฺกุฏลฺ ...... เจะริมูไฬ
เจะรุม อุตรนิ รปฺปุเจะ รุกฺกุฏลฺ
     นิไรย อรวนิ ไรตฺตก ฬตฺติไฏ
          ติมิต ติมิติมิ มตฺตฬิ ฏกฺไกกฬฺ ...... เจะกเจเจ
เอะนเวะ ตุกุตุกุ ตุตฺเตะน โอะตฺตุกฬฺ
     ตุฏิกฬฺ อิฏิมิก โอะตฺตุมุ ฬกฺกิฏ
          ฏิมุฏ ฏิมุฏิมุ ฏิฏฺฏิเมะ นตฺตวิลฺ ...... เอะฬุโมไจ
อิกลิ อลไกกฬฺ ไกปฺปไร โกะฏฺฏิฏ
     อิรณ ปยิรวิ จุรฺรุน ฏิตฺติฏ
          เอะติรุ นิจิจร ไรปฺเปะลิ ยิฏฺฏรุฬฺ ...... เปะรุมาเฬ.
Back to Top

Thiruppugazh # 5
วิฏมไฏจุ เวไล   (วินายกรฺ)  
ตนตนน ตาน ตนตนน ตาน
     ตนตนน ตาน ...... ตนตาน

วิฏมไฏจุ เวไล อมรรฺปไฏ จูลมฺ
     วิไจยนฺวิฏุ ปาณ ...... เมะนเวตานฺ
วิฬิยุมติ ปาร วิตมุมุไฏ มาตรฺ
     วิไนยินฺวิไฬ เวตุมฺ ...... อริยาเต
กฏิยุลวุ ปายลฺ ปกลิรเวะ นาตุ
     กลวิตนิลฺ มูฬฺกิ ...... วริตาย
กยวนริ วีนนฺ อิวนุมุยรฺ นีฏุ
     กฬลิไณกฬฺ เจร ...... อรุฬฺวาเย
อิไฏยรฺจิรุ ปาไล ติรุฏิโกะฏุ โปก
     อิไรวนฺมกฬฺ วายฺไม ...... อริยาเต
อิตยมิก วาฏิ ยุไฏยปิไฬ นาต
     กณปติเยะ นาม ...... มุไรกูร
อไฏยลวรฺ อาวิ เวะรุวอฏิ กูร
     อจลุมริ ยามลฺ ...... อวโรฏ
อกลฺวเตะน ฏาโจะลฺ เอะนวุมุฏิ จาฏ
     อริวรุฬุมฺ อาไน ...... มุกโวเน.
Back to Top

Thiruppugazh # 10
กรุกฺกุมฺ อญฺจน   (ติรุปฺปรงฺกุนฺรมฺ)  
ตนฺตน ตนตน ตนตน
     ตนตฺต ตนฺตน ตนตน ตนตน
          ตนตฺต ตนฺตน ตนตน ตนตน ...... ตนตาน

กรุกฺกุมฺ อญฺจน วิฬิยิไณ อยิลฺโกะฏุ
     เนะรุกฺกิ เนะญฺจร เอะริตรุ โปะฬุโตะรุ
          กนิกฺกุฬฺ อินฺจุไว อมุตุกุมฺ โอะรุจิรุ ...... นไกยาเล
กฬกฺโกะ ฬุงฺกลิ วไลโกะฏุ วิจิริเยะ
     มไนกฺเกะ ฬุนฺติรุมฺ เอะนมนมฺ อุรุกโอะรฺ
          กวรฺจิ โกะณฺฏิฏ มไนตนิลฺ อฬโกะฏุ ...... โกะฏุโปกิ
นไรตฺต ปญฺจไณ มิไจยินิลฺ มนมุร
     อไณตฺต กนฺตนิลฺ อิไณมุไล เอะติรฺโปะร
          นกตฺต ฬุนฺติฏ อมุติตฬฺ ปรุกิยุ ...... มิฏรูเฏ
นฏิตฺเตะ ฬุงฺกุรลฺ กุมุกุมุ กุมุเวะน
     อิไจตฺตุ นนฺโกะฏุ มนมตุ มรุกิฏ
          นฬุปฺปุ นญฺจน จิรุมิกฬฺ ตุยรร ...... อรุฬฺวาเย
นิไรตฺต เตะณฺฏิไร โมะกุโมะกุ โมะกุเวะน
     อุรตฺต กญฺจุกิ มุฏิเนะรุ เนะรุเวะน
          นิไรตฺต อณฺฏมุ กฏุกิฏุ กิฏุเวะน ...... วไรโปลุมฺ
นิวตฺต ติณฺกฬลฺ นิจิจร รุรโมะฏุ
     จิรกฺโกะ ฏุงฺกุไว มไลปุไร ตรอิรุ
          นิณกฺกุ ฬมฺโปะฏุ กุรุติกฬฺ โจะริตร ...... อฏุตีรา
ติรรฺก รุงฺกุฬลฺ อุไมยวฬฺ อรุฬุรุ
     ปุไฬกฺไก ตณฺกฏ กยมุก มิกวุฬ
          จิวกฺโกะ ฬุนฺตน กณปติ ยุฏนฺวรุมฺ ...... อิไฬโยเน
จินตฺโตะ ฏุญฺจมนฺ อุไตปฏ นิรุวิย
     ปรรฺกุ ฬนฺปุรุ ปุตลฺวนนฺ มณิยุกุ
          ติรุปฺป รงฺกิริ ตนิลุไร จรวณ ...... เปะรุมาเฬ.
Back to Top

Thiruppugazh # 146
กุรุติ มลจลมฺ   (ปฬนิ)  
ตนน ตนตน ตนน ตนตน
     ตนน ตนตน ตนน ตนตน
          ตนน ตนตน ตนน ตนตน ...... ตนตาน

กุรุติ มลจล โมะฬุกุ นรกุฏ
     ลริย ปุฬุวตุ เนะฬิยุ มุฏลฺมต
          กุรุปิ นิณจไต วิไฬยุ มุไฬจฬิ ...... ยุฏลูเฏ
กุฏิก เฬะนปล กุฏิไก วลิโกะฏุ
     กุมร วลิตไล วยิรุ วลิเยะน
          โกะฏุไม เยะนปิณิ กลก มิฏุมิไต ...... ยฏลฺเปณิ
มรุวิ มตนนุฬฺ กริย ปุฬกิต
     มณิย จลปล กวฏิ มลรฺปุไน
          มตน กไลโกะฏุ กุวฏุ มไลตนิลฺ ...... มยลากา
มนตุ ตุยรร วิไนกฬฺ จิตริฏ
     มตน ปิณิโยะฏุ กไลกฬฺ จิตริฏ
          มนตุ ปตมุร เวะนตุ ตไลปต ...... มรุฬฺวาเย
นิรุตรฺ โปะฏิปฏ อมรรฺ ปติเปะร
     นิจิต อรวไฬ มุฏิกฬฺ จิตริฏ
          เนะริย กิริกฏ เละริย วุรุวิย ...... กติรฺเวลา
นิไรย มลรฺโปะฬิ ยมรรฺ มุนิวรุมฺ
     นิรุป กุรุปร กุมร จรเณะน
          เนะฏิย มุกิลุฏลฺ กิฬิย วรุปริ ...... มยิโลเน
ปรุติ มติกนลฺ วิฬิย จิวนิฏ
     มรุวุ โมะรุมไล ยไรยรฺ ติรุมกฬฺ
          ปฏิว มุกิเละน อริยิ นิไฬยว ...... ฬรุฬฺปาลา
ปรม กณปติ ยยลินฺ มตกริ
     วฏิวุ โกะฏุวร วิรวุ กุรมก
          ฬปย เมะนวไณ ปฬนิ มรุวิย ...... เปะรุมาเฬ.
Back to Top

Thiruppugazh # 151
โกะนฺตุตฺ ตรุ   (ปฬนิ)  
ตนฺตตฺ ตนตน ตนนา ตนนา
     ตนฺตตฺ ตนตน ตนนา ตนนา
          ตนฺตตฺ ตนตน ตนนา ตนนา ...... ตนตาน

โกะนฺตุตฺ ตรุกุฬ ลิรุโฬ ปุยโล
     วินฺไตตฺ ตรุนุตลฺ จิไลโย ปิไรโย
          โกะญฺจิปฺ ปยิลฺโมะฬิ อมุโต กนิโย ...... วิฬิเวโล
โกะงฺไกกฺ กุฏมิรุ กริโย กิริโย
     วญฺจิกฺ โกะฏิยิไฏ ตุฏิโย ปิฏิโย
          โกะงฺกุรฺ รุยรลฺกุ ลรโว รตโม ...... เอะนุมาตรฺ
ตินฺติตฺ ติมิติมิ ติมิตา ติมิโต
     ตนฺติตฺ ติริกฏ กิฏตา เอะนเว
          จินฺติปฺ ปฏิปยิลฺ นฏมา ฏิยปา ...... วิกฬฺปาเล
จินฺไตตฺ ตยวุกฬฺ ปุริเว นุไนเย
     วนฺติตฺ ตรุฬฺตรุ มิรุเจ วฏิเย
          จินฺติตฺ ติฏมิกุ มไรยา กิยจี ...... รรุฬฺวาเย
เวะนฺติปฺ ปุฏนฺวรุ มวุเณ จไนเย
     ตุณฺฏิตฺ ติฏุโมะรุ กติรฺเว ลุไฏยายฺ
          เวะนฺริกฺ โกะรุมไล เยะนวาฬฺ มไลเย ...... ตววาฬฺเว
วิญฺไจกฺ กุไฏยวรฺ โตะฬเว วรุวายฺ
     กญฺจตฺ ตยนุฏ นมเร จนุเม
          วินฺไตปฺ ปณิวิไฏ ปุริโป ตวรฺเม ...... ลรุฬฺกูรฺวายฺ
โตะนฺติกฺ กณปติ มกิฬฺโจ ตรเน
     เจะงฺกฏฺ กรุมุกิลฺ มรุกา กุกเน
          โจะนฺตกฺ กุรมกฬฺ กณวา ติรลฺเจรฺ ...... กติรฺกามา
โจะมฺปิรฺ ปลวฬ มุติรฺโจ ไลกฬฺจูฬฺ
     อิญฺจิตฺ ติรุมติฬฺ ปุไฏจู ฬรุฬฺเจรฺ
          ตุงฺกปฺ ปฬนิยิลฺ มุรุกา อิไมโยรฺ ...... เปะรุมาเฬ.
Back to Top

Thiruppugazh # 371
มกร เมะริกฏลฺ   (ติรุวรุไณ)  
ตนน ตนตน ตนตน ตนตน
     ตนน ตนตน ตนตน ตนตน
          ตนน ตนตน ตนตน ตนตน ...... ตนตาน

มกร เมะริกฏลฺ วิฬิยินุ โมะฬิยินุ
     มตุป มุรลฺกุฬลฺ วไกยินุ นไกยินุมฺ
          วฬไม ยินุมุก นิลวินุ มิลวินุ ...... นิรมูจุมฺ
มตุร อิตฬินุ มิไฏยินุ นไฏยินุ
     มกฬิรฺ มุกุฬิต มุไลยินุ นิไลยินุมฺ
          วนจ ปริปุร มลรินุ มุลรินุ ...... มวรฺนามมฺ
ปกรุ กินุมวรฺ ปณิวิไฏ ติริกินุ
     มุรุกิ เนะริมุไร ตวรินุ มวโระฏุ
          ปกฏิ ยิฏุกินุ มมฬิยิ ลวรฺตรุ ...... มนุรากปฺ
ปรไว ปฏิยินุมฺ วจมฬิ ยินุมุต
     ลรุไณ นกรฺมิไจ กรุไณโยะ ฏรุฬิย
          ปรม โวะรุวจ นมุมิรุ จรณมุ ...... มรเวเน
กกน จุรปติ วฬิปฏ เอะฬุกิริ
     กฏก กิริโยะฏุ มิติปฏ วฏกุล
          กนก กนกุว ฏฏิโยะฏุ มุริปฏ ...... มุตุจูตงฺ
กตรุ จุฬิกฏ ลิไฏกิฬิ ปฏมิกุ
     กลก นิจิจรรฺ โปะฏิปฏ นฏวิย
          กลป มตกต ตุรกต นฺรุปกิริ ...... มยิลฺวาฬฺเว
ตกน กรตล จิวจุต กณปติ
     จกจ จรวณ ปริมฬ จตตฬ
          จยน วนจรรฺ กติเปะร มุนิเปะรุ ...... ปุนมานินฺ
ตรฬ มุกปฏ เนะริปฏ นิมิรฺวน
     ตรุณ ปุฬกิต มฺรุกมต ตนกิริ
          ตฬุว มยลฺโกะฏุ ตนิมฏ เละฬุติย ...... เปะรุมาเฬ.
Back to Top

Thiruppugazh # 409
กริมุกกฺ กฏกฬิรุ   (ติรุวรุไณ)  
ตนตนตฺ ตนตนตฺ ตนตนตฺ ตนตนตฺ
     ตนตนตฺ ตนตนตฺ ...... ตนตาน

กริมุกกฺ กฏกฬิรฺ รติกกรฺ ปกมตกฺ
     กชมุกตฺ ตวุณไนกฺ ...... กฏิยาไน
กฏไลเยะฏฺ ปยรุนรฺ กตลิยิรฺ กนิปลกฺ
     กนิวยิรฺ รินิลฏกฺ ...... กิยเวฬมฺ
อริมุกตฺ ตินเนะติรฺตฺ ติฏุกฬตฺ ตินินฺมิกุตฺ
     ตมรฺปุริกฺ กณปติกฺ ...... กิไฬโยเน
อยิเละฏุตฺ ตจุรรฺเวะรฺ ปไลวุรปฺ โปะรุตุเวะรฺ
     ริไยมิกุตฺ ตรุมุกกฺ ...... กุมเรจา
นริมิกุกฺ กิไฬกไฬปฺ ปริเยะนกฺ กฏิวฬกฺ
     ไกยิลฺปิฏิตฺ เตะติรฺนฏตฺ ...... ติฏุมีจนฺ
นฏนมิปฺ ปฏิยิฏตฺ ตินุมิไจตฺ ตไรยินิรฺ
     กริยุริตฺ ตณิปวรฺ ...... โกะรุเจเย
ตุริเปะรจฺ จริโปะฬิรฺ กนวยรฺ กฬกุฬตฺ
     ตุริยเมะยฺตฺ ตรฬโมะยฺตฺ ...... ติฏวีริจฺ
จุรรฺตุติตฺ ติฏมิกุตฺ ติยลฺตไฬตฺ ตรุไณยิรฺ
     จุฏรยิรฺ จรวณปฺ ...... เปะรุมาเฬ.
Back to Top

Thiruppugazh # 523
โอะรุปตุมฺ อิรุปตุมฺ   (ศฺรี ไจลมฺ ติรุมไล)  
ตนตน ตนตน ตนตน ตนตน
ตนตน ตนตน ...... ตนตาน
มุรุไกยฺยา มุรุไกยฺยา มุตฺตุ กุมรนฺ นี ไอยา
มุรุไกยฺยา มุรุไกยฺยา มุตฺตุ กุมรนฺ นี ไอยา

โอะรุปตุ มิรุปตุ มรุปตุ มุฏนรุ
     มุณรฺวุร อิรุปต ...... มุฬนาฏิ
อุรุกิฏ มุฬุมติ ตฬเละน โวะฬิติกฬฺ
     เวะฬิโยะฏุ โวะฬิเปะร ...... วิรวาเต
เตะรุวินิลฺ มรเมะน เอะวโระฏุ มุไรเจะยฺตุ
     ติริโตะฬิ ลวมตุ ...... ปุริยาเต
ติรุมกฬฺ มรุวิย ติรฬฺปุย อรุมุก
     เตะริจไน เปะรอรุฬฺ ...... ปุริวาเย
ปริวุฏ นฬกิย ปฬโมะฏุ กฏไลกฬฺ
     ปยโระฏุ จิลวไก ...... ปณิยารมฺ
ปรุกิฏุ เปะรุวยิ รุไฏยวรฺ ปฬโมะฬิ
     เอะฬุติย กณปติ ...... ยิไฬโยเน
เปะรุมไล ยุรุวิฏ อฏิยว รุรุกิฏ
     ปิณิเกะฏ อรุฬฺตรุ ...... กุมเรจา
ปิฏิโยะฏุ กฬิรุกฬฺ นไฏยิฏ กไลติรฬฺ
     ปิไณยมรฺ ติรุมไล ...... เปะรุมาเฬ.
Back to Top

Thiruppugazh # 625
กฏินตฏ กุมฺป   (กุนฺรกฺกุฏิ)  
ตนตนน ตนฺต ตานน ตนตนน ตนฺต ตานน
     ตนตนน ตนฺต ตานน ...... ตนตาน

กฏินตฏ กุมฺป เนเระน วฬรุมิรุ โกะงฺไก เมลฺวิฬุ
     กลวิตรุ กินฺร มาตโระ ...... ฏุรวาฏิกฺ
กนวฬก ปนฺติ ยากิย นิฬลฺตนิลิ รุนฺตุ เตนุมิฬฺ
     กนิยิตไฬ เมะนฺรุ ตาฏไน ...... เจะยลาเล
ตุฏิยิไฏนุ ฏงฺก วาฬฺวิฬิ กุไฬโปะรนิ รมฺป มูฏิย
     ตุกิลฺเนะกิฬ วณฺฏุ โกกิล ...... มยิลฺกาไฏ
โตะนิเยะฬวิ ไฬนฺตุ กูริย โกะฏุนกมิ ไจนฺตุ โตฬฺมิไจ
     ตุยิลวจ อินฺป เมวุต ...... โละฬิเวโน
อิฏิมุรจ ไรนฺตุ ปูจลฺเจะยฺ อจุรรฺกฬฺมุ รินฺตุ ตูเฬะฬ
     เอะฬุกฏลฺป ยนฺตุ โกเวะน ...... อติโกป
เอะมปฏรุ เมะนฺเจะยฺ โวเมะน นฏุนฏุน ฏุงฺก เวลฺวิฏุ
     อิรณมุก จณฺฏ มารุต ...... มยิโลเน
วฏิวุไฏย อมฺปิ กาปติ กณปติจิ รนฺตุ วาฬฺตฏ
     วยลินกรฺ กุนฺร มานก ...... รุไรโวเน
วไกวไกปุ กฬฺนฺตุ วาจวนฺ อริปิรมรฺ จนฺตฺร จูริยรฺ
     วฬิปฏุตลฺ กณฺฏุ วาฬฺวรุฬฺ ...... เปะรุมาเฬ.
Back to Top

Thiruppugazh # 791
กุวไฬ โปะรุติรุ   (ปาไก)  
ตนน ตนตน ตนน ตนตน
     ตาน ตานน ...... ตนตาน

กุวไฬ โปะรุติรุ กุไฬไย มุฏุกิย
     โกล เวลฺวิฬิ ...... มฏวารฺตงฺ
โกะฏิย มฺรุกมต ปุฬก ตนกิริ
     กูฏิ นาโฏะรุ ...... มยลากิตฺ
ตุวฬ วุรุกิย จรจ วิตมตุ
     โจร วาริติ ...... ยไลยูเฏ
จุฬลุ เมะนตุยิรฺ มวุน ปรมจุ
     โกม โกตติ ...... ปฏิยาโต
กวฬ กรตล กรฏ วิกฏก
     โปล ปูตร ...... มุกมาน
กฏวุฬฺ กณปติ ปิรกุ วรุโมะรุ
     การ ณากติรฺ ...... วฏิเวลา
ปวฬ มรกต กนก วยิรก
     ปาฏ โกปุร ...... อริเตรินฺ
ปริยุ มิฏริย ปุริไจ ตฬุวิย
     ปาไก เมวิย ...... เปะรุมาเฬ.
Back to Top

Thiruppugazh # 821
กรมุ มุฬริยินฺ   (ติรุวารูรฺ)  
ตนน ตนตน ตนตน ตนตน
     ตนน ตนตน ตนตน ตนตน
          ตนน ตนตน ตนตน ตนตน ...... ตนตาน

กรมุ มุฬริยินฺ มลรฺมุก มติกุฬลฺ
     กนม เตะณุโมะฬิ กนิกติรฺ มุไลนไก
          กลก มิฏุวิฬิ กฏเละน วิฏเมะน ...... มนตูเฏ
กรุติ ยนนไฏ โกะฏิยิไฏ ยิยลฺมยิลฺ
     กมฬุ มกิลุฏ นิฬกิย มฺรุกมต
          กฬป ปุฬกิต กิริยินุ มยลฺโกะฏุ ...... ติริเวนุมฺ
อิรวุ ปกลร อิกลร มลมร
     อิยลุ มยลร วิฬิยินิ ริฬิวร
          อิตย มุรุกิเยะ โยะรุกุฬ ปตมุร ...... มฏลูเฏ
เยะฬุต อริยวฬฺ กุรมก ฬิรุตน
     กิริยิลฺ มุฬุกิน อิไฬยว เนะนุมุไร
          ยินิไม เปะรุวตุ มิรุปต มไฏวตุ ...... โมะรุนาเฬ
จุรปิ มกวิไน เยะฬุโปะรุฬฺ วินวิฏ
     มนุวิ เนะริมณิ ยไจวุร วิไจมิกุ
          ตุยริลฺ เจะวิยินิ ลฏิปฏ วินวุมิ ...... นติตีตุ
ตุณิวิ ลิตุปิไฬ เปะริเตะน วรุมนุ
     อุรุกิ ยรกร จิวจิว เปะรุมโตะรฺ
          จุรปิ ยลมร วิฬิปุนลฺ เปะรุกิฏ ...... นฏุวากปฺ
ปรวิ ยตนตุ ตุยรฺโกะฏุ นฏวิย
     ปฬุตินฺ มตไลไย ยุฏลิรุ ปิฬโวะฏุ
          ปฏิย รตมไต นฏวิฏ โมะฬิปว ...... นรุฬารูรฺปฺ
ปฏิยุ ลรุมุก จิวจุต กณปติ
     ยิไฬย กุมรนิ รุปปติ จรวณ
          ปรไว มุไรยิฏ อยิลฺโกะฏุ นฏวิย ...... เปะรุมาเฬ.
Back to Top

Thiruppugazh # 906
กมลตฺเต กุลาวุมฺ   (วยลูรฺ)  
ตนนตฺ ตาน ตาน ตนตน
     ตนนตฺ ตาน ตาน ตนตน
          ตนนตฺ ตาน ตาน ตนตน ...... ตนตาน

กมลตฺ เตกุ ลาวุ มริไวไย
     นิกรฺโปะรฺ โกล มาตรฺ มรุฬฺตรุ
          กลกกฺ กาม นูไล มุฬุตุณ ...... ริไฬญோรฺกฬฺ
กลวิกฺ กาไจ กูร วฬรฺปริ
     มฬกรฺ ปูร ตูม กนตน
          กลกตฺ ตาลุมฺ วานิ นไจยุมิ ...... นิไฏยาลุมฺ
วิมลจฺ โจติ รูป อิมกร
     วตนตฺ ตาลุ นาต มุตลิย
          วิรวุรฺ รารุ กาลฺกฬฺ จุฬลิรุฬฺ ...... กุฬลาลุมฺ
เวะยิเละปฺ โปตุมฺ วีจุ มณิวไฬ
     อณิโปะรฺ โรฬฺก ฬาลุมฺ วฏุวกิรฺ
          วิฬิยิรฺ ปารฺไว ยาลุ มินิยิฏรฺ ...... ปฏุเวโน
จมริรฺ ปูตมฺ ยาฬิ ปริปิณิ
     กนกตฺ เตรฺกฬฺ ยาไน ยวุณรฺกฬฺ
          ตกรกฺ กูรฺโกะฬฺ เวไล วิฏุติร ...... ลุรุโวเน
จมุกปฺ เปยฺกฬฺ วาฬิ เยะนเอะติรฺ
     ปุกฬกฺ กานิ ลาฏุ ปริปุร
          จรณตฺ เตก วีร อไมมน ...... มกิฬฺวีรา
อมรรฺกฺ กีจ นาน จจิปติ
     มกฬฺเมะยฺตฺ โตยุ นาต กุรมกฬฺ
          อไณยจฺ จูฬ นีต กรมิไจ ...... ยุรุเวลา
อรุฬิรฺ จีรฺโปะ ยาต กณปติ
     ติรุวกฺ กีจนฺ วาฬุมฺ วยลิยินฺ
          อฬกุกฺ โกยิลฺ มีติลฺ มรุวิย ...... เปะรุมาเฬ.
Back to Top

Thiruppugazh # 913
เนะยฺตฺต จุริ   (วยลูรฺ)  
ตตฺต ตนตน ตนนา ตนนา
     ตตฺต ตนตน ตนนา ตนนา
          ตตฺต ตนตน ตนนา ตนนา ...... ตนตาน

เนะยฺตฺต จุริกุฬ ลรโล มุกิโล
     ปตฺม นรุนุตลฺ จิไลโย ปิไรโย
          เนะฏฺไฏ ยิไณวิฬิ กไณโย ปิไณโย ...... อินิตูรุมฺ
เนะกฺก อมุติตฬฺ กนิโย ตุวโร
     จุตฺต มิฏรตุ วไฬโย กมุโก
          นิรฺกุ มิฬมุไล กุฏโม มไลโย ...... อรเวเตยฺนฺ
เตะยฺตฺต อิไฏยตุ โกะฏิโย ตุฏิโย
     มิกฺก ติรุวไร อรโว รตโม
          อิปฺโปะ นฏิยิไณ มลโร ตฬิโร ...... เอะนมาลายฺ
อิจฺไจ วิรกุฏนฺ มฏวา รุฏเน
     เจะปฺป มรุฬุฏ นวเม ติริเวนฺ
          รตฺน ปริปุร อิรุกา โละรุกาลฺ ...... มรเวเน
ปุตฺต รมณรฺกฬฺ มิกเว เกะฏเว
     เตะรฺกุ นรปติ ติรุนี ริฏเว
          ปุกฺก อนลฺวย มิกเอ ฏุยเว ...... อุไมยาฬฺตนฺ
ปุตฺร เนะนอิไจ ปกรฺนูลฺ มไรนูลฺ
     กรฺร ตวมุนิ ปิรมา ปุรมฺวาฬฺ
          โปะรฺป กวุณิยรฺ เปะรุมา นุรุวายฺ ...... วรุโวเน
จตฺต มุไฏยษณฺ มุกเน กุกเน
     เวะรฺปิ เละริจุฏ รยิลา มยิลา
          จตฺติ กณปติ ยิไฬยา ยุไฬยา ...... โยะฬิกูรุญฺ
จกฺร ตรอริ มรุกา มุรุกา
     อุกฺร อิไรยวรฺ ปุตลฺวา มุตลฺวา
          ตฏฺป มุฬตฏ วยลู ริยลูรฺ ...... เปะรุมาเฬ.
Back to Top

Thiruppugazh # 934
ปริวุรุ นารรฺรุ   (เจลมฺ)  
ตนตน ตานตฺ ตนตน ตานตฺ
     ตนตน ตานตฺ ...... ตนตาน

ปริวุรุ นารรฺ รฬลฺมติ วีจจฺ
     จิไลโปะรุ กาลุรฺ ...... รตนาเล
ปนิปฏุ โจไลกฺ กุยิลตุ กูวกฺ
     กุฬลฺตนิ โยไจตฺ ...... ตรลาเล
มรุวิยลฺ มาตุกฺ กิรุกยลฺ โจรตฺ
     ตนิมิก วาฏิตฺ ...... ตฬราเต
มนมุร วาฬตฺ ติรุมณิ มารฺปตฺ
     ตรุฬฺมุรุ กาวุรฺ ...... รไณวาเย
กิริตนิลฺ เวลฺวิฏฺ ฏิรุโตะไฬ ยากตฺ
     โตะฏุกุม รามุตฺ ...... ตมิโฬเน
กิฬโระฬิ นาตรฺกฺ โกะรุมก นากิตฺ
     ติรุวฬรฺ เจลตฺ ...... ตมรฺโวเน
โปะรุกิริ จูรกฺ กิไฬยตุ มาฬตฺ
     ตนิมยิ เลริตฺ ...... ติริโวเน
ปุกรฺมุก เวฬกฺ กณปติ ยารุกฺ
     กิไฬยวิ โนตปฺ ...... เปะรุมาเฬ.
Back to Top

Thiruppugazh # 1158
จุรฺรตฺตวรฺกฬุมฺ   (โปะตุปฺปาฏลฺกฬฺ)  
ตตฺตตฺ ตนตน ตตฺตน ตนตน
     ตตฺตตฺ ตนตน ตตฺตน ตนตน
          ตตฺตตฺ ตนตน ตตฺตน ตนตน ...... ตนตานตฺ

จุรฺรตฺ ตวรฺกฬุ มกฺกฬุ มิตมุฬ
     โจะรฺกุรฺ รริไวยุมฺ วิฏฺฏตุ จลมิตุ
          จุตฺตจฺ จลมินิ จรฺริตุ กิไฏปฏุ ...... เมะนมาฬฺกิตฺ
ตุกฺกตฺ โตะฏุโกะฏิ โตะฏฺฏิเยะ ยฬุตฬลฺ
     จุฏฺฏกฺ กุฏโมะฏุ จุฏฺเฏะริ กนโละฏุ
          โตะกฺกุตฺ โตะกุโตะกุ โตะกฺเกะน อิฏุปไร ...... ปิณมูฏจฺ
จรฺโระปฺ ปุฬโตะรุ จจฺไจยุ เมะฬุมุฏลฺ
     จฏฺฏปฺ ปฏวุยิรฺ จรฺรุฏนฺ วิจิยตุ
          ตปฺปิรฺ รวรุรุ มตฺติป นไฏเยะน ...... อุไรยาฏิจฺ
จตฺติปฺ โปะฏุกรมฺ ไวตฺติฏรฺ ตไลมิไจ
     ตปฺปิรฺ ริตุปิไฬ เยะปฺปฏิ เยะนุโมะฬิ
          ตตฺตจฺ จฏมฺวิฏุ มปฺโปะฬุ ติรุจร ...... ณรุฬฺวาเย
จิรฺริรฺ กิริมกฬฺ โกะตฺตลรฺ ปุริกุฬลฺ
     จิตฺรปฺ ปฺรไปปุไน โปะรฺปิน ฬิฬมยิลฺ
          เจะรฺกฏฺ จิวกติ ยุตฺตมิ กฬิตร ...... มุตุเปยฺกฬฺ
ติกฺกุจฺ เจะกเกะณ ติตฺตริ ติกุติกุ
     เจะจฺเจะจฺ เจะณกฺรุต โฏะฏฺฏริ เจะณกฺรุต
          เฏะฏฺเฏะฏฺ ฏุฏุฏุฏุ ตตฺตริ ตริเยะน ...... นฏมาฏุงฺ
โกะรฺรปฺ ปุลิยตฬฺ จุรฺริย อรนรุฬฺ
     กุฏฺฏิกฺ กริมุก นิกฺกว ลมุตุเจะยฺ
          โกะจฺไจกฺ กณปติ มุกฺกณ นิไฬยว ...... กฬมีเต
กุปฺปุรฺ รุฏเนะฬุ จจฺจริ มุฬวิยลฺ
     โกะฏฺฏจฺ จุรรฺปติ เมะยฺตฺติฏ นิจิจรรฺ
          โกะตฺตุกฺ กิไฬยุฏลฺ ปฏฺฏุก อมรฺเจะยฺต ...... เปะรุมาเฬ.
Back to Top


This page was last modified on Wed, 06 Dec 2023 07:38:51 +0000
          send corrections and suggestions to admin @ sivasiva.org